نحوه مدیریت ریسک


مدیریت ریسک

تحولات عمده در محیط کسب و کار، مثل جهانی شدن کسب و کار و سرعت بالای تغییرات در فناوری، باعث افزایش رقابت و دشواری مدیریت در سازمانها گردیده است. شرکت ICS به سازمان ها آموزش و مشاوره می دهد تا مدیریت و کارکنان سازمانها در محیط کسب و کار امروز، توانایی برخورد با روابط درونی و وابستگی های مبهم تکنولوژیک ، داده ها، وظایف، فعالیتها، فرایندها و افراد را دارا نحوه مدیریت ریسک باشند.

در چنین محیط پیچیده ای سازمانها نیازمند مدیرانی هستند که این پیچیدگی ذاتی را در زمان تصمیم گیری لحاظ و تفکیک کنند. مدیریت ریسک مؤثر که بر مبنای یک اصول مفهومی معتبر قرار دارد، بخش مهمی از این فرایند تصمیم گیری را تشکیل می دهد.

مدیریت ریسک
به‌طور کلی، مدیریت ریسک فرایند سنجش یا ارزیابی ریسک و سپس طرح استراتژی‌هایی برای مدیریت ریسک است. در مجموع، استراتژی‌های به‌کار رفته شامل: انتقال ریسک به بخشهای دیگر، اجتناب از ریسک، کاهش اثرات منفی ریسک، و پذیرش قسمتی یا تمامی پیامدهای یک ریسک خاص هستند.

مدیریت ریسک مالی متمرکز بر ریسک‌هایی است که می تواند استفاده از ابزار مالی و تجاری را مدیریت کند. مدیریت ریسک ناملموس، متمرکز بر ریسک‌های مربوط به سرمایه انسانی، مثل ریسک دانش، ریسک روابط و ریسک فرایندهای عملیاتی است. بدون توجه به نوع مدیریت ریسک، تمامی شرکتهای بزرگ دارای تیم‌های مدیریت ریسک هستند و شرکتها و گروه‌های کوچک به‌صورت غیر رسمی، در صَورت عدم وجود نوع رسمی آن، مدیریت ریسک را مورد استفاده قرار می دهند.
در مدیریت ریسک مطلوب، یک فرایند اولویت بندی منظور گردیده که بدان طریق ریسک‌هایی با بیشترین زیان دهی و بالاترین احتمال وقوع در ابتدا و ریسک هایی با احتمال وقوع کمتر و زیان دهی پایین تر در ادامه مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. در عمل، این فرایند ممکن است خیلی مشکل باشد و همچنین در اغلب اوقات ایجاد توازن میان ریسک‌هایی که احتمال وقوع شان بالا و زیاندهی شان پایین و ریسک‌هایی که احتمال وقوع شان پایین و زیاندهی شان بالاست، ممکن است به‌طور مناسبی مورد رسیدگی قرار نگیرند.

مدیریت ریسک ناملموس، یک نوع جدید از ریسک را معرفی می کند، ریسکی که احتمال وقوع اش ۱۰۰ درصد است، ولی در سازمانها به‌خاطر فقدان توانایی تشخیص، نادیده گرفته می شود. برای مثال ریسک دانش، زمانی رخ می دهد که دانش دارای ضعف و نقص به‌کار برده شود. ریسک روابط، زمانی رخ می دهد که همکاری بی‌اثر و نتیجه ای اتفاق افتد. ریسک فرایند عملیاتی، زمانی رخ می دهد که عملیات بی‌ثمری اتفاق افتد. این ریسک ها به‌صورت مستقیم بهره وری دانش کارکنان را کاهش داده، و باعث نزول مقرون به صرفه بودن از نظر اقتصادی، سودآوری، خدمات، کیفیت، شهرت، ارزش برند و کیفیت درآمد می‌شود.

پارادایم مدیریت ریسک
شرکت ICS پارادایم یا الگوی ریسک را با * شناسایی ریسک ها؛* تحلیل؛ * برنامه ریزی؛ * پیگیری؛ و کنترل ریسک ، آموزش و مدیریت می نماید.
وظایف پیوسته در مدیریت ریسک: هر ریسکی به‌طور طبیعی این وظایف را به‌طور متوالی طی می‌کند، ولی فعالیتها به‌صورت پیوسته، همزمان (مثلاً ریسک‌هایی پیگیری می شوند در حالی‌که به موازاتش ریسک‌های جدیدی شناسایی و تحلیل می شوند)، و تکراری (مثلاً برنامه کاهنده ای برای یک ریسک ممکن است برای ریسک دیگری مفید باشد) در سرتا سر چرخه حیات یک مأموریت اتفاق می افتند.
* شناسایی: جستجو و مکان یابی ریسک‌ها، قبل از مشکل ساز شدن آنها.
* تحلیل: تبدیل داده های ریسک به اطلاعات تصمیم گیری. ارزیابی میزان اثر، احتمال وقوع ومحدوده زمانی ریسک‌ها و طبقه بندی و اولویت بندی ریسک‌ها.
* برنامه ریزی: ترجمه اطلاعات ریسک به تصمیم ها و فعالیتها (هم حال و هم آینده) و به‌کارگیری آن فعالیتها.
* پیگیری: بررسی شاخصهای ریسک و فعالیتهای کاهنده.
* کنترل: اصلاح انحرافات نسبت به برنامه های کاهنده ریسک.
* ارتباطات: اطلاعات و بازخورهای بیرونی و درونی از فعالیتهای ریسک، ریسک‌های موجود و ریسک‌های پدید آمده فراهم می‌سازد.

استراتژی‌های مدیریت ریسک
وقتی که ریسک‌ها شناسایی و ارزیابی شدند، تمامی تکنیک‌های مدیریتریسک در یک یا چند طبقه از چهار طبقه اصلی قرار می گیرند:
* انتقال
* اجتناب
* کاهش (یا تسکین)
* پذیرش (یا نگهداری)
استفاده مطلوب از این استراتژی‌ها شاید امکان پذیر نباشد. بعضی از آنها ممکن است مستلزم بده بستانهایی باشد که برای فرد یا سازمانی که در زمینه مدیریت ریسک تصمیم گیری می کند، قابل قبول نباشد.
اجتناب از ریسک: استراتژی اجتناب، یعنی انجام ندادن فعالیتی که باعث ریسک می‌شود. به‌عنوان مثال ممکن است که یک دارایی خریداری نگردد یا ورود به یک کسب و کار مورد چشم پوشی قرار گیرد، تا از مشکلات و دردسرهای آنها اجتناب شود. مثال دیگر در این زمینه، پرواز نکردن هواپیماست، تا از ریسک سرقت آن اجتناب شود. استراتژی اجتناب به‌نظر می رسد راه حلی برای تمامی ریسکهاست، ولی اجتناب از ریسک همچنین به معنی زیاندهی در مورد سودآوریهای بالقوه ای است که امکان دارد به‌واسطه پذیرش آن ریسک حاصل شود. داخل نشدن به یک بازار به منظور اجتناب از ریسک، همچنین احتمال کسب سودآوری را ضایع می کند.
کاهش ریسک: استراتژی کاهش، یعنی به‌کارگیری شیوه هایی که باعث کاهش شدت زیان می شود. به‌عنوان مثال می توان به کپسول های آتش نشانی که برای فرونشاندن آتش طراحی گردیده اند، اشاره کرد که ریسک زیان ناشی از آتش را کاهش می دهد. این شیوه ممکن است باعث زیانهای بیشتری بواسط? خسارات ناشی از آب شود و در نتیجه امکان دارد که مناسب نباشد. سیستم هالوژنی جلوگیری کننده از آتش ممکن است آن ریسک را کاهش دهد، ولی هزینه آن امکان دارد، به‌عنوان یک عامل بازدارنده از انتخاب آن استراتژی جلوگیری کند.
پذیرش ریسک: استراتژی پذیرش، یعنی قبول زیان وقتی که آن رخ می دهد. در واقع خود-تضمینی یا تضمین شخصی در این طبقه جای می گیرد. پذیرش ریسک یک استراتژی قابل قبول برای ریسک‌های کوچک است که هزینه حفاظت در مقابل ریسک ممکن است از نظر زمانی بیشتر از کلیه زیانهای حاصله باشد. کلیه ریسک‌هایی که قابل اجتناب و انتقال نیستند، ضرورتاً قابل پذیرش هستند. اینها شامل ریسک‌هایی می شود که خیلی بزرگ هستند که یا محافظت در مقابل آن امکان پذیر نیست یا پرداخت هزینه بیمه آن شاید عملی نباشد. در این زمینه، جنگ به‌خاطر ویژگیهایش و عدم وجود تضمین نسبت به ریسک‌هایش، مثالی مناسبی است. همچنین هر مقداری از زیاندهی بالقوه علاوه بر مقدار تضمین شده، ریسک پذیرفته شده محسوب می شود. همچنین ممکن است این حالت قابل قبول باشد در صورتی که امکان تحقق زیانهای سنگین، کم باشد یا هزینه بیمه کردن برای مقدار پوشش بیشتر، خیلی زیاد باشد به‌طوری که مانع بزرگی برای اهداف سازمانی ایجاد کند.

انتقال ریسک: استراتژی انتقال، یعنی موجب شدن اینکه بخش دیگری ریسک را قبول کند، معمولاً بوسیله بستن قرارداد یا انجام اقدامات احتیاطی. بیمه کردن، یک نوع از استراتژی های انتقال ریسک با استفاده از بستن قرار داد است. در موارد دیگر این امر بواسطه قراردادهای کلامی انجام می گیرد که ریسک را به بخشهای دیگر بدون پرداختی بابت حق بیمه، انتقال می دهد. معمولاً بار مسئولیت در میان سازندگان ساختمان یا دیگر سازندگان بدین صورت انتقال می یابد. از سوی دیگر، استفاده از وضعیتهای تعدیل کننده در سرمایه‌گذاریهای مالی، یک نمونه از چگونگی انجام اقدامات احتیاطی توسط شرکتها، به منظور مدیریت ریسک از نظر مالی است.
بعضی از روشهای مدیریت نمودن ریسک، در تمامی طبقات جای می گیرند. پذیرش جمعی ریسک از لحاظ فنی یعنی تحمل ریسک توسط گروه، ولی توزیع آن در کل گروه، یعنی انتقال ریسک در میان افراد عضو در گروه. که این وضعیت متفاوت از بیمه سنتی است، که در آن هیچ حق بیمه ای پیشاپیش میان اعضای گروه مبادله نمی‌شود، ولی در عوض زیان حاصله به حساب تمام اعضای گروه گذاشته می شود.

نگاهی بر چارچوب مدیریت ریسک واحد اقتصادی

امروزه شرکت ها با توجه به تغییرات سریع فناوری ها و علوم نسبت به گذشته با عدم قطعیت بیشتری رو به رو هستند که همین عامل مهم برای مدیران است و چالش های فراوانی را برای آن ها ایجاد می کند. مدیران باید بتوانند این عدم قطعیت ها که همان ریسک ها هستند را شناسایی، ارزیابی و مدیریت کنند. با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر بسیاری از فعالیت ها و صنایع مختلف، بقا برای شرکت ها بسیار مهم است. لذا با استفاده از دانش و آگاهی نسبت به ریسک و مدیریت آن می توان از این بحران ها و شرایط عبور کرد.

در حال حاضر چارچوب و مدل های مختلف شناسایی و ارزیابی و مدیریت ریسک وجود دارد که بایستی در سراسر سازمان به کار گرفته شود. آگاهی از این روش ها و مدل ها و نیز نحوه پیاده سازی آن ها برای یک سازمان از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.

دیدگاه مدیریت ریسک واحد اقتصادی

هدف اصلی هر سازمان ایجاد ارزش برای ذینفعان خود است. برای ایجاد ارزش، یک سازمان اهداف را تعیین می کند، استراتژی ها را توسعه می دهد و برنامه هایی را پیگیری و اجرا می کند. با این حال، استراتژی ها، برنامه ها، و اقدامات به تنهایی نتیجه مطلوب را تضمین نمی کنند. رویدادها و شرایط می توانند بر اجرای این استراتژی ها و برنامه ها تأثیر بگذارند. مدیریت با چالش های بسیاری پیرامون ابهامات تحقق اهداف مواجه است.

مدیریت ریسک واحد اقتصادی ( ERM=Enterprise Risk Management ) فرایندی است که مدیریت را قادر می سازد تا به این عدم قطعیت ها به یک روش جامع، یکپارچه، و در سطح واحد اقتصادی به منظور ایجاد ارزش، بپردازد. با پیاده سازی و حفظ یک برنامه کارآمد مدیریت ریسک یکپارچه واحد اقتصادی، تیم های مدیریتی و ساختار حاکمیتی این سازمان ها می توانند مطمئن شوند که سازمان می تواند در دستیابی به اهداف خود موفق باشد.

مشتریان، قانونگذاران، شرکت هی رتبه بندی، و سایر ذی نفعان به طور فزاینده ای به درک فرایند مدیریت ریسک واحد اقتصادی یک سازمان علاقه مند هستند و ممکن است تصمیمات خود را در رابطه با تعاملات آن ها با سازمان در زمینه پیچیدگی و اثربخشی فرایند مدیریت ریسک واحد اقتصادی اتخاذ کنند.

تعریف ERM

فرهنگ، قابلیت ها و الگوهای یکپارچه شده با تنظیم استراتژی و عملکرد که سازمان ها به آن تکیه می کنند تا ریسک در ایجاد، حفظ و شناخت ارزش، مدیریت شود.

در مقابل استاندارد ISO31000 با عنوان نحوه مدیریت ریسک مدیریت ریسک، رهنمودها، مدیریت ریسک را به عنوان فعالیت های هماهنگ شده برای رهبری و کنترل یک واحد اقتصادی با نگرش به ریسک تعریف می کند و نیز فرآیند مدیریت ریسک را به عنوان یک کاربرد سیستماتیک خط مشی ها رویه ها و الگوهایی برای فعالیت های برقراری ارتباط و مشاوره، ایجاد محتوا و ارزیابی، رفتار، نظارت، بررسی، ثبت و گزارشگری ریسک" بیان می کند.

مزایای یک برنامه ERM موفق

تمرکز اصلی برنامه ERM کمک به یک سازمان در دستیابی به اهداف و در نهایت تحقق ارزش است. بنابراین مزایای یک برنامه ERM اثربخش مهم است:

  • افزایش دامنه فرصت های موجود برای یک سازمان جهت دستیابی به مأموریت و اهداف کسب و کار
  • کاهش مسائل شگفت انگیز نه تنها در تک تک حوزه های سازمان بلکه در سراسر واحدهای اقتصادی کاهش می یابد. ریسک در یک بخش از سازمان می تواند ریسک هایی را برای زمینه های دیگر ایجاد کند و ERM به شناسایی فعالانه و مدیریت این ریسک ها کمک می کند.
  • بهبود سرمایه و تخصیص منابع با ارائه اطلاعات بهتر برای برآورد هزینه ها و منافع این تصمیمات
  • افزایش سازگاری و انعطاف پذیری سازمانی با کمک به سازمان برای شناسایی و پاسخ به تغییرات درون سازمانی و برون سازمانی به صورت به موقع و روشی مشخص. ریسک در هر تصمیم وجود دارد. بنابراین برای سازگاری و انعطاف پذیری لازم است که مدیریت ریسک به طور کامل در تصمیم گیری سازمان یکپارچه شود.

چارچوب ERM در یک نگاه

بر اساس مدل ارنست اند یانگ چارچوب مدیریت ریسک واحد اقتصادی که همه اجزا را نحوه مدیریت ریسک با یکدیگر بر مبنایی اثربخش و قوی و در سطح واحد اقتصادی شکل می دهد.

کتاب مدیریت ریسک

این کتاب در نظر دارد به کسانی که مسئول یک برنامه مدیریت ریسک یکپارچه واحد اقتصادی هستند، چه برنامه در مراحل اولیه خود باشد یا قبلاً یه خوبی پیاده سازی شده باشد، کمک کند تا یک برنامه مدیریت ریسک یکپارچه واحد اقتصادی کارآمد را طراحی و اجرا کند. در کتاب مدیریت ریسک سعی شده به صورت اجمالی و کاربردی چاچوب های مدیریت ریسک بیان گردد.

هدف این کتاب، یک برنامه ERM به عنوان فرهنگ سازمانی، توانایی ها و عملکردها، از جمله افراد آن، ساختارها، مکانیسم های حکومتی، اسناد، ارزش ها و انگیزه ها، داده ها، و پشتیبانی از فناوری هایی است که به یک سازمان امکان عملیاتی کردن و اجرایی کردن برنامه ها را می دهد، تعریف شده است.

بسیاری از سازمان ها با طراحی اولیه و اجرای چنین فرایند و برنامه مدیریت ریسک در سطح واحد اقتصادی و برنامه و با حفظ و بهبود آن ها در طول زمان در چالش هستند به طوری که آن ها به کار خود به طور مؤثر و با هدف ایجاد ارزش ادامه می دهند.

بنابراین هدف از کتاب مدیریت ریسک، استفاده از این دو چارچوب مفهومی موجود و ارائه راهنمایی های عملی برای طراحی و اجرای یک برنامه ERM جدید همراه با سیاست ها و رویه هایی است که کل برنامه ERM را تعریف کرده، یا برای ارزیابی و بهبود یک برنامه موجود به کار می رود. این کتاب قصد دارد به عنوان پلی بین دستورالعمل های اساسی و مفهومی که امروزه وجود دارد و واقعیت های عملی ایجاد و حفظ یک برنامه ERM موفق، عمل کند.

مدیریت ریسک فرایندها مبتنی بر رویکرد تمرکز بر اهداف و اجزای فرایند

دوازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و نهمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 6 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله مدیریت ریسک فرایندها مبتنی بر رویکرد تمرکز بر اهداف و اجزای فرایند

چکیده مقاله :

شناسایی ریسکهای مربوط به هر فرایند در سازمان از مسایل مهمی است که در جهت تحقق اهداف آن فرایند و در نهایت تحقق اهداف سازمانی، مورد توجه سازمانها قرار گرفته است. مدیریت ریسک، خود فرایندی است که وظیفه شناسایی، تحلیل، اولویت بندی و تعیین راهکارهای پاسخ به ریسکها را بر عهده دارد. رویکردهای بسیاری به منظور این امر مد نظر فرایند مدیریت ریسک قرار گرفته است، اما به نظر میرسد رویکرد فرایند محور در تعیین ریسکها و مدیریت آنها، میتواند با تمرکز بر اهداف و اجزای فرایندها بهعنوان دیدگاهی متفاوت و منحصر به فرد، دسترسی سریعتر و جامعتر به ریسکهای هر فرایند را فراهم آورده و موجب تسهیل در انتخاب راهکارهای پاسخ به ریسک گردد.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا MOCONF12_006 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

خواجه ییان، ویدا،1397،مدیریت ریسک فرایندها مبتنی بر رویکرد تمرکز بر اهداف و اجزای فرایند،دوازدهمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و نهمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز،تهران،https://civilica.com/doc/826758


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و نحوه مدیریت ریسک یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1397، خواجه ییان، ویدا؛ )
برای بار دوم به بعد: ( 1397، خواجه ییان؛ )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

مقالات پیشنهادی مرتبط

مقالات فوق بر اساس داده کاوی مقالات مطالعه شده توسط پژوهشگران محاسبه شده است.

مقالات مرتبط جدید

مقالات فوق اخیرا در حوزه مرتبط با این مقاله به سیویلیکا افزوده شده اند.

طرح های پژوهشی مرتبط جدید

طرح های پژوهشی فوق اخیرا در حوزه مرتبط با این مقاله به سیویلیکا افزوده شده اند.

به اشتراک گذاری این صفحه

اطلاعات بیشتر درباره COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

راهنمای پژوهشگران و دانشجویان

راهنمای دبیرخانه کنفرانسها و مجلات

برخی از دانشگاههای عضو

برخی از سازمانهای عضو

سازمان انرژی اتمی ایران
سازمان ملی استاندارد
سازمان مدیریت صنعتی
اداره کل نظارت فنی و مهندسی قوه قضاییه
سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
وزارت نیرو
مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
لیست همه مراکز عضو

دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه (سیویلیکا): تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بین خیابان کارگر و بزرگراه چمران، کوچه پروانه، پلاک ۴، ساختمان چمران، طبقه ۴، واحد ۳۱

تمامی خدمات پایگاه سیویلیکا ، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می باشند و فعالیت های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است

معلم خصوصی و تدریس خصوصی مدیریت ریسک

تدریس بورس (تکنیکال،تابلو خوانی، نوسانگیری)، خرید و فروش ارزهای دیجیتال در Coinexو Binance)و معاملات درفارکس و متاتریدر، MSP،Primavera ،Comfar وExcel (انجام مشاوره و پروژه برای شرکتها)

1) تدریس دوره های علمی و کاربردی بورس (شامل ورود وخروج موفق به بازار سرمایه با استفاده از بهترین و قویترین اندیکاتورهای ترکیبی، فراگیری دانش تکنیکال و .

بازارهای مالی غیرمتمرکز همانطور که درآمد زا هستند، در عین حال می توانند دامی برای افراد بی تجربه نیز باشند. از همین ابتدا بدانید که کسب درآمد در این بازارها بر اساس .

تدریس خصوصی و آموزش تحليل تكنيكال - روانشناسي بازار و روانشناسي معامله گري

‎اموزش تحليل تكنيكال سبك (پرايس اكشن) ‎اموزش مبتدي تا حرفه اي معامله گري (trader) ‎اموزش پيشرفته مديريت ريسك و مديريت سرمايه ‎روانشناسي بازار و روانشناسي معامله .

آموزش های مرتبط با مهندسی صناایع ایزو تضمین کیفیت برنامه ریزی تولید

آموزش ایزو ۹۰۰۱،۱۴۰۰۱،۴۵۰۰۱ اموزش تضمین کیفیت مدیریت ریسک مدیریت دانش مدیریت تغییر روش های حل مسئله پایش و اندازه گیری آموزش مدیریت فرایندهای کسب و .

تدریس مبانی بورس مقدماتی و پیشرفته

تدریس مبانی بورس و بازار سرمایه شامل فارکس،خرید و فروش طلا،ارز،نفت و. اموزش تحلیل تکنیکال،تحلیل فاندامنتال(بنیادی)،روانشانسی بازار،مدیریت ریسک و سرمایه تدریس .

تدریس خصوصی کنکور ارشد مدیریت

مشاوره و تدریس خصوصی کنکور ارشد مدیریت توسط رتبه 1 کنکور ارشد مدیریت گرایش مالی دروس :ریاضی مدیریت مالی مدیریت ریسک حسابداری اقتصاد .

تدریس دروس تخصصی مدیریت با کیفیت عالی

تدریس دروس آمار ، روش تحقیق ، مدیریت مالی ، مدیریت ریسک ،بازاریابی و مدیریت خرید و انبارداری دارای 6 سال سابقه تدریس در دانشگاههای مختلف .

تدریس کلیه دروس حسابداری، مالی، مدیریت و اقتصاد

تدریس مدیریت مالی، حسابداری مدیریت، اقتصاد مدیریت، اصول حسابداری، حسابداری مالی، سرمایه گذاری و ریسک، آموزش نرم افزار اکسل، تجزیه و تحلیل صورت های مالی و. .

تدریس خصوصی مدیریت مالی - بورس

تدریس مدیریت مالی ، مدیریت سرمایه گذاری و ریسک و پرتفوی ، تدریس کامل بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه .

تدریس خصوصی درس مدیریت مالی و مدیریت سرمایه گذاری و ریسک توسط دانش آموخته رشته مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی- رتبه 31 کنکور کارشناسی ارشد - دارای مدرک تحلیلگری از سازمان بورس

"" من قبلا این مسیر رو رفتم؛ انرژی ات رو ذخیره کن! "" رتبه 31 کنکور ارشد رشته مدیریت مالی دانش آموخته رشته مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی دارای مدرک تحلیلگری .

تدریس خصوصی کلیه دروس کارشناسی مدیریت صنعتی

تدریس خصوصی دوره تحلیلگری بازار های مالی - انواع سیستم های تریدینگ روانشناسی بازار و همچنین مدیریت ریسک

دوره به صورت 72 جلسه و به شکل آنلاین برگزار می گردد. و هزینه برای هر جلسه 50 دلار می باشد. مقیم ترکیه هستم و جلسات حضوری برای اینجانب مقدور نمی باشد. جهت اطلاعات سر فصل ه? .

تدریس مفاهیم و نرم افزارهای مدیریت پروژه

تدریس خصوصی مفاهیم مدیریت پروژه از قبیل برنامه ریزی، کنترل هزینه، مدیریت ریسک، گزارش دهی و غیره و تدریس نرم افزار های مورد نیاز مدیریت پروژه از قبیل Primavera، Pertmaster، MSP. .

تدریس خصوصی دروس اقتصاد ، مدیریت و آزمون های استخدامی

***تدریس خصوصی دروس اقتصاد شامل: اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، اقتصاد سنجی، اقتصاد مهندسی، اقتصاد ریاضی، آمار و احتمال، آمارو کاربرد آن در مدیریت، ریاضیات، زیان تخصصی، پو .

تدریس آنلاین مهندسی صنایع و نرم‌افزار‌های MSP, Primavera, Power Bi،

تدریس آنلاین مباحث برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، طرح‌ریزی واحد‌های صنعتی، ارزیابی کار و زمان، تهیه و تنظیم لایحه تاخیرات پروژه، مدیریت هزینه پروژه، مدیریت ریسک .

دوره مدیریت ریسک و سرمایه

مدیریت ریسک و سرمایه

اهمیت مدیریت ریسک و سرمایه در معامله گری چقدر است؟

مدیریت ریسک و سرمایه احتمالاً مهمترین و نادیده گرفته شده ترین قسمت در مسیر تبدیل شدن شما به یک معامله گر حرفه ای موفق در بازارهای مالی می باشد.

این موضوع همراه با یک استراتژی معاملاتی با درصد برنده بالا (مثل پرایس اکشن) در بازار های مالی، معامله گر را قادر می سازد تا جنبه های عاطفی و روانی را نیز در کنترل خود داشته باشد و در بلند مدت نحوه مدیریت ریسک بتواند به صورت مستمر سود کسب کند.

اغلب شنیده اید که یک معامله گر موفق در واقع یک مدیر ریسک و سرمایه حرفه ای است. اگرچه همه ما فکر می کنیم این کار فقط کنترل حجم جهت ورود به معامله است اما مدیریت آن بسیار مهمتر است. با این حال، شما باید به سیستم معامله گری خود اعتماد داشته باشید؛ چراکه در غیر این صورت شکست خواهید خورد.

داشتن یک سیستم معاملاتی که به آن اعتماد داشته باشید و مجموعه ای از قوانین مدیریت ریسک و سرمایه که اهداف شما را در بلند مدت برآورده می کند، مجموعاً احساسات و استرس شما را در معاملات را برطرف می کند و اطمینان حاصل می کنید که احتمالات کاملاً به نفع شما خواهد بود.

دوره مدیریت ریسک و سرمایه تری مارکتز از ۲ خصیصه منحصر به فرد تشکیل شده که آن را از همه دوره های مشابه آموزش مدیریت ریسک و سرمایه جهانی متمایز می سازد:

۱- آموزش مدیریت ریسک و سرمایه پیشرفته منطبق با روانشناسی و پرایس اکشن کاربردی

۲- انجام تمرینات متعدد و هوشمند در قالب کارگاه های عملی

این دو خصیصه با هم باعث یادگیری عمقی مطالب و پایبندی تریدر به قوانین مدیریت مالی گردیده و این دوره آکادمی تری مارکتز را از بقیه آموزش های مشابه در سطح جهانی متمایز می نماید.

با شناخت عمقی روانشناسی کاربردی و مدیریت ریسک و سرمایه در حد حرفه ای، تریدهای حساب شخصی و پورتفولیوی ح ساب تجاری خود را نظیر مدیران موفق صندوق های مالی مدیریت نمایید!!

۱- آموزش مدیریت ریسک و سرمایه پیشرفته منطبق با روانشناسی و پرایس اکشن کاربردی

دوره مدیریت ریسک و سرمایه اختصاصی تری مارکتز بر اساس پنج ویژگی رفتاری حرفه ای مهم در موفقیت فردی/سازمانی و همچنین شناخت عمقی سوگیری های مالی رفتاری تریدرها در بازارهای معاملاتی طراحی شده است. لذا تاکید اصلی این دوره بر روی بیان اشتباهات روانشناسی تریدرها و عدم پیروی صحیح آنها از قواعد بدیهی مدیریت ریسک و سرمایه بنا شده است. سایر دوره های مدیریت مالی بر روی مباحث ریاضی و ابزارهای مکانیکی متمرکز هستند، که دانش تریدر را زیاد نموده ولی ضمانت اجرایی کمی را برای آنها فراهم می نمایند.

با درک ریسک های پنهان سرمایه و شناخت خطاهای مالی رفتاری معامله گران در بازارهای نحوه مدیریت ریسک مالی در کارگاه های عملی مختلف، دانشجویان با همه مفاهیم پیشرفته و ابزارهای نوین مدیریت ریسک و سرمایه آشنا گردیده و مهارتهای لازم برای مدیریت صحیح سرمایه و ریسک در حد حرفه ای را فرا می گیرند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.