مزایای صندوق پوشش ریسک


هیئت سازش

مزایای صندوق پوشش ریسک

اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون

مصوبه شماره 18936 مورخ 1388/12/12

"با صلوات بر محمد و آل محمد"

وزارت تعاون ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1388/11/04 بنا به پیشنهاد شماره 8188/1 مورخ 1388/02/20 وزارت تعاون و به استناد تبصره (1) بند « و» ماده (9) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ـ مصوب 1387ـ اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون را به شرح زیر تصویب نمود:

اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون

فصل اول ـ كلیات

ماده1ـ صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون كه در این اساسنامه به اختصار « صندوق» نامیده می‌شود دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق مقررات این اساسنامه فعالیت می‌نماید.

ماده2ـ صندوق با تابعیت ایرانی و برای مدت نامحدود تشكیل می‌گردد.

ماده3ـ حوزه علمیات صندوق سراسر كشور و مركز اصلی آن در تهران است.

تبصره ـ صندوق می‌تواند مطابق ضوابطی كه به تصویب مجمع عمومی می‌رسد، بخشی از فعالیت‌های خود را با عقد قرارداد با سایر اشخاص حقوقی ذی ‌صلاح از طریق نمایندگی در داخل و خارج كشور با رعایت مقررات مربوط برای مدت معین انجام دهد. ( 1)

ماده4ـ سرمایه موجود صندوق تعاون كشور به مبلغ یك هزار و دویست میلیارد ریال به عنوان سرمایه اولیه صندوق تعیین می‌شود و تمامی آن متعلق به دولت است.

تبصره ـ افزایش سرمایه صندوق پس از تأیید مجمع عمومی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل دوم ـ موضوع فعالیت

ماده5 ـ موضوع فعالیت صندوق، كمك به توسعه بخش تعاونی از طریق انجام تضمین‌ها و اقدامات زیر است:

الف ـ تضمین اعتبارات و سرمایه‌گذاری‌ها، تعهدات، مطالبات و معاملات شركت‌های تعاونی.

ب ـ تضمین اصل و سود تسهیلات اعطایی بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری به شركت‌های تعاونی.

پ ـ جبران بخشی از خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی و غیرمترقبه، نوسانات شدید بازار و بحران‌های اقتصادی داخلی و خارجی براساس دستورالعمل مصوب مجمع عمومی و در حدود اعتبارات مصوب.

ت - ارزیابی، رتبه‌بندی و تحلیل ریسك (خطر) ذی ‌نفعان ضمانت‌نامه‌ها و بیمه‌ها و جلب همكاری شركت‌ها و مؤسسات بین ‌المللی ارزیابی و رتبه‌بندی سرمایه‌گذاران، صادركنندگان و خریداران.

ث - جلب همكاری بانك‌ها، بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و همكاری متقابل در تحقق اهداف صندوق و سپرده‌گذاری نزد بانك‌ها و قبول ضمانت اتكایی با اولویت بانك توسعه تعاون.

ج ـ همكاری و مشاركت متقابل با دستگاه‌های اجرایی در خصوص موضوع فعالیت صندوق.

چ ـ به كارگیری قابلیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، تجارت الكترونیكی و نرم‌افزارهای تخصصی مدیریت منابع مالی و تحلیل ریسك (خطر) در راستای تحقق اهداف و موضوع فعالیت صندوق.

ح- وصول و نگهداری چهار درصد سود خالص موضوع بند(3) ماده(25) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1370- از طریق بانك توسعه تعاون به عنوان بانك عامل عهده‌دار وظایف شعب صندوق تعاون (سابق) و پرداخت هزینه‌های آموزشی، تحقیقی و ترویج طبق برنامه‌های مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی ( 2) .

تبصره – پوشش ریسک (خطر) سرمایه‌گذاری‌هاو معاملات و سایر فعالیت‌های صندوق در صورت نیاز در چارچوب آیین‌نامه‌هایی خواهد بود که به پیشنهاد هیأت مدیره به تایید مجمع عمومی می‌رسد.

ماده6 ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر است:

 1. دریافت وجوه اداره شده، كمك‌های فنی و اعتباری، كمك‌های بلاعوض و هرگونه منابع دیگر از محل بودجه عمومی كشور در صورت وجود اعتبار به تشخیص معاونت برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رییس ‌جمهور و در چارچوب قانون بودجه سنواتی.
 2. سود حاصل از خرید و فروش اوراق مشاركت.
 3. درآمدهای حاصل از ارایه خدمات ضمانت سرمایه‌گذاری و كارمزد و اخذ هزینه‌های مربوط.
 4. سود حاصل از سپرده‌های صندوق نزد بانك‌ها و سایر مؤسسات مالی و اعتباری.
 5. درآمد ناشی از استیفای حقوق صندوق از محل ضبط و فروش وثایق طرح‌ها و واحدهای ضمانت‌شده.
 6. دریافت‌های حاصل از خسارت تأخیر در پرداخت بدهی واحدهای ضمانت‌شده به صندوق.
 7. سایر موارد مجاز قانونی.

فصل سوم ـ اركان صندوق

ماده7ـ صندوق دارای اركان زیر است:

الف ـ مجمع عمومی

ت ـ بازرس (حسابرس)

ماده8 ـ مجمع عمومی از اعضای زیر تشكیل می‌شود:

الف ـ وزیر تعاون (رییس مجمع)

ب ـ وزیر جهاد كشاورزی

پ ـ وزیر صنایع و معادن

ت ـ وزیر كار و امور اجتماعی

ث ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی

ج ـ وزیر بازرگانی ( 3)

چ ـ معاون برنامه ‌ریزی و نظارت راهبردی رییس ‌جمهور

ماده9ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر تعیین می‌شود:

 1. بررسی و تصویب خط‌مشی و سیاست‌های كلی صندوق.
 2. رسیدگی و اظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالیانه و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان ظرف مهلت قانونی.
 3. بررسی و تصویب بودجه سالانه كه از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود.
 4. پیشنهاد افزایش سرمایه و همچنین اصلاح اساسنامه صندوق به مراجع قانونی ذی ‌ربط.
 5. بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی كه ‌از طرف هیأت‌ مدیره پیشنهاد می‌شود.
 6. انتخاب و عزل اعضای هیأت مدیره و بازرس و تعیین حق حضور و پاداش اعضای هیأت مدیره و حق ‌الزحمه بازرس و حقوق و مزایای مدیرعامل با رعایت ماده (74) قانون مدیریت خدمات كشوری ـ مصوب 1386ـ .
 7. تصویب آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی و سایر آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای فعالیت صندوق كه از طرف هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود و ارایه آن به مراجع ذی ‌ربط برای اتخاذ تصمیم نهایی.
 8. اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشكوك ‌الوصول و لاوصول.
 9. ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین صلح دعاوی با رعایت اصل یكصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
 10. سایر وظایف و اختیاراتی كه طبق این اساسنامه و یا قوانین و مقررات برعهده مجامع عمومی می‌باشد.

ماده10ـ صندوق توسط هیأت مدیره‌ای مركب از پنج نفر كه برای مدت دو سال به انتخاب و با حكم رییس مجمع عمومی منصوب می‌شوند، اداره می‌گردد. تجدید انتخاب اعضای هیأت مدیره بلامانع است و پس از انقضای مدت مأموریت آنان نیز مادام كه مدیر یا مدیران جدید انتخاب یا معرفی نگردیده‌اند، مدیران یاد شده همچنان عهده‌دار مسئولیت خواهند بود.

تبصره - هیأت مدیره در اولین جلسه یك نفر را به عنوان رییس هیأت مدیره و یك نفر را به عنوان نایب رییس برای مدت دو سال از میان اعضا انتخاب می‌نماید. تغییر سمت اعضای هیأت مدیره موكول به تصویب هیأت مدیره خواهند بود.

ماده11- جلسات هیأت مدیره بر حسب دعوت رییس هیأت مدیره حداقل ماهی دو بار تشكیل و با حضور حداقل سه نفر از اعضا رسمیت می‌یابد. تصمیمات هیأت مدیره حداقل با سه رأی موافق معتبر است.

ماده12ـ وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر تعیین می‌شود:

  1. اجرای اساسنامه و مصوبات ابلاغی توسط مجمع عمومی.
  2. تنظیم برنامه‌ها و خط‌مشی كلی صندوق در جهت تحقق اهداف و موضوع آن و پیشنهاد به مجمع عمومی برای تصویب.
  3. تدوین آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی و سایر دستورالعمل‌های موردنیاز برای فعالیت صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی.
  4. رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش‌های مدیر عامل و بازرس و نیز حساب سود و زیان و ترازنامه صندوق و ارایه به مجمع عمومی جهت اتخاذ تصمیم.
  5. اتخاذ تصمیم و پیگیری لازم در مورد وصول مطالبات صندوق و پرداخت دیون آن.
  6. ارایه گزارش و نظر مشورتی به مجمع عمومی در رابطه با عملكرد و امور صندوق.
  7. ارایه پیشنهاد تغییر یا اصلاح مفاد اساسنامه در جهت پیشرفت سریع‌تر اهداف صندوق به مجمع عمومی.
  8. اجرای مفاد تبصره ماده (3) این اساسنامه.
  9. پیشنهاد نصب و عزل مدیرعامل به مجمع عمومی.
  10. افتتاح حساب جاری و سپرده نزد بانك‌ها در ارتباط با انجام فعالیت‌های صندوق.
  11. خرید و فروش، اجاره، اعطا یا قبول ضمانت و ظهرنویسی و تضمین‌های تجاری و وثیقه و رهن اموال غیرمنقول، سرمایه‌گذاری و مشاركت و پیمانكاری.
  12. افتتاح حساب‌های ذخیره ارزی یا ریالی و استفاده از آن‌ها به نام صندوق نزد بانك‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سایر مؤسسات تجاری داخلی یا خارجی یا انسداد آن‌ها با رعایت مقررات مربوط.
  13. پیشنهاد ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین صلح دعاوی و ارایه آن به مجمع عمومی.
  14. بررسی طرح‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، تعهدات و سایر موارد موضوع فعالیت صندوق جهت قبول پوشش ریسك (خطر) و انجام تضمین‌ها.
  15. مبادرت به هرگونه اقدامی كه در چارچوب اهداف تأسیس صندوق و انجام امور مربوط ضروری است و سایر وظایفی كه طبق این اساسنامه و سایر قوانین و مقررات به عهده هیأت مدیره می‌باشد.

  تبصره ـ هیأت مدیره می‌تواند ایفای وظایف و اختیارات خود را با تعیین موارد به مدیرعامل تفویض نماید.

  ماده13ـ مدیرعامل صندوق به پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی از میان اعضای هیأت مدیره و یا خارج از آن برای مدت دو سال انتخاب و با حكم رییس مجمع عمومی منصوب می‌گردد و تجدید انتخاب وی بلامانع است.

  ماده14ـ وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح زیر است:

   1. انجام امور اداری و مالی و عملیات موضوع صندوق و اجرای مصوبات هیأت مدیره و مجمع عمومی.
   2. استخدام، اخراج، ترفیع، انتقال و مأموریت و سایر امور اداری و استخدامی كاركنان بر طبق قوانین و مقررات مربوط و مقررات داخلی صندوق و تعیین مدیران.
   3. نمایندگی صندوق در مقابل سازمان‌های مزایای صندوق پوشش ریسک دولتی و غیردولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مراجع قانونی و اقامه و دفاع از هرگونه دعوی كیفری و یا حقوقی و یا هر دعوی و اقدامات دیگر در رابطه با مراجع قضایی و اجرایی با حق تعیین وكیل یا حق توكیل به غیر و یا نمایندگی و نیابت.
   4. انعقاد هرنوع قرارداد و اجرای آن به هر شكل و با هر شخص حقیقی و حقوقی و تحت هرگونه شرایط در چارچوب اهداف و موضوع فعالیت صندوق.
   5. صلح و سازش و ارجاع به داوری و استرداد دعوا با رعایت قوانین و مقررات مربوط با تصویب هیأت مدیره.
   6. تهیه بودجه سالانه و ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش‌های مالی و سایر گزارش‌ها برای ارایه به هیأت مدیره.
   7. ارایه پیشنهاد افزایش یا كاهش سرمایه و سایر پیشنهادها به هیأت مدیره.
   8. اقدام در مورد وصول مطالبات و بستانكارهای صندوق و تشخیص مطالبات مشكوك ‌الوصول جهت ارایه به هیأت مدیره.
   9. انجام اقدامات لازم در مورد تعهدات صندوق.
   10. ایفای وظایف و اختیاراتی كه هیأت مدیره به مدیرعامل تفویض می‌نماید.
   11. سـایر وظایف و اخـتیاراتی كه قوانین و مقررات مربوط برعهده مدیرعامل قرار می‌دهد.

   تبصره 1 ـ چك‌ها و اسناد و اوراق مالی و اعتباری و معاملاتی و تجاری و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رییس هیأت ‌مدیره یا یكی دیگر از اعضای هیأت ‌مدیره به تعیین وی معتبر خواهد بود و سایر اسناد و مكاتبات با امضای مدیرعامل مجری است و در صورت لزوم مدیرعامل می‌تواند حق امضای خود را در این موارد با مسئولیت خود به هر یك از مسئولان و یا كاركنان صندوق واگذار نماید.

   تبصره 2- استفاده از حساب‌های بانكی موضوع ماده (76) قانون محاسبات عمومی كشور با امضای ثابت مدیرعامل و امضای متغیر رییس هیأت مدیره یا یكی دیگر از اعضای هیأت مدیره به تعیین وی و امضای ذی حساب شركت یا مقام مجاز از طرف او صورت خواهد گرفت. ( 4)

   ماده15- بازرس (حسابرس) صندوق، سازمان حسابرسی می‌باشد كه موظف است طبق مقررات مربوط اعمال نظارت نموده و به حساب‌ها و ترازنامه و حساب سود و زیان صندوق رسیدگی و گزارش‌های لازم را تهیه و به مجمع عمومی ارایه كند و همچنین وظایف و اختیاراتی را كه به موجب قانون تجارت بر عهده بازرس است، انجام دهد. بازرس مكلف است گزارش خود را درخصوص حساب‌های سالانه و ترازنامه صندوق ظرف مهلت سه ماه از پایان سال مالی صندوق به مجمع عمومی تسلیم نماید. بازرس با اطلاع مدیرعامل و بدون دخالت در عملیات اجرایی حق مراجعه به اسناد و مدارك صندوق را دارد.

   ماده16- سال مالی صندوق از اول فروردین ماه هر سال شروع و در پایان اسفندماه همان سال پایان می‌یابد، به استثنای سال اول تأسیس كه مزایای صندوق پوشش ریسک از تاریخ تشكیل تا آخر اسفندماه همان سال خواهد بود.

   ماده17ـ ترازنامه حساب سود و زیان و سایر صورت‌های مالی صندوق باید ظرف دو ماه پس از سال مالی توسط هیأت مدیره به بازرس صندوق تسلیم شود.

   ماده18- ده درصد سود ویژه سالانه صندوق كه پس از كسر تمامی هزینه ها، ذخایر فنی، اندوخته قانونی و كسور قانونی محاسبه می‌شود، به حساب‌های خزانه‌داری کل واریز می‌شود. ( 5)

   ماده19- نیروی انسانی موردنیاز صندوق با تصویب مجمع عمومی در قالب صورتجلسه كارگروه موضوع تبصره (1) بند « و» ماده (9) قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی - مصوب1387- از محل بخشی از نیروی انسانی موجود صندوق تعاون كشور تأمین می‌شود. تأمین نیازهای آتی صندوق براساس آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی صندوق خواهد بود.

   ماده20ـ ایـن اساسنـامه جایگزین اساسـنامه صنـدوق تعاون ـ مصوب1368ـ موضوع تصویب ‌نامه شماره 132004/ت1089 مورخ 1368/12/23 و اصلاحات بعدی آن می‌شود.

   این اساسنامه به موجب نامه شماره88/30/37251مورخ 1388/11/10 شورای نگهبان به تأیید شورای یادشده رسیده است.

   محمدرضا رحیمی

   معاون اول رییس جمهور

   [1] . اصلاحی به موجب تصویب­نامه شماره 7561/ت45517هـ مورخ 1390/01/17 هیأت وزیران

   2 . الحاق به موجب تصویب­نامه شماره 149629/ت48365هـ مورخ 1391/07/29 هیأت وزیران

   3. اصلاح به موجب تصویب­نامه شماره 7561/ت45517هـ مورخ 1390/01/17 هیأت وزیران

   4 . اصلاح به موجب تصویب­نامه شماره 7561/ت45517هـ مورخ 1390/01/17 هیأت وزیران

   5 . اصلاح به موجب تصویب­نامه شماره 7561/ت45517هـ مورخ 1390/01/17 هیأت وزیران و اصلاح به موجب ابلاغیه شماره 91698/45517 مورخ 1390/05/03 دفتر هیأت دولت

   صندوق‌های سرمایه‌گذاری کارگزاری مفید چه ویژگی‌هایی دارند؟

   صندوق‌های سرمایه‌گذاری کارگزاری مفید چه ویژگی‌هایی دارند؟

   صندوق‌های سرمایه گذاری به عنوان روشی برای فعالیت غیر مستقیم و کم ریسک در بازار سرمایه با دریافت مجوزهای قانونی، تحت نظارت سازمان بورس فعالیت می‌کند و از سوی کارشناسان و حرفه‌ای‌ها در بازار سرمایه برای مدیریت دارایی محسوب می‌شود.

   سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری یا اصطلاحاً سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه یکی از روش‌های کم ریسک و توصیه‌شده از سوی کارشناسان و حرفه‌ای‌ها در بازار سرمایه برای مدیریت دارایی محسوب می‌شود. سودآوری و امنیت این روش در برابر نوسانات شدید بورس نسبت به روش معاملات مستقیم در بازار سهام با بررسی عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته قابل اثبات است.

   در سرمایه گذاری غیر مستقیم افراد به جای اینکه خودشان در بورس اقدام به خرید و فروش سهام کنند، که این کار نیاز به دانش، اطلاعات، مزایای صندوق پوشش ریسک تخصص و زمان کافی دارد، سرمایه خود را در اختیار صندوق‌ها قرار می‌دهند تا کارشناسان و متخصصان بازار سرمایه این دارایی را در بورس به جریان انداخته و نفع آن به صاحب سرمایه برسد.

   صندوق سرمایه گذاری چیست؟

   صندوق های سرمایه گذاری به عنوان روشی برای فعالیت غیر مستقیم و کم ریسک در بازار سرمایه با دریافت مجوزهای قانونی، تحت نظارت سازمان بورس فعالیت می‌کند.

   مدیریت وجوه سرمایه‌گذاران هر صندوق توسط گروهی از معامله‌گران و تحلیل‌گران حرفه‌ای بازار سرمایه انجام می‌شود. طبیعتا صندوق های سرمایه گذاری با وجود افراد متخصص و حجم بالای سرمایه تحت مدیریت در شرایطی که بازار سرمایه در روند صعودی قرار دارد، سود مناسب و زمانی که بازار در شرایط ریزش قرار می‌گیرد کمتر ضرر ناشی از افت شاخص بورس را متوجه صاحبان سرمایه می‌کند.

   حد سود و زیان در صندوق‌های سرمایه‌گذاری بسته به نوع صندوق‌ها، با یکدیگر متفاوت است بنابراین بر اساس میزان پذیرش ریسک از سوی سرمایه‌گذاران به آن‌ها گزینه‌ای جهت سرمایه گذاری معرفی می‌شود.

   می‌توان با سرمایه‌گذاری در صندوق‌های اصطلاحا با درآمد ثابت بازدهی معقول که بیشتر از سود بانکی است، داشت به عنوان مثال صندوق درآمد ثابت نامی مفید در روند مثبت و منفی بازار به طور متوسط در سال گذشته بیش از ۲۰ درصد سودآوری داشته است. برای افرادی که انتظار بازده بالاتری دارند امکان انتخاب صندوق‌های با ریسک بالاتر وجود دارد که می توان به صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشرو کارگزاری مفید که سود به مراتب بالاتری برای سرمایه گذار و به همان اندازه ریسک به همراه خواهد داشت اشاره کرد.

   دیدگاه بلند مدت و انتخاب صندوق‌های معتبر بازار سرمایه می تواند در مدیریت دارایی و سرمایه گذاری موفق تعیین کننده باشد، به عنوان مثال صندوق سرمایه‌گذاری مشترک پیشتاز مفید از ابتدای تاسیس بیش از ۲۶ هزار درصد سود داشته به عبارتی اگر فردی در سال ۱۳۸۷ مبلغ یک میلیون تومان در این صندوق سرمایه گذاری می کرد امروز سرمایه‌اش به ۲۶۵ میلیون تومان می‌رسید. بازدهی صندوق‌های سرمایه گذاری کارگزاری مفید در مقایسه با سایر بازار ها مثل مسکن، طلا، خودرو، ارز و. بازده به مراتب بالاتری داشته، نمودار زیر بازدهی یک میلیون تومان سرمایه طی ۵ سال گذشته در بازارهای مختلف را نشان می دهد.

   صندوق‌های سرمایه‌گذاری کارگزاری مفید چه ویژگی‌هایی دارند؟

   انواع صندوق ها؛ بازدهی و ریسک سرمایه گذاری در آنها

   صندوق های سرمایه گذاری را می‌توان در نگاه کلی بر اساس نوع سرمایه گذاری و نیز نحوه سرمایه گذاری تقسیم بندی کرد؛ از نظر نوع سرمایه گذاری و نحوه تملک دارایی صندوق ها به سهامی، درآمد ثابت، مختلط و طلا و هر کدام از این صندوق ها از نظر نحوه سرمایه گذاری می تواند به صورت صدور و ابطال و یا قابل معامله در سامانه های معاملاتی باشد که اصطلاحا به این صندوق ها ETF یا Exchange Traded Fund می گویند.

   تقسیم بندی بر اساس نوع سرمایه گذاری:

   • صندوق‌ سرمایه‌گذاری در سهام
   • صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
   • صندوق‌ سرمایه‌گذاری مختلط
   • صندوق سرمایه گذاری در سکه طلا

   تقسیم بندی بر اساس نحوه سرمایه گذاری:

   • صندوق قابل معامله ETF
   • صندوق مبتنی بر صدور و ابطال

   انواع صندوق ها بر اساس نوع سرمایه گذاری:

   صندوق سهامی حداقل ۷۰ درصد از سرمایه را به خرید سهام و حق تقدم سهام اختصاص می دهد، این صندوق ها به طور معمول بازدهی و ریسک بالایی دارد. صندوق های درآمد ثابت حداقل ۷۵ درصد سرمایه خود را به خرید اوراق بهادار مثل اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامی اختصاص می دهند که سرمایه گذاری در این صندوق ها کمترین ریسک و البته سود مشخص و ثابت دارد. صندوق های سرمایه گذاری مختلط بین دو صندوق سهامی و درآمد ثابت قرار می گیرند به طوری که می توانند بین حداقل ۴۰ و حداکثر ۶۰ درصد از سرمایه خود را به سهام یا اوراق درآمد ثابت اختصاص دهند، از منظر ریسک و بازدهی نیز طبیعتا این صندوق ها بین صندوق های سهامی و درآمد ثابت قرار دارد.

   صندوق های سرمایه گذاری در طلا صندوق‌های کالایی قابل معامله در بورس هستند که سرمایه‌های جمع‌آوری شده از مشتریان را به جای خرید سهام، در گواهی سپرده سکه طلا و اوراق مبتنی بر سکه طلا سرمایه‌گذاری می‌کنند. این صندوق ها که ریسک سرمایه گذاری در آنها وابستگی زیادی به قیمت سکه و طلا دارد و این امکان را فراهم می کنند تا افراد با انتخاب این صندوق ها علاوه بر کسب بازدهی ناشی از طلا، امنیت هم کسب می کنند چرا که از نگهداری و مشکلات خرید و فروش فیزیکی این فلز گرانبها معاف می شوند.

   انواع صندوق ها بر اساس نحوه سرمایه گذاری:

   صندوق قابل معامله ETF یا Exchange Traded Fund یک صندوق از دارایی‌های متنوع است که مانند سهام عادی در بورس معامله می‌شود؛ یعنی شما در زمان معاملات می‌توانید یک یا چند واحد از یک صندوق ETF را بخرید، یا چند واحد از آن را بفروشید.

   اما خرید یا صدور و ابطال یا فروش در صندوق های سرمایه گذاری مبتنی بر صدور و ابطال کمی متفاوت است و روز کاری پس از درخواست از طریق مراجعه حضوری به یکی از شعب صندوق یا مراجعه به درگاه اینترنتی آن انجام می شود و وابسته به وجود تقاضا در بازار ندارد.

   صندوق های سرمایه گذاری کارگزاری مفید

   مدیریت دارایی کارگزاری مفید ۱۱ صندوق سرمایه‌گذاری دارد که انواع مختلف صندوق ها را پوشش می‌دهد تا افراد با میزان دارایی مختلف و سطوح ریسک متفاوت بتوانند از آن‌ها بهره ببرند.

   صندوق های سهامی مفید

   در بخش صندوق های سرمایه گذاری سهامی کارگزاری مفید ۴ صندوق به نام‌های پیشتاز، پیشرو، امید توسعه (مبتنی بر صدور و ابطال) و اطلس (قابل معامله یا ETF) را تحت مدیریت دارد که ویژگی این صندوق‌ها کسب بازدهی بالا در ازای تحمل ریسک بالا است.

   به سود ۲۶ هزار درصدی صندوق پیشتاز مفید اشاره شد، صندوق سرمایه گذاری پیشرو مفید نیز سود حدود ۵ هزار درصدی داشته به عبارتی اگر فردی در سال ۱۳۹۰ ابتدای تاسیس صندوق پیشرو ۱ میلیون تومان در این صندوق سرمایه گذاری می کرد امروز سرمایه اش ۶۰ میلیون تومان می شد، صندوق امید توسعه با سود حدود ۲ هزار درصدی از ابتدای تاسیس یعنی سال ۱۳۹۲ تاکنون و صندوق اطلس نیز سود بیش از ۲ هزار درصدی از ابتدای تاسیس در دی ماه سال ۱۳۹۲ تا امروز داشته است.

   صندوق های درآمد ثابت مفید

   کارگزاری مفید دو صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت به نام های حامی و نامی دارد. این صندوق ها سرمایه تحت مدیریت خود را عمدتا به خرید اوراق مشارکت در بازار سرمایه اختصاص می دهند که برای سرمایه گذاران سود ثابتی همراه دارد و معمولا بالاتر از سود سپرده های بانکی است.

   به عنوان مثال سود صندوق حامی مفید طی یکسال بیش از ۱۸ درصد بوده است که بالاتر از سود سپرده بانکی است، صندوق حامی مفید در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار میلیارد تومان دارایی تحت مدیریت دارد. صندوق نامی نیز دیگر صندوق درآمد ثابت کارگزاری مفید، طی ۳ سال اخیر ۷۲.۲ درصد سود معادل سالانه ۲۴ درصد را نصیب سرمایه گذاران کرده است.

   صندوق دارایی مختلط مفید

   تنها صندوق با دارایی مختلط مفید صندوق ممتاز است که از نظر بازدهی و ریسک در میانه صندوق های درآمد ثابت و سهامی قرار می گیرد. صندوق ممتاز در سال ۱۳۸۸ پذیره نویسی شده که تا امروز بیش از ۶ هزار درصد بازدهی داشته است برای مثال اگر فردی در ابتدای تاسیس این صندوق مبلغ ۷ میلیون تومان معادل حدودی خرید یک دستگاه خودرو پراید در آن سال را در صندوق ممتاز سرمایه‌گذاری می‌کرد امروز سرمایه‌ای معادل ۴۲۰ میلیون تومان در اختیار داشت.

   صندوق سرمایه گذاری سکه طلا مفید


   «عیار» نام صندوق سرمایه‌گذاری بر مبنای سکه طلای کارگزاری مفید است که عمده سرمایه گذاری این صندوق بر گواهی سپرده سکه طلا و اوراق مبتنی بر سکه طلا صورت می گیرد. صندوق عیار مفید سال ۱۳۹۷ فعالیت خود را آغاز کرده و از نوع قابل معامله ETF محسوب می‌شود.

   عملکرد این صندوق‌ها، به عملکرد سکه طلا بستگی دارد و همچنین این راهکار به صورت غیرمستقیم می‌تواند نوسانات نرخ دلار را هم پوشش دهد.

   آشنایی بیشتر با صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بررسی وضعیت هر کدام نسبت به نیازهای سرمایه‌گذار از طریق مشاوره رایگان کارگزاری مفید، امکان‌پذیر است.

   source

   منبع: با مشارکت کارگزاری مفید|ایرنا مسئولیتی در خصوص محتوای این خبر یا آگهی تبلیغاتی ندارد

   جدیدترین‌های «پوشش ریسک»

   دنیای اقتصاد ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ - ۱۰:۳۷ + ۱۲ سایت دیگر

   دنیای اقتصاد : بازوی پژوهشی مجلس در جدیدترین گزارش خود، به ادعاهای گروهی از بدهکاران ارزی صندوق توسعه ملی پاسخ داده است. برخی بنگاه های بدهکار عنوان می کنند که نوسانات نرخ ارز .

   رد ادعای بدهکاران ارزی

   دنیای اقتصاد ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ - ۱۰:۳۷ + ۱ سایت دیگر

   بازوی پژوهشی مجلس در جدیدترین گزارش خود، به ادعاهای گروهی از بدهکاران ارزی صندوق توسعه ملی پاسخ داده است. برخی بنگاه های بدهکار عنوان می کنند که نوسانات نرخ ارز .

   تشکیل صندوق تضمین اشتغال حیات +جزئیات/ پوشش ریسک تسهیلات خرد پرداختی به .

   پارسینه ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ - ۱۰:۵۶ + ۶ سایت دیگر

   به گزارش خبرنگار پارسینه ، اساسنامه تشکیل صندوق تضمین اشتغال حیات به پیشنهاد کمیته امداد امام خمینی (ره) و با استناد به بند (ب) تبصره 16 قانون بودجه سال 1401 و در راستای ایجاد ساز و کار تسهیل در ضمانت نیازمندان در دریافت تسهیلات .

   پوشش طیف کاملی از سلیقه های سرمایه گذاری توسط صندوق ها

   صدای بورس ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ - ۱۲:۵۳

   مسلماً برای سرمایه گذاری بدون ریسک و دسترسی سریع به منابع و دریافت سود ماهانه، صندوق های درآمد ثابت بسیار بهتر از سپره های بانکی است همچنین برای پوشش ریسک متوسط صندوق های سرمایه گذاری مختلط می توانند کمک کننده باشد

   جزئیات کمک هزینه ازدواج/ بیمه شده متقاضی نیازمند حداقل 720 روز سابقه کار .

   تدبیر و امید ۱۴۰۱/۰۶/۰۴ - ۰۲:۱۶ + ۵ سایت دیگر

   ایرنا - مدیرکل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی ضمن تشریح جزئیات کمک هزینه ازدواج گفت: بیمه شده جهت دریافت این کمک هزینه باید 5 سال قبل از تاریخ ازدواج، حداقل 720 روز سابقه کار و پرداخت حق بیمه داشته باشد. .

   صنعت هوانواردی بدنبال خسارت های ناشی از همه گیری کرونا و جنگ اوکراین / .

   598 ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ - ۱۸:۴۱

   رکود شرکت های هواپیمایی پس از همه گیری ویروس کرونا و همچنین بحران جنگ اوکراین، سبب اتخاذ تصمیمات جدیدی برای جبران خسارات وارده شد.

   قوانین صنعت بیمه، برای پوشش ریسک های جدید به روزرسانی شود

   تحلیل بازار ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ - ۱۹:۰۲ + ۱ سایت دیگر

   رئیس کمیسیون بازار پول اتاق ایران با اشاره به اینکه قوانین جاری صنعت بیمه مربوط به 50 سال قبل است، به روز شدن این قوانین و پوشش ریسک های مختلف صنعتی، تولیدی و بازرگانی توسط صنعت بیمه راخواستار شد.

   ابزار پوشش ریسک مالی حوادث

   دنیای اقتصاد ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ - ۰۰:۱۱ + ۱ سایت دیگر

   دنیای اقتصاد -فاطمه نصیری : یکی از راه های کاهش خسارات ناشی از وقوع حوادث طبیعی، دسترسی سریع افراد آسیب دیده به نقدینگی است. استفاده از بیمه حوادث طبیعی یکی از راه های این دسترسی در زمان حادثه است .

   نقش صنعت بیمه در توسعه اقتصاد کشور!

   پیام فوری ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ - ۲۳:۰۹ + ۱ سایت دیگر

   در راستای بازدید از غرفه بانک رفاه کارگران در چهاردهمین نمایشگاه صنعت مالی(بورس، بانک و بیمه) با آقای هادی زاده مدیرعامل بیمه رفاه فرازان هدف به گفت و گو نشستیم . .

   آمادگی صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی برای حمایت از شرکت های دانش .

   معدن نیوز ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ - ۱۰:۰۶ + ۱ سایت دیگر

   پایگاه خبری معدن نیوز -مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی از آمادگی این صندوق در جهت پوشش ریسک و حمایت از شرکت های دانش بنیان و استارت آپی خبرداد.

   شرکت 3AC اعلام ورشکستگی کرد

   دنیای اقتصاد ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ - ۰۰:۴۱ + ۲ سایت دیگر

   آی تی ایران : ادامه افت ارزش بازار ارزهای دیجیتالی باعث از بین رفتن تعداد زیادی از شرکت های فعال در این عرصه شده و تازه ترین آنها صندوق پوشش ریسک (هج فاند) 3AC است .

   صندوق ارزهای دیجیتال در آمریکا اعلام ورشکستگی کرد

   خبرگزاری تسنیم ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ - ۱۶:۰۲ + ۹ سایت دیگر

   با ادامه ریزش قیمت رمزارزها در جهان، یک صندوق پوشش ریسک ارز دیجیتال در آمریکا اعلام ورشکستگی کرد و خواستار حمایت دولتی در مقابل طلبکاران خود شد.

   خدمات بیمه ای شرکت بیمه سامان درعراق گسترش می یابد

   پارسینه ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ - ۱۴:۳۶ + ۳۵ سایت دیگر

   نشست هم اندیشی مدیران فنی شرکت بیمه سامان با حضور اعضای اتاق بازرگانی ایران و عراق، مدیران صندوق توسعه صادرات ،رئیس مرکز تجاری ایران و عراق و رئیس اتحادیه صادر کنندگان فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی با هدف ارائه خدمات جدید بیمه ای، برگزار شد. .

   چگونگی پوشش نوسانات ارزی

   دنیای اقتصاد ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ - ۰۰:۲۹

   دنیای اقتصاد : بر اساس گزارشی که نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در بیستمین نشست این کمیسیون ارائه کرد، پوشش ریسک نوسانات ارزی با بهره گیری از ابزارهای بازار مشتقات ارزی نظیر قرارداد آتی ارز، اختیار خرید یا اختیار فروش ارز .

   برنامه جدید سازمان بورس برای تضمین اصل سرمایه سهامداران

   روزنامه اقتصاد برتر ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ - ۱۴:۳۱ + ۴ سایت دیگر

   سازمان بورس اعلام کرده برای دو صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری موافقت اصولی صادر کرده است. تهران – اقتصادبرتر – 02 تیر 1401 .

   سازوکار جدید سازمان بورس برای تضمین اصل سرمایه سهامداران

   خبرگزاری صنایع ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ - ۱۰:۰۳ + ۲۶ سایت دیگر

   اولین موافقت اصولی برای دو صندوق تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری صادر شد. *** سازوکار جدید سازمان بورس به گزارش صنایع ، در بازار سرمایه برای پوشش ریسک سرمایه گذاران از ابزار های مالی پیچیده ای همانند اوراق مشتقه استفاده می شود. .

   دو اهرم رشد در بازار گواهی سپرده کالایی

   دنیای اقتصاد ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ - ۰۰:۲۲ + ۷ سایت دیگر

   برنامه های توسعه بورس کالا در بازار گواهی سپرده کالایی و تصمیم جدید قانونی در زمینه معافیت مالیاتی معاملات گواهی سپرده کالایی می تواند روند رو به جلوی معاملات اوراق مبتنی بر کالا را تثبیت و حتی آن را با رشد قابل توجه روبه رو کند .

   مزایای صندوق های سرمایه گذاری طلا در بورس کالا

   خبرگزاری صدا و سیما ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ - ۱۴:۱۵ + ۶ سایت دیگر

   کارشناس بازار سرمایه نقد شوندگی، امکان خرید و فروش آسان، معافیت مالیاتی، بانام بودن واحد ها و پوشش ریسک سرقت را از جمله مزایای صندوق های سرمایه گذاری طلا در بورس کالا دانست.

   سهم اندک بیمه در پوشش ریسک دست سازها

   صمت ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ - ۱۴:۰۸ + ۲۷ سایت دیگر

   صنایع دستی یادگار ارزشمند تاریخی است که عمری کهن در ایران دارد؛ چنانکه بسیاری از کشورها ایران را با صنایع دستی نظیر فرش، گلیم، گبه، معرق و. می شناسند .

   دید صعودی بازیگران بزرگ طلا

   دنیای اقتصاد ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ - ۰۰:۳۱ + ۱ سایت دیگر

   دنیای اقتصاد: کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) ایالات متحده گزارش تعهدات معامله گران در هفته منتهی به 24 مه را منتشر کرد. براساس این گزارش به نظر می رسد صندوق های پوشش ریسک که پیش از این با افزایش تعداد موقعیت های معاملاتی شورت خود را افزایش داده بودند .

   بازگشایی سبز ریسکی ها

   دنیای اقتصاد ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ - ۰۰:۳۱ + ۴ سایت دیگر

   دنیای اقتصاد : هفته گذشته برای بازارهای ریسکی روزهای پر از خبر مثبت داشت. انتشار صورت جلسه فدرال رزرو که به ادامه دار بودن تورم و فروش دارایی های فدرال رزرو اشاره داشت موجب شد که موج فروش در بازار اوراق خزانه و دلار آغاز شده و سرمایه ها به سمت بازارهای ریسکی تر حرکت کنند .

   حمایت بانک های خارجی در شانگهای از شرکت های تجاری در همه گیری اخیر

   ایبنا ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ - ۱۱:۴۶ + ۳ سایت دیگر

   در بحبوحه افزایش مجدد اخیر کووید-19، بانک های خارجی در شانگهای، خدمات مالی مختلف را به شرکت های تجاری ارائه کرده اند و در افزایش سرمایه و پوشش ریسک کمک کرده اند.

   کارنامه خوب صنعت بیمه در پرداخت خسارت های صنعت نفت

   دنیای اقتصاد ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ - ۰۰:۲۳ + ۱ سایت دیگر

   دنیای اقتصاد : مدیرعامل شرکت بیمه کوثر به تشریح برخی از اقدامات صنعت بیمه داخلی برای پوشش ریسک های نفت و انرژی در غیاب بیمه گران خارجی پرداخت. ابوالفضل آقادادی با بیان شناخت درست از نقش بیمه در توسعه فعالیت های صنعت نفت و افزایش تولیدات آن یاد آور شد .

   بازدید مدیرعامل و معاونان شرکت بیمه کوثر از بیست و ششمین نمایشگاه نفت، .

   نقدینه ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ - ۱۴:۳۵ + ۲۸ سایت دیگر

   نقدینه - مدیرعامل و معاونان شرکت بیمه کوثر به عنوان یکی از اعضای فعال کنسرسیوم نفت و انرژی بیمه کشور از بیست و ششمین نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی بازدید کردند و ابوالفضل آقادادی .

   عرضه محصولات در بورس کالا افزایش شفافیت را به دنبال دارد

   می متالز ۱۴۰۱/۰۲/۲۷ - ۰۰:۳۱ + ۱ سایت دیگر

   می متالز - دکترعطاالله معروفخانی مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان در حاشیه مراسم تجلیل از برترین های بورس با اشاره به فواید عرضه محولات و کشف قیمت در بورس کالا گفت: بورس کالا نهادی رسمی و ساختار یافته ای است که به منظور ساماندهی و ارتقای تجارت کالایی و تخصیص بهینه منابع و سرمایه ها در اقتصاد .

   عرضه محصولات در بورس کالا افزایش شفافیت را به دنبال دارد

   فلزات آنلاین ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ - ۱۸:۰۵ + ۲۲ سایت دیگر

   مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان گفت: توسعه بازار محصولات فولادی و حضور بیشتر فعالان بخش فولاد در بورس کالا به کشف نرخ منصفانه تر، افزایش شفافیت، ایجاد بازار منسجم و مرجع قیمت گذاری، تضمین تعهدات طرفین و بهره مندی از ابزارهای تامین مالی و پوشش ریسک منجر خواهد شد.

   بیمه ها 2٫5برابر درآمدهای نفتی خسارت رانندگی دادند

   تجارت نیوز ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ - ۱۲:۰۱ + ۳ سایت دیگر

   آمار بانک مرکزی نشان می دهد که در یازده ماه سال گذشته مجموع شرکتهای بیمه بابت سوانح رانندگی نزدیک به 24 هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده اند. این آمار 2٫5 برابر درآمدهای نفتی سال 99 است.

   آیین افطاری و دیدار صمیمانه مدیر عامل با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره .

   طلا نیوز ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ - ۱۵:۲۵ + ۱۹ سایت دیگر

   به گزارش طلانیوز: به نقل از روابط عمومی بیمه ایران ، حسن شریفی در این دیدار صمیمانه، مزایای صندوق پوشش ریسک ضمن خوش آمدگویی وخیرمقدم، با اشاره به ظرفیت های بالقوه طبیعی و انسانی منحصر به فرد بیمه ایران در کشور و منطقه خاورمیانه اظهارداشت : بیمه ایران بعنوان بزرگترین شرکت بیمه ای .

   نقش مهم بورس کالا در تامین مالی ارزان قیمت بنگاه ها

   تجارت گردان ۱۴۰۱/۰۱/۲۸ - ۱۰:۲۸ + ۹ سایت دیگر

   علی تیموری مدیرعامل گروه مالی کاریزما با اشاره اقدامات مثبت سال گذشته دولت در تقویت معاملات بورس کالا گفت: توسعه ابزارهای سرمایه گذاری، ابزارهای مشتقه و ابزارهای تامین مالی مبتنی بر کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا نقش به سزایی در تامین مالی ارزان قیمت شرکت ها .

   توزیع متوازن خدمات بیمه ای با گستردگی شبکه فروش

   دنیای اقتصاد ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ - ۰۰:۴۱ + ۲ سایت دیگر

   دنیای اقتصاد : هدف نخست ارائه بیمه نامه، تامین پوشش ریسک ها برای افراد جامعه است و افزایش نرخ دیه و حق بیمه حداقلی است، بنابراین افزایش حق بیمه شخص ثالث، تاثیری در میزان فروش بیمه نامه ندارد و بیشتر افرادی که بیمه نامه شخص ثالث دارند، آن را تمدید می کنند چون الزام قانونی است.

   مزایای صندوق پوشش ریسک

   مهر گزارش می‌دهد؛ اولین صندوق املاک و مستغلات در راه است/ روشی برای کنترل اجاره بها

   به گزارش خبرنگار مهر، در بازار سرمایه ایران طی سال‌های اخیر شاهد تأسیس و گسترش سریع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت، سهام، مختلط، کالایی، جسورانه و … بوده‌ایم.

   با توجه به مزایای قابل توجه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تاکنون جای خالی صندوق سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات که جایگزین مناسبی برای پوشش ریسک ناشی از تغییرات قیمت مسکن است، به شدت احساس می‌شود.

   با توجه به اخبار منتشره، به نظر می‌رسد در آینده‌ای بسیار نزدیک، اولین صندوق سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات تأسیس خواهد شد.

   این اولین رابطه بازار سرمایه با بازار مسکن نیست و پیش از این نیز صندوق‌های سرمایه گذاری زمین و ساختمان (صندوق‌های ویژه ساخت و ساز مسکن) و همچنین بورس املاک و مستغلات توانسته بودند از شورای مزایای صندوق پوشش ریسک عالی بورس مجوز بگیرند.

   با این حال با توجه به مشکلات گسترده‌ای که در بخش اجاره مسکن خصوصاً برای خانه اولی‌ها وجود دارد، صندوق‌های املاک و مستغلات می‌تواند در زمینه کنترل اجاره بها، راه حل خوبی باشد.

   کارشناس اقتصاد مسکن: صندوق‌های املاک و مستغلات راهکاری برای کنترل اجاره بها

   در همین راستا بهرنگ اسدی پژوهشگر اقتصاد مسکن مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اینکه منظور از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات چیست؟، گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات (REITs) پس از دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، با هدف جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و تخصیص آن به دارایی‌های موضوع فعالیت صندوق، تأسیس می‌شوند.

   موضوع فعالیت صندوق‌های املاک؛ خرید و فروش و اجاره مسکن

   وی افزود: موضوع فعالیت اصلی این صندوق‌ها خرید و فروش املاک و مستغلات و اجاره آن‌هاست. موضوع فعالیت فرعی نیز دریافت تسهیلات، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار رهنی، اوراق بهادار شرکت‌های ساختمانی پذیرفته شده در بورس یا بازار خارج از بورس و در نهایت تقسیم عوائد ناشی از این فعالیت بین سرمایه‌گذاران صندوق است. همچنین امکان سرمایه‌گذاری مانده وجوه صندوق، در سپرده‌های بانکی و گواهی سپرده بانکی نیز وجود دارد.

   ظرفیت ۷ درصدی صندوق‌های املاک در GDP

   اسدی ادامه داد: تجربه جهانی نشان می‌دهد در صورت فراهم شدن بستر مناسب و پس از بلوغ فعالیت، ارزش بازار این صندوق‌ها در بسیاری از کشورها در حدود ۳ تا ۷ درصد تولید ناخالص ملی برآورد می‌شود که به خوبی نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالقوه این بخش برای تقویت سمت تقاضای املاک و مستغلات کشور و افزایش عرضه املاک اجاری است.

   بازدهی صندوق‌های املاک؛ معادل نرخ رشد مسکن

   کارشناس اقتصاد مسکن درباره پیش‌بینی بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات برای دارندگان یونیت‌ها و واحدهای هر صندوق اظهار کرد: عوامل مختلفی در بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات تأثیرگذار است. مطابق با امکان‌سنجی انجام شده، بیشترین عامل تأثیرگذار بر بازده این نوع صندوق، نرخ رشد مسکن است.

   وی تأکید کرد: در دهه اخیر، بیشترین نرخ رشد مسکن مربوط به استان تهران با میانگین حدود ۲۷ درصد و کمترین نرخ رشد مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد با میانگین حدود ۱۱ درصد بوده است. همچنین شایان ذکر است مطابق با آمار تاریخی در بلندمدت نرخ رشد مسکن اندکی از تورم بیشتر خواهد بود.

   نسبت قیمت مسکن به اجاره چه رقمی است؟

   اسدی دومین عامل تأثیرگذار بر بازدهی صندوق‌های زمین و ساختمان را میزان دریافت اجاره‌بهای املاک تحت تملک عنوان و تصریح کرد: مطابق با آخرین آمار منتشر شده در شهر تهران در بهار ۱۳۹۹، نسبت قیمت به اجاره (P/E) حدود ۲۸ واحد در یک سال بوده است. در واقع اجاره‌بهای دریافتی سالانه حدود ۳.۵ درصد بازدهی واقعی برای صندوق ایجاد می‌کند. از طرفی، صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات، هزینه‌هایی مانند هزینه تعمیرات و نگهداری، هزینه افت قیمت املاک به دلیل افزایش عمر بنا، هزینه کارمزد ارکان و … را نیز باید پرداخت کند که بازدهی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین در حالت محافظه‌کارانه و در حالت مدیریت غیرفعال، می‌توان انتظار داشت که بازدهی بلندمدت صندوق تقریباً معادل نرخ رشد مسکن باشد.

   این پژوهشگر اقتصاد مسکن با تأکید بر جذاب بودن سرمایه‌گذاری در صندوق‌های املاک و مستغلات گفت: معمولاً سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات صرفاً برای کسب بازده صورت نمی‌پذیرد بلکه دلیل اصلی آن پوشش ریسک ناشی از تغییرات سریع قیمت مسکن است. از طرف دیگر در حالت عادی و وضعیت اقتصادی نرمال، بازدهی املاک و بازدهی بازار سرمایه هم‌بستگی پایینی با یکدیگر داشته و طبق نظریه مارکویتز، سرمایه‌گذاری توأمان در املاک و بازار سرمایه، می‌تواند منجر به کاهش ریسک و افزایش بازده سبد سرمایه‌گذاری شده و به متنوع‌سازی آن کمک کند.

   وی خاطرنشان کرد: همچنین با ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری در مزایای صندوق پوشش ریسک مزایای صندوق پوشش ریسک املاک و مستغلات، ابزار مالی مورد نیاز فعالان بازار سرمایه برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن فراهم می‌شود. به نظر می‌رسد بازدهی صندوق املاک و مستغلات در حالت محافظه‌کارانه و مدیریت غیرفعال، تقریباً با نرخ رشد مسکن برابر و در بلندمدت کمی بهتر از تورم است.

   بیشترین رشد قیمت مسکن در ۳ سال اخیر در کدام مناطق تهران بود؟

   اسدی درباره تغییرات قیمتی مسکن در ۳ سال اخیر در تهران گفت: رشد قیمت مسکن در مناطق مختلف کشور و حتی در مناطق مختلف تهران یکسان نیست؛ مطابق آمار منتشر شده، در بازه زمانی بهار ۱۳۹۷ تا اسفند ۱۳۹۹ در مناطق مختلف شهر تهران، بیشترین رشد قیمتی مسکن مربوط به مناطق ۲۰، ۹، ۲۲، ۳ و ۲۱ به ترتیب با درصد رشد ۴۴۰ درصد، ۴۳۶ درصد، ۴۳۳ درصد، ۴۲۵ درصد و ۴۰۴ درصد بوده است.

   این فعال اقتصادی حوزه تأمین مالی مسکن ادامه داد: در سال گذشته (۱۳۹۹)، ۱۵ درصد تعداد دفعات معاملات در شهر تهران، مربوط به منطقه ۵ بوده است. مناطق ۲، ۴ و ۱۰ به ترتیب با ۹، ۸ و ۸ درصد در رتبه‌های بعدی معاملات قرار گرفته‌اند. این موضوع بیان می‌کند که انتخاب مسکن مناسب برای سرمایه‌گذاری باید به نحوی انجام پذیرد که نقدشوندگی کافی در صندوق ایجاد شود تا اگر فرصت سرمایه‌گذاری بهتر فراهم شد و یا به دلایلی به اجبار صندوق وارد فرایند تصفیه شد، نقد کردن دارایی‌ها به راحتی امکان‌پذیر باشد. این امکان در شرایطی که آورده اولیه صندوق نقد باشد، راحت‌تر به وقوع می‌پیوندد.

   فاصله بسیار زیاد رقم تسهیلات خرید مسکن با قیمت املاک

   اسدی در خصوص مزایای کلان تأسیس صندوق املاک و مستغلات یادآور شد: طبق گزارش صندوق بین‌الملی پول در سال ۲۰۱۶، متوسط نسبت تسهیلات به بهای مسکن در کشورهای مختلف، حدود ۸۰ درصد بوده که متأسفانه این رقم در ایران به شدت پایین است. افزایش بی‌رویه قیمت مسکن طی سال‌های اخیر نیز، این نسبت را بیش از پیش در کشور ایران کاهش داده است.

   قدرت پایین تسهیلات خرید مسکن عامل اجاره نشینی خانه اولی‌ها

   وی تأکید کرد: نسبت پایین پوشش دهی تسهیلات مسکن به بهای مسکن در کنار سایر پارامترهای اقتصادی، سبب شده تا بسیاری از مردم به خصوص زوج‌های جوان به اجاره‌نشینی روی بیاورند. از طرفی مطابق با آمار منتشر شده، نرخ رشد اجاره در نیمه اول سال‌های ۱۳۹۹، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل از آن به ترتیب حدود ۴۷، ۳۷ و ۲۹ درصد بوده است. این نرخ رشد سرسام‌آور، سبب شده است که طی سال‌های اخیر مستأجران به سمت حومه شهر تهران هجوم بیاورند.

   کارشناس اقتصاد مسکن افزود: با این حال افزایش منازل مسکونی قابل اجاره، طبیعتاً کمک خواهد کرد تا با افزایش عرضه ساختمان‌های اجاری، کاهش نسبی اجاره‌بها اتفاق بیفتد. در بدبینانه‌ترین حالت، راه‌اندازی صندوق املاک و مستغلات کمک می‌کند، ساختمان‌های مسکونی قابل اجاره افزایش یافته و منجر به تسهیل در انتخاب آپارتمان مسکونی توسط متقاضیان شود.

   مزایای صندوق پوشش ریسک

   • اعضای کانون
   • قوانین و آیین نامه های سازمان بورس و اوراق بهادار
   • مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار

   یک دقیقه با کانون

   تحلیل برتر

   برنامه های کانون

   هیئت سازش

   شنبه بازار سرمایه

   دوشنبه بازار سرمایه

   ارتباط باما

   شرکت‌های تأمین‌ سرمایه همواره به‌دنبال نیازسنجی سرمایه‌گذاری بازار هستند تا با ارائه ابزارهای جدید، شرایط رمایه‌گذاری در ایران را به حداکثر برسانند و یکی از این ابزارها که متقاضیان زیادی در بازارسرمایه دارد طلا است.
   در همین راستا، اولین صندوق سرمایه‌گذاری کالایی در حوزه سرمایه‌گذاری بر روی طلا با نام صندوق پشتوانه طلای لوتوس توسط شرکت تأمین‌ سرمایه لوتوس پارسیان تأسیس شده است. روابط‌عمومی کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به بهانه تأسیس این صندوق مصاحبه‌ای با جناب آقای علی تیموری شندی مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان انجام داده است که در ادامه می‌توانید مشروح مصاحبه را ملاحظه نمایید.

   علی تیموری شندی


   آقای تیموری لطفا به‌عنوان اولین سوال بفرمایید:
   ۱٫ صندوق طلا چیست؟ و مزایای سرمایه‌گذاری در حوزه طلا چه مواردی را شامل می‌شود؟
   تیموری شندی: صندوق طلا نوعی از صندوق‌های کالایی قابل معامله در بورس کالاست که سرمایه‌های جمع‌آوری شده مشتریان را در گواهی سپرده سکه طلا و اوراق مشتقه مبتنی بر طلا سرمایه‌گذاری می‌کند.
   به‌طور کلی، سرمایه‌گذاری در کالاها به‌عنوان جایگزینی برای سرمایه‌گذاری‌های دیگر شناخته می‌شود. عموماً زمانی که مزایای صندوق پوشش ریسک سرمایه‌گذاری در سایر دارایی‌ها به‌دلایل مختلف اقتصادی یا سیاسی خطرناک باشد، سرمایه‌گذاران به‌سمت سرمایه‌گذاری در طلا حرکت می‌کنند. به‌همین دلیل برای پوشش ریسک‌های سیستماتیک و کاهش ریسک سبد سرمایه‌گذاری، اختصاص بخشی از ثروت و سرمایه توسط سرمایه‌گذاران به این‌گونه دارایی‌ها مناسب است. در کنار آن معمولاً طلا همبستگی بالایی با تورم و نرخ ارز دارد و سرمایه‌گذاری در آن پوشش تورمی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند. به‌همین دلیل، از مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق طلا می‌توان به پوشش ریسک تغییرات نرخ ارز، پوشش اثرات تورمی، برخورداری از معافیت مالیاتی، نقدشوندگی مناسب باتوجه به وجود بازارگردان و تنوع‌بخشی به سبد سرمایه‌گذاری‌ها اشاره کرد.

   صندوق طلا


   ۲٫ صندوق سرمایه‌گذاری کالایی پشتوانه طلای لوتوس چیست؟ و ارکان این صندوق چه شرکت‌هایی را دربَر می‌گیرد؟
   تیموری شندی: این صندوق از نوع صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس کالا بوده و اولین صندوق کالایی بازارسرمایه است که در اوراق بهادار مبتنی بر طلا شامل گواهی سپرده سکه طلا و اوراق مشتقه مبتنی بر سکه طلا سرمایه‌گذاری می‌کند.
   ارکان صندوق پشتوانه طلای لوتوس: ارکان این صندوق نیز همانند سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری شامل مدیر، متولی، بازارگردان، حسابرس و مجمع صندوق می‌شود. شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان مدیر و بازارگردان این صندوق است. مؤسسه حسابرسی بهراد مشار و بیات رایان به‌ترتیب متولی و حسابرس صندوق خواهند بود و مجمع صندوق نیز متشکل از دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز می‌شود و می‌تواند اساسنامه، امیدنامه، مدیر، متولی، مزایای صندوق پوشش ریسک بازگردان و حسابرس را تغییر دهد.
   ۳٫ ترکیب دارایی‌های صندوق به‌چه صورت است؟
   صندوق فقط می‌تواند در گواهی سپرده سکه طلا، اوراق مشتقه سکه طلا، اوراق بهادار با درآمد ثابت، گواهی سپرده بانک‌ها و مؤسسات مالی و دارایی‌های ریالی داخل کشور سرمایه‌گذاری کند و سرمایه‌گذاری خارجی (ارزی) به هر نوع و شکل غیرمجاز است.
   ۴٫ برای افرادی که تمایل به سرمایه‌گذاری دارند بفرمایید، حداقل و حداکثر تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران (ممتاز و عادی) برای پذیره‌نویسی چه‌ میزان است؟
   واحدهای سرمایه‌گذاری این صندوق به دو نوع ممتاز و عادی تقسیم می‌شود. حداقل تعداد واحدها که برای شروع دوره فعالیت ضرورت دارد برابر ۱۰میلیون واحد سرمایه‌گذاری است. که صندوق در طول دوره فعالیت خود ملزم به رعایت حداقل مذکور نیست. درخصوص حداکثر، صندوق در هر زمان تا ۱۰۰ میلیون واحد سرمایه‌گذاری (ممتاز و عادی) خواهد داشت. باتوجه به آنکه تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز یک میلیون واحد ثابت است، بنابراین صندوق در هر زمان حداکثر ۹۹میلیون واحد سرمایه‌گذاری عادی نزد سرمایه‌گذاران خواهد ‌داشت.
   تفاوت دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری عادی و ممتاز در این است که دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز حق حضور در مجامع صندوق و حق رأی دارند. واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز در ابتدای تأسیس صندوق و قبل از پذیره‌نویسی اولیه واحدهای عادی، تماماً به‌صورت نقد توسط مؤسسان خریداری می‌شود و واحدهای‌ سرمایه‌گذاری عادی از طریق بورس کالا قابل معامله است.
   برای شرکت در پذیره‌نویسی نیز خرید حداقل ۱۰ واحد سرمایه‌گذاری لازم است و باتوجه به اینکه قیمت هر واحد ۱۰هزار ریال است، حداقل سرمایه لازم برای شرکت در پذیره‌نویسی ده هزار تومان می‌باشد. لازم است سرمایه‌گذاران برای معامله این صندوق، کد معاملاتی داشته و از طریق سیستم معاملات کارگزاری اقدام به خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری کنند.
   ۵٫ آقای تیموری باتوجه به اینکه این صندوق سود تقسیمی ندارد؛ سؤالی که برای متقاضیانسرمایه‌گذاری در این صندوق مطرح می‌شود این است که مزایای صندوق پوشش ریسک سود واحدهای صندوق به چه صورتی است؟
   سود سرمایه‌گذار ناشی از افزایش ارزش واحدها در طول زمان است. باتوجه به مدیریت فعال صندوق، بازدهی واحدها به‌نسبت طلای فیزیکی به‌مراتب بالاتر خواهد بود.
   ۶٫ به‌عنوان سوال پایانی بفرمایید کارکردها و مزایای صندوق پشتوانه طلای لوتوس چه مواردی را در بر می‌گیرد؟
   صندوق پشتوانه طلای لوتوس علاوه‌بر مزیت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم در طلا، ارزش‌های متعدد دیگری نیز برای سرمایه‌گذاران خود ایجاد می‌کند. از جمله این ارزش‌ها، می‌توان موارد زیر را نام برد:
   – پوشش نوسانات نرخ ارز
   – پوشش اثرات تورمی
   – نقدشوندگی بالا
   – امنیت بالا
   – قابلیت وثیقه‌شدن جهت دریافت وام
   – برخورداری از معافیت مالیاتی
   – اسپرد کم خرید و فروش و …
   با تشکر از شما برای اطلاعات مفید و وقتی که در اختیار ما قرار دادید. به‌امید موفقیت روزافزون برای شما و همکارانتان در شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان و پیشبرد اهدافتان در صندوق پشتوانه طلای لوتوس.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.