کاربرد نسبت‌های اهرمی


کاربرد نسبت‌های اهرمی

پیشینه تحقیق پیش بینی ورشکستگی و مدل های آن و کاربرد نسبت‌های مالی مدل فالمر و زمیجوسکی دارای ۲۸ صفحه می باشد فایل پیشینه تحقیق به صورت ورد word و قابل ویرایش می باشد. بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود فایل نمایش داده می شود و قادر خواهید بود آن را دانلود و دریافت نمایید . ضمناً لینک دانلود فایل همان لحظه به آدرس ایمیل ثبت شده شما ارسال می گردد.

قهرست مطالب

۱٫ مقدمه ۶
۲٫ مروری بر چشم انداز تاریخی پیش بینی ورشکستگی ۶
۲-۱٫ تعاریف ارائه شده از پیش بینی ورشکستگی ۶
۲-۲٫ معرفی مدل کاربرد نسبت‌های اهرمی های مختلف پیش بینی ورشکستگی ۶
۲-۲-۱٫ مدل بیور ۷
۲-۲-۲٫ مدل آلتمن ۷
۲-۲-۳٫ مدل اسپرینگیت ۷
۲-۲-۴٫ مدل زاوگین ۸
۲-۲-۵٫ مدل گرایس ۸
۲-۳٫ عوامل موثر در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری ۹
۲-۳-۱٫ عوامل بیرونی ۹
۲-۳-۱-۱٫ عوامل اقتصادی ۹
۲-۳-۱-۲٫ عوامل سیاسی و نظامی ۹
۲-۳-۱-۳٫ عوامل فرهنگی و رفتاری ۱۰
۲-۳-۲٫ عوامل درونی ۱۰
۲-۳—۲-۱٫ مدیریت ۱۰
۲-۳-۲-۲٫ عایدی هر سهم و سیاست‌های تقسیم سود ۱۰
۲-۳-۲-۳٫ روند قیمت سهام در گذشته ۱۱
۲-۳-۲-۴٫ نسبت قیمت به درآمد ۱۱
۲-۳—۲-۵٫ تقاضا برای محصول شرکت ۱۱
۲-۳-۲-۶٫ افزایش سرمایه ۱۱
۲-۳-۲-۷٫ جریان نقدینگی شرکت ۱۲
۴٫ تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی ۱۲
۲-۵٫ ابزارهای ارزیابی عملکرد مالی واحد تجاری بااستفاده از صورت‌های مالی ۱۳
۲—۵-۱٫ تجزیه و تحلیل افقی ۱۳
۲-۵-۲٫ تجزیه و تحلیل عمودی ۱۳
۲-۵-۳ . تجزیه و تحلیل به کمک نسبت‌های مالی ۱۴
۲-۶٫ کاربرد نسبت‌های مالی ۱۴
۲-۶-۱٫ تجزیه و تحلیل مقایسه ای ۱۵
۲-۶-۲٫تجزیه و تحلیل سنواتی ۱۵
۲-۶-۳٫ کاربرد نسبت‌های مالی جهت ارزیابی عملکرد ۱۶
۲-۶-۴٫ کاربرد نسبت‌های مالی در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار ۱۶
۲—۶-۵٫ قدرت آینده نگری نسبت‌های مالی ۱۶
۷٫ کاربرد نسبت‌های مالی مدل فالمر و زمیجوسکی ۱۶
۷-۱٫ نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها(نسبت اهرمی) ۱۶
۷-۲٫ نسبت بدهی‌های جاری به کل دارایی ها(نسبت اهرمی) ۱۷
۷-۳٫ نسبت دارایی جاری به بدهی جاری(نسبت نقدینگی) ۱۷
۷-۴٫ نسبت سرمایه در گردش به کل بدهی ها(نسبت نقدینگی) ۱۷
۷-۵٫ نسبت سود خالص به مجموع دارایی‌ها ۱۷
۷-۶٫ نسبت وجوه نقد حاصل از عملیات به کل بدهی‌ها ۱۷
۷-۷٫ نسبت سودانباشته به کل دارایی ها(نسبت سودآوری) ۱۷
۷-۸٫ گردش جمع دارایی ها ۱۸
۷-۹٫ نسبت دفعات پرداخت بهره ۱۸
۸٫ تکنیک‌های پیش بینی ورشکستگی ۱۸
۸-۱٫ تکنیک‌های آماری ۱۸
۸-۱-۱ تحلیل تشخیصی چندگانه ۱۸
۸-۱-۲٫ تکنیک‌های هوش مصنوعی ۱۹
۸-۱-۳٫ شبکه های عصبی مصنوعی ۱۹
۸-۲ مدل‌های نظری ۲۰
۹٫ سابقه تاریخی ۲۰
۹-۱٫ تحقیقات خارجی ۲۰
۹-۲٫ تحقیقات داخلی ۲۲
فهرست منابع ۲۴
منابع فارسی ۲۴
منابع لاتین ۲۷

منابع

فیروزیان، م؛ جاویدی، د ؛ نجم الدینی، ن: ۱۳۹۰، «کاربرد الگوریتم ژنتیک در پیش بینی ورشکستگی و مقایسه آن با مدل Z آلتمن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی: دوره هجدهم، شماره شصت و پنجم، صص ۹۹ -۱۱۴٫

جهانخانی، ع؛ شوری، م: (۱۳۸۸)، مدیریت مالی نوین. چاپ دوم. انتشارات سمت، تهران.

افشاری، م: (۱۳۸۱)، تجزیه و تحلیل نسبت های مالی. چاپ هشتم. انتشارات سمت، تهران، صص ۶۵۲-۶۹۷٫

رهنمای رودپشتی، ف؛ علی خانی، ر: ۱۳۸۸،«بررسی کاربرد مدل های پیش بینی ورشکستگی آلتمن و فالمر در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی: دوره دوم، شماره پنچاه وپنج، ص ۵۵٫

پورعلی، م: ۱۳۹۰،«بررسی کاربرد مدل زاوگین جهت ارزیابی تداوم فعالیت و رتبه بندی شرکت‌ها در شرایط محیطی ایران». مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار: دوره دوم، شماره یازدهم، صص ۳۳-۵۴٫

سعیدی، ع؛ آقایی، م: ۱۳۸۸،«مروری بر روش‌ها و مدل‌های پیش بینی ورشکستگی». دانش و پژوهش حسابداری: دوره دوم، شماره شانزدهم، صص ۷۸-۱۰۰٫

تقوی، م: (۱۳۸۹)، مدیریت مالی. جلد اول، چاپ پانزدهم.انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.

یاری، ث: ۱۳۸۵،«عوامل اساسی تعیین کننده قیمت سهام». بورس: شماره سی کاربرد نسبت‌های اهرمی و سه، صص ۴۵-۵۱٫

.ابراهیمی کردلر، ع: ۱۳۹۰،«بررسی کاربرد مدل‌های پیش بینی ورشکستگی(آلتمن، فالمر، اسپرینگیت، زیمسکی و شیراتا) در پیش بینی نکول تسهیلات اعطایی به شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مطالعه موردی بانک سپه)». تحقیقات حسابداری و حسابرسی: دوره سوم، شماره دوازدهم، صص ۵۲-۶۴٫

رستمی، پ: ۱۳۹۰،«ورشکستگی: تصفیه یا بازسازی». دنیای اقتصاد، دوره دوم، شماره سیزدهم، ص ۱۲٫

.رضوانی، ق: ۱۳۹۰،«آشنایی با دلایل ورشکستگی شرکت های پذیرفته شده در بورس». پژوهش های مدیریت منابع انسانی: دوره ششم، شماره بیستم.

پورزمانی، ز: ۱۳۸۹،«بررسی رابطه بین الگوهای پیش بینی بحران مالی (الگوهای مورد مطالعه: آلتمن و دیکین)». حسابداری مالی و حسابرسی: دوره چهارم، شماره یکم، صص ۶۱-۸۰٫

.خلیفه، س:۱۳۹۲،«بررسی امکان سنجی استفاده از مدل زمیجوسکی برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». مطالعات کمی در مدیریت: دوره چهارم، شماره چهارم، صص ۲۳۵-۲۵۸٫

راعی، ر: ۱۳۸۳،«پیش بینی درماندگی مالی شرکت‌ها با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی». فصلنامه تحقیقات مالی: دوره سوم، شماره هفدهم، صص ۳۹-۶۹٫

۱٫ مقدمه

در این مقاله مروری بر چشم انداز تاریخی پیش بینی ورشکستگی یعنی تعاریف ارائه شده از پیش بینی ورشکستگی، معرفی مدل های پیش بینی ورشکستگی، عوامل موثر در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری، تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، ابزارهای ارزیابی عملکرد مالی واحد تجاری با استفاده از صورت‌های مالی، کاربرد نسبت‌های مالی، تکنیک‌های پیش بینی ورشکستگی و در نهایت به پژوهش های انجام شده داخلی و خارجی پرداخته می شود.

۲٫ مروری بر چشم انداز تاریخی پیش بینی ورشکستگی

۲-۱٫ تعاریف ارائه شده از پیش بینی ورشکستگی

سرمایه گذاران همواره می خواهند با پیش بینی امکان ورشکستگی یک شرکت، از ریسک سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیری کنند. از این رو آن ها، در پی روش هایی هستند که بتوانند به وسیله آن ورشکستگی مالی شرکت ها را تخمین بزنند، زیرا در صورت ورشکستگی، قیمت سهام شرکت ها به شدت کاهش می کاربرد نسبت‌های اهرمی یابد. در حوزه ادبیات مالی صرف نظر از برداشت های عامیانه، برداشت های متفاوتی از واژه ورشکستگی وجود دارد. برخی محققین ورشکستگی را ناشی از سوء مدیریت و فزونی بدهی ها بر دارایی ها می دانند (گیتمن[۱]، ۱۹۹۸). برخی دیگرناشی از شرایط به وجود آمده در وضعیت مالی و اقتصادی واحدهای تجاری می دانند(براداستریت[۲]، ۱۹۹۸). برخی به ناکافی بودن جریانات نقدی شرکت در پرداخت هزینه بهره بدهی های بلند مدت اشاره دارند(گرایس[۳]، ۲۰۰۱). برخی دیگر نیز کاهش در سودآوری و به تبعه آن عجز در بازپرداخت اصل و بهره بدهی اشاره دارند(مارتین[۴]، ۱۹۷۷).

۲-۲٫ معرفی مدل های مختلف پیش بینی ورشکستگی

یکی از ابزارهای مورد استفاده برای تصمیم به سرمایه گذاری در یک شرکت، مدل های پیش بینی ورشکستگی است، که برخی از آن ها عبارتنداز:

۲-۲-۱٫ مدل بیور

اولین تحقیقاتی که در خارج از کشور باعث ایجاد مدلی برای پیش بینی ورشکستگی شد تحقیقات ویلیام بیور[۵] در سال ۱۹۶۶ بود. بیور یک مجموعه شامل ۳۰ نسبت مالی که به نظر وی بهترین نسبت‌ها برای ارزیابی سلامت مالی یک شرکت بودند را انتخاب کرد، سپس نسبت‌ها را بر اساس چگونگی ارزیابی شرکت‌ها در شش گروه طبقه بندی نمود. تحقیقات وی به این نتیجه رسید که ارزش هر نسبت در میزان طبقه بندی شرکت‌ها، در گروه های شرکت‌های ورشکسته و غیر ورشکسته است و میزان خطای طبقه بندی کمتر نشان‌دهنده ارزش بالای هر نسبت است. طبق این اصل بیور نسبت‌هایی را که دارای کمترین نرخ خطای طبقه بندی بود را به ترتیب اهمیت به شرح زیر معرفی کرد: جریان نقد به کل دارایی، درآمد خالص به کل دارایی، کل بدهی به کل دارایی‌ها، سرمایه در گردش به کل دارایی، نسبت جاری و نسبت فاصله عدم اطمینان.

۲-۲-۲٫ مدل آلتمن

در سال ۱۹۶۸ ادواردآلتمن[۶] پیرو مطالعات بیور، مطالعه خود را برای تهیه مدلی جامع و چند متغیره (بر خلاف بیور که مدلی تک متغیره ارایه کرده بود) ادامه داد. آلتمن با انتخاب ۲۲ نسبت مالی و تجزیه و تحلیل آن‌ها به روش آماری ممیزی چندگانه موفق به تهیه تابع Z که از ۵ نسبت مالی تشکیل شده بود به عنوان متغیرهای مستقل و Z به عنوان متغیر وابسته شد. معادله(۱)این مدل را نمایش می دهد(آلتمن، ۱۹۶۸).

(۱) Z =1.2 + 1.4 + ۳٫۳ + ۰٫۶ +۰٫۹۹

آلتمن در پی اصلاح مدل Z ، الگوی Z’- score را اراﺋﻪ ﻧﻤـﻮد. ﻣﻬﻤﺘـﺮﯾﻦ اﺻـﻼﺣﯿﻪ، ﺟﺎﻧﺸـﯿﻦ ﮐـﺮدن ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام( ) به جای ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و تغییر ضرایب و محدوده های ورشکستگی مدل بود. با این تغییر، الگو Z’ توانایی پیش بینی ورشکستگی شرکت های تولیدی بورسی و خصوصی را به دست آورد. معادله(۲) بیانگر این مطلب است (آلتمن، ۲۰۰۰).

(۲) Z’ = 0.717 + 0.847 + ۳٫۱۰۷ + ۰٫۴۲ + ۰٫۹۹۸

ادوارد آلتمن در سال ۱۹۹۳، با گسترش تحقیقات خود، مدل score -Z” را نیز برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های غیر تولیدی و خدماتی طراحی کرد. حذف متغیر مستقل و تغییر ضرایب و محدوده های ورشکستگی ، تفاوت این مدل را با دو الگوی قبلی در معادله (۳) آشکار می سازد( آلتمن، ۲۰۰۶).

(۳) Z” = 6.56 + 3.26 + ۶٫۷۲ + ۱٫۰۵

[۵]. william H. Beaver

تمامی فایل های پیشینه تحقیق و پرسشنامه و مقالات مربوطه به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ را پرداخت نمایید.

نسبت‌های مالی چیست؟

در بسیار از موارد، صرفاً نمی‌توان با گفتن این جمله که "شرکت از وضعیت مالی مناسب یا نامناسبی برخوردار است" تصویری شفاف و قابل اتکا درباره وضعیت مالی شرکت به ذینفعان آن ارائه نمود. نسبت­‌های مالی ابزارهایی هستند که می‌­توان با استناد به آنها درباره سلامت مالی یک بنگاه اقتصادی تصمیم­‌گیری کرد.

نسبت­های مالی (Financial Ratio)

در واقع به‌منظور بررسی دقیق وضعیت یک شرکت در مقایسه با سایر شرکت‌های مشابه و صنعتی که در آن فعالیت می‌کند، باید بتوان با استفاده از ابزارهایی مناسب، شواهدی قابل اتکا در خصوص وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان‌های نقدی شرکت ارائه نمود و این ارقام و اعداد بدست آمده را با سایر نتایج مربوط به رقبا مقایسه کرد.

نکته‌هایی که مطرح می‌شود این است که: چگونه باید از این اعداد و ارقام برای ارزیابی سلامت مالی یک شرکت استفاده کنیم؟

اینجاست که موضوع نسبت‌های مالی (Financial Ratios) مطرح می‌شود.

نسبت­های مالی ابزارهایی هستند که می­توان با استناد به آنها درباره سلامت مالی یک بنگاه اقتصادی تصمیم­‌گیری کرد. از جمله مهم­ترین و رایج‌ترین نسبت­‌های مالی می­‌توان به این موارد اشاره کرد:

  • نسبت‌­های نقدینگی (Liquidity Ratios)
  • نسبت‌­های سود­آوری (Profitability Ratios)
  • نسبت­‌های اهرمی (Leverage Ratios)

1- نسبت­های نقدینگی:

با استناد به این نسبت­‌ها می‌­توان میزان توانایی یک شرکت در بازپرداخت بدهی­‌ها را برآورد نمود. از جمله رایج­‌ترین نسبت­‌های نقدینگی می­‌توان به نسبت جاری (Current Ratio) اشاره نمود. این نسبت در واقع نشان می‌­دهد که چه میزان از دارایی­‌های یک شرکت را می‌­توان طی 12 ماه آتی به‌ساده­‌گی به وجه نقد تبدیل کرد تا از این طریق بتوان بدهی­‌های آن را که طی مدت زمان 12 ماه آتی سررسید می­‌شوند پرداخت نمود. هرچه نسبت جاری بالاتر باشد، شرکت در وضعیت باثبات‌­تر و بهتری قرار دارد.

2- نسبت­‌های سودآوری:

با توجه به نتایج حاصل از نسبت­‌های سودآوری، می‌­توان درباره میزان توانایی شرکت در کسب سود تصمیم­‌گیری نمود. از جمله نسبت­‌های سودآوری می­‌توان به نسبت حاشیه سود (Profit Margin Ratio) اشاره کرد. این نسبت نشان می­‌دهد سودی که توسط شرکت با توجه به حجم فروش آن کسب شده است به چه میزان است. به­‌طور معمول هر اندازه این نسبت بالاتر باشد، شرکت در وضعیت بهتری قرار دارد و نشانگر آن است که در یک حجم فروش مشخص، شرکت به سود بالاتری دست یافته است.

نسبت‌های سودآوری

3- نسبت‌­های اهرمی:

با استناد به این نسبت­‌ها می‌­توان از میزان تأمین مالی که شرکت از آن در چرخه کسب و کار خود استفاده نموده است آگاهی یافت. یک نمونه از این نسبت‌­ها، نسبت بدهی (Debt Ratio) است که با استناد به نتایج آن می­‌توان دریافت که چه میزان از دارایی­‌های یک شرکت از طریق دریافت وام و تأمین مالی خریداری شده است. معمولاً هنگامی که نسبت بدهی یک شرکت پایین است، شرکت از وضعیت و سلامت مالی بهتری برخوردار است.

نسبت‌­های اهرمی

شما می‌توانید برای یادگیری نسبت‌های مالی در کلاس‌های آموزشی دوره عالی پرورش مدیر مالی و یا دوره سرپرستی امور مالی در آموزشگاه حسابداری حسابداران خبره PACT شرکت کنید.

درجه اهرم مالی (DFL)

این عدد نشان دهنده عملکرد کلی شرکت است و باید با دقت محاسبه شود. تغییرات اهرم مالی در سود و زیان شرکت بسیار مؤثر است.

درجه اهرم مالی (del) چیست؟

درجه اهرم مالی (del)، همانطور که از نام آن پیداست، اهرمی است که شرکت با استفاده از بدهی در ساختار سرمایه خود بدست می آورد. افزایش بدهی در ساختار سرمایه، ریسک مالی را افزایش می دهد، به این دلیل که بدهی همراه با پرداخت سود است که شرکت مجبور به پرداخت آن است.

درجه اهرم مالی (del) یکی از پارامترهای مهمی است کاربرد نسبت‌های اهرمی که حساسیت سود مربوط به هر سهم را با ایجاد تغییر در سود عملیاتی اندازهگیری می کند. این نسبت با تعیین ریسک مالی مرتبط با عملکرد شرکت نقش بسیار مهمی دارد.

نسبت بالای بدهی باعث می شود که شرکت از طریق بدهی بیش از سهام خود تأمین شود. بنابراین، بهرههای ثابتی نیز وجود دارد. از این رو هنگامی که روند کار خوب است، شرکت سود خوبی خواهد داشت.

تغییرات درجه اهرم مالی (del)

درجه بالای اهرم مالی نشان می دهد که حتی یک تغییر کوچک در اهرم می تواند بر سودآوری شرکت تأثیر بگذارد و درجه پایین اهرم مالی، نشان دهنده ریسک مالی پایینتر است. اهرم بالاتر باعث افزایش پرداخت سود می شود که اساساً یک هزینه ثابت است. بنابراین اگر بازدهی خوب باشد، این هزینه ثابت در کل کسب و کار پخش می شود.

در صورتی که یک تجارت خوب پیش نرود، این هزینه ثابت برای شرکت دردسرساز خواهد شد. فرمول واحدی برای محاسبه درجه اهرم مالی (del) وجود ندارد و روشهای مختلفی بر اساس هدف تجزیه و تحلیل استفاده می شود. دو روش برای محاسبه درجه اهرم مالی به صورت زیر است:

نسبت های مالی و استفاده کاربردی از آن

نسبت های مالی

نسبت های مالی (Financial Ratios) را می توان از جمله ابزار سودمند در تعیین ﻣﻮﻗﻌﻴﻴﺖ ﻣﺎﻟﻲ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ به حساب آورد.در داشبورد تحلیلی نماسهم سعی گردیده به جهت محاسبه این نسبت ها از منابع رسمی آزمون CFA و یا کتب معتبر مالی استفاده گردد و علاوه بر آن این نسبت ها مبتنی بر صورت های مالی حسابرسی شده پایان سال مالی شرکت ها محاسبه گردیده اند.لازم به ذکر است نسبت محاسبه شده در آخرین ستون نمودار مبتنی بر آخرین صورت مالی منتشره شده شرکت می باشد (برای مثال نسبت های مالی پالایشگاه نفت تهران را مشاهده کنید) همچنین توجه نمایید و بررسی نسبت مالی یک شرکت به تنهایی بیان گر تمامی جوانب پر اهمیت شرکت نمی باشد و در بسیاری از مواقع لازم تا مقادیر را با مقدار نسبت مالی در متوسط صنعت آن شرکت مقایسه صورت گیرد.

انواع نسبت های مالی
  • نسبت‌های سودآوری
  • نسبت‌های نقدینگی
  • نسبت‌های فعالیت
  • نسبت‌های اهرمی
  • نسبت‌های ارزش‌گذاری و رشد

در این نوشتار قصد داریم تعدادی از این نسبت ها را معرفی کنیم.

ﻧﺴﺒﺖ های ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ:

نسبت جاری :

این نسبت از تقسیم دارایی های جاری به بدهی های جاری تشکیل میگردد و بیان گر آن است که وضعیت جاری شرکت از لحاظ دارایی های سریع الوصول چگونه است هر چقدر میزان این نسبت بالاتر باشد نشان دهنده توانایی مالی شرکت در پرداخت بدهی های بلند مدت خود می باشد به این نکته باید توجه کرد که بالاتر بودن این نسبت بیشتر از متوسط صنعت در شرایط وجود تورم بالا ممکن است نشان دهنده عدم به کار گیری مناسب منابع در سرمایه گذاری های شرکت باشد.

فرمول محاسبه نسبت جاری در سایت نماسهم به شکل زیر است.

دارایی های جاری

نسبت آنی:

این نسبت بیان گر قدرت شرکت در تامین نیاز های لحظه ای و بدهی های کوتاه مدت است این نسبت در صورتی که مقدار بالاتر از صد را دارا باشد، نشان از وضعیت مطلوب در برخورد با شرایط بحرانی و بدهی های کوتاه مدت را می دهد و مقادیر کمتر از صد چالش جدی در فعالیت های جاری شرکت را بازگو می نماید.

فرمول محاسبه نسبت آنی در سایت نماسهم به شکل زیر است.

پیش پرداخت ها – موجودی مواد و کالا – دارایی های جاری

در مجموع می توان بیان نمود نسبت های نقدینگی وضعیت نقدینگی شرکت را در یک مقطع زمانی معین می نماید.این مطلب کمک خواهد کرد از آن به عنوان شاخصه ای قدرتمند جهت ارزیابی کیفیت سود شرکت ها استفاده نماییم.به طور مثال شرکت هایی که در صورت های مالی تعهدی خود میزان سود / درامد خود را به طور مستمر افزایش می دهند می بایست بازتاب چنین رویکردی در افزایش نقدینگی شرکت موثر باشد حال انکه چناچه به طور نسبی شاهد کاهش نسبت آنی شرکت باشیم میتوانیم چنین برداشت نماییم که شرکت در حال فروش محصولات خود عمدتا به شکل نسیه و بازپرداخت بلند مدت است و از این موضوع چنین میتوان برداشت نمود که شرکت دارای مشکل در بخش فروش محصول خود است که منجر میشود شرکت برای باقی ماندن در بازار رقابت دست به فروش نسیه و دادن امتیازات بیشتر به مشتریان است .

وضعیت تبادلات مالی با سایر ذینفعان

نسبت های مالی ابعاد دیگری را از تحلیل بنیادی شرکت ها نیز مشخص می نمایند و ان وضعیت تبادلات مالی کوتاه مدت شرکت با سایر ذینفعان است که از آن جمله تامین کنندگان مواد اولیه شرکت هستند بالا بودن نسبت های جریان نقدی یا به طور کلی نسبت های نقدینگی این موضوع را بیان مینماید که احتمالا شرکت دارای مزیت نسبی نسبت به حجم یا تقاضای خرید خود از سایرین است که این امر کمک کرده تا بتواند قدرت چانه زنی خود را در خرید مدت دار افزایش دهد.از سوی دیگر بازار مصرف محصولات خود نیز در کنترل یا تسلط نسبی شرکت میباشد که توانسته اجناس خود را به طور عمدتا نقدی یا کوتاه مدت بفروش برساند این موضوع در سوی دیگر نیز مورد اهمیت است از این جهت که بالا رفتن نسبت های مالی نقدینگی (نسبت جاری) ممکن است به جهت افزایش ذخایر مواد اولیه یا محصولات شرکت باشد که بسیار موثر است.

نسبت های مالی و موجودی مواد و کالا

همان طور که عنوان کردیم بالا بودن نسبت مالی نقدینگی در کنار بالا رفتن موجودی مواد و کالاهای شرکت میتواند شامل اطلاعات پر اهمیتی باشد اهمیت این موضوع از این نظر است که چنانچه نسبت آنی رشد کمتری در مقایسه یا نسبت جاری داشته باشد و از طرف دیگر رشد قابل قبولی در موجودی کالا در صورت مالی مشاهده به معنی آن است که شرکت نه از جهت فروش بیشتر وضعیت نقدینگی خود را بهبود داده بلکه این افزایش ناشی از ایجاد رکود در بازار محصولات است.البته میتوان به این موضوع نیز توجه کرد که ممکن است این مسئله ناشی از دید مدیرت شرکت نسبت به آینده تورمی محصولات بوده باشد که تخمین زده است میتواند با نگهداری یا خرید بیشتر مواد مورد نیاز خود شرکت را از ریسک نوسانات بازار خارج نموده و از آن به عنوان مزیت رقابتی خود در آینده استفاده نماید.

از نسبت آنی چطور استفاده کنیم؟

همان طور که عنوان کردیم هدف از بررسی نسبت های نقدی بررسی جریان پایدار نقدینگی به شرکت است و داشتن اعداد مناسبی برای این نسبت ها درست بودن استراتژی توسعه شرکت و حصول اطمینان از حفظ جریان نقد آزاد شرکت ها منجر میگردد با این حال بررسی وجود اعداد بیشتر از میانگین صنعت نیز چنان مطلوب نیست و میتواند نشان دهنده بلااستفاده ماندن منابع تولیدی شرکت باشد بخصوص کاربرد نسبت‌های اهرمی اینکه در اقتصاد خود دچار رشد تورمی بالا باشیم.استراتژی مدیریتی بلندمدت شرکت ها در چنین شرایطی در ابتدا میتواند گسترش بازار فروش و در گام بعد افزایش یا گسترش تولیدات شرکت باشد یا در صورت افق سرمایه گذاری کوتاه مدت میتواند سرمایه گذاری در سایر صنایع یا شرکت ها باشد. در نوشتار آینده چند مثال کاربردی از این نسبت را عنوان خواهیم کرد

7 ارسال شده در “ نسبت های مالی و استفاده کاربردی از آن ”

سلام و عرض ادب
ممنونم از مطلب جامع و کاملتون فقط یک سوالی که داشتم در صورتی که امکان داره یک نمونه کامل از تحلیل نسبت آنی هم و شکل فرمول محاسبه نسبت آنی برای سال جاری درج بفرمایید هم اگر امکان داره یک نمونه کامل شامل ترازنامه و سود وزیان یک شرکت رو هم برای محاسبه این نسبت تحلیل بفرمایید
و سوال دوم هم که داشتم برای تحلیل بنیادی وضعیت نقدینگی شرکت های بورسی اطلاعات مربوطه را از گزارش مالی شرکت فرضا دوره سه ماهه با صورت حسابرسی شده سالیانه شرکت سهامی مقایسه کرد یا با ترازنامه شرکت در دوره مشابه سال قبل

با سلام و ممنون از اینکه مطالب برای شما مفید بوده
در خصوص سوال اول حتما یک تحلیل جامع از نسبت های نقدینگی برای شما تهیه میکنم
و در خصوص سوال دوم ما در هنگامی که میخواهیم عملکرد شرکت رو بررسی کنیم لازمه در دوره مشابه مقیاس صورت بگیره چون اغلب در خصوص سهام هایی که عملکرد مالی فصلی یا مقطعی دارند تحلیل دقیق تری میشه داشت
با این حال نسبت های که سرفصل های حسابداری را در ترازنامه دارند کمتر به تحلیل بنیادی مقطعی حساس هستند و شرکت های که بر مبنای مقادیر صورت سود و زیان یا صورت جریان نقد حاصل میشوند حساسیت بیشتری باید به خرج داد

با درود . فرمول نسبت آنی ( نسبت سریع ) که در مبحث تشریح نسبتهای مالی آمده اشتباه می باشد . فرمول محاسبه صحیح : دارایی های جاری ( به استثناء موجودی های انبار + سفارشات و پیش پرداختها ) تقسیم بر بدهی های جاری
در حالیکه ادمین شما صورت تقسیم رو کلا منفی و کسر کرده .
لطفا در صورت صلاحدید تصحیح بفرمائید . با سپاس رامین عباسی . مدیر مالی شرکت آذر باتری ارومیه ( سهامی عام )

ممنون از توجهتون

با سلام اشتباهی که شما منظورتونه به خاطر وجود پرانتز در فرمول شما است.
در کل “موجودی مواد و کالا” چون دیر به وجه نقد تبدیل میشه و “پیش پرداختها” به دلیل اینکه اصولا به وجه نقد تبدیل نمیشه از دایره “داراییهای جاری” خارج میشن.

کاربرد نسبت‌های اهرمی

.:به نام خداوند مهربانم:.

نام:رضا طاهری جو

تحصیلات: کارشناسی مدیریت امور بانکداری از دانشگاه QIAU
کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی گرایش Operations research از دانشگاه South Tehran Branch
فارق التحصیل انجمن حسابداران خبره ایران iica.ir/PACT(دانشگاه صنعت نفت)
گواهینامه دوره تکمیلی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) زیر نظر جناب دکتر غلامرضا رضائی

تجربیات کاری: کارشناس مالی در حوزه حسابداری فروش و مالی و همچنین کارشناس توسعه بازار و تبلیغات در شرکت نفت و گاز/
کارشناس مالی در حوزه خزانه داری در شرکت آی تی و انفورماتیک/
وهمچنین سرپرست حسابداری اتکایی در حوزه حسابداری بیمه در شرکت novininsurance
اهداف: هدف از ایجاد این صفحه بالا بردن اطلاعات مالی و کمک به حسابداران و حسابرسان و همچنین انجام رسالت کاری.

تجزیه و تحلیل مالی فرایندی است که طی آن مشخصات و ویژگیهای بارز مالی و عملیاتی واحد اقتصادی با استفاده از صورتهای مالی و سایر اطلاعات مالی مشخص می شود و در امر تصمیم گیری ، استفاده کنندگان از صورتهای مالی را یاری می کند . یکی از روشهای متداول تجزیه و تحلیل صورتهای مالی ، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی با استفاده از نسبتهای مالی می باشد . نسبتهای مالی در یک دسته بندی کلی به پنج دسته تقسیم می شوند :

۱- نسبتهای نقدینگی :

نسبتهایی هستند که کفایت و قدرت نقدینگی موسسه را در قبال بازپرداخت بدهیهای کوتاه مدت مشخص می کند . این نسبت بیشتر مورد توجه بستانکاران کوتاه مدت موسسه و افرادی است که تصمیم دارند به موسسه وام بدهند .

۲- نسبتهای اهرمی :

نسبتهایی هستندکه میزان تأمین مالی از منابع مالی خارجی را مشخص می کند . یعنی وجوهی که توسط صاحبان شرکت ( سهامداران ) تأمین شده با وجوهی که از طریق وام بدست آمده کاربرد نسبت‌های اهرمی کاربرد نسبت‌های اهرمی مقایسه می شود .

۳- نسبتهای فعالیت :

نسبتهایی هستند که میزان کاربرد دارائیها را مشخص می کند و سطح فروش را با حسابهای مختلف دارایی مانند موجودی کالا ، حسابهای دریافتنی ، دارایی ثابت و غیره می سنجد .

۴- نسبتهای سودآوری :

این نسبتها نتیجه کالایی فعالیت ها و توان بهره برداری شرکت را از طریق سود ارزیابی می کنند .

۵- نسبتهای مالکیت :

این نسبتها بطور مستقیم و غیر مستقیم پیوند دهنده سود نقدینگی هستند و به سهامداران در ارزیابی نقدینگی ها و سیاستهایی که بر قیمت بازار سهام تأثیر می گذارند کمک می کند یعنی آنان می توانند با استفاده از این نسبتها وضعیت سرمایه گذاری خود را در شرکت در زمان حال و آینده بررسی کنند . همانطور که پیداست این نسبتها بیشتر از همه مربوط به صاحبان سهام است . این روزها اگر کسی بخواهد در زمینه بورس و سهام فعالیت کند باید بتواند نسبتهای مالی یک موسسه را محاسبه کند . نسبتها مانند کلیدهایی هستند که در های بسته را باز می کنند . وقتی که شما یک صورت مالی را در اختیار دارید و می خواهید به موسسه صاحب آن صورت مالی وام بدهید ، بهترین کار محاسبه نسبتهای نقدینگی موسسه مذکور است . نسبتهای اهرمی نیز کارایی بالایی دارند . از طریق این نسبتها می توان نسبت بدهی به دارایی و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام را مشخص نمود . ضمناً میتوان میزان توانایی یک موسسه در پرداخت بهره را محاسبه نمود . نسبت دیگری نیز وجود دارد که نشان می دهد که درآمد شرکت تا چه اندازه برای پوشش هزینه های ثابت کافی است . نسبتهای فعالیت که شامل : نسبت گردش موجودی کالا ، نسبت متوسط دوره وصول مطالبات ،نسبت گردش حسابهای دریافتنی ، نسبت گردش دارائیهای ثابت و نسبت گردش مجموع دارایی هاست ، خود جای صحبت بسیار دارد که در این مطلب نمی گنجد . البته هدف این است که شما آگاه شده و خود به دنبال اصل مطلب باشید . نه اینکه همه چیز برای شما یکجا آماده شود . نسبتهای سودآوری و مالکیت هم که اهمیت خاصی برای مدیریت سهام دارد معمولاً کمتر مورد توجه سهامداران قرار می گیرد . معمولاً سهامداران تنها با توجه به سابقه یک موسسه ، اقدام به خرید سهام آن موسسه می نمایند . شاید دلیل اصلی این اقدام ، دانش ناکافی سهامداران در ایران است . معمولاً در ایران سرمایه و تجربه حرف اول را میزند و دانش جایگاه خواصی ندارد . توجه داشته باشید که اگر تجربه و دانش در هم آمیخته شود و سرمایه در کنار این ترکیب قرار گیرد در این صورت نه تنها نتیجه مطلوب تری حاصل می شود بلکه ریسک سرمایه گذاری نیز کاهش می یابد . در اینجا به تمامی سهامداران توصیه می کنم تا مطالعه ای هرچند اندک درباره نسبتهای مالی داشته باشند تا با چشمان باز به کارگزار خود دستور خرید بدهند .

نسبتهای مالی برای تجزیه و تحلیل وضعیت مالی و سود آوری شرکتها

البته یادآوری می شود کاربرد نسبت‌های اهرمی که نسبتهای مالی بسیاری وجود دارد که می شود از آنها استفاده کرد
نسبت های نقدینگی
نسبت های فعالیت
نسبت های اهرمی
نسبت های سود آوری
نسبت بازده سرمایه گذاریهاR.O.I
نسبتهای ارزش بازار
تجزیه و تحلیل نسبتها با تجزیه وتحلیل افقی وعمودی کاملا" متفاوت می باشد.
برای تکمیل تجزیه و تحلیل مالی مقایسه ای ارقام حسابهای مختلف با یکدیگر ضرورت دارد.این بررسی از طریق تجزیه و تحلیل نسبتها انجام می گیرد.نسبتهای مالی زیادی وجود دارد،
که تحلیلگران مالی با توجه به اهمیتی که برای روابط بین اقلام قائل هستند،آنها را مورد استفاده قرار می دهند.
تحلیلگران مالی معمولا" نسبتها را به دو شکل مورد بررسی قرارمی کاربرد نسبت‌های اهرمی دهند:
1) مقایسه با صنایع مشابه
2) تجزیه و تحلیل روند: نسبتهای مربوط به دوره جاری با نسبتهای سالهای گذشته و نسبتهای مورد انتظار عادی مقایسه می شود تا مشخص گردد آیا وضعیت مالی شرکت رو به بهبود
است یا خیر.
تجزیه و تحلیل افقی :
بررسی روند حسابها طی چند سال مختلف می باشد،به طور مثال کسب 3 میلیون ریال سود در سال جاری در مقایسه با 1 میلیون ریال سود سال مالی قبل به نظر مطلوب و امیدوار
کننده می رسد ولی درمقایسه با 4 میلیون ریال سود سال قبل آن رضایت بخش نمی باشد، تجزیه و تحلیل افقی غالبا" در صورتهای مالی مقایسه ای نشان داده می شود و بعضا"
برای اینکه نتیجه مطلوبتری به رست بیاید،از صورتهای مالی 5 سال استفاده می شود
تجزیه و تحلیل عمودی :
در تجزیه و تحلیل عمودی یک قلم مهم درصورتهای مالی به عنوان ارزش پایه به کارگرفته می شود و سایر اقلام آن صورتهای مالی با این قلم پایه مقایسه می شود. به عنوان مثال
در تجزیه و تحلیل عمودی ترازنامه مجموع داراییها یا مجموع بدهیها و حقوق صاحبان سهام،100% در نظرگرفته شده و هریک از اقلام داراییها نسبت به مجموع داراییها و هر یک از اقلام
بدهیها و حقوق صاحبان سهام نسبت به مجموع بدهیها و حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود.درصورت سود وزیان نیز فروش خالص معادل 100% در نظرگرفته شده وسایرحسابها
نسبت به آن سنجیده می شوند.
تجزیه و تحلیل عمودی به منظور افشای ساختاردرونی سازمان به کار می رود، افشای اطلاعاتی نظیر روابط موجود بین هر یک ازحسابهای سود و زیان و درآمد فروش و ترکیب داراییهایی
که ایجاد ترکیب منابع کاربرد نسبت‌های اهرمی سرمایه شامل بدهیها،اعم ازجاری یا بلند مدت و یا حقوق صاحبان سهام و غیره…؛علاوه بر این نتایج تجزیه و تحلیل عمودی برای ارزیابی موقعیت نسبی شرکت در
صنعت به کارمی رود.
لازم به ذکر است در تجزیه و تحلیل افقی و تجزیه و تحلیل عمودی رقم خاص با یک رقم درهمان طبقه یا همان حساب مقایسه می شود.

نسبت های نقدینگی
حاشیه ایمنی اعتباردهندگان / سرمایه در گردش = بدهیهای جاری – داراییهای جاری
توانایی پرداخت بدهیهای جاری از محل داراییهای جاری/ نسبت جاری = بدهیهای جاری ÷ داراییهای جاری
توانایی دقیقتر برای پوشش بدهیهای جاری/ نسبت آنی (سریع) = بدهیهای جاری ÷ ( (پ.پ + موجودی کالا) - داراییهای جاری

نسبتهای فعالیت :
نشان دهنده سرعت وصول مطالبات/ نسبت حسابهای دریافتنی = متوسط حسابهای دریافتنی ÷ ب.ت.ک.ف
متوسط حسابهای دریافتنی = 2 ÷ (حسابهای دریافتنی پایان دوره + حسابهای دریافتنی اول دوره )
متوسط دوره وصول طلب = نسبت حسابهای دریافتنی ÷ 365
نشان دهنده سرعت گردش کالا/ نسبت گردش کالا = = متوسط موجودی کالا ÷ ب.ت.ک.ف
متوسط موجودی کالا = 2 ÷ (موجودی کالا پایان دوره + موجودی کالا اول دوره )
نسبت دوره گردش کالا = نسبت گردش کالا ÷ 365
توانایی به کارگیری موثرداراییها/ گردش مجموع داراییها = متوسط مجموع داراییها ÷ فروش خالص

نسبتهای اهرمی :
نشان دهنده داراییهایی است که از طریق بدهیها تأ مین شدند/ نسبت بدهی = مجموع داراییها ÷ مجموع بدهیها
توانایی پرداخت بدهیها/ نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام / نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام = مجموع بدهیها ÷ مجموع حقوق صاحبان سهام
تحمل شرکت در کاهش سود / پوشش هزینه بهره = هزینه بهره ÷ سود قبل از بهره و مالیات

نسبتهای سود آوری :
درصد هرریال فروش را نشان می دهد که پس از کسر ب.ت.ک.ف باقی می ماند/ نسبت سود نا خالص = فروش خالص ÷ سود نا خالص
سودآوری درآمدها را نشان می دهد/ نسبت سود خالص = فروش خالص ÷ سود خالص
(R.O.I) بازده سرمایه گذاریها
برای اندازه گیری عملکرد شرکت می باشند، 2 نسبت :
میزان کارایی مدیریت در بکارگیری منابع موجود در جهت کسب سود/ بازده مجموع داراییها R.O.A = متوسط مجموع داراییها ÷ سود خالص
بازده سرمایه گذاری صاحبان سهام را نشان می دهد/ بازده حقوق صاحبان سهام E.کاربرد نسبت‌های اهرمی O. R = (حقوق صاحبان سهام ÷ مجموع داراییها ) × بازده مجموع داراییها

نسبتهای ارزش بازار :

یاد آِوری می شود برای شرکتهائی است که در بورس وارد شده باشند

عملکرد شرکت / سود هر سهم (EPS) = تعداد سهام منتشره ÷ سود خالص
ارزیابی شرکت/ نسبت قیمت به سود (P/E) = سود هر سهم ÷ قیمت روز هر سهم
نسبت ارزش دفتری هر سهم = تعداد سهام منتشره ÷ مجموع حقوق صاحبان سهام
دریافت سود سهام را نشان می دهند :
بازده سود سهام = قیمت بازار هر سهم ÷ سود سهام پرداختی به هر سهم
نسبت پرداختی سود هر سهم = سود هر سهم ÷ سود سهام پرداختی به هر سهماشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.