اهمیت یک استراتژی


 • بتوانند چند تعریف متفاوت از استراتژی ارائه کنند.
 • با توجه به تعریف‌های مختلف استراتژی، برخی از ویژگی‌های نگرش استراتژیک را فهرست کنند.
 • بتوانند بگویند چه اقدام‌هایی استراتژیک محسوب نمی‌شوند.
 • بتوانند به صورت بسیار ابتدایی، میزان نگرش استراتژیک یک مدیر را ارزیابیکنند.

تعیین درجه اهمیت استراتژی‏های بازاریابی باشگاه‏های لیگ برتر فوتبال با روش AHP

برنامه‏های راهبردی بازاریابی فوتبال با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی انجام شد. بدین منظور نظرات 52 نفر از مدیران باشگاه‏ها، مسئولین کمیته بازاریابی باشگاه‏های فوتبال و متخصصین بازاریابی ورزشی که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند و با توجه به محدود بودن جامعه از نمونه‏گیری تمام شمار استفاده شد و داده‏ها از طریق پاسخگویی به پرسش‏نامه‏های محقق ساخته با 20 گویه جمع‏آوری شدند. روایی صوری پرسش‏نامه توسط متخصصان تأیید و پایایی آنها به خاطر نرخ ناسازگاری پرسش‏نامه‏ها که کمتر از (1/0) بود، تایید گردید.روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی است و به منظور تحلیل داده ها از روش AHP و نرم افزار Expert Choice استفاده شد.یافته ها نشان داد که تدوین یک استراتژی بازاریابی برای باشگاه ها مهمترین اولویت است و پوشش و پخش تمامی مسابقات فوتبال لیگ برتر، تدوین نظام جامع باشگاه داری و توسعه فرصت های سرمایه گذاری بخش خصوصی اولویت های دوم تا چهارم هستند و تدوین برنامه های تسهیلی( معافیت مالیاتی، عدم رعایت سقف قراردادو. ) جهت ورود بازیکنان تراز اول خارجی به لیگ برتر فوتبال از کمترین اولویت برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.23455551.1398.8.1.7.3

مراجع

-Angelis, V. & Rigopoulou, I.(2009). "The influence of the brand name to brand`s success". European Research Studis Journal, 2(6), 123-126.

-Deldar, E.& Shahpar, A & Bagheri, GH(2016). "Investigate the Obstacles of Club Privatizationin Iranian Professional Football League". Sport management Research.Vol.35, Spring 2016.

- Elahi, A (2006). "Investigate of associate Fotball league Associate and compare with Japan Football League Associate". Journal of Harakat. Vol 37. 2006

- Elahi, A., & Goodarzi,M, & KHabiri M, (2006). "Investigating Iran Professional Soccer League and Comparing with Japan Football League.Harakat Journal.No.27

- Fairly,Sh. Kellet, P(2013), "Branding and Positioning Australia rules football for participation growth in north America", sport Management Review, 16(2013), pp. 397-406

- Gallagher, D. (2017). Marketing and Gaelic Football: How Segmentation bases boost strategic direction. Vol 32. Issues:8

- GHarekhani, H & Ehsani. M (2011). "Review the most important economic barriers Iran Football Clubs". Research in Sport Sciene. No.6. spring 2011

-GHarekhani, H, & Ehsani, M. (2011)."Investigating the Barriers to Privatization Iran Football Clubs". Research in Sport Science. No.6. Spring, 2011

-Ghiamirad,A. & Moharamzade,M (2007). "Investigating Marketing Strategies for the Promotion and Development of Iran Sport". Harakat Journal. No.39

-Hamidi, M (2011). Formating Strategic Universiad national Federation.Unpublished Desertation. Pardis Tehran University

- Hoseini, M (2008). Sport Marketing Model for Football Primier League Iran. Unpublished Thesis. Modares university.

- kHabiri,M.(2004). "to Compare the Status of Professional Soccer Clubs with UEFA Criteria". Sport Sciences Research Institue of Iran

- Lindgreen, A., & Wynstra, F (2005). "value in business Marketing”: What do we know? Where are we going?" Industrial Marketing Management. Vol 34, pp. 732 – 748.

- Marques, M & Martine, H(2002), The new football business: A challenge for elite followers , Unpublished Master degree thesis, Gothenburg University, Graduate Business School

- Mattos, César. (2015), "Broadcasting Football Rights in Brazil: The Case of Globo and “Club of 13” in the Antitrust Perspective", Est. Econ., São Paulo, vol. 42, n.2, pp. 337-362

-Naderian, M & Rahbari, S& Ghorbani, M.(2015). "A Comparatative Study of how to Finance the Professional Football Clubs in Iran’s and England Primier League". Applied Research of Sport Management.Vol. 3, no.3, Winter

- Noshabadi, H. R (2012). Determining of Sport Marketing Model of National Olympic Committee of Iran. Unpublished Thesis.Tehran University

- Nufer, Gerd & Bühler, André (2011): "Relevant factors for successful relationships between professional sporting organizations and their sponsors", journal of Physical education and sport management اهمیت یک استراتژی Vol.2(3),pp26-31

-Rezaei,Sh. & Amiri, M. & Kozehchian. H (2016). "investigating to Barriers Development of Interaction of Sport and Broad Casting in Iran
". Journal on Sport Management. Vol 8. 2016

- Rezaei Soufi, M. & Farahani, A. & shabani, A(2017). "The Environment Analysis of Professional Sport in Iran". Applied Research of Sport Management. Vol.6, No.1, Summer 2017

- Ruvio,A, Rosenblatt, Z., Lazarowiz, H, R. (2010). "Enterpreneurship leadership vision in nonprofit vs. for profit organizations". The Leadership Quartrly Journal, 21: 144-158

- Sharifian, E & Zarandi, M. & Tabrizi, K (2016). "Comparison Internal- sector Barries for competition with foreign products in Iran sports industry". Applied Research of Sport Management.Vol.1, Summer 2016

- Scott, M. Hill, brad. Zakus, Dwight H. (2012), "When the home team is not featured: Comparison of two television network commentaries during broadcasts of the 2006 FIFA World Football Cup", Sport Management Review 15 (2012), pp. 23–32

-Theiri, S, Medabesh, A, Ati, A.(2012)."The Effect of Changing Status of Sport Club: From Association to the Company". Journal of finance and Investment,Vol.1,no.1, 127-149

-Tsan lin,Yan & Hsien lin, chen. (2008). "Factors Influencing Brand Loyalty In Professional Sports Fans".Global Journal of Business Research.

- Vries, Rutger de (2013), "Relationship Marketing in Sports – Retention of Sponsors- University of Twente Student Theses".Iran.Sport Management Journal. No.8. Spring(2016)

-Williams . S.(2010). "Examining The Role Of Brand Association In Multipurpose Fitness Facilities". International Journal of Sports Marketing & Sponsorship, 22(4), 142-153

- Zhaohua, D. , Yaobin L, Kwok K. W. and Jinlong Z. (2010). "Understanding customer satisfaction and loyalty: An empirical study of mobile instant messages in China", International Journal of Information Management, 30( 4), pp:289–300.

اهمیت یک استراتژی

استراتژی بازاریابی چیست؟

استراتژی بازاریابی برنامه جامعی است که به‌ویژه برای دستیابی به اهداف بازاریابی سازمان طراحی شده ‌است. این برنامه یک طرح برای دستیابی به اهداف بازاریابی ارائه می‌دهد. این استراتژی بلوک اصلی یک طرح بازاریابی است. همچنین این استراتژی پس از تحقیقات بازاریابی دقیق طراحی شده است. یک استراتژی بازاریابی به سازمان کمک می‌کند تا منابع کمیاب خود را ‌روی بهترین فرصت‌های ممکن متمرکز کند تا بتواند فروش را افزایش دهد .

یک استراتژی بازاریابی توسط موارد زیر طراحی می‌شود :

1. انتخاب بازار هدف: منظور از بازار هدف بازاری می‌باشد که سازمان قصد فروش محصولات خود را به آن دارد. کلیه بخش‌های بازار برای یک سازمان مفید نمی‌باشند. بخش‌های خاصی از بازار وجود دارد که سود سریع را تضمین می‌کنند و بخش‌های خاصی وجود دارند که ممکن است توان بالقوه بالایی داشته باشند، اما ممکن است موانع زیادی برای ورود وجود داشته باشد. انتخاب دقیق باید توسط سازمان انجام شود. یک تحقیق بازاریابی عمیق باید از صفات خریداران و نیازهای خاص خریداران در بازار هدف صورت گیرد .

2. جمع‌آوری ترکیب بازاریابی: ترکیب بازاریابی به این معنا است که چگونه سازمان پیشنهاد فروش محصولات خود را می‌دهد. این سازمان باید چهار P ‌ بازاریابی را در ترکیب مناسب جمع‌آوری کند. جمع‌آوری ترکیب بازاریابی بخش مهمی از کار بازاریابی است. تصمیم‌گیری‌های مختلف باید اتخاذ شود مانند:

 • مناسب‌ترین ترکیب چهار P در یک وضعیت خاص کدام است.
 • چه کانال‌های توزیعی در ‌دسترس هستند و کدام یک باید استفاده شود.
 • چه استراتژی توسعه‌ای باید در بازار هدف مورد استفاده قرار گیرد.
 • چگونه باید ساختار قیمت طراحی شود.

اهمیت استراتژی بازاریابی

 • استراتژی بازاریابی باعث ایجاد برتری سازمان نسبت به رقبا می‌شود .
 • این استراتژی در ایجاد کالاها و خدمات با بیشترین پتانسیل سود کمک می‌کند .
 • استراتژی بازاریابی در کشف مناطق تحت‌تاثیر رشد سازمانی کمک می‌کند و در نتیجه باعث ایجاد یک طرح سازمانی برای تامین نیازهای مشتری می‌شود .
 • این استراتژی کمک می‌کند تا قیمت مناسب برای کالاها و خدمات سازمان بر‌اساس اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط تحقیقات بازار تنظیم شود .
 • این استراتژی هماهنگی مؤثر مؤسسات را تضمین می‌کند .
 • این استراتژی به یک سازمان کمک می‌کند تا با استفاده بهینه از منابع خود، پیام فروش را به بازار هدف ارائه دهد .
 • یک استراتژی بازاریابی، بودجه تبلیغاتی را از قبل تدوین می‌کند و همچنین روشی را برای مشخص‌کردن دامنه طرح ایجاد می‌کند، بدین معنا که این استراتژی درآمد حاصل از طرح تبلیغاتی را تعیین می‌کند .

به‌طور‌خلاصه، یک استراتژی بازاریابی به اهمیت یک استراتژی وضوح توضیح می دهد که چگونه یک سازمان به اهداف پیش‌تعیین‌شده می‌رسد.

چرا استراتژی بازاریابی اینترنتی مهم است؟

استراتژی بازاریابی اینترنتی موجب جذب بیشتر مشتریان و شناخته شدن برند تجاری می شود جهت اشنایی با استراتژی بازاریابی اینترنتی با همراه باشید.

4 مهر 1401 - 0:39 - آخرین ویرایش توسط عمار دارا

استراتژی بازاریابی اینترنتی یکی از موثرترین ابزارهای جذب مشتری از طریق اینترنت می باشد. استراتژی بازاریابی اینترنتی باعث شناخته شدن هر چه بیشتر برند تجاری می شود و این تصور غلط است که یک طراح وب، یک متخصص در زمینه بازاریابی اینترنتی و آشنا به بهینه سازی موتورهای جستجو نیز می باشد.

استراتژی بازاریابی اینترنتی

آیا شما کسب و کار خود را بدون هیچ گونه طرح قبلی شروع کرده اید؟ آیا شما تبلیغات وب سایت خود را در محل های بی ربط وفقط برای اینکه دیگران آن را ببینند و تماس بگیرند قرارداده اید؟ آیا اهمیت یک استراتژی شما برای ساخت یک اگهی بیلبورد هزینه گزافی پرداخته اید بدون اینکه بدانید آیا واقعا این عمل موجب افزایش ترافیک وب سایت تان خواهد شد؟

اگر شما جزو صاحبان کسب و کار هستید احتمالا پاسخ تان به همه سوالات فوق منفی است! صاحبان کسب و کار وقتی صحبت از پرداخت هزینه های بازاریابی می شود بسیار محتاط اند در حالیکه که موثرترین ابزار آن برنامه ریزی استراتژیک برای حضور در اینترنت است. مشکل صرف هزاران دلار برای طراحی و توسعه نیست اما فرایند برنامه ریزی و ساخت استراتژی نادیده گرفته شده است. چرا؟ این تصور غلط است که یک طراح وب ، یک متخصص در زمینه بازاریابی اینترنتی و آشنا به بهینه سازی موتورهای جستجو نیز می باشد. و این مسئله تنها موجب ناامیدی صاجبان کسب وکار می شود.

آیا تا به حال کسی را که مشکلات زیر را تجربه کرده است دیده اید:

 • کاهش فروش و تغییر و تحول
 • عدم برآورده شدن انتظار از افزایش ترافیک سایت با وجود پرداخت هزینه زیاد که عملا منجربه تغییری در بالارفتن آمار بازدید از سایت نشده است.
 • وجهی که بابت رپورتاژها و یا خبرنامه ها پرداخت شده و تاثیری در افزایش ترافیک سایت نداشته است.
 • شما از زمان راه اندازی سایت خود با حداقل درخواست برای خدمات و یا محصولات تان از طریق ایمیل یا تلفن برخوردار شده اید.

چگونه می توان از این مشکلات اجتناب کرد؟ استراتژی بازاریابی اینترنتی می تواند موقعیت شما را تغییر و شما را به هدف خود برساند و همچنین موجب افزایش ترافیک وب سایت تان شود. در حالی که پاسخ ساده به نظر می رسد اما برای موفقیت در راه اندازی یک کسب و کار آنلاین حیاتی است . در مقاله بعدی منتظر معرفی برترین استراتژی ها ی بازایابی اینترنتی جهت کسب موفقیت بیشتر در کسب و کارتان باشید.

استراتژی دیجیتال مارکتینگ و اهمیت آن

با توجه به افزایش محبوبیت شبکه‌های اجتماعی و انجام اغلب کارها به صورت اینترنتی و آنلاین، دیجیتال مارکتینگ و استراتژی دیجیتال مارکتینگ می‌تواند کمک شایانی به پیشرفت کسب و کارها به صورت اینترنتی و آنلاین کند.

در این مقاله ما قصد داریم در رابطه با دیجیتال مارکتینگ، استراتژی مربوط به آن و همچنین اهمیت استراتژی در کسب و کارهای آنلاین اطلاعاتی در اختیار شما قرار دهیم. پس تا پایان مقاله همراه ما باشید.

استراتژی دیجیتال مارکتینگ چیست؟

قبل از اینکه راجع به استراتژی دیجیتال مارکتینگ صحبت کنیم، اشاره‌ی کوتاهی به مفهوم دیجیتال مارکتینگ می‌کنیم و بعد به سراغ استراتژی مربوط به آن می‌رویم. دیجیتال مارکتینگ به معنی بازاریابی است، این بازاریابی می‌تواند برای معرفی یک محصول یا خدمت خاصی انجام بگیرد. البته این نوع بازاریابی به صورت الکترونیکی و اینترنتی (شبکه‌های اجتماعی، وب) انجام می‌گیرد.

استراتژی مربوط به دیجیتال مارکتینگ به معنی برنامه ریزی برای دست یافتن به هدف است. در واقع تمامی روش‌ها و برنامه ریزی‌های که در راستای پیشرفت و موفقیت دیجیتال مارکتینگ انجام می‌گیرد، یک نوع استراتژی محسوب می‌شود.

طبیعی است که برای ایجاد یک برنامه ریزی، شما باید یک هدف و طرح خاصی داشته باشید، تا برای رسیدن به آن طرح و هدف برنامه ریزی کنید. در این مسیر آنالیز مخاطب، جذب آن و ارائه خدمات طبق نیاز و خواسته‌ی مخاطب می‌تواند، موفقیت زیادی در این مسیر برای شما داشته باشد.

اهمیت استراتژی در کسب و کار آنلاین

با در نظر گرفتن این موضوع که فضای آنلاین و شبکه‌های اجتماعی جایگاه خاصی در زندگی افراد پیدا کرده‌اند، به طوری که می‌توان گفت حتی فضای آنلاین و شبکه‌های اجتماعی از تلویزیون و برنامه‌های آن پیشی گرفته‌اند. پس طبیعی است که دیجیتال مارکتینگ و استراتژی دیجیتال مارکتینگ جایگاه و اهمیت ویژه‌ای در رونق و پیشرفت کسب و کارهای آنلاین داشته باشد.

با این توصیف اگر یک کسب و کار اینترنتی دارید و می‌خواهید وارد بازار کار اینترنتی شوید، بدون هدف و استراتژی نمی‌توانید به موفقیت و پیشرفت در حوزه کاری خود برسید. چرا که با افزایش رقابت بین کسب و کارهای اینترنتی شما باید در حوزه کاری خود با به کارگیری استراتژی‌های خاص حرفی برای گفتن داشته باشید.

استراتژی شما را موظف به برنامه ریزی می‌کند، و هر کاری که بر پایه برنامه ریزی پیش برود، در نهایت به هدف مورد نظر می‌رسد. همچنین شما در حین طراحی استراتژی با بخش‌های قدرتمند و ضعیف خود و کارهایتان آشنا می‌شوید. یک استراتژی هدفمند، کارایی فعالیت شما را افزایش می‌دهد.

از لحاظ رقابتی هم کسب و کارهایی که استراتژی و برنامه‌ی خاص خود را دارند، همیشه موفق‌تر عمل می‌کنند. استراتژی دیجیتال مارکتینگ همچنین به شما کمک می‌کند تا نحوه پیشرفت کار خود را از قبل طراحی کنید و به نوعی روی کار خود کنترل و تسلط داشته باشید.

استراتژی بازاریابی دیجیتال

همانطور که اشاره کردیم استراتژی به معنای برنامه ریزی و طراحی برای دست یافتن به یک هدف خاص است. حال با این تفسیر استراتژی بازاریابی دیجیتال به معنی برنامه ریزی‌ها و طراحی‌هایی است که باعث ‌شود بازاریابی دیجیتال به بهترین و مفیدترین حالت ممکن، در جهت جذب مشتری و مخاطب انجام شود.

با پیشرفت فضای اینترنتی یک بستر عالی برای رونق کسب و کارها به صورت اینترنتی ایجاد شده است، برای استفاده از فضای اینترنتی به بهترین شکل برای رونق کسب و کار خود باید، مخاطب خود را شناسایی و آنالیز کنید و بر اساس آن یک بازاریابی درست و هدفمند انجام دهید. در واقع استراتژی بازاریابی باعث می‌شود تا استراتژی دیجیتال مارکتینگ شما دیده شود.

چند نمونه از استراتژی‌هایی که برای بازاریابی خود می‌توانید انجام دهید:

 • یک صفحه یا یک وبلاگ برای کسب و کار خود راه بیندازید.
 • محصول یا خدمتی که مد نظرشما است را در یک شبکه پرمخاطب مانند اینستاگرام، تلگرام و. تبلیغ کنید.
 • با چند مقاله آموزشی رایگان مخاطب را به سمت خود جذب کنید.
 • سئو و کیفیت کارهای خود را افزایش دهید.
 • یک جلسه آنلاین یا وبینار می‌تواند باعث افزایش اعتماد به شما شود.
 • طراحی‌های تصویری یا ضبط پادکست
 • و.

نحوه طراحی استراتژی بازاریابی دیجیتال؟

برای اینکه در بازاریابی خود موفق عمل کنید، باید برای بازاریابی خود استراتژی‌های خاصی طراحی کنید، استراتژی بازاریابی، در پیشرفت استراتژی دیجیتال مارکتینگ شما کمک می‌کند. برای طراحی استراتژی بازاریابی بهتر است به روش‌هایی که برای شما شرح داده می‌شود توجه کنید:

 • طراحی پرسونا از مخاطبان و مشتریان خودتان (پرسونا: در واقع مشتری و مخاطب شما است که به صورت پیشفرض طراحی شده است.) در بازاریابی چه به صورت سنتی چه به صورت آنلاین باید مخاطب محور عمل شود، و شناخت نسبی از مخاطب داشته باشید، تا بتوانید در ارائه محصول و خدمت خود موفق باشید.

طراحی پرسونا به شما امکان می‌دهد، مخاطب خود را تا حدی بشناسید و به صورت پیشفرض آن را طراحی کنید. به دست آوردن اطلاعاتی از شرایط روحی و علایق (کیفی) همچنین اطلاعاتی از شرایط اقتصادی و اجتماعی (کمی) در طراحی پرسونا به شما کمک می‌کند.

 • برای محتوایی که تولید می‌کنید برنامه ریزی داشته باشید:

با توجه به پرسونا یک برنامه که در آن هدف، فضای تبلیغاتی که در نظر دارید و. را مشخص کنید.

 • با توجه به نوع خدمات و محصولاتی که دارید بستر مناسبی برای تیبلیغ و بازاریابی را انتخاب کنید.

در این مورد هم باید پرسونا، بودجه در دسترس و هدفی که دارید، یک محیط مناسب برای تبلیغ خود انتخاب کنید.

 • هدف استراتژی شما باید واضح، مشخص و در کنترل شما باشد.

استراتژی خود را بر پایه هدف خود پیش ببرید.

جمع بندی

در عصر حاضر که دسترسی به اینترنت بسیار بیشتر از گذشته است و علاقه مندی مردم هم به استفاده از فضاهای مجازی بسیار زیاد است، انجام دیجیتال مارکتینگ و همچنین داشتن یک استراتژی دیجیتال مارکتینگ قوی می ‎ تواند، در پیشرفت کار و حرفه‌ی شما بسیار موثر باشد.

استراتژی در همه‌ی کارها و حرفه‌ها باعث می‌شود تا از افراد و رقبایی که استراتژی و هدف خاصی ندارند، جلوتر و موفق‌تر باشید. بازاریابی، شناسایی و آنالیز مخاطب هم برای پیشرفت کار بسیار مهم است. بازاریابی هم به نوبه خود نیازمند استراتژی‌های خاصی است.

استراتژی بازاریابی دیجیتال بسیار مهم است و در واقع به شما کمک می‌کند، تا حوزه کاری خودتان را به نحو احسن بتوانید به مخاطب ارائه دهید.

کامل‌ترین تعریف استراتژی چیست؟

 • بتوانند چند تعریف متفاوت از استراتژی ارائه کنند.
 • با توجه به تعریف‌های مختلف استراتژی، برخی از ویژگی‌های نگرش استراتژیک اهمیت یک استراتژی را فهرست کنند.
 • بتوانند بگویند چه اقدام‌هایی استراتژیک محسوب نمی‌شوند.
 • بتوانند به صورت بسیار ابتدایی، میزان نگرش استراتژیک یک مدیر را ارزیابیکنند.

برنامه ریزی استراتژیک و تعریف مدیریت استراتژیک

استراتژی و مدیریت استراتژیک از نخستین واژه‌هایی هستند که هر تازه واردی اهمیت یک استراتژی به دنیای مدیریت، آنها را به هزار شکل و روایت می‌شنود.

اگر دانشجوی مدیریت و رشته‌های وابسته باشید، به زودی متوجه می‌شوید که واژه‌ی استراتژی (یا صفت استراتژیک) به سادگی، به اول و آخر بسیاری از کلمات مدیریتی اضافه می‌شود.

برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت استراتژیک، استراتژی بازاریابی، انتخاب استراتژیک، منافع استراتژیک و منابع استراتژیک تنها نمونه‌هایی از این واژه‌ها هستند.

اگر هم مدیر یک سازمان باشید، دائماً وادار می‌شوید درباره‌ی استراتژی سازمان حرف بزنید. همچنین بارها و بارها مجبور (یا علاقمند) خواهید بود از تصمیم‌های خود به عنوان تصمیم‌های استراژیک دفاع کنید.

با این حال، به کار بردنِ فراوانِ واژه‌ی استراتژی، به این معنا نیست که فعالیت‌ها و اقدام‌ها و تصمیم‌های ما هم استراتژیک هستند.

با توجه به تعریف استراتژی تفاوت مدیر عملیاتی و مدیر استراتژیک چیست؟

برای اینکه درک عمیق‌تری از مفهوم استراتژی داشته باشیم، برخی از رایج‌ترین تعریف های استراتژی را با هم مرور می‌کنیم.

هیچ یک از این تعریف‌ها به تنهایی کامل نیستند. اما اگر آنها را در کنار هم قرار دهیم، تصویر نسبتاً خوبی از استراتژی در ذهن‌مان شکل خواهد گرفت.

جک ولش و استراتژی

شاید انتظار داشته باشید که تعریف‌ها را از تعریف‌های افراد آکادمیک مانند پورتر و مینتزبرگ آغاز کنیم.

اما واقعیت این است که افراد آکادمیک، بر اساس مطالعه‌ی رفتار و تصمیم‌های مدیران و طبقه‌بندی تجربیات آنها، نظریه‌های خود را استخراج می‌کنند.

پس شاید بد نباشد که لابه‌لای تعریف‌های رسمی، تعریف برخی مدیران کلاسیک را هم بخوانیم و بدانیم.

جک ولش مدیر افسانه‌ای جنرال الکتریک که کتاب آیین پیروزی او را در متمم معرفی کرده ایم و در جایی دیگر هم با توصیه‌های او برای شغل اولی‌ها، آشنا شده‌ایم درباره استراتژی چنین می‌گوید:

jack-welch

تعریف مایکل پورتر از استراتژی

مایکل پورتر در طول سالهای مختلف، تعاریف متعددی از استراتژی ارائه کرده و دیدگاه‌های خود را در مورد استراتژی تعدیل یا تکمیل کرده است.

مطرح‌ترین مقاله مایکل پورتر در مورد استراتژی، مقاله‌‌ای است که استراتژی چیست (What is strategy) نام دارد. البته او بعداً بارها و بارها، به این بحث بازگشت و تعاریف تکمیلی هم ارائه کرد.

یکی از کلیدی‌ترین جمله‌های پورتر در تعریف استراتژی چنین است:

تعریف استراتژی از دیدگاه مایکل پورتر

چون ما بعداً به صورت دقیق و با جزئیات زیاد به سراغ مایکل پورتر خواهیم رفت، فعلاً نمی‌خواهیم با دقت و وسواس زیاد وارد تحلیل تعریف او شویم.

اما فعلاً به این نکته توجه داشته باشید که حرف و در تعریف فوق بسیار کلیدی است.

مایکل پورتر، ارزان‌تر تولید کردن را بیشتر از جنس کسب موقعیت رقابتی می‌داند و برای اینکه استراتژی شکل بگیرد، تاکید بسیار زیادی بر تمایز دارد.

به همین علت، با وجودی که ارزان بودن (Cost Leadership) را به عنوان یک استراتژی جنریک اعلام می‌کند، می‌بینیم که از اتوماسیون ژاپنی و شیوه‌ی تولید ارزان‌قیمت در جنوب شرق آسیا، چندان استقبال نمی‌کند و توضیح می‌دهد که اتوماسیون و فن‌آوری دیر یا زود در اختیار دیگران نیز قرار می‌گیرد و نمی‌تواند یک مزیت رقابتی بلندمدت ایجاد کند (تقریباً بخش عمده‌ای از حرف‌های گری همل در مورد استراتژی را هم می‌توانید در همین جملات خلاصه کنید. چون او هم حاضر نیست تکنولوژی را به عنوان یک مزیت پایدار بپذیرد).

به عبارتی، حتی ارزان بودن هم از نگاه پورتر وقتی ارزشمند است که تقلیدپذیری آن دشوار باشد و به عبارتی بتوان آن را یک تمایز جدی در نظر گرفت.

بعدها خواهیم دید که پورتر دو مفهوم کلیدی در مدل ذهنی خود دارد: یکی رقابت و دیگری مزیت. سایر بحث‌های او مانند مزیت رقابتی، موقعیت رقابتی، نیروهای رقابتی، زنجیره ارزش و تمایز، به نوعی به پیاده‌سازی و تشریح این دو مفهوم کمک می‌کنند.

شَرون اوستِر و استراتژی

خانم شرون اوستر (Sharon Oster) که سالهاست در دانشگاه ییل استراتژی تدریس می‌کند و چند سالی هم ریاست دانشکده مدیریت این دانشگاه را بر عهده داشته است، استراتژی را چیزی از جنس تصمیم گیری و انتخاب می‌داند:

دسترسی کامل به مجموعه درس‌های استراتژی و تفکر استراتژیک برای اعضای ویژه متمم در نظر گرفته شده است.

با عضویت ویژه‌ی متمم، علاوه بر دسترسی به این درس‌ها، به درس‌های متنوع دیگری نیز دسترسی خواهید داشت که می‌توانید فهرست آنها را در اینجا ببینید:

شاید برایتان جالب باشد که بررسی‌های ما نشان داده در میان دوستان متممی، کسانی که به استراتژی و تفکر استراتژیک علاقه‌مند بود‌ه‌اند، برای مطالعه‌ی درس‌های زیر هم وقت گذاشته‌اند:

دوره MBA (پیگیری منظم مجموعه درس‌ها)

اگر با فضای متمم آشنا نیستید و دوست دارید درباره‌ی متمم بیشتر بدانید، می‌توانید نظرات دوستان متممی را درباره‌ی متمم بخوانید و ببینید متمم برایتان مناسب است یا نه. این افراد کسانی هستند که برای مدت طولانی با متمم همراه بوده و آن را به خوبی می‌شناسند:

تعریف استراتژی از نگاه هنری مینتزبرگ

می‌توانید بلافاصله درسِ استراتژی به زبان ساده را بخوانید. در آن درس، مهم‌ترین نکات مقاله‌ «استراتژی چیست» (نوشته‌ی پورتر) شرح داده شده است.

ترتیبی که متمم برای خواندن مطالب سری استراتژی کسب و کار به شما پیشنهاد می‌کند:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.