چارچوب تجارت الکترونیکی


تجارت الکترونیک

وبلاگ دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان مقاله: اهداف استراتژيک در تجارت الکترونيک
مولف/مترجم: شهريار عزيزي، حسن قرباني
موضوع: تجارت الکترونيک
سال انتشار(ميلادي): 2006
وضعيت: تمام متن
منبع: ماهنامه تدبير-سال هفدهم -شماره 175
تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات مديريت www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: به کارگيري و استقرار موفقيت‌آميز تجارت الکترونيک به وجود يک برنامه و استراتژي مدون و مشخص نيازمند است. بدون وجود استراتژي مناسب تجارت الکترونيک ممکن است کليه تلاشهاي شرکت در راستاي استقرار تجارت الکترونيک با شکست مواجه شده و ضمن اتلاف منابع مالي، انساني و زماني حتي بقاي سازمان نيز با تهديد روبه‌رو شود. گام اوليه و اساسي تدوين استراتژي بدون شک تدوين و طراحي اهداف استراتژيک تجارت الکترونيک در چارچوب سلسله مراتب اهداف يعني چشم انداز، رسالت و اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت سازماني است. در اين مقاله برمبناي فرايند برنامه ريزي استراتژيک، اهداف استراتژيک اين فرايند در چارچوب چشم‌اندازها، رسالت و اهداف براي فعاليت در محيط الکترونيک تشريح مي شود.

مقدمه
موج تجارت الکترونيک تقريبا همه شرکتها را در تمامي اقتصادها تحت تاثير قرار داده است و اين شرکتها ناگزير از ورود به عرصه تجارت الکترونيک هستند. گام اوليه و اساسي تدوين استراتژي بدون شک تدوين وطراحي اهداف استراتژيک تجارت الکترونيک است. اهداف استراتژيک تجارت الکترونيک همانند يک چراغ راهنما، تمامي تلاشها و اقدامات را در راه استقرار مناسب تجارت الکترونيک و کسب مزيت رقابتي در عرصه دنياي الکترونيک را تسهيل مي کند. با عنايت به اهميت وجود اهداف استراتژيک تجارت الکترونيک در اين مقاله به چگونگي تدوين اين اهداف پرداخته مي شود.
چشم انداز تجارت الکترونيک
يکي از مهمترين وظايف مديران عالي سازمان و متصديان تدوين استراتژي تجارت الکترونيک، چارچوب تجارت الکترونیکی تعيين چشم‌انداز تجارت الکترونيک سازمان است. چشم اندازهاي برتر و عالي تجارت الکترونيک چيزي فراتر از اهداف تجاري و يا درآمدي را منعکس مي کنند. چشم اندازهاي قوي و مناسب کارکنان را هماهنگ کرده و سرمايه گذاران را به سرمايه گذاري بيشتر در سازمان تشويق مي‌کند. وجود چشم انداز قوي، کارا و مناسب علائمي را به بازار مي فرستد که نشان‌دهنده توانايي سازمان جهت کسب رهبري بازار و تسلط بر بازار است (RAYPORT & JAWORSKI, 2002, PP 15-16). ميلر (1996,PP 40-42) در تعريف چشم‌انداز بيان مي دارد که چشم انداز مقصد نهايي است که جامع، گسترده و آينده نگر است. چشم انداز آرزوهاي آينده سازمان را نشان مي دهد و ابزارهاي رسيدن به آن را مشخص مي کند. به عبارت ديگر چشم انداز وضعيت ممکن و مطلوب آينده سازمان است. سازمان با تدوين چشم‌انداز تجارت الکترونيک وضعيت موردنظر و مطلوبي را که قصد دارد در آينده به آن برسد را مشخص مي کند و جايگاه خود را در بازار الکترونيک روشن مي سازد. نقش چشم انداز را در تعيين وضعيت مطلوب آينده سازمان را مي توان درقالب شکل (1) مشاهده کرد.

همانگونه که در شکل (1) مشاهده مي‌شود در زمان فعلي (وضعيت موجود) که وضعيت سازمان را در مقطع زماني (TO) نشان مي دهد سازمان موقعيت مشخصي در بازار الکترونيک دارد. ممکن است درحال حاضر سازمان فقط يک وب سايت داشته باشد و هيچگونه فروش اينترنتي نداشته باشد و جزء پيروان و رقباي کم اهميت بازار الکترونيک تلقي شود. سازمان با تدوين استراتژي مناسب تجارت الکترونيک تلاش مي کند که به وضعيت مطلوب در زمان موردنظر (TN) دست يابد.
استراتژي تجارت الکترونيک به عنوان يک وسيله و ابزار در راستاي تحقق اهداف استراتژيک تجارت الکترونيک و ازجمله تحقق چشم انداز تجارت الکترونيک عمل مي کند. وضعيت مطلوب نشان دهنده آرزوها و خواسته هاي سازمان درمورد چگونگي موقعيت آينده خود در بازار الکترونيک است که ازطريق اجراي استراتژي تجارت الکترونيک تحقق مي يابد. براي مثال شرکت سيسکو چشم انداز خود را بدين صورت تدوين نموده است: تغيير روشي که کار مي‌کنيم، زندگي مي کنيم بازي مي کنيم و ياد مي گيريم.
رسالت تجارت الکترونيک
رسالت سازمان که از آن به عنوان مأموريت و بيانيه رسالتي ياد مي شود بيان مي کند که سازمان چه چيزي را براي جامعه توليد مي‌کند. رسالت سازماني اهداف بنيادي منحصر به فرد سازمان را تعيين و سازمان را از ساير سازمانها متمايز و جهت‌گيري سازمان را مشخص مي کند (MOHAMMED.2002,P34). رسالت سازمان هدف سازمان و يا دليل وجودي آن را بيان مي کند (WHEELEN & HUBGER, 2000, P6). رسالت سازمان ضمن اينکه چشم انداز سازمان را عيني و ملموس مي کند اعتقادات و جهت گيريهايي را که مديران دورانديش سازمان درنظر دارند مشخص مي کند (MILLER, 1996, P44-45). رسالت سازماني تجارت الکترونيک بايد چهار عنصر زير را دربرگيرد:
1 – تعهد سازماني به ذي‌نفعان در بازار الکترونيک
سازمان بايد انتظارات دي‌نفعان متعدد از قبيل کارکنان، مديريت و سرمايه گذاران را از تجارت الکترونيک مشخص کرده و خود را ملزم به تحقق آن بدانند. براي مثال سازمان بايد امنيت شغلي کارکنان، بهبود ارزيابي عملکرد و تامين نرخ بازده موردانتظار را به عنوان انتظارات ذي‌نفعان در بازار الکترونيک لحاظ کند.
2 – حوزه کسب و کار
سازمان در رسالت تجارت الکترونيک خود بايد محدوده و قلمرو فعاليت خود را در بازار الکترونيک مشخص کند. آيا سازمان قصد دارد در حوزه B2C فعاليت کند يا B2B و يا هر دو؟ اگر شرکت در چندين کسب و کار شرکت کند تاچه حد قصد دارد هريک از کسب و کارهاي خود را به صورت الکترونيک تبديل کند؟ آيا شرکت قصد دارد فقط خدمات پس از فروش و مديريت ارتباطات با مشتري را تامين کند يا اينکه درصدد است مبادلات و حمل‌ونقل ديجيتال و اينترنتي را نيز پيگيري کند؟

وبلاگ دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

عنوان مقاله: اهداف استراتژيک در تجارت الکترونيک
مولف/مترجم: شهريار عزيزي، حسن قرباني
موضوع: تجارت الکترونيک
سال انتشار(ميلادي): 2006
وضعيت: تمام متن
منبع: ماهنامه تدبير-سال هفدهم -شماره 175
تهيه و تنظيم: پايگاه مقالات مديريت www.SYSTEM.parsiblog.com
چکيده: به کارگيري و استقرار موفقيت‌آميز تجارت الکترونيک به وجود يک برنامه و استراتژي مدون و مشخص نيازمند است. بدون وجود استراتژي مناسب تجارت الکترونيک ممکن است کليه تلاشهاي شرکت در راستاي استقرار تجارت الکترونيک با شکست مواجه شده و ضمن اتلاف منابع مالي، انساني و زماني حتي بقاي سازمان نيز با تهديد روبه‌رو شود. گام اوليه و اساسي تدوين استراتژي بدون شک تدوين و طراحي اهداف استراتژيک تجارت الکترونيک در چارچوب سلسله مراتب اهداف يعني چشم انداز، رسالت و اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت سازماني است. در اين مقاله برمبناي فرايند برنامه ريزي استراتژيک، اهداف استراتژيک اين فرايند در چارچوب چشم‌اندازها، رسالت و اهداف براي فعاليت در محيط الکترونيک تشريح مي شود.

مقدمه
موج تجارت الکترونيک تقريبا همه شرکتها را در تمامي اقتصادها تحت تاثير قرار داده است و اين شرکتها ناگزير از ورود به عرصه تجارت چارچوب تجارت الکترونیکی الکترونيک هستند. گام اوليه و اساسي تدوين استراتژي بدون شک تدوين وطراحي اهداف استراتژيک تجارت الکترونيک است. اهداف استراتژيک تجارت الکترونيک همانند يک چراغ راهنما، تمامي تلاشها و اقدامات را در راه استقرار مناسب تجارت الکترونيک و کسب مزيت رقابتي در عرصه دنياي الکترونيک را تسهيل مي کند. با عنايت به اهميت وجود اهداف استراتژيک تجارت الکترونيک در اين مقاله به چگونگي تدوين اين اهداف پرداخته مي شود.
چشم انداز تجارت الکترونيک
يکي از مهمترين وظايف مديران عالي سازمان و متصديان تدوين استراتژي تجارت الکترونيک، تعيين چشم‌انداز تجارت الکترونيک سازمان است. چشم اندازهاي برتر و عالي تجارت الکترونيک چيزي فراتر از اهداف تجاري و يا درآمدي را منعکس مي کنند. چشم اندازهاي قوي و مناسب کارکنان را هماهنگ کرده و سرمايه گذاران را به سرمايه گذاري بيشتر در سازمان تشويق مي‌کند. وجود چشم انداز قوي، کارا و مناسب علائمي را به بازار مي فرستد که نشان‌دهنده توانايي سازمان جهت کسب رهبري بازار و تسلط بر بازار است (RAYPORT & JAWORSKI, 2002, PP 15-16). ميلر (1996,PP 40-42) در تعريف چشم‌انداز بيان مي دارد که چشم انداز مقصد نهايي است که جامع، گسترده و آينده نگر است. چشم انداز آرزوهاي آينده سازمان را نشان مي دهد و ابزارهاي رسيدن به آن را مشخص مي کند. به عبارت ديگر چشم انداز وضعيت ممکن و مطلوب آينده سازمان است. سازمان با تدوين چشم‌انداز تجارت الکترونيک وضعيت موردنظر و مطلوبي را که قصد دارد در آينده به آن برسد را مشخص مي کند و جايگاه خود را در بازار الکترونيک روشن مي سازد. نقش چشم انداز را در تعيين وضعيت مطلوب آينده سازمان را مي توان درقالب شکل (1) مشاهده کرد.

همانگونه که در شکل (1) مشاهده مي‌شود در زمان فعلي (وضعيت موجود) که وضعيت سازمان را در مقطع زماني (TO) نشان مي دهد سازمان موقعيت مشخصي در بازار الکترونيک دارد. ممکن است درحال حاضر سازمان فقط يک وب سايت داشته باشد و هيچگونه فروش اينترنتي نداشته باشد و جزء پيروان و رقباي کم اهميت بازار الکترونيک تلقي شود. سازمان با تدوين استراتژي مناسب تجارت الکترونيک تلاش مي کند که به وضعيت مطلوب در زمان موردنظر (TN) دست يابد.
استراتژي تجارت الکترونيک به عنوان يک وسيله و ابزار در راستاي تحقق اهداف استراتژيک تجارت الکترونيک و ازجمله تحقق چشم انداز تجارت الکترونيک عمل مي کند. وضعيت مطلوب نشان دهنده آرزوها و خواسته هاي سازمان درمورد چگونگي موقعيت آينده خود در بازار الکترونيک است که ازطريق اجراي استراتژي تجارت الکترونيک تحقق مي يابد. براي مثال شرکت سيسکو چشم انداز خود را بدين صورت تدوين نموده است: تغيير روشي که کار مي‌کنيم، زندگي مي کنيم بازي مي کنيم و ياد مي گيريم.
رسالت تجارت الکترونيک
رسالت سازمان که از آن به عنوان مأموريت و بيانيه رسالتي ياد مي شود بيان مي کند که سازمان چه چيزي را براي جامعه توليد مي‌کند. رسالت سازماني اهداف بنيادي منحصر به فرد سازمان را تعيين و سازمان را از ساير سازمانها متمايز و جهت‌گيري سازمان را مشخص مي کند (MOHAMMED.2002,P34). رسالت سازمان هدف سازمان و يا دليل وجودي آن را بيان مي کند (WHEELEN & HUBGER, 2000, P6). رسالت سازمان ضمن اينکه چشم انداز سازمان را عيني و ملموس مي کند اعتقادات و جهت گيريهايي را که مديران دورانديش سازمان درنظر دارند مشخص مي کند (MILLER, 1996, P44-45). رسالت سازماني تجارت الکترونيک بايد چهار عنصر زير را دربرگيرد:
1 – تعهد سازماني به ذي‌نفعان در بازار الکترونيک
سازمان بايد انتظارات دي‌نفعان متعدد از قبيل کارکنان، مديريت و سرمايه گذاران را از تجارت الکترونيک مشخص کرده و خود را ملزم به تحقق آن بدانند. براي مثال سازمان بايد امنيت شغلي کارکنان، بهبود ارزيابي عملکرد و تامين نرخ بازده موردانتظار را به عنوان انتظارات ذي‌نفعان در بازار الکترونيک لحاظ کند.
2 – حوزه کسب و کار
سازمان در رسالت تجارت الکترونيک خود بايد محدوده و قلمرو فعاليت خود را در بازار الکترونيک مشخص کند. آيا سازمان قصد دارد در حوزه B2C فعاليت کند يا B2B و يا هر دو؟ اگر شرکت در چندين کسب و کار شرکت کند تاچه حد قصد دارد هريک از کسب و کارهاي خود را به صورت الکترونيک تبديل کند؟ آيا شرکت قصد دارد فقط خدمات پس از فروش و مديريت ارتباطات با مشتري را تامين کند يا اينکه درصدد است مبادلات و حمل‌ونقل ديجيتال و اينترنتي را نيز پيگيري کند؟

تجارت الکترونیک چیست؟

سرتان بسیار شلوغ است و وقت کافی برای رفتن به بازار و خرید اجناس مورد نیاز خود ندارید، یا به دلیل آلودگی‌های هوا و ترافیک شهر ترجیح می‌دهید قید خرید را بزنید! شاید هم از بس خیابان‌ها را پیموده اید و کالای مورد نیاز خود را پیدا نکرده‌اید خسته شده‌اید. در چنین شرایطی واقعا عالی است که با چند کلیک بتوانید تمام خریدهای خود را در چند دقیقه انجام دهید و حتی ناهارتان را هم سفارش دهید! «تجارت الکترونیک» پدیده‌ای که به سرعت درحال فراگیر شدن است، توانسته این امکان را در اختیارمان بگذارد. در این مقاله می‌خواهیم تجارت الکترونیک را بهتر بشناسیم و با مزایا و معایبش آشنا شویم. شاید روزی خواستید برای یک‌بار هم که شده از فروشگاه‌های اینترنتی خرید کنید!

تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک چیست و چه مزایا و معایبی دارد؟

تجارت الکترونیک، به معنیِ انجام معاملات تجاری، از طریق ابزارهای الکترونیکی مانند اینترنت، تلفن، تلویزیون و کامپیوتر است.

تجارت الکترونیک، برای نخستین بار در دهه‌ی ۱۹۶۰ و از طریق یک مبادله‌ی الکترونیکی داده‌ها (EDI) بر روی شبکه‌های ارزش افزوده (VANs) معرفی شد و با افزایش دسترسی به اینترنت و ظهور فروشندگان آنلاینِ محبوب در دهه‌ی ۱۹۹۰ و اوایل دهه‌ی ۲۰۰۰، رشد کرد. برای نمونه، وب‌سایت آمازون، کار خود را در سال ۱۹۹۵ و در گاراژ جف بزوس (Jeff Bezos) به عنوان کسب‌و‌کار حمل‌و‌نقلِ کتاب شروع کرد. یا وب‌سایت EBay که امکان خرید و فروش آنلاین میان مصرف‌کنندگان را فراهم می‌کند، در سال ۱۹۹۵ مزایده‌های آنلاین را به جهان معرفی کرد و در سال ۱۹۹۷ و با استقبال شدید از عروسک‌های Beanie Babies، شهرت و محبوبیت بسیار زیادی یافت. با افزایش تعداد کاربران اینترنتی، بسیاری بر این باورند که به زودی تجارت الکترونیک به روش اصلیِ انجام معاملات تجاری مبدل می‌شود.

تجارت الکترونیک نیز، مانند هر تکنولوژی دیجیتالی یا بازار خریدِ دیگری که بر مصرف‌کننده‌ استوار است، در طول سال‌ها تکامل یافته است. با محبوب‌تر شدن دستگاه‌های تلفن همراه، تجارت گوشی همراه نیز بازار مختص خود را پیدا کرده است. با ظهور سایت‌هایی مانند فیس‌بوک و پینترست (Pinterest)، شبکه‌های اجتماعی به محرک مهمی برای تجارت الکترونیک مبدل شده‌اند. برای نمونه، بر اساس Paymill، از سال چارچوب تجارت الکترونیکی ۲۰۱۴، در فروش‌های انجام شده بر روی پلت‌فرمِ تجارت الکترونیکِ Shopify ، که به دلیل تبلیغات موجود بر روی شبکه‌های اجتماعی بوده است، در ۸۵ درصد موارد خریداران با استفاده از تبلیغات موجود بر روی فیس‌بوک به این پلت‌فرم هدایت شده‌اند.

بازارِ در حالِ تغییر، فرصت بزرگی را برای کسب‌و‌کارها فراهم می‌کند تا ارتباط خود با مشتری را بهبود دهند و بازار خود را در دنیای آنلاین گسترش دهند. بر اساس Statista، تا سال ۲۰۱۳، میزان فروش جهانیِ تجارت الکترونیک، به ۱.۲ تریلیون (۱۰۰۰ میلیارد) دلار رسید و میزان فروش گوشی تلفن همراه در ایالات متحده نیز، به ۳۸ میلیارد دلار رسید. بیش از ۴۰ درصد از کاربران اینترنت (در مجموع ۱ میلیارد نفر)، کالاهایی را به صورت آنلاین خریداری کرده‌اند. این ارقام همچنان به رشد خود ادامه خواهند داد، زیرا استفاده از گوشی همراه و اینترنت، هم در ایالات متحده و هم در بازارهای در حال توسعه در سراسر جهان، در حال گسترش است.

طبقه بندی تجارت الکترونیکی براساس ارتباطات (چارچوب، ماهیت و تاریخچه)

چارچوب تجارت الکترونیکی

گستره تجارت الکترونیکی بسیار متنوع بوده و فعالیت ها، واحدهای سازمانی و فناوری های بسیاری را در بر می گیردد. بنابراین استفاده از چارچوبی خاص برای توضیح در مورد محتوای آن مفید است.

شرکت ها برای اجرای این عملکردها به اطلاعات، زیرساخت و خدمات پشتیبانی صحیحی نیاز دارند. در شکل کاربردهایی از تجارت الکترونیکی را می بینید که توسط زیرساخت و با استفاده از پنج ناحیه پشتیبانی می شوند.?

این نواحی عبارتند از:

مردم: فروشندگان، خریداران، واسطه ها، متخصصین سیستم های اطلاعات، سایر کارمندان و هر فردی که به نحوی در بخش پشتیبانی نقشی را ایفا می کند.

تدابیر عمومی: قوانین حقوقی و سایر نکات اصولی مانند حمایت از حریم خصوصی و اخذ مالیات که توسط دولت در مورد آنها تصمیم گیری می شود. ازجمله قوانین دولتی میتوان به استانداردهای فنی اشاره کرد که توسط دولت یا گروه های سیاست گذار صنعتی تدوین می شوند.

بازاریابی و تبلیغات: مانند هر کار دیگری، تجارت الکترونیکی نیز به پشتیبانی بازاریابی و تبلیغات نیاز دارد. این ویژگی بخصوص برای معاملات Online در بخش B2C اهمیت بیشتری دارد که در آن فروشندگان و خریداران معمولا یکدیگر را نمی شناسند.

خدمات پشتیبانی: خدمات زیادی برای پشتیبانی از تجارت الکترونیکی مورد نیاز هستند. این ویژگی در تمام مراحل کار از ایجاد محتوا گرفته تا پرداخت ها و ارسال سفارشات اهمیت فراوانی دارد.

مشارکت تجاری یا شرکای تجاری: فروش زنجیره ای، مبادله کالا و مشارکت تجاری در تجارت الکترونیکی امری کاملا طبیعی است. از این ویژگی ها در تمام مراحل زنجیره تامین (مانند معاملات صورت گرفته بین شرکت و تولیدکنندگان، مصرف کنندگان و سایر شرکا) استفاده می شود.

در انتهای شکل زیرساخت تجارت الکترونیکی را می بینید. این زیرساخت در مورد سخت افزار، نرم افزار و شبکه هایی توضیح می دهد که در تجارت الکترونیکی مورد استفاده قرار می گیرند.

این شکل را میتوان به عنوان چارچوبی برای شناخت بیشتر ارتباط بین کاربردهای تجارت الکترونیکی و سایر مولفه های تجارت الکترونیکی و نیز برای انجام تحقیقات در زمینه تجارت الکترونیکی در نظر گرفت.

طبقه بندی تجارت الکترونیکی از روی ماهیت معاملات یا ارتباطات

معمولا طبقه بندی تجارت الکترونیکی از روی ماهیت معاملات یا ارتباطات اعضای تجاری صورت می گیرد. انواع مختلف تجارت الکترونیکی به راحتی قابل تمایز بوده و عبارتند از:

تمام اعضای این دسته تاجر یا سازمانهای تجاری هستند. برای مثال برخی از برنامه های کاربردی وبسایت Dell و Marks and Spencer از روش B2B برای برقراری ارتباط با تولیدکنندگان قطعات مورد نیاز خود استفاده می کنند. امروزه بیش از ۸۵ درصد از تجارت الکترونیکی به شکل B2B صورت می گیرد.

این مدل شامل معاملات خرده فروشی محصولات یا خدمات از طریق تجار به تک تک خریداران است. منظور از خریدار همان مشتری یا مصرف کننده است. این روش با نام e-tailing نیز شناخته می شود. به عنوان مثال میتوان به تجارت Amazon.com اشاره کرد.

مزایای تجارت الکترونیک

مزایای تجارت الکترونیک برای مشتریان

راحتی

بین شما و تمام کالاهای موجود در دنیای اینترنت تنها چارچوب تجارت الکترونیکی چند ضربه انگشت، فاصله است. کافی است نام کالای مورد نیاز خود را در موتور جستجوی محبوبتان تایپ کنید تا کم تر از چند ثانیه یک لیست بلند بالا اما مرتب و منظم از گزینه های ممکن در پیش چشمانتان ظاهر شود.

صرفه جویی در زمان

با وجود تجارت الکترونیک دیگر نیازی نیست ساعت ها رانندگی کنید و به امید یافتن مایحتاج خود کل شهر را زیر و رو کنید. فروشگاه ها تمامی محصولات خود را به صورت آنلاین عرضه می کنند و به جای ویترین ها و سالن های نمایش پر زرق و برق، انبارهای خود را گسترش می دهند.

گزینه های فراوان برای انتخاب کردن

بدون آن که نیاز باشد از این فروشگاه به فروشگاه دیگر بروید و ساعت ها وقت و انرژی خود را هدر دهید و در آخر چارچوب تجارت الکترونیکی گیج و خسته به خانه باز گردید، می توانید به سادگی محصولات مختلف را با هم مقایسه کنید و به وجه تمایز آن ها پی ببرید. ببینید کدام فروشگاه قیمت های بهتری پیشنهاد می دهد و گزینه های بیشتری برایتان دارد. در فروشگاه های غیرمجازی و حقیقی فضا محدود است ولی در فروشگاه های اینترنتی مشابه خبری از این محدودیت ها نیست و شما به یک انبار کامل دسترسیدارید.

امکان مقایسه آسان

به راحتی می توانید محصولات مختلف را در کنار هم قرار داده، باهم مقایسه کنید. زمانی که کالاها به صورت آنلاین ارائه می شوند، تمامی ویژگی ها و خصیصه های خود را در سبد اخلاص گذاشته و تقدیم بازدیدکنندگان می کنند و به صراحت از شما می خواهند تا به مقایسه آن ها با سایر گزینه های موجود بپردازید، برتری خود را به رخ می کشند و به شما گوشزد می کنند که این بهترین گزینه ایست که پیش رویتان است.

دسترسی آسان به نظرات دیگران

از آنجاییکه بازار رقابت داغ داغ است، شرکت های آنلاین از شما می خواهند نظر سایر مصرف کنندگان را در خصوص کالای مورد نیاز خود بخوانید. نظرات خوب و بد در سطح اینترنت پخش شده اند و شما می توانید ببینید کدام کالا محبوب تر است و دلایل محبوب یا منفور بودن آن ها چیست.

کارت های تخفیفی و حراجی های اینترنتی‎

تمامی فروشگاه های آنلاین برای جذب شما سر و دست می شکنند و این به معنای کارت های تخفیف و حراجی های بیشتر برای جلب رضایت شماست و تمامی این ها به نفع خریداران تمام می شود. شما می توانید از سایت های بزرگ تر که حکم همان فروشگاه های عمده فروش را دارند، تا ۸۰ درصد تخفیف بگیرید. از رقابت میان آن ها نهایت استفاده را ببرید و کالایتان را به پایین ترین بهای ممکن خریداری نمایید.

مزایایتجارت الکترونیک برای صاحبان تجارت

افزایش پایگاه مشتریان

دغدغه اصلی تمام شرکت ها توسعه دادن پایگاه مشتریانشان است، فرقی نمی کند تجارت آن ها آنلاین باشد یا آفلاین. فروشگاه های آنلاین نگران این نیستند که از پتانسیل های شهر خود نهایت استفاده را ببرند چرا که خاطری آسوده دارند که مردم در سرتاسر دنیا به محصولات آن ها دسترسی داشته و می توانند هر زمان که بخواهند به آن ها مراجعه کنند.

افزایش حجم فروش

تجارت شما دیگر به ویترین فروشگاهتان محدود نمی شود و شما می توانید با حجم فروش آنلاین خود را افزایش داده و درصد سود بیشتری به جیب زنید. شرکت ها می توانند با تزریق دوباره پول به سیستم خود، تجربه خرید مصرف کنندگان را بهبود بخشیده، تسریع کنند. از سوی دیگر شما می توانید در بازارهای بین المللی عرض اندام کنید و این معنایی ندارد جز فروش بیشتر.

۲۴ ساعت روز، ۷ روز هفته، ۳۶۵ روز سال

هیچ اهمیتی ندارد که برف می بارد و جاده ها بسته است یا هوای تابستان آن قدر گرم و مرطوب است که نمی توان از خانه بیرون آمد یا یک روز تعطیل است و تمام فروشگاه ها تعطیلند، فروشگاه آنلاین شما بی وقفه در خدمت مصرف کنندگان است. درب فروشگاه شما هیچ گاه و تحت هیچ شرایطی بسته نمی شود و این یعنی سود بیشتر و بیشتر!

افزایش میزان دسترسی به شما

بدون شک مفیدترین ومؤثرترین ابزار اینترنت مترجم است. فروشگاه های آنلاین نیازی ندارند سایت خود را به تمامی زبان ها ترجمه کنند. اگر در امر بازاریابی موفق عمل کنید، تمام مصرف کنندگان در اقصی نقاط دنیا می توانند سایت، محصولات و اطلاعات مربوط به شما را پیدا کنند، بدون اینکه از جای گرم و نرم خود در منزل تکان بخورند.

عودت مبالغ پرداختی

کار بسیار ساده ای خواهد بود. کافی است اندکی در اینترنت جستجو کنید تا یک سیستم باز پرداخت مبالغ دریافتی برای کسب و کار خود دست و پا کنید. سرویس دهنده ای بیابید که نیازهای تجری شما را به بهترین نحو برآورده می سازد، برای صدور صورتحساب و دریافت مبالغ نیز می توانید به همین ترتیب عمل کنید.

دریافت آنی مبالغ پرداختی

در تجارت الکترونیک دیگر نیازی نیست مدت ها منتظر وصول چک هایتان بمانید یا ۳۰ روز صبر کنید تا مبالغ پرداختی در حساب شما بنشینند. تمامی مبادلات پولی فوراً انجام شده و پول به حسابتان واریز می شود، البته در برخی سیستم های بانکی با گذشت ۲ یا نهایت ۳ روز پول در حسابتان قرار می گیرد

معایب تجارت الکترونیک

معایب تجارت الکترونیک برای مشتریان

حریم شخصی و امنیت

پیش از آنکه اقدام به خرید کنید یا مبلغی را به صورت آنلاین بپردازید، گواهی امنیت سایت را چک کنید و از بالا بودن ضریب ایمنی آن اطمینان حاصل کنید. درست است که خرید کردن آنلاین بسیار ساده و راحت است اما هیچ کس دوست ندارد دیگران به اطلاعات شخصیش دسترسی یابند. بسیاری از سایت ها خوش آوازه و قابل اطمینان می باشند اما احتیاط شرط عقل است، بهتر است پیش از انجام هر خریدی در خصوص ضریب امنیت سایت مورد نظر خود تحقیق و تفحص نمایید.

کیفیت

تجارت الکترونیک دسترسی به انواع و اقسام کالاها را میسر ساخته اما مشتریان نمی توانند پیش از تحویل گرفتن هیچ کالایی درب منزل، آن را لمس کرده و از کیفیت آن اطمینان یابند. از این رو می بایست قبل از هر خریدی سیاست های فروشنده را در خصوص پس گرفتن کالا مطالعه کنید. همیشه مطمئن شوید که امکان پس دادن کالای خریداری شده وجود دارد تا بعداً به مشکل بر نخورید.

موضوع پایان نامه مدیریت بازرگانی تجارت الکترونیک

موضوع پایان نامه

در ادامه تعدادی موضوع پایان نامه مدیریت بازرگانی تجارت الکترونیک برای شما آورده شده است که می تواند به شما در انتخاب موضوع پژوهشی خود در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی رساله دکتری کمک کند.

عناوین مدیریت بازرگانی تجارت الکترونیک

 1. بررسی تاثیر تجارت الکترونیک بر وفاداری، رضایت و اعتماد مشتری
 2. رابطه کاربست تجارت الکترونیک با رضایتمندی مشتریان در نظام بانکداری کشور
 3. بررسی تاثیر مدیریت دانش مشتری بر تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچکو متوسط
 4. بررسی تاثیر برند بر اعتماد مشتریان کارت های اعتباری در بانکداری الکترونیک
 5. بازاریابی رابطه مند و مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری در محیط الکترونیکی
 6. بررسی تأثیر انواع نوجویی بر نگرش مشتریان خدمات الکترونیکی در چارچوب اعتماد
 7. بررسی نقش مدیریت دانش در تجارت الکترونیک با رویکرد تحلیل نیاز مشتری
 8. ارایه مدلی بمنظور بررسی مدیریت ارتباط با مشتری در محیط الکترونیکی
 9. پیشنهاد مدل بهبود وفاداری مشتری در تجارت الکترونیک با تاکید بر مشارکت مشتری

موضوعات پایان نامه مدیریت بازرگانی تجارت الکترونیک

 1. بررسی رابطه تجارت الکترونیک مدل شرکت به مشتری واعتمادمشتریان در صنایع شوینده
 2. بررسی تاثیر بازاریابی الکترونیک در شبکه های اجتماعی بر رضایتمندی مشتریان
 3. بررسی عوامل موثر بر گرایش مشتریان به استفاده از خدمات موبایل بانک
 4. تاثیر طراحی وب سایت با کیفیت بر بازاریابان و مشتریان در تجارت الکترونیک
 5. شناسایی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان در استفاده از تجارت الکترونیک
 6. تجارت الکترونیک؛ مدیریت آسیب ها، تهدیدها و ریسک ها از دیدگاه مشتری
 7. تجارت الکترونیک مطالعه حریم شخصی، اعتماد و امنیت از دیدگاه مشتری
 8. ارزش و وفاداری مشتری در تجارت الکترونیک با تاکید بر درگیری در رسانه های اجتماعی
 9. مروری بر میزان وفاداری مشتریان به برند در جوامع آنلاین
 10. عوامل موثر بر اعتماد مشتری در موفقیت تجارت الکترونیک

عنوان پژوهشی تجارت الکترونیک

 1. بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان در حوزه تجارت الکترونیک مدل C2C
 2. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مشتریان آنلاین
 3. بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک
 4. بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان در تجارت الکترونیکی
 5. بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان در تجارت الکترونیک مدل C2C
 6. عوامل موثربراعتماد مشتریان درتجارت الکترونیک براساس مدل B2c
 7. بررسی عوامل موثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک مدلC2C
 8. جایگاه فناوری اطلاعات در بهبود مدیریت ارتباط با مشتری CRM
 9. راهکار های افزایش اعتماد مشتریان در تجارت الکترونیک
 10. مطالعه متغیرهای فردی مؤثر بر اعتماد مشتری در تجارت الکترونیک

موضوع پیشنهادی پايان نامه مدیریت بازرگانی تجارت الکترونیک

 1. راه های افزایش رضایت مشتری در فروش آنلاین در دوران بحران کوئید ۱۹
 2. تجارت الکترونیک راهبردی نوین در بازاریابی و ارتباط موثر با مشتری
 3. تاثیرات مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) در بازاریابی الکترونی
 4. تجارت الکترونیک – مطالعه حریم شخصی، اعتماد و امنیت از دیدگاه مشتری
 5. بررسی تاثیر اعتماد بر خرید مجدد به واسطه رضایتمشتریدر فروشگاه های آنلاین
 6. رابطه ادراک مشتری از کیفیت خدمات، امنیت و وفاداری با موفقیت در تجارت الکترونیک
 7. شناسایی و بررسی عوامل موثر بر پذیرش خدمات بیمه الکترونیک از سوی مشتریان
 8. تاثیر مدیریت دانش بر وفاداری مشتری در تجارت الکترونیک
 9. بررسی و ارزیابی عوامل تاثیر گذار بر رویگردانی مشتری در تجارت الکترونیکی
 10. شناسایی راهکارهای جلب اعتماد مشتریان در تجارت الکترونیک
کلیدواژه های مرتبط با این موضوع بخش اول

نوجویی محصول محور، خریدالکترنیکی، فناوری اطلاعات، مدلسازی معادلات ساختاری، ادراک ریسک، معادلات ساختاری، جنبه های امنیتی تجارت الکترونیک، اعتماد مشتریان، خرید مجدد، اعتماد مشتری، امنیت، استراتژی، هزینه رویگردانی، عوامل محیطی، کسب و کار، تمایل به رویگردانی مشتری در تجارت الکترونیکی، کارت های اعتباری، تصمیم گیری مشتریان آنلاین، اعتمادمشتری، فروش اینترنتی، کیفیت خدمات وب سایت وب سایت، فروشگاه آنلاین، تجارت سنتی، آسیب ها، جوامع آنلاین، زنجیره تامین، موضوع پایان نامه مدیریت بازرگانی تجارت الکترونیک، طراحی وب سایت، بانکداری الکترونیک، حریم خصوصی و ایمنی، مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (ECRM)، اعتماد سازی، تجارت الکترونیک (EB)، فروشگاه های اینترنتی، تحلیل آماری توصیف، مدیریت ارتباط با مشتری، عوامل فناوری، اعتماد مجازی، شبکه های مجازی، مدل B2C، درگیری

کاربست تجارت الکترونیک، ریسک، مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی، بیمه الکترونیک، متغیرهای زیرساختی، تجارت الکترونیکی، متغیرهای فردی مشتریان، فروش مجازی، سیستم ارتباط با مشتری، تجارت الکترونیک، نوجویی عام، حفظ مشتری، نگرش، CRM، تجارت الکترونیک مدل C2C، مشتری محوری، وفاداری، متغیرهای سازمانی، رضایتمشتری، بازاریابی الکترونیکی، اعتماد، موضوع پایان نامه مدیریت بازرگانی تجارت الکترونیک، کسب و کار تجارت الکترونیکی، مدیریت دانش، بانکداری الکترونیکی، وفاداری آنلاین، عوامل فردی، مدل های پذیرش فن آوری و نوآوری، بازاریابی الکترونیک، برند، مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، مشتری، نقش اعتماد، کیفیت خدمات، مشارکت مشتری، نظام بانکداری کشور، موفقیت تجارت الکترونیک، رفتار اینترنتی مشتری، وفاداری مشتری، بیمه، مدیریت ارتباط با مشتتری

کلیدواژه های مرتبط با این موضوع بخش دوم

فروش آنلاین، اعتماد در تجارت الکترونیک، اعتمادبرتجارت الکترونیک، قیمت منصفانه، بازاریابی، رضایت مشتری الکترونیکی در تجارت الکترونیکی، موبایل بانک، وفاداری الکترونیکی، پذیرش، تلگرام، کسب و کارهای کوچک و متوسط، بازاریابی اینترنتی، کرونا، تهدیدها، شبکه اجتماعی، موضوع پایان نامه مدیریت بازرگانی تجارت الکترونیک، بازاریابان، رضایت مشتری، ریسکها، وفاداری الکترونیک، خرید الکترونیکی، رضایتمندی مشتریان

باتوجه به اینکه اکثر این موضوعات از مقالات فارسی داخلی مانند سایت سیویلیکا گرفته شده، پیشنهاد می شود برای انتخاب موضوع پایان نامه خود از جدیدترین مقالات ISI استفاده کنید. لازم به ذکر است برای انتخاب یک موضوع مناسب و غیر تکراری بهتر است کلیدواژه های مرتبط با این موضوع که در بالا آورده شده را حتما مطالعه بفرمایید و همچنین بیش از 100 موضوع جدید مرتبط با موضوع پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی و موضوع پایان نامه مدیریت بازرگانی گرایش استراتژیک را از دست ندهید!

موضوعات درج شده در این پست به صورت ماشینی تولید شده و ممکن است دارای خطا باشد. به منظور انتخاب موضوع پایان نامه مبتنی بر جدیدترین مقالات سال ۲۰۲۱ با ما تماس بگیرید.

تحقیق تأثیر تجارت الکترونیک بر حسابداری

ابزارهای تجارت الکتر,تاریخچه تجارت الکترونیک,تجارت از طریق اینترنت,تجارت الكترونيك,تجارت الکترونیک و حسابداری,تجارت اینترنتی,تحقیق تجارت الکترونیک,تحقیق حسابداری,چارچوب‌ نظري تجارت الكترونیک,دانلود تحقیق,علل ورود سازمانها به تجارت الکترونیک
دانلود فایل تحقیق تأثیر تجارت الکترونیک بر حسابداری

توضیحات:تحقیق تأثیر تجارت الکترونیک بر حسابداری، در قالب فایل Word و در چارچوب تجارت الکترونیکی حجم 28 صفحه.بخشی از متن:امروزه تجارت از طريق اينترنت در حال افزايش است ، و تاثير زيادي بر روي تجارت ومؤسسات و زندگي افراد جامعه دارد . تجارت الكترونيك با كاهش هزينه هاي مبادلاتي و تمركز محصولات و خدمات متمايزي كه ارائه مي دهد باعث افزايش رقابت مي شود. اينترنت به مثابه ابزاري قدرتمند ، سريع و دقيق درتبادل اطلاعات، نقش مهمي را در تحولات اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي جوامع به خود اختصاص داده است. يكي از كاركردهاي مهم اينترنت ، كاربرد آن درتعاملات اقتصادي بين افراد، شركت ها وبه طور كلي دربازارهاي دادوستد منطقه اي و بين المللي است ،که به مفهوم تجارت الکترونیک می باشد. فهرست مطالب:مقدمهتعريف تجارت الكترونيك علل ورود سازمانها به تجارت الکترونیکتاریخچه تجارت الکترونیکچارچوب‌ نظري تجارت الكترونيك‌ ابزارهای تجارت الکترونیک محدودیتهاي تجارت الکترونیکی مزایا و معایب تجارت الکترونیک مدلهای تجارت الکترونیک تجارت فروشنده با فروشندهتجارت مصرف کننده با مصرف کنندهتجارت دولت با مصرف کنندهتجارت حکومت- حکومتتجارت نقطه به نقطهجایگاه تجارت الکترونیک در ایرانتاثيرگذاري تجارت الكترونيك در تمام سطوح مختلف تجارت نقش استفاده از تجارت الکترونیک در توسعه فروش و بازاریابی شرکتهاتجارت الكترونيكي و سرمايه‌گذاريتاثیر تجارت الکترونیک بر داده هاسیستم های برنامه ریزی منابع سازمان ((ERPزبان نشانه گذاری توسعه پذیر(XML)پاسخ فن اوری به گزارش های سریع و پیشرفتهتاثیر فناوری های داده محور بر حسابداریمنابع و ماخذ


پرداخت و دانلود

برچسب ها:
تجارت الکترونیک و حسابداری تجارت الكترونيك دانلود تحقیق علل ورود سازمانها به تجارت الکترونیک تاریخچه تجارت الکترونیک چارچوب‌ نظري تجارت الكترونیک تجارت اینترنتی تجارت از طریق اینترنت تحقیق حسابداری تحقیق تجارت الکترونیک ابزارهای تجارت الکتر

free download Fundamentals of English Grammar 4th edition,Fundamentals of English Grammar 4th edition,Fundamentals of English Grammar 4th edition دانلود کتاب,pdf of Fundamentals of English Grammar 4th edition,بتی آذر,دانلود کتاب گرامر دانلود فایل پاسخ تمرینهای کتاب Fundamentals English Grammar دانلود فایل…

آزمایش اسیلوسکوپ,آزمایشگاه مکانیک,آشنایی با اصول اسیلوسکوپ,اسیلوسکوپ,اشکال لیسا ژو,اصول اسیلوسکوپ,ترکیب امواج سینوسی,دانلود گزا,دانلود گزارش کار,گزارش آزمایشگاه,گزارش کار,گزارش کار آزمایشگاه,لیساژو,مشاهده اشکال لیسا ژو,مهندسی مکانیک دانلود فایل گزارش کار آزمایش آشنایی با اصول اسیلوسکوپ و مشاهده اشکال لیسا ژو دانلود فایل توضیحات:گزارش کار…

CAS,CAS9,CRIISPR دانلود فایل کریسپرها (creisprs ): تناوب‌هایِ کوتاهِ پالیندرومِ فاصله‌دارِ منظمِ خوشه‌ای دانلود فایل 2007- CRISPR provides acquired resistance against viruses in prokaryotes. (Barrangou et al., 2007)2012- Idea of using CRISPR- Cas9 as a genome engineering tool was published by…

خلاصه درس پی برچسب ها: پی سازی خلاصه درس مهندسی عمران شالوده شمع پی های سطحی فشار جانبی دیوار حایل رفتن به سایت اصلی خلاصه درس پی دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران جزئیات و دریافت نام فایل…

آمار بررسی وزن,آمار بررسی وزن جوانان,آمار وزن جوانان,بررسي وزن جوانان سرفارياب,بررسی وزن جوانان,پروژه آماده,پروژه آمار,تحقیق بررسي وزن جوانان,تحقیق وزن جوانان,جوانان سر,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,فرافایل,مقاله بررسي وزن جوانان,وزن جوانان دانلود فایل تحقیق آمار بررسي وزن جوانان دانلود فایل توضیحات:پروژه آمار با موضوع…

پاورپوینت کمپانی دل برچسب ها: سایت شرکت دلمایکل دلدل لپ تاپشرکت لنوونمایندگی دل در شیرازشرکت اچ پیشرکت ایسوسنمایندگی سرور دل در ایران رفتن به سایت اصلی پاورپوینت کمپانی دل دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات…

باور خود,پاورپوینت روانشناسی موفقیت,پاورپوینت گام های موفقیت,تکنیک های موفقیت,جک کانفیلد,دانلود پاورپوینت,روانشناسی گام های موفق,روانشناسی موفقیت,فرافایل,قدرت هدفگذاری,گام های موفقیت,موفقیت,موفقیت در زندگی,موفقیت فردی,همکاری در فروش دانلود فایل پاورپوینت روانشناسی گام های موفق دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت روانشناسی گام های موفق (طرحی با 15…

10002:2004 ISO,ISO 10002,استاندارد ایزو 10002,استاندارد ایزو 10002 چیست,استاندارد بین المللی رضایت مشتری,استاندارد رضایت مشتری,استاندارد شکایت مشتری,ایزو 10002,پاورپوینت ایزو 10002,دانلود پاورپوینت,رضایت مشتری,ممیزی کیفیت دانلود فایل پاورپوینت (اسلاید) ایزو 10002 دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت (اسلاید) ارائه کلاسی با موضوع استاندارد مدیریت کیفیت ایزو…

دانلود نقشه ی شهرستان های استان کرمان,شیپ فایل شهرستان های استان کرمان,لایه جی آی اسی شهرستان های استان کرمان,نقشه شهرستان های استان کرمان دانلود فایل دانلود شیپ فایل شهرستانهای استان کرمان دانلود فایل لایه جی آی اسی شهرستان های استان…

2014,اهداف معاصر در تجارت,بدعت گذاری برای توسعه سیستم منابع انسانی,بررسی مسائل نیروی انسانی,توسعه سیستم منابع انسانی,دانلود مقاله,مدیریت منابع انسانی,مقاله ترجمه,مقاله ترجمه شده,منابع انسانی,نیروی انسانی در نیروی صنعت,همکاری بین المللی دانلود فایل مقاله ترجمه شده همکاری بین المللی و بدعت گذاری…

RFQ,اتوماسیون اداری,ارزيابي کيفي سامانه نرم افزاري,استعلام,استعلام سامانه نرم افزاري اتوماسين اداري,استعلام کيفي,استعلام و ارزيابي کيفي سامانه نرم‌افزاري,فرم ارزيابي,فرم استعلام,فرم استعلام ارزیابی کیفی,نمونه ارزيابي کيفي,نمونه استعلام دانلود فایل فرم آماده استعلام ارزيابي كيفي (RFQ) سامانه نرم‌افزاری اتوماسيون اداري دانلود فایل توضیحات:نمونه…

MRSA,استاستافیلوکوکوس اورئوس,باکتریمیای اولیه,بیان ژن,بیوفیلم,تامپوناد قلبی,تشکیل کلنی بینی,دانلود مقاله انگلیسی,دانلود مقاله ترجمه,عفونت بیمارستانی,عفونت قل,کلنی بینی,مقاله ترجمه پزشکی,مقاله ترجمه ژنتیک,مقاله ترجمه شده دانلود فایل مقاله ترجمه شده بیان متمایز ژن های باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در مراحل تشکیل کلنی و تهاجمی دانلود فایل…

جزوه (5 ستاره) علوم نهم تیزهوشان-فصل 10 برچسب ها: علم نجومجزوه فصل 10 علوم نهم جزوه تایپی فصل ده علوم نهم جزوه علوم نهم تیزهوشان فصل 10فصل 10 علوم نهمجزوه تیزهوشانجزوه علوم تیزهوشاندانلود جزوهدانلود فایل خرید فایلهمکاری در فروش رفتن…

آزمایش کنید علوم ششم,پاسخ دهید علوم,پاورپوینت علوم ششم,خرید فایل,دانلود پاورپوینت,درس خیلی کوچک خیلی بزرگ,سئوالات درس خیلی کوچک خیلی بزرگ,سئوالات متن درس 10 علوم ششم,علوم ششم ابتدایی,فرافایل,فروش,فعالیت های علوم ششم,فکر کنید علوم دانلود فایل پاورپوینت آموزش درس دهم علوم پایه ششم…

آیین نامه زلزله,استاندارد زلزله,استاندارد زلزله 2800,پاورپوینت,پاورپوینت تفسیر استاندارد زلزله 2800,پاورپوینت مهندسی زلزله,پروژه زلزله,تفسیر استاندارد زلزله 2800,دانلود پاورپوینت,دانلود رایگان,زلزله 2800,عمران,مهندسی زلزله,مهندسی عمران دانلود فایل پاورپوینت تفسیر استاندارد زلزله 2800 و کاربرد آن در Etabs دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت تفسیر استاندارد زلزله 2800…

بررسی حجاب در ادیان مختلف الهی دانلود فایل بررسی حجاب در ادیان مختلف الهی دانلود فایل یک تحقیق جامع و کامل که به شرح زیر میباشد :بررسی حجاب در ادیان مختلف الهیفهرست مطالباستفتائات راجع به مسئله ی حجاب 3حجاب برتر…

ارزیابی وابستگی به تمرین,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه تربیت بدنی,پرسشنامه وابستگی به تمرین,پرسشنامه وابستگی به تمرین در ورزشکاران,دانلود پرسشنامه,دانلود پرسشنامه استاندارد,سنجش وابستگی به تمرین,وابستگی به تمرین دانلود فایل پرسشنامه وابستگی به تمرین در ورزشکاران دانلود فایل توضیحات:پرسشنامه استاندارد وابستگی به تمرین در ورزشکاران،…

باگاروزی,پرسشنامه استاندارد,پرسشنامه استاندارد نیازهای صمیمیت پرسشنامه زناشویی,پرسشنامه نیازهای زناشویی,پرسشنامه نیازهای صمیمیت,دانلود پرسشنامه,صمیمیت زناشویی باگاروزی,میزان صمیمیت زناشویی,نیازهای صمیمیت باگاروزی,نیازهای صمیمیت زناشویی دانلود فایل پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی ( باگاروزی ) دانلود فایل توضیحات:پرسشنامه استاندارد نیازهای صمیمیت زناشویی، تالیف باگاروزی (2001)، در…

پاورپوینت بررسی بیمارستان نمونه خارجی,پاورپوینت بیمارستان خارجی,تحلیل نمونه خارجی بیمارستان عمومی,دانلود پاورپوینت تحلیل بیمارستان عمومی,مرکز درمانی Anadolu ترکیه,مرکز درمانی شهری Kitakyushu ژاپن,معماری بیمارستان,نمونه های خارجی دانلود فایل پاورپوینت تحلیل بیمارستان عمومی (نمونه های خارجی) دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت تحلیل بیمارستان عمومی…

پاورپوینت درس شش عربی دهم برچسب ها: پاورپوینت عربی دهمدرس ششم ذوالقرنیندرس ذوالقرنینپاورپوینت عربیعربی دهمدرس 6درس ششم عربیدرس ششم عربی دهمدانلود پاورپوینتدانلود اسلایددانلود تحقیقدانلود پروژهپیام نوردانلود خلاصه کتابدانلود پایان نامهدانلود فایلخرید فا رفتن به سایت اصلی پاورپوینت درس شش عربی…

2014,word,حسابداری,حسابداری در حوزه انرژی,حسابداری در حوزه صنعت,حسابداری مدیریت,دانلود ترجمه مقاله حسابداری,دانلود مقاله ترجمه شده,دانلود مقاله حسابداری,مقاله آماده ترجمه شده,مقاله ترجمه شده,مقاله حسابداری مالی,مقاله مدیریت صنعتی دانلود فایل انگلیسی ترجمه شده به فارسی؛ حسابداری مدیریتی و تصمیم گیری در حوزه انرژی…

پاورپوینت درس 6 مطالعات ششم,پاورپوینت مطالعات اجتماعی,درس 6 مطالعات اجتماعی ششم,سئوالات درس ششم مطالعات ششم,سئوالات درس6 مطالعات ششم ابتدایی,ششم ابتدایی,فرافای,محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف,مطالعات اجتماعی پایه ششم,مطالعات ششم ابتدایی دانلود فایل پاورپوینت درس ششم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم…

پاورپوینت مدیریت ریسک در نظام سلامت برچسب ها: مدیریت ریسک در نظام سلامتمقدمه ای بر مدیریت ریسک در سازمان هااهمیت مدیریت ریسک در نظام سلامتآشنایی با فرآیند مدیریت ریسک بر اساس راهنمای استاندارد بین المللی ایزو رفتن به سایت اصلی…

پاورپوینت تترازولها,تترازول چیست,تترازول در پیشرانه ها,تترازول در سنتز RNA,تترازولها,خرید فایل,خصوصیات تترازول ها,داروهای دارای ساختار هتروسیکلی,دانلود پاورپوینت,سیستم های مولد گاز,فرافایل,فرمول ساختاری تترازول,کاربرد تترازولها,هتروسیکل دانلود فایل پاورپوینت تترازول (خصوصیات، کاربرد و روش سنتز آنها) دانلود فایل توضیحات:پاورپوینت ارائه کلاسی و سمینار در…

خلاصه کتاب اصول بازاریابی فیلیپ کاتلر/گری آرمسترانگ ویراست جدید برچسب ها: اصول بازاریابیکاتلرفروزندهدانلود خلاصهخلاصه کتابویراست جدیدویرایش جدیدورژن جدیداصول بازاریابی کاتلربازاریابی کاتلردانلود جزوهجزوه بازاریابی کاتلربازاریابی دکتر فروزندهدانلود فایل رفتن به سایت اصلی خلاصه کتاب اصول بازاریابی فیلیپ کاتلر/گری آرمسترانگ ویراست جدید…

اصفهان,دانلود نقشه روستاهای استان اصفهان,روستاهای اصفهان,شیپ فایل روستاهای استان اصفهان,شیپ فایل مناطق روستایی استان اصفهان,نقشه,نقشه اصفهان,نقشه روستا اصفهان,نقشه روستاهای استان اصفهان,نقشه روستاهای ایران,نقشه نقاط روستایی استان اصفهان دانلود فایل دانلود شیپ فایل روستاهای استان اصفهان دانلود فایل توضیحات: این شیپ…

پاورپوینت میکروارگانیسم ها برچسب ها: طبقه بندی میکروارگانیسم هامیکروارگانیسم خاکدسته بندی میکروب هامیکروارگانیسم ها و کاربردشانمیکروب های مفید و مضرتفاوت میکروب و باکتری چیستزیست شناسی میکروارگانیسم هاعکس میکروب ها رفتن به سایت اصلی پاورپوینت میکروارگانیسم ها دسته بندي : علوم…

نمونه سوالات درس متون روانشناسی 1 (متون روانشناسی 1 به زبان خارجه) برچسب ها: نمونه سوالات درس متون روانشناسی 1نمونه سوالات متون روانشناسی 1نمونه سوال درس متون روانشناسی 1نمونه سوال متون روانشناسی 1نمونه سوالات متون روانشناسی 1 رشته روانشناسینمونه سوال…

تحلیل طراحی سینما Gaumont-Pathé Alésiaفرانسه برچسب ها: تحلیل طراحی سینما GaumontPathé Alésiaفرانسهبررسی معماری طراحی سینما GaumontPathé Alésiaفرانسهپلان طراحی سینما GaumontPathé Alésiaفرانسهتحلیل سینمانمونه موردی خارجی سینماپلان سینمابررسی معماری سینما رفتن به سایت اصلی تحلیل طراحی سینما Gaumont-Pathé Alésiaفرانسه دسته بندي :…

پاورپوینت تحلیل بیمارستان رسول اکرم برچسب ها: پاورپوینت تحلیل بیمارستان رسول اکرمپلان رنگ آمیزی شدهطرح 4 معماریدانلود اسلایددانلود پاورتحلیل بیمارستانبیمارستان رسول اکرمبهترین همکاری در فروشبهترین فروشگاه فایلفرافایل رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تحلیل بیمارستان رسول اکرم دسته بندي : فنی…

جزوه مهندسی رودخانه -دکتر سلاجقه (دانشگاه تهران) برچسب ها: مهندسی رودخانهسلاجقه دکتر سلاجقه جزوه مهندسی رودخانهتحقیق مهندسی رودخانهمهندسی رودخانه سلاجقه جزوه سلاجقه دانشگاه تهرانرفتارشناسی ساماندهی دانلود جزوه مهندسی عمرانجزوه مهندسی عمرانجزوات مهندسی عمراندرباره مهندسی رودخانه رفتن به سایت اصلی جزوه…

پاورپوینت معاینات سلامت شغلی برچسب ها: ماده 1 آیین نامه معاینات سلامت شغلیانواع معاینات شغلیتعرفه معاینات طب کارهزینه طب کار بر عهده کیستفرم معاینات دوره ایهزینه معاینات طب کار 97سامانه ثبت معاینات شغلیهزینه معاینات بدو استخدام به عهده کیست رفتن…

جزییات تقویت سازه های بتن آرمه برچسب ها: جزییات تقویت سازه های بتن آرمهانواع تقویت اعضاروش های تقویت موضعیکاشت پیچ یا آرماتور در داخل بتنتقویت فونداسیون هاتقویت دال بتن آرمهتقویت تیرهای بتنیتقویت ستونهای بتن آرمهتقویت سیستم رفتن به سایت اصلی…

دانلود طرح توجیهی,طرح توجیهی,طرح توجیهی تولید الکل از خرما,کارآف,کارآفرینی و طرح توجیهی تولید الکل از خرما دانلود فایل کارآفرینی توليد الكل از خرما دانلود فایل کارآفرینی توليد الكل از خرمافرمت فایل: وردتعداد صفحات: 52 بخشی از پروژه:پيشگفتارطي سالهاي اخير ورود…

پاورپوینت تحلیل امامزاده صالح تجریش برچسب ها: پاورپوینت تحلیل امامزاده صالح تجریش تهرانامامزاده صالح تجریش تهرانپاورپوینت تحلیل امامزاده صالحمعماری امامزاده صالحتحلیل امامزاده صالح تجریشامامزادهپاورپوینت امامزاده صالح تجریشپاورپوینت امامزاده صالحبقعهبارگاه رفتن به سایت اصلی پاورپوینت تحلیل امامزاده صالح تجریش دسته بندي…اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.