دلیل اهمیت سود مرکب چیست؟


خنده← خندیدن
دانش ← دانستن
ستایش ← ستودن
دیدار ← دیدن

آلفای کرونباخ چیست؟-مثال کاربردی در SPSS

ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی مرکب از جمله روش هایی برای سنجش سازگاری درونی پرسشنامه است. آلفای کرونباخ که براساس میانگین کواریانس (و یا همبستگی) سوالات موجود در یک پرسشنامه بدست می‌آید. در نرم افزار SPSS به راحتی قابل محاسبه است و معمولا مقادیر مثبت بالای 0.7 را مناسب در نظر می‌گیرند و اگر منفی بدست بیاید نشان دهنده ناهمگنی (ناسازگاری) زیاد است. روش دیگر برای بررسی سازگاری درونی، ضریب پایایی مرکب است که بر اساس بارهای عاملی بدست می‌آید.

ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی همگنی توسط لی جوزف کرونباخ (Lee Joseph Cronbach) روانشناس آمریکایی در سال 1951 معرفی شد. این ضریب جهت بررسی اعتماد به توانایی یک ابزار جهت اندازه گیری به طور مداوم اشاره دارد؛ به این صورت که تا چه حد تمام اجزای یک مقیاس، یک مفهوم یکسان را بیان کرده و نشان دهنده ارتباط درونی این اجزاست.

محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به عنوان یکی از بخش های تحلیل آماری شناخته می شود. تحلیل آماری به عنوان جزء جدایی ناپذیر در پاسخگویی به نیازهای دانشجویان، دانش پژوهان، شرکت‌ها، مؤسسات مختلف و… (اعم از تحلیل مقاله، پایان نامه، پروژه‌های دانشجویی، ارائه ها، بررسی سود و زیان و بهینه سازی مخارج شرکت‌ها، کنترل کیفیت آماری و… ) بر آن است که دلیل اهمیت سود مرکب چیست؟ با بهره‌گیری از نرم افزارهای مختلف مانند (Excel، R، SPSS، Smart PLS و…) آن‌ها را در تحلیل داده‌ها و رسیدن به اهداف پژوهشی و آماری خود یاری نماید.

آلفای کرونباخ چیست؟

برای سنجش سازگاری(پایایی همگنی) درونی(داخلی) پرسشنامه، روش‌های مختلفی وجود دارد که یکی از پرکاربردترین آن‌ها ضریب آلفای کرونباخ می‌باشد که براساس میانگین کواریانس (و یا همبستگی) سوالات (گویه‌ها، آیتم‌ها) موجود در یک پرسشنامه (آزمون) بدست می‌آید. زمانی که چندین خرده مقیاس در پرسشنامه موجود است، آلفا به تفکیک خرده مقیاس ها (جدا جدا) محاسبه می‌شود.

آلفای كرونباخ را مي توان برای تمامي مقیاس‌هايي كه سطح سنجش معرف‌های آنها رتبه ای، فاصله‌ای یا نسبی است مورد استفاده قرار داد. برای محاسبه ضريب آلفای كرونباخ ابتدا بايد واريانس نمره‌های سوال‌های پرسشنامه و واريانس کل (واریانس مجموع نمرات) را محاسبه كرد و سپس با استفاده از فرمول زير:

 Cronbach

enplane

صورت دیگر فرمول فوق به صورت زیر است:

 فرمول-آلفای-کرونباخ

formula2-text

اگر نمرات آیتم‌ها را استاندارد کنیم (و یا به عبارتی از ماتریس همبستگی بجای ماتریس کواریانس استفاده کنیم)، ضریب آلفا به صورت زیر محاسبه می‌شود:

 Cronbach

formula3-text

[gravityform title=”true” description=”true”]

ضریب آلفای کرونباخ باید چند باشد؟

معمولا اين سوال وجود دارد كه مقدار آلفای كرانباخ از چه مقدار بیشتر باشد گويیم همگني وجود دارد. متاسفانه هیچ جواب جامعي برای اين سوال وجود ندارد و دلیل آن اين است كه سازه های مختلف از حیث همگني قابل دسترس متفاوت اند و مقدار مرزی بايد با توجه به مقدار آلفای ابزارهای استفاده شده در متون پیشین در نظر گرفته شود. برای مثال همگني قابل دسترسي در ابزار اندازه گیری هوش ممكن است بسیار بیشتر از همگني قابل دسترسي در اندازه گیری افسردگي باشد.

با این حال جدول زیر می‌تواند در کمک به تعیین کران‌های آلفای کرونباخ و میزان سازگاری درونی گویه‌ها مؤثر باشد:

table-of-Cronbach

آلفای کرونباخ منفی

مقدار آلفای كرونباخ دلیل اهمیت سود مرکب چیست؟ مي تواند منفي باشد كه نشان دهنده ناهمگني زياد است که علت آن می‌تواند به دلیل وجود داده‌های پرت، عدم حذف کد اعداد گمشده (وقتی اعداد گمشده با کدی مثل 999 وارد شده‌اند)، عدم وجود روابط منطقی مدل نظری، عدم معکوس سازی کد سوالات منفی و وجود همبستگی منفی بین آیتم‌ها (inter item correlation) باشد.

پایایی ترکیبی

پایایی ترکیبی یا پایایی مرکب (Composite Reliability) روش دیگر و جدیدتری نسبت به آلفای کرونباخ برای سنجش سازگاری (پایایی همگنی) است که بر مبنای آیتم‌های استاندارد شده است و پس از انجام تحلیل عاملی تأییدی و محاسبه پارامترهای آن (بارهای عاملی استاندارد) قابل محاسبه می‌باشد.

روش پایایی مرکب، نسبت به روش آلفای کرونباخ، نیازمند حجم نمونه‌ی بیشتری برای محاسبه شدن است و به این دلیل معمولاً در هنگام تعیین حجم نمونه، در نمونه گیری‌های اولیه(به خصوص زمانی که نمونه اولیه کم می‌باشد) از آلفای کرونباخ (که در حجم نمونه‌های کم هم قابل محاسبه است) برای بررسی پایایی همگنی استفاده می‌کنند. همچنین در خروجی نرم افزار spss آلفای کرونباخ‌هایی که هر بار با حذف یک از سوالات بدست آمده نیز موجود هست تا به کمک آن بتوان در انتخاب سوالات مناسب در هنگام نمونه گیری اولیه قدم برداشت. البته باید توجه نمود که محاسبه CR در نرم‌افزار spss قابل محاسبه نیست و باید از نرم افزارهایی مانند pls و یا R استفاده نمود.

پس از پایان یافتن مرحله جمع آوری تمام داده‌ها می‌توان هم ضریب آلفای کرونباخ و هم ضریب CR را گزارش نمود.

این ضریب به صورت زیر محاسبه می‌شود:

formula4- Cronbach

مقادیر قابل قبول برای CR، مقادیر بالای 0.7 است. (CR>0.7)

آلفای کرونباخ در spss

در نرم افزار spss بعضی روش‌های مختلف سنجش سازگاری (مانند: Split-half، Guttman، Parallelو Strict parallel) وجود دارد، اما محاسبه ضریب آلفای کرونباخ از مسیر زیر میسر می‌باشد:

Analyze> Scale> Reliability Analysis

(نکته: دقت کنید در قسمت Model عبارت Alpha قرار گرفته باشد.)

Reliability-Analysis- Cronbach

reliability-analysis-statistics- Cronbach

در نرم افزار spss هر دو آلفا که یکی بر اساس سوالات استاندارد نشده و یکی بر حسب سوالات استاندارد شده بود، گزارش می‌شود؛ اما برای مشاهده آلفا برای ضرایب استاندارد شده باید از زبانه statistics در قسمت inter-item گزینه correlations و یا covariances را فعال کنید تا این مقدار هم در ستونی در کنار آلفای اولیه ظاهر شود.

reliability- Cronbach

معمولا استفاده از مقادیر استاندارد شده در زمان‌هایی کاربرد دارد که مقادیر آیتم‌ها اختلاف زیادی با یکدیگر داشته باشند، چون در این صورت مقدار آلفای کرونباخ مقادیر استاندارد نشده تحت تأثیر اختلاف ناشی از واحد اندازه گیری آیتم به غلط کوچک بدست می‌آید و آلفای استاندارد شده، سازگاری واقعی را نشان می‌دهد. در غیر این صورت، معمولا مقدار این دو آلفا تفاوت زیادی با یکدیگر نخواهند داشت.

بايد توجه داشت كه محاسبه آلفا پايان كار نیست. محقق بايد از خود سوال كند آيا امكان افزايش آلفا وجود دارد؟ آيا در اين مقیاس سوالاتی وجود دارد كه میزان آلفای کرونباخ كل مي توانست با نبود آنها افزايش پیدا كند؟ اينجاست كه محقق برای محاسبه تاثیر يكايك سوالات بر همگني مقیاس بايد مقدار آلفا را به تعداد سوالات (هر بار با حذف یکی از سوالات) محاسبه نمايد. برای این منظور می‌توانید از زبانه statistics در قسمت Descriptives for گزینه Scales if item deleted را فعال کنید تا جدول Item-Total Statistics در خروجی نرم افزار ظاهر شود. در ستون آخر این جدول مقدار آلفای مقیاس در صورت حذف سوال (آیتم) مربوطه درج شده است تا سوالاتی که حذف آن‌ها باعث افزایش مقدار آلفای کرونباخ می‌شود معلوم گردد. سوالاتی که حذف آن‌ها باعث کاهش مقدار آلفا می‌شود، سوالات مناسبی هستند و نباید حذف شوند.

نکته: در هنگام حذف سوالات نامناسب به منظور افزايش ضريب همگنی، نبايد روايی محتوايی مقیاس خدشه دار شود. گاهي اوقات با حذف يك سوال ممكن است همگنی تا حدّی افزايش يابد، اما در عین حال ممكن است روايی محتوايی به سبب حذف آن کاهش یابد.

item-total-statistics- Cronbach

یکی از موضوعات مهم در پایان نامه سنجش پایایی پرسشنامه است. یکی از رایج ترین روش ها برای این موضوع آلفای کرونباخ است، که می توانید با کمک متخصصان آمار پیشرو به خوبی آن دلیل اهمیت سود مرکب چیست؟ را برای پرسشنامه خود اجرا کنید

آلفای کرونباخ چیست؟

ضریب آلفای کرونباخ از جمله روش هایی برای سنجش سازگاری درونی پرسشنامه است.

جرم شناسی چیست؟ انواع آن

جرم شناسی چیست

جرم شناسی علمی است که از مجموعه ای از علوم دیگر بوجود آمده است و به نوعی میان رشته ای بودن این علم یکی از دلایل قدرت آن می باشد.

جرم شناسی در مجموع از علومی مانند:

  • حقوق.
  • جامعه شناسی.
  • روانشناسی.

حتی علوم زیستی وام می گیرد و شاکله ی اصلی آن علم حقوق می باشد.

با پیشرفت جوامع بشری و میل انسان به ارتکاب جرم، رفته رفته جرایم متنوع و بیشتری بوجود آمد که وجود جرم شناسی به نوعی لازمه ی دنیای امروزی شد.

دسترسی آسان به مطلب

تعریف جرم شناسی

اصطلاح جرم شناسی را برای اولین بار «توپینار» Topinard دانشمند فرانسوی در ۱۸۷۹ بکار برد و در سال ۱۸۸۵ یعنی ۶ سال پس از انتشار کتاب توپینار، گاروفالو قاضی ایتالیائی کتابی را تحت عنوان «جرم شناسی» منتشر ساخت.

به مرور زمان با ظهور عصر جدید در عرصه های مختلف جرایم متنوعی به وجود آمد که تنها مجازات مجرمین راه حل پیشگیری از آن نبود.

لذا با به وجود آمدن رشته ی جرم شناسی متد های برخورد مجرمیت تغییر یافت.

جرم شناسی علمی است که مطالعه ی جرم، علت یاب ارتکاب جرم و مطالعه ی مجرمین می پردازد.

امروزه جرم شناسان علاوه بر مطالعه ی مجرمین به بررسی بزه دیده ی جرم نیز توجه خاصی دارند و در این خصوص پژوهش می نمایند.

لذا به طور کلی جرم شناسی علم علت یابی و چرایی جرم می باشد.

مهم ترین خصیصه جرم شناسی عدم قانونگرایی است، می دانیم که ستون فقرات حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرم است که با ظهور افکار سزار بکاریا و انتشار رساله جرائم و مجازات ها به عنوان اصل کلاسیک حقوق جزا شناسایی شده است.

جرم شناسی به دلیل آنکه به بررسی علل و عوامل پیدایش جرم می پردازد محدود به قوانین جزایی نیست، پایبند به آنها هم نیست و حتی ممکن است در مواردی حقوق جزا را تخطئه نموده و به چالش بکشاند.

جرم شناسی

انواع جرم شناسی

جرم شناسی تقسیم بندی های متنوعی دارد و این تقسیم بندی ها از منظر برخی جرم شناسان متفاوت است.

در یک تقسیم بندی کلی جرم شناسی به دو دسته تقسیم می شود:

  1. جرم شناسی نظری.
  2. جرم شناسی کاربردی.

هر یک از این موارد نیز دارای شاخه هایی هستند که زیر مجموعه هایی دارند که در این بخش بدان اشاره می شود.

جرم شناسی نظری

جرم شناسی عمومی:

این شاخه از جرم شناسی نظری به بررسی عملکرد بزهکار، رفتار وی و شرایط محیطی فردی که تبدیل به بزهکار شده است می دلیل اهمیت سود مرکب چیست؟ دلیل اهمیت سود مرکب چیست؟ پردازد.

جرم شناسی عمومی با شناخت بهتر بزهکار علت ارتکاب جرم را یافته و از این طریق سعی بر پیشگیری دارد.

جرم شناسی اختصاصی:

علومی که برای بررسی علل ارتکاب جرائم و بروز حالت خطرناک، پایه و اساس جرم شناسی را پی ‌ریزی نموده و رشته ‌های خاصی را در جرم ‌شناسی به وجود آورده‌اند؛ جرم شناسی اختصاصی نامیده می‌شود.

سه علم زیست شناسی کیفری، روان شناسی کیفری و جامعه شناسی کیفری در دایره ی جرم شناسی اختصاصی قرار می گیرد.

زیست شناسی کیفری:

جنبه‌ها و اثرات توارث بر شخص بزهکار را مطالعه می‌نماید. این رشته در عمل تحقیقات خود را به جنبه‌ های تشریحی، فیزیولوژی، تشخیص بیماری، بیوشیمی شخص بزهکار توسعه می‌دهد.

روانشناسی کیفری:

ترکیبی از روانشناسی و علم کیفری است بیشتر به وضعیت روحی و روانی افرادی که مرتکب جرم می شود تمرکز دارد.

در واقع این علم به تشخیص بیماری و رفتار بزهکارانه و بررسی واکنش‌های بزهکار می‌پردازد تا به کشف واقعیت جنایی و علت جرم نائل آید.

جامعه شناسی کیفری:

با جرم شناسی رابطه تنگاتنگی دارد.

جامعه شناسی کیفری در واقع با کمک مطالعات محیطی و فرهنگی یا بعضا اقلیمی می تواند در علت یابی جرایم بسیار مفید شود.

جرم شناسی کیفری، ضمن بهره گیری کامل از جامعه شناسی کیفری، به مطالعه کامل پدیده جرم، علل محیطی، آمار‌های کیفری و تمام مسائل مربوط به بزه و بزهکار از جنبه ‌های مختلف جرم شناسی می ‌پردازد.

انواع جرم شناسی

جرم شناسی بالینی:

جرم شناسی بالینی به نوعی با بررسی میزان خطرناک بودن مجرمان و شرایط روانی آن ها به دنبال را های درمان می باشد و همچنین بیشتر جنبه علمی نیز دارد.

شیوه برخورد جرم شناسی بالینی با شخص بزهکار مانند شیوه برخورد کلینیک و درمانگاه با شخص بیمار عنوان شده است.

به این معنا که وقتی شخص مرتکب به جرم با حکم مرجع قضایی به تحمل کیفر محکوم می‌شود، جرم شناسی بالینی برای اصلاح این شخص، همان مراحل درمانگاهی و کلینیکی را پیشنهاد می‌کند.

در این شیوه، نخست باید شخص بزهکار پذیرش و سپس علت ارتکاب جرم تشخیص داده شود.

آنگاه راهکار کاربردی برای اصلاح و تربیت فرد بزهکار تجویز می‌شوند و در پایان به کنترل و ملاحظه آثار و نتایج تجویز ها و راهکار های ارایه شده در رفتار بزهکار پرداخته خواهد شد.

جرم شناسی پیشگیری:

یکی از مهم ترین جنبه های پیشگیری کاربردی، جرم شناسی پیشگیری می باشد. در واقع همه ی این علت یابی ها و تحقیق و بررسی ها برای پیشگیری از ارتکاب جرم و کاهش آمار بزه می باشد.

پیشگیری از جرم به دو نوع پیشگیری کنشی و واکنشی تقسیم می شود.

پیشگیری کنشی اعمالی است که پیش از ارتکاب جرم انجام می شود تا از وقوع بزه جلوگیری نماید.

جنبه هایی مانند آموزش، اطلاع رسانی یا ارائه راهکارهایی که باعث شود بستری برای ارتکاب جرم فراهم نشود؛ که نمونه ای از آن نصب دوربین های مداربسته می باشد.

پیشگیری واکنشی به مجموعه اعمالی گفته می شود که بعد از ارتکاب جرم انجام می شود تا باعث کاهش جرم یا جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم می شود.

از یافته های این روش می توان به مجازات های جایگزین حبس یا درمان و اشتغال زایی برای مجرمین نام برد.

جرم شناسی کاربردی

ویژگی های جرم شناسی

جرم شناسی اولین خصوصیت بارزی که دارد این است که می تواند فراتر از قانون حرکت کند و محدود به قانون نباشد. بدین معنا که علاوه بر مطالعات جرم قادر است انحرافات و کج روی ها را نیز مورد بررسی قرار دهد.

در واقع جرم تنها آن رفتاریست که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.

اما انحرافات اجتماعی یا کجروی فاصله گرفتن از معیارهای اخلاقی عرفی و آداب سنن حاکم بر جامعه ای است که دوام و استمرار و سلامت جامعه در گرو پایبندی به آن هنجارهاست.

یکی از ویژگی های جرم شناسی فراملی بودن آن است، می دانیم که حقوق جزا ابزاری است که معمولاً در اختیار حاکمیت است و بوسیله آن حاکمیت است و بوسیله آن حاکمیت نظم عمومی حاکم بر جامعه و مصالح جمعی را تأمین می کند، در ماده ۳ قانون مجازات اسلامی، اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری مورد تأکید قرار گرفته است.

اما علم جرم شناسی محدود به قلمرو مرزهای جغرافیایی هیچ کشوری نیست.

یکی دیگر از خصوصیات مهم علم جرم شناسی این است که دارای جنبه انتقادی است:

جرم شناسان معمولاً به نظام جزایی حاکم بر یک مملکت خوشبین نیستند و سعی می کنند با مطالعات میدانی در خصوص چرایی جرائم (علل پیدایش جرم) و ارائه راهکارهایی برای حل معمای جرم، وضع موجود حقوق جزا را به وضع مطلوب تغییر دهند.

ویژگی های جرم شناسی

نتیجه گیری

جرم شناسی علمی است که به علت یابی جرایم می پردازد. همچنین با بررسی بزهکار نیز می تواند علت چرایی ارتکاب جرم را دریابد.

این علم هدف اصلی اش علاوه بر علت یابی جرایم، پیشگیری جرایم است.

در واقع جرم شناسی می تواند با ریشه یابی جرم و بدست آوردن مجموعه عواملی که باعث ارتکاب جرم می شود راهکار هایی را برای جلوگیری از جرم یا ارتکاب مجدد آن ارائه دهد.

امروزه تنها راهکار های تنبهی باعث کاهش جرایم نمی شود.

بلکه ثابت شده است روش های غیر تنبیهی و بدون وجود مجازات بسیار بر مجرمین تاثیرات مثبتی داشته است.

روش های غیر قهری جهت پیشگیری از جرایم از دستاورد های مهم غلم جرم شناسی است که در عالم حقوق بسیار حائز اهمیت می باشد.

در واقع جرم شناسی دو هدف مهم دارد که یکی به منظور نیل به دیگری است. کشف علل جرم و مهار و کنترل جرم.

این دو مورد از محور های اصلی این علم می باشد که با پژوهش های نظری، علمی یا میدانی بدست می آید.

سوالات متداول

آیا در ایران رشته ی جرم شناسی وجود دارد؟

در ایران رشته ی جرم شناسی به طور مستقل وجود ندارد بلکه به دلیل اهمیت سود مرکب چیست؟ همراه حقوق جزا است. اما در بسیاری از کشورها یک رشته ی تحصیلی مستقل می باشد.

آیا مجرمین بالفطره وجود دارند؟

این نظریه از بسیاری از جهات رد شده است زیرا هیچ کس مجرم متولد نمی شود و ژنتیک نیز اگر دخالتی داشته باشد کاملا قابل اصلاح می باشد.

آیا محیط زندگی بر مجرم شدن تاثیر قطعی دارد؟

خیر، هیچ یک از ارکان به طور قطعی و به تنهایی موجب ارتکاب جرم نمی شود بلکه مجموعه ای از عوامل موجب ارتکاب جرم می شود.

گنجور

کلیات شمس یا دیوان کبیر با تصحیحات و حواشی بدیع‌الزمان فروزانفر » تصویر 137

تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را
تو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان را
نفسی یار شرابم نفسی یار کبابم
چو درین دور خرابم چه کنم دور زمان را
در اوج سختی و غم و افسردگی، همین دو بیت می تونه فرد رو به پرواز در بیاره

یا صدای رعنا فرحان در آلبوم ماه وسنگ گوش کنید

زوصال تو خمارم سر مخلوق ندارم . چو تو صید وشکارم چه کنم تیر کمانرا . این بیت پیامی دارد درمورد کسانی که خواستار ارتباط با خدای بی همتا هستند بدون واسطه دیگران محقق میشود برای رسیدن به خدا به تعداد ادمها راه هست

غم را لطف لقب کن ز غم و درد طرب کن هم ازین خوب طلب کن فرج و امن و امان را تجربه زیادی از درد هایی که باعث رشد و بالندگی من شده دارم البته دردهایی که در اثر لذتهای آنی به سراغ آدم میاید را شامل نمی شود منظور دردی ست که او (حضرت یار)داده یکی درد و یکی درمان پسندد یکی وصل و یکی هجران پسندد من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد

بطلب امن و امان را بگزین گوش گران را

شاهین نجفی در یکی از تک آهنگهای خود از این شعر استفاده کرده است.

شاهین نجفی - آلبوم زنده ء متافریجین ( Meta Phrygian ) -
قطعه " چه کنم "

1)تو مرا جان و جهانی چه کنم جان و جهان را تو مرا گنج روانی چه کنم سود و زیان را
شعر عرفانی است و مخاطب آن یعنی «تو»معشوق آسمانی(خدا) است.
گنج روان: گنج قارون
معنی بیت:
عارف تنها یک هدف دارد رسیدن به قرب الاهی نه بهشت می خواهد نه گنج دنیا را. سعدی این مفهوم را در غزلی بسیار زیبا بیان کرده است:
در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم
به وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم به گفت و گوی تو خیزم به جست و جوی تو باشم
به مجمعی(قیامت) که درآیند شاهدان(زیبایان) دو عالم نظر به سوی تو دارم غلام روی تو باشم
به خوابگاه عدم(قبر) گر هزار سال بخسبم ز خواب عاقبت آگه به بوی(آرزوی) موی تو باشم
حدیث روضه(بهشت) نگویم گل بهشت نبویم جمال حور نجویم دوان به سوی تو باشم
می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان(بهشت) مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باش
2)نفسی یار شرابم نفسی یار کبابم چو در این دور خرابم چه کنم دور زمان را
نفسی: لحظه¬ای/ دور: روزگار، همچنین«دور»به معنی مجلس شراب نوشی نیز است. در مجلس شراب، شرابخواران گرد می نشستند و ساقی با یک پیاله به هر یک جامی می داد و به آخر می رسید و دور دوم شروع می شد. بسته به ظریفت افراد داشت که چند دور بتوانند سر حال بمانند و از مستی نیفتند.
معنی بیت:
در این فراق بی قرارم و هر دم در حالی به سر می برم، گاه از خود بی خودم(یار شراب)و گاه چون کباب می سوزم و می سازم تا به پختگی برسم. وقتی در این دور بی قرار و خرابم، روزگار به چه کارم می آید.
باید در نظر داشت که در عرفان اسلامی دنیا «خرابات» یا «میخانه» است، با این تشابه که در میخانه ، میخوارگان نقش وجودی و ظاهری را خود را خراب می کردند و باطن واقعی خود را نشان می دادند. اصطلاحاً«مستی و راستی» پیش می آمد، این دنیا نیز «خرابات» است، عارف هر روز باید شخصیت و پندارهای خود را خراب کند و «من» متعالی تری بسازد.
رضی الدین آرتیمانی در«ساقی نامۀ» مشهورش چنین می¬گوید:
خدایا به جان خراباتیان کزین تهمت هستی¬ام وارهان
به میخانۀ وحدتم راه ده دل زنده و جان آگاه ده
که از کثرت خلق تنگ آمدم به هر جا شدم سر به سنگ آمدم

3)ز همه خلق رمیدم ز همه بازرهیدم نه نهانم نه بدیدم چه کنم کون و مکان را
نه بدیدم: نه به دید هستم، در «دید» مردم نیستم. نه پنهان هستم نه آشکار هستم. کون: هستی/ مکان: جایگاه/ هر آفریده¬ای جایگاهی دارد. هر «کونی»«مکانی» دارد. خدا چون«کون» یعنی «مخلوق» نیست «مکان» هم ندارد.
معنی:
من از همۀ مخلوقات دور شدم و از همه چیز(دلبستگی ها) رها شدم، اکنون نه«هست» زمینی و جسمی دارم که دیده شوم و نه مانند خدا«نهان» هستم ، پس کون و مکان به دلیل اهمیت سود مرکب چیست؟ کار من نمی آید.
بیانگر حال رهایی و گسست کامل از دلبستگی های دنیایی است. عطار این چنین حالی را در این غزل تصویر کرده است:
قوت بار عشق تو مرکب جان نمی کشد
روشنی جمال تو هر دو جهان نمی کشد
بار تو چون کشد دلم گرچه چو تیر راست شد
زانکه کمان چون تویی بازوی جان نمی کشد
کون و مکان چه می کند عاشق تو که در رهت
نعره عاشقان تو کون و مکان نمی کشد
نام تو و نشان تو چون به زبان برآورم
زانکه نشان و نام تو نام و نشان نمی کشد
راه تو چون به سرکشم زانکه ز دوری رهت
راه تو از روندگان کس به کران نمی کشد
در ره تو به قرن ها چرخ دوید و دم نزد
تا ره تو به سر نشد خود به میان نمی کشد
گشت فرید در رهت سوخته همچو پشه ای
زانکه ز نور شمع تو ره به عیان نمی کشد

4)ز وصال تو خمارم سر مخلوق ندارم چو تو را صید و شکارم چه کنم تیر و کمان را
این بیت بیانگر تجربۀ«اتصال کامل» به خداست. حالتی که عارف را کاملا خمار و مدهوش می کند. البته هرکسی به اندازۀ اشتیاق و خلوصش می تواند مراتبی از این اتصال را تجربه کند. ممکن است چنین حالی در «نماز» رخ داد یا در حالی دیگر.
معنی بیت:
من از وصال تو مستم و حوصلۀ انسان ها یا هر مخلوقی را ندارم، وقتی من خودم شکار تو شده ام، تیر و کمان به چه درد من می خورد.

5)چو من اندر تک جویم چه روم آب چه جویم چه توان گفت چه گویم صفت این جوی روان را
وقتی من خودم در داخل جوی آبم و به دریای حقیقت دست یافته ام چرا باید به دنبال آب بروم، من حتی نمی توانم اوصاف این جوی روانی را که به آن دست یافته ام بیان کنم.
بیان تجربه های شهودی و عرفانی ناممکن است. مثل این می ماند که به کور مادر زاد مفهوم رنگ ها را توضیح دهیم.
6)چو نهادم سر هستی چه کشم بار کُهی را چو مرا گرگ، شبان شد چه کشم ناز شبان را
وقتی که من از هستی دل کنده ام چرا باید بار سنگین مثل کوه را تحمل کنم. وقتی گرگ، چوپان من شده است چرا باید ناز چوپان را بخرم.
می خواهد بگوید وقتی من رضایت خدا را به دست آورده ام ، با مخلوق خدا کاری ندارم.
7)چه خوشی عشق چه مستی؛ چو قدح بر کف دستی خُنُک آن جا که نشستی؛ خنک آن دیده جان را
عشق: معشوق/ قدح: پیاله، ساغر / خُنُک: خوشا/
ای معشوق چه قدر زیبا و مستانه هستی مثل ساغری از شرابی که در کف دست باشی(در دسترس هستی و دور نیستی)خوشا به حال کسی که در وجود او باشی خوشا به حال آن چشمی که تو را می بیند.
مولوی اصرار خاصی دارد که مفاهیم معنوی و انتزاعی را ببیند و بتواند تجربۀ ذهنی را به تجربۀ عینی تبدیل کند در جای دیگر می گوید:
گوشم شنید قصۀ ایمان و مست شد کو قِسْم چشم؟ صورت ایمانم آرزوست.

8)ز تو هر ذره جهانی؛ ز تو هر قطره چو جانی چو ز تو یافت نشانی چه کند نام و نشان را
با عنایت تو یک ذره می تواند به جهانی تبدیل شود،یا به اندازۀ جهانی ارزشمند باشد. هر قطره می تواند مثل جانی ارجمند باشد. این ذره و این قطره (خود مولوی) وقتی با تو ارزش یافت، نام و نشان به کارش نمی آید. همه چیز را با تو به دست آورده است.
9)جهت گوهر فایق به تک بحر حقایق چو به سر باید رفتن چه کنم پای دوان را
فایق: برگزیده/
برای دریافت گوهر برگزیده حقیقت در تک دریای حقایق باید با سر(اشتیاق) رفت، پای جسمانی به کارم نمی آید.

10)به سلاح احد تو ره ما را بزدی تو همه رَختم سِتدی تو چه دهم باج ستان را
ستدی: ستاندی، گرفتی
تو با سلاح یکانگی راه ما را بستی (و مانع انحراف ما شدی) همه چیز ما را گرفتی اکنون چیزی نمانده است که به «باج گیر» بدهم.
من دیگری چیزی برای از دست دادن ندارم.

11)ز شعاع مه تابان ز خَم طرۀ پیچان دل من شد سبک ای جان، بده آن رطل گران را
شعاع: نور، پرتو/ مه: ماه: استعاره از رخسار معشوق/ طره: چتر موی روی پیشانی/ رطل: پیمانه،/ گران: سنگین/
در ادبیات عرفانی: گیسو، طره، مو «نماد» تجلیات بی نهایت خداست. خدا جسمیت ندارد که قابل دیدن باشد ولی جلوه گری های بی پایانی دارد. هر مخلوقی جلوه ای از جمال و کمال اوست. «انسان» قابلیت آن را دارد که تجلی تام خدا باشد. یعنی همۀ قدرت های او را در خود نشان دهد.
دل من از پرتو روی معشوق و جاذبه های بی پایان او سبک شد. اکنون پیمانۀ سنگین به من بدهید که از این همه سبکی باز نگردم.
12)منگر رنج و بلا را بنگر عشق و ولا را منگر جور و جفا را بنگر صد دلیل اهمیت سود مرکب چیست؟ نگران را
عاشق به جور و بلای معشوق به اندازۀ عشق و محبت او دل می¬بازد،(یکی درد و یکی درمان پسندد/ یکی وصل و یک هجران پسندد. )به جور و جفای او نگاه نکن به صدها عاشق نگاه کن که نگرندۀ الطاف یا جفاهای او هستند.

13)غم را لطف لقب کن ز غم و درد طرب کن هم از این خوب طلب کن فرج و امن و امان را
غم عشق، لطف است تو از این غم عشق شاد باش، از این معشوق، امنیت و گشایش در کار را بخواه.
14)بطلب امن و امان را بگزین گوشه گران را بشنو راه دهان را مگشا راه دهان را
راه: آواز، صدا
گوشه گیری را انتخاب کن که امنیت در آن است، آواز و صداها را گوش کن و حرف نزن.
تخلص شاعرانه مولوی در دیوان شمس«خامش، خمش» است، در این غزل این اصطلاح را به کار نبرده ولی مفهوم آن را باز آورده است که توصیه به سکوت است.
در هر غزل مولوی بعد از بیان مطالب و رازهای عرفانی به این نتیجه می رسد که باید ساکت باشد و بیشتر از این حرف نزند.
خمش کن من چو تو بودم خمش کردم بیاسودم
اگر تو بشنوی از من خمش باشی بیاسایی
خمش باش خمش باش به تفصیل مگو بیش
ز تفسیر بگویم ز تف سیر بجستم
خمش خمش که اگر چه تو چشم را بستی
ریای خلق کشیدت به نظم و اشعاری

مصدر چیست؟

مصدر در کنار ستاک و ریشه، کلمه‌ای است از خانواده فعل که زمان، شمار و شخص ندارد و تنها مفهوم اصلی آن را می‌رساند. شاخصه اصلی ما برای تشخیص مصدر یک فعل، آمدن حرف یا حروف ن یا تن ماقبل مفتوح در پایان کلمه مصدر است.

برای نمونه، مصدر رفتن اطلاعی درباره زمان رفتن و شخص انجام‌دهنده‌ آن در اختیار ما نمی‌گذارد؛ اما از شکل فعل رفتم می‌توان دریافت که زمان فعل گذشته، وجه آن گزارشی،‌ نمود آن ساده و انجام‌دهنده آن اول شخص مفرد است. نمونه‌های دیگر مصدر:

بعضی از فعل‌ها در زبان فارسی داری دو مصدر هستند. یکی ماضی و دیگری مضارع مثل:

مصدر را از اقسام اسم برشمرده‌اند، زیرا همچون اسم‌ها زمان، شخص و شمار ندارد. در این میان اسم‌هایی هستند که با وجود نداشتن نشانه مصدری ن و تن در پایانشان معنی مصدری دارند. به این کلمات اسم مصدر یا حاصل مصدر می‌گویند. این اسم‌ها در بیشتر مواقع نشانه‌های مصدری ندارند ولی حاصل معنی و مفهوم مصدر را می‌رسانند، مانند:

خنده← خندیدن
دانش ← دانستن
ستایش ← ستودن
دیدار ← دیدن

شیوه ساخت مصدر

از آنچه در بخش قبل گفته شد، این نتیجه حاصل می‌شود که پسوند مصدر در زبان فارسی ن یا تن است. در گذر زمان ت در اثر همنشینی با برخی حروف تبدیل به د شده است، می‌بینیم در فارسی امروز، پسوند مصدر دن یا تن است.
پس طریقه ساخت مصدر در زبان فارسی می‌شود:

بن (ماده) فعل + (ن / تَن)

خور + دن (ت به د تبدیل شده) ← خوردن

مصدرهای متعدی

پسوندهای اندن و انیدن برای ساخت مصدرهای متعدی (مصادری که به مفعول یا متمم نیاز دارند) به کار می‌روند.

غذا را به بچه خوراندم. (خوراندن)

با کامپیوتر زیاد سر و کار دارید؟

تایپ ده‌انگشتی مهارتی است که همه به آن نیاز داریم. آن را با آسان‌ترین و بهترین روش بیاموزید.

یوتایپ | آموزش تایپ ده‌انگشتی

در اینستاگرام، کلی مطالب آموزشیِ جالب و مفید برایتان داریم 👇

چرا مصدر اهمیت دارد؟

اهمیت مصدر در آن است که می‌توانیم از آن بن فعل بسازیم، بن همان جز ثابت و تغییرناپذیر فعل‌ است که در همه ساخت‌های فعل می‌آید و به دو نوع بن ماضی و بن مضارع تقسیم می‌شود. چنانکه در مقاله‌های بن ماضی و بن مضارع گفتیم، با حذف نون پایانی از مصدر، بن ماضی ساخته می‌شود و بن مضارع نیز فعل امر بدون ب است. با انجام این عملیات بر مصدر، زمان حال یا گذشته بودن فعل مشخص می‌شود و در ادامه با صرف فعل شخص و شمار آن نیز مشخص خواهد شد.

انواع مصدر

مصدرها را می‌توانیم از جهت‌های متفاوتی به انواع مختلفی تقسیم کنیم:

۱ـ مصدر اصلی و جعلی

نام مصدرتعریفمثال
مصدر اصلیمصدری که از اصل به عنوان مصدر به کار می‌رود.شکستن
مصدر جعلیمصدری که از اصل مصدر نیست و با افزودن یدن و . به اسم مصدر تبدیل می‌شود.نامیدن

مصدر جعلی

در زبان فارسی مثل بعضی از زبان‌های شاخه هند و اروپایی، نوعی روش برای ساخت مصدر از اسم یا صفت وجود دارد که آن را مصدر جعلی یا برساخته می‌گویند که طرز ساخت آن چنین است:

اسم یا صفت + (یدن/ اندن/انیدن)

نشانه مصدرهای جعلی، این سه پسوند است و این که بن فعلی آن‌ها یک اسم یا صفت است.

خوابیدن، خواباندن، خوابانیدن
چرخیدن، چرخاندن، چرخانیدن
رنجیدن، رنجاندن، رنجانیدن
چسبیدن، چسباندن، چسبانیدن

ساخت این نوع مصدرهای جعلی، در زبان محاوره امروز هم کاربرد دارد.

کارم که تموم شد، بهت می‌زنگم. (زنگیدن)

نکته: باید توجه داشت كه گاهی تشخیص ظاهری مصدرهای اصلی و جعلی دشوار است، برای مثال كلمه دیدن یك مصدر اصلی است و اگر به اشتباه از آخر آن یدن را حذف كنیم، باقیمانده آن یعنی د مفهوم خاصی ندارد و نمی‌تواند به عنوان بن مضارع در ساختمان فعل‌ها به كار رود.

نکته: راه آسان برای تشخیص مصدرهای جعلی و ظاهری آن است که مصدرهای جعلی معمولاً در صیغه‌های سوم شخص مفرد ماضی استمراری و صیغه دوم شخص مضارع اخباری به یک شکل ظاهر می‌شوند. به صرف فعل‌های زیر در صیغه‌های مورد نظر دقت کنید:

مصدرسوم شخص مفرد ماضی استمراریدوم شخص جمع مضارع اخباری
دیدن (اصلی) او می‌دیدشما می‌بینید
پریدن (جعلی)او می‌پریدشما می‌پرید
چسبیدن(جعلی)او می‌چسبیدشما می‌چسبید
طلبیدن (جعلی)او می‌طلبیدشما می‌طلبید

پریدن، چسبیدن و طلبیدن که مصدر جعلی هستند، در سوم شخص مفرد ماضی استمراری و دوم شخص جمع مضارع اخباری به یک شکل صرف می‌شوند.

۲ـ از نظر ساختار

نام مصدرتعریفمثال
مصدر ساده (بسیط)مصدری که از یک بن و ماده فعل ساخته شده باشد.رفتن
مصدر مرکبمصدری که از فعل مرکب درست شده باشد.بهره بردن
مصدر عبارت فعلیمصدری که از یک عبارت فعلی تشکیل شده باشد.از دست دادن
مصدر پیشوندیمصدری که حرف اضافه در ساختار آن فعل باشد (از فعل پیشوندی درست شده باشد).برآوردن

۳ـ‌ از نظر پسوند

نام مصدرتعریفمثال
مصدر تاممصدری که در آن حذفی صورت نگرفته باشد.نشستن
مصدر مرخممصدری که نون آخر آن حذف شده باشد. نشست (به معنی مصدری)نشست
اسم مصدراسمی که معنای مصدری دارد.روش، گفتار

نکته: مصدر مرخم را نباید با بن فعل ماضی اشتباه گرفت در اینجا نشست به معنی مصدری است:

نشست و برخاست در اصل نشستن و برخاستن.

نشست در عبارت نشست کوه در اصل به معنی نشست کردن کوه.

نکته: برخی دستورشناسان معتقدند، بهتر است مصدر مرخم را همان بن ماضی بدانیم که در معنای مصدری دارد.

۴ـ از نظر وجهی

نام مصدرتعریفمثال
مصدر لازممصدری که فعلش به مفعول نیازی ندارد.رفتن
مصدر متعدیمصدری که فعلش به مفعول نیاز دارد.خوردن
مصدر دوگانه (دووجهی)مصدری که هم لازم است و هم متعدی.شکستن

شیوه تشخیص مصدر

در فعل‌ها و ترکیب‌های ساده، تشخیص مصدر کار دشواری نیست با یافتن بن ماضی یا بن مضارع به راحتی می‌توان مصدر را تشخیص داد. در صورتی که کلمه‌ای بیشتر از یک جزء داشته باشد؛ باید به جزء مصدردار آن توجه کرد. برای مثال به کلمه جمع‌آوری دقت کنید که از دو جزء جمع و آوری ساخته شده است، جزء دوم آن یعنی آوری مصدردار است. که از دلیل اهمیت سود مرکب چیست؟ مصدر آوردن گرفته شده است.

کلمه‌های زیر نیز از همین دسته‌ هستند:

جلوگیری، از خود گذشتگی، بازدید، دستگیره، فناوری، برنامه‌ریزی، خودرو‌سازی، سرنشین، روان‌شناسی.

اسم مصدر

اسم مصدر از نظر معنایی معنای مصدر می‌دهد اما ساختار آن ساختار اسمی است. معروف‌ترین اقسام و نشانه‌های اسم مصدر عبارتند از:

۱) ـِ ش در آخر بن مضارع

اما این‌بار نه به قصد، آنها را نکوهش و ستایش می‌کرد.

عبدالحسین زرین‌کوب، با کاروان حله

۲) ـِ شت در آخر بن مضارع

گویند هر چه کشت همان را درود مرد
این واکنش نکرد جهان با کنشت من

کاظم رجوی

3) ـ ار در آخر بن ماضی

4) های بیان حرکت ه در آخر بن مضارع

5) ی در آخر صفت و گاهی اسم و به ندرت ضمیر

نکته: اگر کلمه به‌ های بیان حرکت ختم شود به جای ی به آخر آن، گی افزوده می‌گردد.

زندگی‌ام مربوط به همه هستی‌هایی می‌شد که دور من بود.

صادق هدایت، بوف‌کور

6) ان در آخر بن مضارع برخی از فعل‌های مرکب و به ندرت در آخر فعل ساده یا اسم

گذران ما از حقوق بازنشستگی است.

7) یت در آخر بعضی از اسم‌ها و صفت‌های عربی

8) ساخت‌های دیگری نیز وجود دارد که از ترکیب بن‌ ماضی و بن مضارع با یک اسم یا حرف ربط مثل واو ساخته می‌شود یا از تکرار و ترکیب بن مضارع و بن ماضی.

ساخت، رسید، عقب‌گرد، گریز، ورانداز، گیرودار، جست‌وجو (= جستجو)، گفت‌وگوی (=گفتگو)، جنب و جوش، بزن‌بزن، تکاپو، ساختمان، بگیرببند، پیشرفت

9) مصدرهای عربی نیز که به وفور در زبان فارسی به کار می‌روند، از دیدگاه دستور زبان فارسی باید اسم مصدر به شمار روند:

تایپ ده‌انگشتی مهارتی است که همه به آن نیاز داریم. آن را با آسان‌ترین و بهترین روش بیاموزید.

یوتایپ | آموزش تایپ ده‌انگشتی

در اینستاگرام، کلی مطالب آموزشیِ جالب و مفید برایتان داریم 👇

۵ دیدگاه

ممنون ، آیا کلمه ” مربوطیت ” یا معاصریت درست است یا اختراعی نا مفهوم است؟

خیر صحیح نیست. اغلب چنین کلماتی را به‌عنوان مصادر جعلی می‌شناسند.

درود برشما زیبا بود

جمله ی سوالیه که میگه۵مصدرانتخاب کنید که ناگذرنباشدوازیازده زمان یک شخص انتخاب کنید وجمله معلوم ومجهول رابنویسید
ممنون میشم پاسخ بدین

از مصدرهای گذرا می‌توان به خوردن، بردن، آوردن، پوشيدن، خواستن، داشتن اشاره کرد. فکر می‌کنم بقیه سوال با این راهنمایی به راحتی قالب حل باشد.

کاربرد ریاضیات در زندگی روزمره و علوم مختلف

کاربردهای جالب ریاضی در زندگی

کاربردهای جالب ریاضی در زندگی

کاربرد ریاضیات در علوم مختلف | مدیریت امور مالی | آشپزی | خرید کردن | مسافرت | معماری | مدیریت زمان | طبیعت | پزشکی

همه ما در زندگی روزمره خود آگاهانه یا نا آگاهانه از علم ریاضیات استفاده می کنیم و می توان گفت بدون کمک گرفتن از اصول پایه ریاضی زندگی بسیار سخت و حتی غیر ممکن می شد.

علم ریاضی با سایر علوم از جمله فیزیک و شیمی در هم آمیخته و بسیاری از دروس دانشگاهی به ریاضیات و مفاهیم آن از جمله حساب و هندسه، اندازه گیری و سنجش، آمار و آنالیز داده ها و غیره نیاز دارند.

اگر با ریاضیات مشکل دارید یا احساس می کنید در زندگی و شغلی که برای آینده خود در نظر گرفته اید به ریاضی نیاز ندارید در ادامه مطلب با کوکا همراه باشید تا با کاربردهای گسترده ریاضی در زندگی روزمره، پزشکی و طبیعت آشنا شویم.

احتمالا در پایان مقاله نظرتان تغییر خواهد کرد!

کاربرد ریاضی در علوم مختلف

علوم مختلف از جمله شیمی، نجوم و فیزیک با ریاضیات رابطه نزدیکی دارند و دانش آموزانی که قادر به درک اصول پایه ریاضی نباشند برای خواندن نمودارها و چارت های علمی با مشکل مواجه خواهند شد.

ریاضیات پیچیده تر از جمله هندسه، جبر و حساب به دانشجویان در حل مسائل شیمی و فیزیک، درک حرکت سیارات و بررسی مقالات و مطالعات علمی کمک می کنند.

ریاضیات در علوم عملی همچون مهندسی و علوم کامپیوتر نیز از اهمیت بالایی برخوردار است و دانشجویان هنگام نوشتن برنامه های کامپیوتری و تحلیل الگوریتم ها به حل معادلات ریاضی نیاز دارند.

ممکن است به نظر برسد برخی شغل ها مانند پرستاری، ادبیات یا مطالعات اجتماعی از ریاضی جدا هستند در حالی که پرستارها در بسیاری از موارد از جمله تفسیر فشار خون و تعیین دقیق دوز داروها باید به نوعی از ریاضی استفاده کنند.

ادبیات نیز به ریاضیات و مفاهیم ریاضی وابسته است، تسلط بر حساب پایه ریاضی به دانش آموزان کمک می کند تا درک بهتری از اشعار داشته باشند. وزن شعر، تعداد کلمات یک بیت از شعر و تاثیر یک ریتم خاص روی خواننده همه محصول محاسبات ریاضی هستند.

مطالعات اجتماعی مانند تاریخ اغلب به خواندن و بررسی نمودارها و گراف هایی نیاز دارد که داده های تاریخی یا اطلاعات مربوط به گروه های قومی را ارائه می دهند و در جغرافیا برای این که بدانیم ارتفاع یک منطقه چگونه روی جمعیت آن تاثیر می گذارد به ریاضی نیاز است و آشنایی با اصطلاحات و فرمول های پایه ریاضی باعث دسترسی به اطلاعات آماری خواهد شد.

افرادی که به تئاتر، موسیقی، رقص یا هنر علاقه دارند باید از دانش پایه ریاضیات برخوردار باشند. ریتم موسیقی اغلب سری های ریاضی وار پیچیده ای را دنبال می کند و این علم به افراد کمک می کند تا ریتم پایه مورد استفاده در اجراهای باله و تئاتر را بهتر یاد بگیرند.

افرادی که با هندسه آشنا هستند آثار هنری بهتری خلق می کنند و عکاس ها برای محاسبه سرعت شاتر، فاصله کانونی، زاویه روشنایی و غیره از ریاضیات استفاده می کنند.

کاربرد ریاضی در زندگی روزمره

1. مدیریت پول، امور مالی و سرمایه گذاری

ریاضی رابطه مستقیم با مسائل مالی و مدیریت پول دارد و اکثر کارشناسان معتقدند افراد بدون داشتن مهارت های قوی در زمینه ریاضیات معمولا در زمینه های مختلف مالی از جمله سرمایه گذاری، پس انداز کردن یا هزینه ها احساسی عمل می کنند که درست نیست.

با مطالعه ریاضی و جبر با نحوه محاسبه سود و سود مرکب آشنا شده، از بین انواع مختلف حساب های دلیل اهمیت سود مرکب چیست؟ بانکی بهترین را انتخاب می کنیم و هنگام ثبت نام برای وام می توانیم درصد سود بانکی، مابه التفاوت مبلغ دریافتی و بازگشتی و تعداد قسط ها را محاسبه کنیم.

دانش آموزی که مفاهیم رشد نمایی و سود مرکب را بهتر درک کرده باشد مدیریت پول بهتری در آینده خواهد داشت اما افرادی که پایه ریاضی قوی ندارند اشتباهات مالی بیشتری مرتکب شده و به احتمال بیشتر دچار ضرر مالی می شوند.

2. آشپزی و پخت و پز

شاید عجیب به نظر برسد اما ریاضی در زمینه آشپزی نیز فوق العاده پر کاربرد است و در آشپزخانه بیش از هر جای دیگر خانه استفاده می شود!

به عنوان مثال دستورالعمل های آشپزی سرشار از عملیات ریاضی کوچک و بزرگ هستند، در اکثر دستورالعمل های غذایی مختلف درباره نسبت و مقدار مواد غذایی صحبت شده است و اگر آشپز با این موارد ساده آشنایی نداشته باشد به احتمال زیاد غذاهای خوشمزه ای درست نخواهد کرد!

مثلا در دستورالعملی مواد مورد نیاز برای 2 نفر داده شده و مقدار یکی از این مواد 2/3 فنجان است، حال اگر آشپز بخواهد این غذا را برای 6 نفر درست کند به چند فنجان از این ماده غذایی نیاز دارد؟! پاسخ این سوال با اصول ساده ریاضیات به دست می آید.

از دیگر کاربردهای ریاضی در آشپزی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • اندازه گیری مواد برای استفاده در یک دستور غذایی
  • تبدیل واحدها از سلسیوس به فارنهایت
  • تبدیل واحدها از میلی لیتر به قاشق چای خوری، غذاخوری و فنجان
  • محاسبه زمان مورد نیاز برای پخت ماده غذایی و تنظیم درست آن
  • درک نسبت ها و درصدها، مثلا نسبت 2:1 در دو ماده غذایی

3. خرید کردن

خرید کردن در همه زمینه ها و اقلام مختلف با ریاضی سر و کار داشته و به طیف وسیعی از عملیات ریاضیات از ضرب گرفته تا احتمال و درصد گیری نیاز دارد. مثلا زمانی که می خواهیم یک کامپیوتر بخریم، لازم است انواع و برندهای مختلف بازار را دیده و با مقایسه قیمت ها و شرایط مالی خود بهترین را انتخاب کنیم.

یا هنگام خرید مواد غذایی باید به وزن یا تعداد جنس مورد نظر – مثلا نوشابه 1 لیتری یا 2 لیتری، بیسکویت های 12 بسته ای یا 24 بسته ای و غیره – توجه داشته باشیم و با استفاده از اصول پایه ریاضی قیمت واحد را محاسبه کرده، محصول را وزن کنیم، پول معادل با درصد تخفیف ها را حساب و از قیمت محصول کم کنیم و بفهمیم خرید کدام کالا به صرفه تر است.

4. مسافرت

زمانی که به سفر می رویم بدون آن که حواس مان باشد از ریاضیات استفاده می کنیم، مثلا فرض کنید قرار است با خودروی شخصی به دلیل اهمیت سود مرکب چیست؟ مسافرت برویم و در حال تدارک دیدن مقدمات سفر هستیم برای تخمین سوخت مورد نیاز بر اساس سرعت مایل در ساعت و مسافتی که قصد طی کردن داریم باید درک کلی از برخی مفاهیم ریاضی داشته باشیم.

محاسبه مصرف سوخت در سفرهای جاده ای حیاتی است و بدون آن ممکن است در جاده بدون سوخت مانده و سفر ما بیش از آن چه برایش برنامه ریزی کرده ایم طول بکشد.

از ریاضیات برای پرداخت عوارض، درک شماره های درج شده روی تابلوهای رانندگی، بررسی فشار لاستیک و غیره نیز استفاده می شود.

همچنین تا قبل از آمدن جی پی اس و گوگل مپ مردم از نقشه ها و علائم راهنمایی و رانندگی برای ادامه مسیر خود در مسافرت ها استفاده می کردند و خواندن نقشه هنری است که خواندن آن به کمی زمان، جهت یابی درست و مبانی ریاضی نیاز دارد.

5. ساخت و ساز

اگر به ساخت و ساز علاقه داشته باشید خوب می دانید که برای خلق هر چیزی – چه در زمینه ساخت و سازهای ساختمانی و یا سایر عرصه ها – نیاز به مواد اولیه، خلاقیت، ابزار مناسب و دانش ریاضی می باشد.

مثلا برای ساخت یک سازه بتنی کوچک لازم است طول، عرضه و زاویه ها را اندازه گیری کرده و تخمینی از هزینه پروژه مورد نظر به دست آوریم.

ریاضی از مشاغل ساختمانی گرفته تا کارهای مرتبط به دکوراسیون داخلی منزل کاربرد دارد و آشنایی با این علم به کاهش هزینه ها و جلوگیری از هدر رفتن پول کمک می کند.

به عنوان مثال در رنگ آمیزی یک خانه یا آپارتمان برای این که بدانیم چه مقدار رنگ مورد نیاز است، در کاشی کردن حمام یا آشپزخانه برای آن که بدانیم چه تعداد کاشی لازم داریم و برای ترمیم کف یا سقف منزل برای این که بدانیم چه تعداد چوب نیاز داریم باید دست به دامان این علم پر کاربرد شویم.

6. مدیریت زمان

زمان با ارزش ترین دارایی ما انسان ها است و همگی به ارزش آن واقف هستیم.

ما برای کار کردن با زمان، نه تنها اطلاع از وقت و دانستن زمان در ساعت آنالوگ و دیجیتال بلکه درباره ساعت جهانی، منطقه زمانی، تقویم ها و درک ارزش ساعاتی که می گذرانیم به ریاضی نیاز داریم.

در دنیای سریع و مدرن امروز به راحتی و بدون آن که متوجه باشیم ممکن است زمان را از دست دهیم بدون این کار مفیدی انجام داده باشیم و پیشگیری از این مسئله به مهارت مدیریت زمان و برنامه ریزی نیاز دارد و هیچ برنامه ریزی بدون ریاضیات برنامه دقیقی نخواهد بود.

کاربرد ریاضی در طبیعت

ریاضی در طبیعت جایگاه ویژه ای دارد و می توان حضور آن را در ساختار دنیای طبیعی اطراف حس کرد.

به عنوان مثال دنباله فیبوناچی که یک الگوی ساده و در عین حال بسیار عمیق است اغلب در طبیعت، از جمله تعداد مارپیچ های مخروط کاج، آناناس، دانه های آفتاب گردان یا تعداد گلبرگ های گل دیده می شود.

نمونه دیگر طرح شش ضلعی است که زنبور عسل از آن برای ساخت کندو استفاده کرده و هر دانه برف یک طرح شش ضلعی در خود پنهان دارد.

کاربرد ریاضیات در پزشکی

بسیاری از پیشرفت های پزشکی و فناوری های تشخیص و درمان بیماری ها که پزشکان هر روز از آن ها استفاده می کنند حاصل تلاش دانشمندان و مهندسان و ریاضی دانان می باشد.

به عنوان مثال یکی از کاربردهای مهم و گسترده ریاضی در علم پزشکی استفاده از آمار و احتمال برای تعیین میزان اثربخشی یک دارو یا تکنیک جدید و همچنین برآورد میزان امید به زندگی در بیماری های خطرناک همچون می باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.