کارکردهای بازار مالی


استادگلچین (مدیریت مالی دانشگاه تهران)

سئوالات مدیریت سرمایه گذاری در بورس ترم اول 92/91(همراه با پاسخ)

سئوالات آزمون "" بورس اوراق بهادار"" – رشته حسابداری(کارشناسی)

پایان ترم . 1. سال : 92/91 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران – دانشکده علوم انسانی

مدت امتحان :70 دقیقه (40 دقیقه تستی و 30 دقیقه تشریحی)- استاد: گلچین

نام : نام خانوادگی: شماره دانشجویی:

هر3 سئوال تستی 1 نمره دارد.سئوالات تستی نمره منفی ندارد.

1. بازاری رسمی و سازمان یافته است که در آن انتقال وجوه از افراد و واحدهایی که با مازاد منابع مالی مواجه اند به افراد وواحدهای متقاضی وجوه صورت می گیرد.

ا. بازار مالی* ب. بازار پولی ج.بازار سرمایه د.بازار بورس

2.درحالت". " وجوه مالی انتقال از طریق بانک های سرمایه گذاری و واسطه های مالی انجام می پذیرد.

ا. انتقال مستقیم ب.انتقال غیر مستقیم*

3.در . خریدار و فروشنده معمولا یکدیگررانمی شناسند.

ا.اوراق بهادارغیرقابل معامله ب. اوراق بهادار قابل معامله* ج. سرمایه گذاری مستقیم د. سرمایه گذاری غیرمستقیم

4.داراییهای غیرقابل معامله .

ا.دارنده و صادرکننده آن مستقیما با هم در ارتباط هستند ب. نقد شوندگی بالایی دارند

ج.امنیت بالایی دارند د.تمام موارد*

5. . کم ریسک ترین و پرمعامله ترین ابزار بازار پول است.

ا.اوراق بهادار بازار پول ب. قراردادهای بازخرید ج. اوراق خزانه* د.اوراق تجاری

6.کدام گزینه در مورد "اوراق بهادار بازار پول "درست نیست؟

ا.نقد شوندگی بالا ب. ریسک پذیری کم ج. سررسید یک روز تا یک سال د.حجم معاملات روی آن ها کم است*

7.کدام گزینه از انواع اوراق بهادار بازار سرمایه نیست؟

ا. اوراق قرضه دولتی ب.اوراق تجاری * ج.اوراق قرضه شهرداری ها د.اوراق قرضه شرکت ها

8. . به نام اوراق بهادار دو رگه شناخته می شود.

ا.سهام عادی ب. اوراق سهام ج. سهام ممتاز* د.اوراق مشتقه

9. . قراردادی است که طبق آن فروشنده متعهد می شود که دارایی خاصی را در یک تاریخ معین در مقابل دریافت مبلغ معینی وجه نقد از خریدار به وی تحویل نماید.

ا.پیمان آتی* ب.اختیارمعامله ج. تاخت د.قرضه ساختاری

10.کدام گزینه از امتیازات بازار مشتقه نسبت به بازار نقدی نیست؟

ا.هزینه کمتر ب. سریعتر انجام شدن معاملات در این بازار ج.نقدشوندگی بالاتر د.خرید و فروش همزمان اسناد بهادار*

11.صندوق های سرمایه گذاری از نظر هدف به . تفکیک می شوند.

ا.بازار پول و بازار سهام ب.بازار پول و سهام و اوراق قرضه

ج. رشدی – درآمدی و رشدی /درآمدی* د.ثابت –متقیر و غیرفعال

12.قیمت صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت . تعیین می شود.

ا.با محاسبه ی ارزش بازار پورتفوی صندوق به قیمت های پایانی در هر روز ب.از طریق جریان عرضه و تقاضای بازار*

ج. با محاسبه میانگین قیمت ها د.به طور روزانه و با میانگین حسابی ساده

13.کدام گزینه از ویژگی های صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال نیست؟

ا.دازایی آنها ثابت بوده و چندان مورد معامله قرار نمی گیرد ب.هزینه های عملیاتی آن نسبت به سایر صندوقها بسیارکم است

ج.دارای طول عمرمعین و محدودی است د.اقدام به سرمایه گذاری در پورتفویی از سهام می کند*

14.کدام گزینه کارکردهای بازار مالی از مزیت های صندوق های سرمایه گذاری نیست؟

ا.قابلیت بازخرید سهام توسط خود صندوق ب .خرید و فروش آسان واحدهای سرمایه گذاری صندوق

ج.هزینه های عملیاتی کمتر و تنوع بخشی د.عدم اطمینان از اقدامات اخلاقی مدیران*

15.سرمایه گذاری در تعداد معینی از سهام مختلف به . منجر می شود.

ا.کاهش ریسک سیستماتیک سرمایه گذاری ب. افزایش ریسک سیستماتیک سرمایه گذاری

ج. کاهش ریسک غیر سیستماتیک سرمایه گذاری* د.افزایش ریسک غیر سیستماتیک سرمایه گذاری

16.هدف سرمایه گذاری صندوق بیانگر. است.

ا. حیطه ی فعالیت ب.چگونگی رسیدن به هدف ج. نوع اوراق بهادار قابل سرمایه گذاری د. تمام موارد*

17.صندوقی غیر متنوع محسوب می شود که .

ا.بیش از 5% داراییهای خودرا در یک دارایی سرمایه گذاری کندومالکیت بیش از 10%یک شرکت (دارایی)را داشته باشد*

ب. بیش از 5% داراییهای خودرا در یک دارایی سرمایه گذاری نکندومالکیت بیش از 10%یک شرکت (دارایی)را نداشته باشد

ج. بیش از 10% داراییهای خودرا در یک دارایی سرمایه گذاری کندومالکیت بیش از 5%یک شرکت (دارایی)را داشته باشد

د. بیش از 10% داراییهای خودرا در یک دارایی سرمایه گذاری نکندومالکیت بیش از 5%یک شرکت (دارایی)را نداشته باشد

18. اغلب برای واحدهای سرمایه گذاری ای که در چند سال اول بازخرید می شوند اعمال می شود.

ا.کارمزد افتتاحی ب.کارمزد اختتامی* ج. حق کمیسیون د.کارمزدبازخرید

19.با . حجم سرمایه گذاری کارمزد فروش . می یابد.

ا.کاهش - کاهش ب. افزایش - افزایش ج. افزایش - کاهش* د.کاهش یا افزایش - کاهش یا افزایش

20. غالبا بر مبلغ اولیه سرمایه گذاری اعمال می شود.

ا. کارمزد بازخرید ب.کارمزد افتتاحی ج. کارمزد انتقال د.کارمزد اختتامی*

21. در اکثر کشورها . عالی ترین مرجع نظارتی در بازارهای سرمایه تلقی می شود.

ا. کمیسیون بورس اوراق بهادار * ب. کارگزار بورس ج.هیاتداوری بورس د. هیات پذیرش اوراق بهادار

22. بازار . نقش هدایت و تخصیص منابع اقتصادی را بر عهده دارد.

ا. پول ب. سرمایه * ج. اولیه د.ثانویه

23.در بازار . معنمله برروی اوراق بهادار قبلا انتشاریافته صورت می گیرد.

ا. پول ب. سرمایه ج. اولیه د.ثانویه*

24.شرایط پذیرش شرکت ها در تابلوی اصلی بورس تهران کدام است؟

ا.سرمایه بیش از 25میلیارد ریال ب.حداقل 2 سال فعالیت سودآور

ج. مالکیت 70درصدشرکت توسط حداقل 10نفرسهام دار د.تمام موارد درست است*

25. کدام گزینه از عوامل اثر گدار بر ریسک نیست؟

ا.سررسید اوراق کارکردهای بازار مالی بهاذار ب.درجه نقد شوندگی ابزار وانواع ابزار موردمعامله درآن

ج. اعتبار سرمایه گذار* د.ماهیت و اولویت حقوقی که سرمایه گذاربر درآمد و دارایی دارد

26.سابقه ی بازار سرمایه در ایران به . سال می رسد.

ا. بیش از 45 * ب.40 – 35 ج. بیش از 100 د. 36

27.(یکی از )علل کاهش تمایل افراد و موسسات بخش خصوصی به خرید اوراق قرضه بعد از پیروزی انقلاب . بود.

ا.کم بازده بودن این اوراق ب. ربوی بودن وعدم پرداخت بهره ی این اوراق* ج.عدم صدور به موقع از سوی دولت د.تملم موارد

28. شرکتهای . تنها نهادهای بازار سرمایه اند که مجاز به انتشار و عرضه . در بازار . هستند.

ا. سهامی خاص – سهام – اولیه ب.سهامی عام – سهام – ثانویه

ج. سهامی عام – سهام – اولیه * د. دولتی - او راق بهادار – اولیه

29. برای تامین احتیاجات مالی خزانه داری کل در طول سال توسط دولت منتشر می شود.

ا.اوراق قرضه ب.اسناد خزانه * ج.اوراق قرضه دولتی د.اوراق قرضه ی شرکت ها

30. کدام گزینه از اهداف انتشار اوراق مشارکت به جای اوراق قرضه نمی باشد؟

ا.افزایش مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی ب.ایجاد تنوف در ابزارهای مالی

ج.تامین منابع مالی برای ایجاد و تکمیل و توسعه ی طرحهای عمومی و خصوصی د.بهره ی بالای این اوراق*

31.بورس توسط. اداره می شود.

ا.سازمان کارگزاران بورس * ب.هیات داوری بورس

ج.شورای بورس د.هیات پذیرش اوراق بهادار

32.هیات داوری بورس به اختلافات بین . که از معاملات در بورس ناشی می شود رسیدگی می کند.

ا.کارگزاران با هم ب. فروشندگان با کارگزاران ج. خریداران با کارگزاران د.تمام موارد*

33. ریسک مرتبط با یک داراریی ریسک دار. است.

ا. فقط ریسک غیر سیستماتیک ب. فقط ریسک سیستماتیک*

ج. ریسک پورتفوی د. "الف" و " ب"

34.شاخص . از حاصل ضرب تعداد سهام در قیمت جاری سهام منتشره به دست می آید.

ا.قیمتی بی وزن ب. قیمتی با وزن برابر ج. قیمتی با وزن برابر با ارزش بازاری سهام * د.میانگین وزنی

35.شاخص مورد استفاده در بورس اوراق بهادار تهران از نوع . با نام . و سال پایه . و عدد مبنای . است.

ا.میانگین حسابی با وزن برابر با ارزش بازاری سهام شرکت – تپیکس – 69 – 100*

ب. میانگین حسابی با وزن برابر – تدیکس – 69 – 100

ج. میانگین حسابی ساده با وزن برابر با ارزش بازاری سهام شرکت – تدپیکس – 69 – 100

د.شاخص قیمتی بی وزن – تپیکس – 69 – 100

36.کدام گزینه در فرایند تعدیل شاخص قیمت سهام در نظر گرفته می شود؟

ا.پرداخت نقدی ب.افزایش سرمایه شرکت از محل اندوخته ها

ج.افزایش یا کاهش شرکت های پذیرفته شده در بورس* د.تغییر ارزش اسمی سهام

37.در شناسایی شرکتهای برتر بورس تهران کدام مبنا اهمیت بیشتری دارد؟

ا.میزان تاثیر گذاری بربازار ب.نقد شوندگی* ج .فعالیت در بورس د.نمام موارد

38. عبارت است از نرخ افزایش یا کاهش سرمایه گذاری در طول دوره نگهداری داراریی

ا.درجه ریسک ب. نرخ بازده * ج. کارایی د. اثربخشی

39. حالتی است که در آن شرکت به علت پایین بودن ارزش اسمی تصمیم به افزایش ارزش اسمی سهام می گیرد.

ا.تجزیه سهام ب. سهام تجزیه ج.تجمیع سهام * د.سهام جایزه

40.تفاوت میان ارزش واقعی و ارزش روز(بازار) تعیین کننده . ایت.

ا.ریسک ب. حاشیه ایمنی ج.کارایی د."الف " و " ب"*

41.کدام گزینه در مورد انتخاب پورتفوی صحیح نیست؟

ا.سرمایه گذاران آن پورتفوی را انتخاب می کنند که بازده مورد انتظار بالاتری دارد

ب. .سرمایه گذاران آن پورتفوی را انتخاب می کنند که بیشترین انحراف معیار را دارد*

ج.سرمایه گذاران ریسک گریزند

د.سرمایه گذاران سطوح بالاتر ارزش پایانی رابه سطوح کمتر آن ترجیح می دهند

42.کدام گزینه در مورد مطلوبیت سرمایه گذاران درست نیست؟

ا.مطلوبیت نهایی نزولی است ب. تابع مطلوبیت ثروت نسبت به مبدا مختصات محدب است*

ج.هر مبلغ اضافی همیشه مطلوبیت اضافی مثبتی فراهم می کند د.تابع مطلوبیت ثروت همیشه شیب مثبت دارد

43.کدام گزینه بیانگر کارکردهای بازار مالی است؟

ا.جذب و تجهیز پس اندازها و تحصسص بهینه ی منابع ب.تسهیل دادوستدها

ج.توزیع خطر و مدیریت ریسک د.تمام موارد*

44اتولین.بورس معتبر دنیا در کشور . شروع شد.

ا.آمریکا ب. انگلیس ج.نروژ د.هلند*

45.منافع مالکان سهام عادی. نامیده می شود.

ا.منفعت باقیمانده * ب.منفعت ترجیحی ج.حق تقدم د.صرف سهام

سئوالات آزمون "" بورس اوراق بهادار"" – رشته حسابداری(کارشناسی)

پایان ترم . 1. سال : 92/91 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران – دانشکده علوم انسانی

مدت امتحان :70 دقیقه (40 دقیقه تستی و 30 دقیقه تشریحی)- استاد: گلچین

نام : نام خانوادگی: شماره دانشجویی:

پاسخ سئوالات زیر را در زیر و پشت همین برگه بنویسید.

فقط به اندازه ی 5 نمره پاسخ دهید.

به هر سئوال که برای پاسخ دادن انتخاب می کنید به طور کامل پاسخ دهید.

ترکیب سئوالات:مثلا سئوالات 1و 2 /یا / 2و3و4 یا هر انتخاب دیگر به دلخواه

سئوالات تشریحی(5 نمره)

1.انواع دارایی های غیر قابل معامله را نام برده و به اختصار توضیح دهید 2

2.صندوق های سرمایه گذاری ثابت و متغیر و غیر فعال را مقایسه کنید.(وجوه اشتراک و افتراق)3

3.عوامل اثر گذار بر ریسک را نام ببرید.1

4.ارکان بورس اوراق بهادار را نام ببرید1

5.چرا محاسبه ی شاخص های بازار اوراق قرضه مشکل تر از شاخص های بازار سهام است؟2

دو ابزار مالی جدید با کارکرد پوشش ریسک و تامین مالی

یک مقام مسئول گفت: گواهی سپرده سهام و انتشار اوراق بهادار به پشتوانه سود تقسیمی دو ابزارمالی جدید بوده که علاوه بر امکان پوشش ریسک می تواند برای تامین مالی مورد استفاده قرار گیرند.

دو ابزار مالی جدید با کارکرد پوشش ریسک و تامین مالی

مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران با بیان اینکه می توان از برخی ابزارهای مشتقه به صورت ترکیبی به منظور تامین مالی و پوشش ریسک استفاده کرد، گفت:گواهی سپرده سهام یکی از ابزارهایی است که می‌تواند از بعد نقد شوندگی و تامین مالی به ذی نفعان بازار سرمایه کمک کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، رضا کیانی با بیان اینکه این ابزار جدید به سازمان بورس و کمیته فقهی پیشنهاد و ارایه شده،عنوان کرد: در حال حاضر برخی هلدینگ ها و شرکت های سرمایه گذاری از لحاظ مدیریتی نگران عرضه سهام در بازار و برهم خوردن ترکیب مدیریتی خود هستند در حالیکه با ابزار گواهی سپرده سهام ابتدا سهامدار عمده اقدام به فروش سهم خود به نهاد واسط بدون برخورداری از حق رای کرده و سپس نهاد واسط به پشتوانه آن دارایی مالی ، گواهی سپرده این سهم را به سرمایه گذاران می فروشد و در نهایت منابع دریافت شده را به سهامدار عمده می دهد.

وی با بیان اینکه کارکرد گواهی های سپرده مشابه صندوق های سرمایه گذاری در واگذاری واحد های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران به پشتوانه سهم های موجود در سبد دارایی ها است، عنوان کرد: در این روش حق رای همچنان در اختیار سهامدار عمده بوده و از اینرو نگرانی از بابت بر هم خوردن ترکیب مدیریتی برطرف خواهد شد.

کیانی با اشاره به ساختار این ابزار گفت: مدل این ابزار به گونه ای است که سهامدار عمده با فروش سهم به نهاد واسط، این اختیار را به او می دهد که گواهی سپرده را به سرمایه گذار بفروشد و به این ترتیب برای سهامدار عمده منابع مورد نظر را تامین مالی می کند.

در این روش شرکت الف که سهم شرکت ب را دارد می خواهد 10 درصد آنرا بفروشد اما نگران از دست دادن کرسی های مدیریتی است . در این روش دارایی مذکور بدون حق رای فروخته می شود و بنابراین دیگرنگرانی برای از بین رفتن کارکرد مدیریتی نخواهد بود.

به گفته وی در دنیا هم اکنون این ابزار تحت عنوان رسید سپرده و یا دیپوزیت رسید ((DR یا ( (CDوجود دارد و در نوع بین المللی آن گواهی سپرده جهانی( GDR)یا گواهی سپرده آمریکا ((ADR در ادبیات مالی رایج است.

کیانی با بیان اینکه نهاد واسط در این روش را شرکت مدیریت دارایی مشابه نهاد های واسط اوراق صکوک ایجاد می کند، گفت:برخی عنوان می کنند در این فرایند می توان نهاد واسط را حذف کرد و به پشتوانه سهام سپرده شده در نزد شرکت سپرده گذاری مرکزی اقدام به انتشار گواهی سپرده کرد.

این مقام مسئول افزود: در این فرایند می توان وقتی سهام فروخته می شود یک اختیار فروش هم به سرمایه گذار فروخته شود و یک اختیار خرید هم به سهامدار عمده تا برای مدت زمان مشخصی با نرخ معین بازپرداخت شود.

بطور مثال برای دو سال کارکردهای بازار مالی با نرخ 20 درصد سرمایه گذار می تواند این اختیار را به سهامدار عمده بفروشد و یا سهامدار عمده می تواند آنرا بازخرید کند.

مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران با بیان اینکه این ابزار برای صنایع نیازمند به منابع مالی و همچنین سرمایه گذارانی که به دنبال پوشش ریسک هستند ابزاری فوق العاده است،افزود: در حال حاضر این مدل برای تامین مالی هلدینگ ها بسیار کاربردی است.

هم اکنون برخی شرکت ها با وثیقه گذاری سهام در نزد بانک ها اقدام به تامین تسهیلاتی می کنند که گاهی به بازار سهام صدمه می زند. ولی این ابزارها می توانند طوری عمل کنند که گویی سهامدار عمده بر روی سهام از مردم وام می گیرد.

وی ادامه داد: علاوه بر کارکرد تامین مالی، این ابزار می تواند در بحث افزایش سهام شناور و افزایش عمق بازار نیز کمک کند.

کیانی از انتشار اوراق بهادار به پشتوانه سود تقسیمی به عنوان دیگر ابزار کاربردی برای تامین مالی در بازار سهام اشاره کرد و افزود:این ابزار پیش از این از سوی سرمایه گذاری غدیر و مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی به سازمان بورس ارایه شده است.

به گفته این مقام مسئول در حال حاضر 12 تا 15 درصد ارزش کل بازار شامل سود های تقسیمی مجامع شرکت ها است که با خروج این رقم از شرکت، دردسرهای زیادی را برای شرکت ایجاد می کند.

کیانی با بیان اینکه 80 درصد سود های تقسیمی مجامع شرکت های بورسی در بازه زمانی 6 ماهه واریز می شوند گفت: هر سال نزدیک به بیش از 10 درصد ارزش بازار از بورس خارج می شود و در عین حال تبدیل به مطالبه با سررسید بالای شش ماه می شود.

در این وضعیت این مطالبات می تواند در قالب خرید دین تبدیل به اوراق بهاداری شود که با تنزیل آنها در بازار فروخته و نقد شود.

وی با ذکر مثالی افزود: فرض کنید ایران خودرو سهامدار بانک پارسیان است و مطالباتی یک میلیارد تومانی از بابت طلب از سود مجمع این بانک دارد .

با تبدیل شدن این مطالبات به اوراق بهادار و تنزیل در بازار سهام بر اساس دوره زمانی مشخص ، سهامدا عمده می تواند این دارایی را به فروش برساند و به منابع مورد نیاز خود دست یابد.

در این روش پرداخت سود نقدی در سررسید ثابت است منتهی طلبکار می تواند قبل از سررسید این طلب را تنزیل و در بازار به فروش برساند.

مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران گفت: در بررسی نکول سود های تقسیمی در سه سال اخیر مشخص شده که بالای 60 درصد سود های تقسیمی توسط 10 شرکتی پرداخت می شود که بیشترین سود را داده اند از اینرو شرکت های بزرگ از بابت نکول پرداخت سود نقدی مشکلی نداشته اند.

بنابراین انتشار این اوراق برای آندسته از شرکت هایی خواهد بود که سابقه بدی از بابت پرداخت سود تقسیمی در سررسید و یا ریسک نکول نداشته باشند.

همچنین در این روش سهامی عام بودن و برخورداری از سابقه خوب در پرداخت سود های تقسیمی شرکت ها شرط اصلی برای انتشار اوراق بهادار به پشتوانه سود تقسیمی است.

پدیده ها نمی توانند اوراق منتشر کنند

وی در مورد امکان عرضه اوراق بهادار بر اساس روش مذکور برای شرکت هایی همچون پدیده شاندیز که سهامدار عمده آن در نزد سازمان بورس درج شده، گفت: اگر این شرکت خودش سهامدار یک شرکت بورسی باشد و الان این شرکت بورسی در مجمع سودی تقسیم کرده و باید از آن سود دریافت کند، می تواند از این ابزار استفاده و تبدیل به اوراق بهادار کند و با تنزیل آن دربازار به منابع پولی دست یابد ولی اینکه شرکت پدیده شاندیز بتواند در بازار این اوراق را بفروشد حداقل چنین فکری در این زمینه وجود ندارد زیرا این ابزار نیازمند پشتوانه و اعتباری است که بتواند ریسک سرمایه گذاران را کاهش یابد.

معاملات بلوکی چیست و چه کاربردی در بازار سرمایه دارد؟

معاملات بلوکی چیست؟ این معاملات چه کارکردی در بازار سرمایه دارد و چرا بسیاری از سرمایه گذاران از این تکنیک برای شناسایی برخی سهام در بازار استفاده می کنند؟ در اینم مقاله قصد داریم توضیح دهیم که چگونه معاملات بلوکی میتواند موجب افزایش قیمت سهم در ایندعه شود و چه شرایطی برای این کار مورد نیاز کارکردهای بازار مالی می باشد.

تابلوخوانی در بورس در سایت مدیریت فناوری بورس تهران به یکی از محبوب ترین روش های معاملاتی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال برای سرمایه گذاران به حساب می آید و چه بسا سرمایه گذاران زیادی از تابلو خوانی به عنوان یک روش تکمیلی برای خرید و فروش خود استفاده می کنند.

شاید بارها شنیده باشید که در فلان سهم کد به کد و یا معامله بلوکی انجام شده است ولی هیچگاه آن را درک نکرده اید و منبع مطالعاتی خوبی هم برای آن پیدا نکرده اید. در ابن نوشتار قصد دارم در خصوص معاملات بلوکی و مفهوم آن در خرید و فروش سهام صحبت کنم.

معاملات بلوکی به چه معاملاتی گفته می‌شود؟

معاملات بلوکی به معاملاتی گفته می شود که در آن حجم و محدودیت قیمتی وجود ندارد. برای شرکت های بورسی زمانی معامله بلوکی انجام می شود که حجم معاملات سهام و یا حق تقدم سهام 50 برابر محدودیت حجم هر سفارش در بازار باشد و یا معاملاتی که ارزش معامله آن بیشتر از 2 میلیارد تومان باشد. این معاملات معمولا در زمان معاملات بازار انجام می شود و شرایط آن همانند بازار عادی می باشد یعنی سهم در دامنه مجاز خود معامله می شود. معمولا معاملات بلوکی در یک بازار جدا انجام می شود و دلیل آن هم بیشتر مربوط به این است که حجم معاملات انجام شده تاثیراتی در قیمت سهم در بازار ایجاد نکند.

شکل زیر فرایند معاملات بلوکی را نشان می دهد.

معاملات بلوکی

چند نکته درباره معاملات بلوکی:

نکته 1:

در دیده بان بازار نمادهایی که معاملات بلوکی دارند؛ در کنار نماد خود شماره 2 را دارند به عنوان مثال معامله بلوکی نماد وامید در نماد وامید2 انجام می شود.به عنوان مثال در شکل زیردر نمادهای تبرک، وسینا و زاگرس معاملات بلوکی انجام شده است. به عنوان مثال در نماد وسینا 97 میلیون برگ سهم در قیمت 1123 ریال معامله بلوکی انجام شده است.

معاملات بلوکی

شکل زیر نیز صفحه معاملات بلوکی در نماد وسینا را انجام می دهد.

معاملات بلوکی

نکته 2:

در خصوص بررسی ارزش معاملات روزانه باید این نکته را مورد توجه قرار داد که باید ارزش معاملات بلوکی را از ارزش معاملات روزانه کسر کرد تا ارزش معاملات خالص روزانه بازار را بدست آورد که قابلیت استناد داشته باشد

نکته 3:

معمولا شنیده اید زمانی که شاخص کل روزانه منفی باشد در برخی نمادهای بازار ممکن است معامله بلوکی انجام شود. این معاملات به منظور مثبت کردن شاخص کل و یا کم کردن اثر منفی شاخص کل انجام می شود و اصطلاحا میگویند در نماد مورد نظر معاملات بلوکی انجام شده است. بنابراین باید معاملات بلوکی را در هر روز مشخص کرد و اثرات آن را بر روی شاخص کل مشاهده کرد. چرا که ممکن است شاخص کل مثبت باشد و شما فکر کنید که بازار هم مثبت است در صورتی که بسیاری از نمادهای بازار منفی باشد و تنها معاملات بلوکی در یک سهم موجب رشد شاخص شده است.

نکته 4:

در گزارش روزانه بورس کلیه معاملات بلوکی منتشر میشود و با مراجعه به آن گزارش می توان دریافت که معامله بلوکی در چه نمادهایی و با چه حجمی و در چه قیمتی انجام شده است.

نکته 5:

گاهی اوقات ممکن است شنیده باشید که معاملات بلوکی در یک سهم ممکن است موجب رشد قیمتی سهم شود. این جمله درست است و مربوط به سطح انتظارات سرمایه گذاران می باشد چرا که عموما ارزش گذاری بلوک بالاتر از قیمت تابلو می باشد و به همین دلیل انتظار بازار این است که قیمت سهم رشد کند. به عنوان مثال قیمت سهم ایران خودرو 240 تومان بود و زمانی که معامله بلوک 15 درصدی این سهم در قیمت 402 تومان منتشر شد قیمت سهم تا 310 تومان رشد کرد و بعد از اینکه برای بلوک خریداری نیامد و عرضه آن لغو شد قیمت سهم دوباره تا 240 تومان کاهش یافت.

پس زمانی که آگهی بلوکی سهمی منتشر می شود حتما باید معاملات آن را رصد کرد و اثرات قیمتی سهم را مد نظر داشت.

معاملات بلوکی چگونه موجب رشد قیمت سهم می شود؟

زمانی که نمادهای دارای معاملات بلوکی در بازار سرمایه را چک میکنید میبینید که به عنوان مثال معاملات بلوکی بین حقیقی ها و یا حقوقی ها انجام شده است. به طور کلی معاملات بلوکی به صورت زیر انجام می شود:

 • معامله بلوکی از حقیقی به حقوقی: در این معامله جابه جایی سهم توسط یک حقیقی به یک حقوقی انجام می شود. معمولا این نوع معامله اثرات چندانی بر قیمت سهم ندارد.
 • معامله بلوکی از حقیقی به حقیقی: در این معامله جابه جایی سهم توسط یک حقیقی به یک حقیقی دیگر انجام می شود. معمولا این نوع معامله هم اثرات چندانی بر قیمت سهم ندارد.
 • معامله بلوکی از حقوقی به حقوقی: در این معامله جابه جایی سهم توسط یک حقوقی به یک حقیقی انجام می شود. معمولا این نوع معامله هماثرات چندانی بر قیمت سهم ندارد.

معامله بلوکی از حقوقی به حقیقی: در این معامله جابه جایی سهم توسط یک حقوقی به یک حقیقی انجام می شود. زمانی که این جا به جایی انجام شد حتما باید معاملات سهم را رصد کنید و به دنبال یک موقعیت معاملاتی مناسب باشید چرا که وقتی یک حقیقی سهمی را از حقوقی خریداری میکند معمولا دارای یک برنامه برای افزایش قیمت سهم می باشد و از آنجا که قادر به خرید حجم مناسب سهم در بازار نیست با یک حقوقی توافق کرده و آن تعداد سهم را در درصد های بالاتری نسبت به قیمت تابلو از حقوقی خریداری میکند و پس از این معامله بلوکی اقدام به افزایش قیمت سهم می کند. از آنجا که این رفتار بارها در بازار اتفاق افتاده است پس می توان گفت که سرمایه گذاران نیز نسبت به این معامله حساس شده و اقدام به خرید سهم می کنند و همین موضوع باعث افزایش قیمت سهم می شود. اما اینکه آن بازیگر چه سهمی را برای خرید انتخاب میکند را باید در مقاله سهام شناور و اثرات ان بر قیمت سهم و سپس در مقاله سفته بازی در سهم مطالعه کنید.

فیلتر معاملات بلوکی در بورس

برای نوشتن فیلتر معاملات بلوکی در بورس کافی است دستور زیر را در دیده بان بازار و در بخش فیلتر نویسی کپی و سپس آن را اجرا کنید.

‘l18)[(l18).length-1]==’2)

معاملات بلوکی

تفاوت معاملات بلوکی و کد به کد کردن در چیست؟

در بخش های قبل در خصوص کد به کد کردن در معاملات صحبت کردیم و گفتیم که کد به کد کردن در جهت افزایش قیمت سهام صورت می گیرد و کارکردهای بازار مالی معمولا با توافق بین خریدار و فروشنده که صورت می گیرد که فروشنده معمولا حقوقی و خریدار معمولا حقیقی می باشد . حال ممکن است این دو سرمایه گذار متفاوت باشند و یا اینکه ممکن است حقوقی سهم را به کد های حقیقی که در واقع کد های شخصی است منتقل کند و گپس از آن برنامه افزایش قیمت سهام را داشته باشد. اما در معاملات بلوکی قضیه اندکی فرق دارد. ممکن است شرکتی برخی از شرکت های زیان ده خود را به دلیل اصلاح ساختار مالی به صورت بلوکی و در قالب نقد و اقساط واریز کند و یا اینکه شرکتی قبلا سهامی را به صورت بلوکی در بازار به قیمت هر سهم 450 تومان خریده و پس از گذشت زمان و با رشد قیمت سهم قصد دارد آن را به صورت بلوکی و به قیمت بالاتر به فروش برساند و سود شناسایی کند.

انواع سرمایه گذاری و نحوه کارکرد آن‌ها

سرمایه گذاری باعث ترس بسیاری از افراد می‌شود. گزینه‌های بی شماری وجود دارد واین که بفهمید کدام انواع سرمایه گذاری برای پورتفوی ما مناسب است، کمی دشوار به نظر می‌رسد.

در ادامه این مقاله شما را با ۱۰ نوع متداول سرمایه گذاری آشنا می‌کنیم و به شما توضیح می دهیم که چرا ممکن است بخواهید آن‌ها را در پورتفوی خود بگنجانید. اگر در سرمایه گذاری جدی هستید، یافتن یک مشاور مالی برای راهنمایی شما منطقی خواهد بود.

انواع سرمایه گذاری: سهام(Stocks)

انواع سرمایه گذاری : سهام

سهام، شناخته شده ترین و ساده ترین انواع سرمایه گذاری است. هنگام خرید سهام، شما در واقع در حال شراکت در مالکیت یک شرکت تجاری عمومی هستید. بسیاری از بزرگ‌ترین شرکت‌های کشور، مثل جنرال موتورز، اپل و فیس بوک، به صورت عمومی معامله می‌شوند؛ به این معنی که شما می‌توانید سهام آن‌ها را خریداری کنید.

هنگام خرید سهام، امیدوارید که قیمت بالاتر رود تا بتوانید آن را برای سود بفروشید. البته خطر این است که قیمت سهام ممکن است پایین بیاید که در این صورت شما ضرر می‌کنید.

کارگزاران، سهام را به سرمایه گذاران می‌فروشند. شما هم می‌توانید یک شرکت کارگزاری آنلاین انتخاب کنید که برای شما سهام خرید و فروش کند وهم خودتان به صورت مستقیم به ترید بپردازید.

انواع سرمایه گذاری: اوراق قرضه

هنگام خرید اوراق قرضه، اساساً به یک نهاد پول قرض می‌دهید که این نهاد به طور کلی می‌تواند، تجاری یا دولتی باشد. شرکت‌ها، اوراق قرضه شرکتی منتشر می‌کنند، در حالی که دولت‌های محلی، اوراق قرضه وابسته به شهرداری را صادر می‌کنند.

خزانه داری ایالات متحده، اوراق قرضه با سررسید‌های کم‌تر از ۱ سال، بین ۱تا ۱۰و خزانه داری منتشر می‌کند که همه این‌ها توسط سرمایه گذاران خریداری می‌شوند.

در حالی که پول قرض داده می‌شود، وام دهنده سود پرداخت را دریافت می‌کند. پس از سر رسیدن زمان اوراق قرضه، یعنی مدت زمانی که توسط قرارداد، مشخص شده است؛ اصل وجه خود سود آن را پس می گیرید.

نرخ بازده اوراق به طور معمول بسیار پایین تر از سهام است، اما اوراق قرضه ریسک کم‌تری دارد. البته کمی خطر هم وجود دارد. مثلا شرکتی که از آن ک اوراق قرضه خریداری می‌کنید؛ ممکن است منحل شده یا در رابطه با اوراق قرضه وابسته به شهرداری، دولت کوتاهی کند.

اوراق قرضه‌ی با سر رسید کم‌تر از ۱ سال(T-bills)، بین ۱ تا ۱۰ سال(T-notes) و اوراق قرضه خزانه داری یک سرمایه گذاری بسیار مطمئن محسوب می‌شوند.

صندوق سرمایه گذاری مشترک

صندوق سرمایه گذاری مشترک مجموعه‌ای از پول بسیاری از سرمایه گذاران است که به طور گسترده در تعدادی از شرکت ها سرمایه گذاری می‌شود. وجوه سرمایه گذاری مشترک را می‌توان به طور فعال یا منفعلانه مدیریت کرد.

یک صندوق تحت مدیریت فعال، مدیری دارد که خودش اوراق بهادار را برای سرمایه گذای انتخاب می‌کند. مدیران صندوق اغلب سعی می‌کنند با انتخاب سرمایه گذاری‌هایی که از چنین شاخصی پیشی می‌گیرند، شاخص بازار تعیین شده را شکست دهند. یک کارکردهای بازار مالی صندوق منفعلانه مدیریت شده ، همچنین شناخته شده است.

یک صندوق منفعلانه مدیریت شده که به عنوان صندوق شاخص نیز شناخته می‌شود، به سادگی یک شاخص عمده بازار سهام مانند Dow Jones Industrial Average یا S&P 500 را ردیابی می‌کند. صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک می‌توانند در مجموعه گسترده‌ای از اوراق بهادار سرمایه گذاری کنند: سهام، اوراق قرضه، کالاها ، ارزها و مشتقات .

صندوق‌های سرمایه گذاری بسته به آن‌چه در آن‌ها سرمایه گذاری می‌شود، مانند بسیاری سهام و اوراق قرضه با ریسک همراه هستند. البته ریسک آن‌ها اغلب کمتر است، زیرا سرمایه گذاری‌ها ذاتاً متنوع هستند.

نواع سرمایه گذاری :وجوه قابل معامله در بورس(ETF)

صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) از این نظر که مجموعه‌ای از سرمایه گذاری‌ها هستند که شاخص بازار را ردیابی می‌کنند، مشابه صندوق‌های سرمایه گذاری مشترک هستند. ولی بر خلاف آن‌ها که از طریق یک شرکت صندوق خریداری میشود، سهام ETF در بازارهای سهام خریداری و فروخته می شود.

قیمت آن‌ها در طول روز معاملات نوسان می‌کند، در حالی که ارزش صندوق‌های سرمایه گذاری صرفاً ارزش خالص دارایی سرمایه گذاری های شما است که در پایان هر جلسه معاملاتی محاسبه می‌شود.

ETF اغلب کارکردهای بازار مالی به سرمایه گذاران جدید توصیه می‌شود، زیرا تنوع آن‌ها نسبت به سهام جداگانه بیشتر است. با انتخاب ETF که شاخص گسترده‌ای را دنبال می‌کند، می‌توانید ریسک را به حداقل برسانید.

گواهی سپرده

گواهی سپرده (CD) سرمایه گذاری بسیار کم خطر است. شما برای مدت زمان از پیش تعیین شده‌ای مبلغ مشخصی به بانک می‌دهید. وقتی آن دوره به پایان رسید، اصل پول خود را به علاوه مقدار سود از پیش تعیین شده پس می‌گیرید. هرچه مدت وام بیشتر باشد، نرخ بهره شما بالاتر می‌رود.

خطرات عمده ای برای گواهی سپرده وجود ندارد. آن‌ها تا سقف 250،000 دلار بیمه FDIC هستند که حتی اگر بانک شما سقوط کند، پول شما را پوشش می‌دهد. گفته شد ، شما باید اطمینان حاصل کنید که در طول دوره سپرده‌ به پول نیازی نخواهید داشت، زیرا مجازات‌های اساسی برای برداشت‌های زودهنگام وجود دارد.

برنامه‌های بازنشستگی

انواع سرمایه گذاری : برنامه های بازنشستگی

انواع مختلفی از برنامه‌های بازنشستگی وجود دارد. برنامه‌های بازنشستگی مستقل در محل کار، با حمایت مالی کارفرمای شما، شامل برنامه‌های 401 (k) و 403 (b) است. اگر به برنامه بازنشستگی دسترسی ندارید، می‌توانید یک طرح بازنشستگی انفرادی (IRA) دریافت کنید.

برنامه‌های بازنشستگی به خودی خود یک دسته جداگانه از سرمایه گذاری نیستند، بلکه وسیله‌ای برای سرمایه گذاری‌های مختلف از جمله سهام، اوراق قرضه و صندوق‌های سرمایه گذاری است که به یکی از دو روش شما را از پرداخت مالیات معاف می‌کند؛ یا به شما اجازه می‌دهد پیش از کسر مالیات، پول خود را سرمایه گذاری کنید یا به شما اجازه می‌دهد بدون پرداخت مالیات پول خود را برداشت کنید.

آپشن‌ها

آپشن تا حدودی روش پیچیده‌تری برای خرید سهام است. هنگام خرید آپشن، در حال خرید توانایی خرید یا فروش دارایی با قیمت مشخص در یک زمان خاص هستید. دو نوع آپشن وجود دارد: تماس برای خرید دارایی و آپشن‌های فروش.

خطر آپشن این است که ارزش سهام کاهش یابد. اگر قیمت اولیه سهام کاهش یابد، پول خود را از دست می‌دهید. آپشن یک روش پیشرفته سرمایه گذاری است و قبل از استفاده از آن باید احتیاط کرد.

بسیاری افراد از سنوات به عنوان بخشی از برنامه پس انداز بازنشستگی خود استفاده می‌کنند. هنگام خرید سنوات، یک بیمه نامه خریداری می‌کنید و در ازای آن، پرداخت‌های دوره‌ای دریافت می‌کنید.

سنوات ا انواع مختلفی دارند. ممکن است تا زمان مرگ ادامه داشته باشند یا فقط برای یک دوره کارکردهای بازار مالی زمانی از پیش تعیین شده ادامه داشته باشندو ممکن است به پرداخت‌های حق بیمه دوره‌ای یا فقط یک پیش پرداخت نیاز داشته باشد.

این سرمایه گذاری ممکن است تا حدی به بازار سهام مرتبط شوند یا به سادگی بیمه نامه‌ای باشند و هیچ ارتباط مستقیمی با بازارها نداشته باشد. پرداخت‌ها ممکن است فوری بوده و یا به یک تاریخ مشخص موکول شوند یا حتی ثابت یا متغیر باشند.

در حالی که سنوات ریسک نسبتاً کمی دارند، اما رشد چندانی ندارند. مکمل خوبی برای پس انداز بازنشستگی هستند، نه منبع جداگانه برای دریافت بودجه.

ارزهای دیجیتال

انواع سرمایه گذاری: ارزهای دیجیتال

ارزهای دیجیتال یک گزینه سرمایه گذاری نسبتاً جدید است. بیت کوین مشهورترین ارز رمزنگاری شده است، اما تعداد بی شماری دیگر مانند لایت کوین-Litecoin واتریوم-Ethereum وجود دارد. رمزارزها، ارزهای دیجیتالی هستند که هیچ پشتوانه دولتی ندارند. می‌توانید آن‌ها را در صرافی‌های ارزدیجتال خریداری و بفروشید. برخی از خرده فروشان حتی به شما اجازه می‌دهند با آن‌ها خرید کنید.

رمزارزها غالباً دارای نوسانات زیادی هستند و این موضوع، آن‌ها را به یک سرمایه گذاری بسیار خطرناک تبدیل می‌کند.

کالاهای فیزیکی که می‌توانید روی آن‌ها سرمایه گذاری کنید. این کالاها در بازارهای آتی معمول است که تولیدکنندگان و خریداران تجاری – به عبارت دیگر حرفه‌ای‌ها – به دنبال جلب سهم مالی خود در کالاها هستند.

سرمایه گذاران خرده فروشی باید قبل از سرمایه گذاری در آن‌ها اطمینان حاصل کنند که آن‌ها آینده این سرمایه گذاری را کاملاً می‌دانند؛ چرا که که کالاهای سرمایه گذاری این خطر را دارد که قیمت یک کالا به دلیل حوادث ناگهانی به شدت و ناگهانی به هر دو جهت حرکت کند.

به عنوان مثال، اقدامات سیاسی می‌توانند ارزش چیزی مانند نفت را بسیار تغییر دهند یا شرایط آب وهوایی هوا که بر ارزش محصولات کشاورزی تأثیر می‌گذارد.

چهار نوع کالا اصلی وجود دارد:

فلزات – شامل فلزات گران‌بها مانند طلا و نقره و فلزات صنعتی مانند مس است.

کشاورزی – شامل گندم، ذرت و دانه‌های سویا است.

دام و گوشت – شامل گوشت خوک و سیار احشام است.

انرژی – شامل نفت خام، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی است.

نتیجه گیری

ما سعی بر این داشتیم تا انواع سرمایه گذاری را به اختصار برای شما در این مقاله بگوییم که بتوانید از بین آن‌ها انتخاب کنید. در مقالات بعدی به جزئیانت به گفتن آن‌‌ها می‌پردازیم که راحت‌تر بتوانید گزینه‌ی مورد نظر خود را انتخاب کنید.

برخی از آن‌ها برای مبتدیان مناسب هستند، در حالی که برخی دیگر نیاز به تجربه بیشتری دارند. هر نوع سرمایه گذاری سطح متفاوتی از ریسک و پاداش را ارائه م دهد. سرمایه گذاران باید هر نوع سرمایه گذاری را قبل از تعیین تخصیص دارایی که با اهداف آن‌ها همسو باشد، در نظر بگیرند.

نهاد مالی چیست؟

اما همه اشخاص در این زمینه علم و دانش لازم را نداشته و باید برای اداره سرمایه گذاری خود این کار را به سازمان ها و نهادهای مالی مربوطه واگذار نمایند. حداقل وظیفه نهادهای مالی این است که اجازه ندهند ارزش دارایی سرمایه گذاران کاهش یابد و با استفاده از استراتژی های مختلف تلاش کنند تا روز به روز سرمایه افراد افزایش یابد. این نهادها عموما به عنوان واسطه های مالی فعالیت می کنند و نقش بسزایی را در بازارهای مالی ایفا می کنند.

چند نوع نهاد مالی در ایران وجود دارد؟

نهادهای مالی کدامند؟

نهادهای مالی مختلفی در کشور در حال فعالیت هستند که عبارتند از :

چارت انواع نهاد مالی و تقسیم بندی آن

نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس

لیست نهادهای مالی دارای مجوز سازمان بورس در سایت CFI.CODAL.IR به طور کامل موجود است. همچنین شما عزیزان می توانید با مشاوران ما در انتخاب این نهادها مشورت نمایید.

نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه

نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه واسطه‌های مالی بین ناشران اوراق بهادار و سرمایه گذاران در اوراق بهادار هستند که وظیفه اصلی آنها تسهیل امور میان این دو طرف است.

وظایف نهادهای مالی چیست؟

وظایف نهادهای مالی بسیار گسترده است که در این بخش قصد داریم به طور مختصر به آنها اشاره کنیم :

 1. نظارت مستقیم نهادهای مالی سبب می شود تا ریسک معاملات سرمایه گذاران به حداقل برسد.
 2. دریافت تقاضا برای اعطای مجوز نهادهای مالی
 3. بررسی صلاحیت و شرایط افراد متقاضی دریافت مجوزهای نهادهای مالی
 4. برابر سازی شرایط افراد متقاضی دریافت مجوزهای نهادهای مالی با مقررات و تهیه گزارش درباره موافقت یا مخالفت با اعطای مجوز
 5. برقراری ارتباط با نهادهای مالی مرتبط و انجام مکاتبات با آن‌ها
 6. انجام هماهنگی های لازم برای ایجاد جلسات در مورد نهادهای مالی و مسائل مرتبط
 7. دریافت و کامل کردن مدارک پرونده نهادهای مالی مورد نظر و آرشیو نمودن اسناد و اطلاعات آن‌ها
 8. گرفتن گزارش از اسناد و اطلاعات نهادها
 9. ارتباط و هماهنگی با نهادهای برون سازمانی در مورد نهادهای مالی

آشنایی با انواع سرمایه گذاری

شرکت سپرده گذاری مرکزی

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار یا همان سمات یک نهاد اجرایی می باشد که کار اصلی آن رسیدگی به امور معاملات بازارهای بورس می باشد. اوراق بهادار متعلق به سرمایه گذاران در سیستم سمات به نام خود سرمایه گذاران ثبت می شود.

همچنین در سیستم این شرکت ها حقوق سهامداران و سودی که به آنها تعلق میگیرد به نام خودشان ثبت می شود.

بانک های تجاری

بانک های تجاری نهادهای مالی هستند که وظایف گوناگونی مثل صدور دسته چک، انتشار اسکناس، افتتاح حساب برای مشتریان و ارائه خدمات مالی دیگر را برعهده دارند.

صندوق پوششی

صندوق پوششی یا صندوق پوشش ریسک صندوق هایی می باشند که در زمینه های با ریسک بالا سرمایه گذاری می نمایند. ریسک بالای این صندوق ها به دلیل استفاده آنها کارکردهای بازار مالی از وام های بزرگ است در عوض امکان بازدهی این صندوق ها بالاست. افرادی که در این صندوق ها عضو می شوند معمولا دارای سرمایه اولیه زیادی هستند.

مشاوران سرمایه گذاری

مشاوران سرمایه گذاری معمولا افرادی هستند که در زمینه های مختلف سرمایه گذاری مهارت داشته و با بستن قرارداد با افراد سرمایه گذار تمام تلاش خود را می کنند تا این افراد نهایت سود را از سهام و دارایی های خود کسب نمایند.

صندوق های زمین و ساختمان

صندوق های زمین و ساختمان با جمع آوری سرمایه های خرد اشخاص مختلف و سرمایه گذاری دارایی افراد در پروژه های بزرگ ساختمانی، مسکونی و … فعالیت خود را ادامه می دهند و معمولا رهبری این صندوق ها را به افرادی که در زمینه خرید و فروش ملک مهارت دارند واگذار می نمایند.

صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله ETF

صندوق های ETF یکی دیگر از نهادهای مالی می باشند که در مقاله صندوق های قابل معامله به طور کامل به شرح این موضوع پرداخته ایم.

موسسات رتبه بندی اعتباری

موسسات رتبه بندی اعتباری وظیفه رتبه بندی اوراق بدهی شرکت ها با در نظر گرفتن ریسک عدم بازپرداخت یا ورشکستگی را دارند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.