آزمون و خطای بورس


استفاده از نرم افزار های متفرقه از قبیل بات های سرخط گیری، نرم افزارهای سرخط گیری که نه تنها به سرقت لطلاعات کاربران می پردازند موجب اختلال در سامانهای کارگزاری و هسته معاملات می شوند از دیدگاه مرکز نظارت بر امنیت اقدام به حمله داس می باشد و مشتری ناخواسته قصد اختلال در سیستم را داشته است و پیگرد قانونی خواهد داشت هشدار یکی از کارگزاری ها به کاربران خود که منجر به بسته شدن حساب تعدادی از کاربران شده بود.

استنباط و آزمون فرض آماری — مفاهیم و اصطلاحات

استنباط و آزمون فرض آماری یک روش استقرایی هستند. به این معنی که با استفاده از امور جزئی به قانون کلی پی‌ می‌بریم. استفاده از اطلاعاتی که یک نمونه از جامعه آماری در اختیارمان می‌گذارد تا رسیدن به قانونی کلی در مورد این جامعه، مراحل یک تحلیل آماری هستند. برای اطلاعات بیشتر در مورد جامعه آماری به مطلب جامعه آماری — انواع داده و مقیاس‌های آن‌ها مراجعه کنید.

محتوای این مطلب جهت یادگیری بهتر و سریع‌تر آن، در انتهای متن به صورت ویدیویی نیز ارائه شده است.

مفاهیم اولیه در آزمون فرض آماری

هدف اصلی در تحلیل‌های آماری، قضاوت در مورد جامعه آماری (مثلا پارامترهای آن) براساس «آماره» (Statistics) است که بر مبنای مقدارهای نمونه‌ای تصادفی از جامعه محاسبه شده.

از تحلیل آماری در زمینه‌های زیر استفاده می‌شود:

  • برآورد برای خصوصیات و روابطی که در جامعه آماری حاکم است.
  • انجام آزمون فرض که قضاوتی در مورد جامعه آماری است.

ولی مشکلی که در این میان وجود دارد، کمبود اطلاعاتی است که از جامعه آماری داریم، زیرا نمونه گرفته شده از جامعه آماری همه اطلاعات آن را منعکس نمی‌کند و نمونه فقط می‌تواند بخشی از اطلاعات جامعه آماری را به ما نشان دهد. بنابراین برآورد و آزمون‌ها همواره دارای درجه‌ای از خطا هستند.

البته هرچه اندازه نمونه بزرگتر باشد، اطلاعات بیشتری نیز از جامعه آماری به همراه دارد ولی انتخاب نمونه‌های بزرگ از جامعه آماری، هزینه و زمان زیادی می‌برد. هر چند با استفاده از تحلیل‌های آماری، به کمک یک نمونه با صرفه از لحاظ زمان و هزینه، سعی در برآورد یا انجام آزمون آماری داریم که کمترین خطا را داشته باشد.

در ادامه به تعریف چند واژه می‌پردازیم که در تحلیل‌های آماری زیاد به کار می‌روند.

جامعه آماری (Population)

منظور از انجام یک تحلیل آماری، شناخت در مورد خصوصیات اشیاء یا هویت‌های خاصی است که در یک یا چند ویژگی مشترک هستند و تنها مقدار این ویژگی‌ها برایشان متفاوت است. این اشیاء و هویت‌ها، جامعه آماری را در موضوع مورد تحقیق تشکیل می‌دهند.

توزیع آماری (Statistical Distribution)

در بحث تحلیل آماری، توزیع آماری نشان می‌دهد که مقدارهای مربوط به ویژگی‌ها، به شکل خاصی در بین اعضای جامعه توزیع شده‌اند. به این ترتیب می‌توان احتمال این‌که یک نمونه تصادفی برابر با یک مقدار مشخص یا در یک فاصله از اعداد حقیقی قرار بگیرد را محاسبه کرد. توزیع آماری دارای خصوصیاتی است که به آن پارامترهای توزیع آماری می‌گویند. برای مثال آگاهی از این که توزیع داده‌ها در جامعه آماری از توزیع نرمال پیروی می‌کند، به ما یاری می‌رساند تا جامعه‌ آماری را بهتر شناخته و مقدارهای محتمل در چنین جامعه‌ای را حدس بزنیم. به منظور آشنایی با متغیر تصادفی و توزیع‌های آماری به مطلب متغیر تصادفی، تابع احتمال و تابع توزیع احتمال مراجعه کنید.

پارامترهای جامعه آماری (Statistical Parameters)

هر توزیع آماری دارای ویژگی‌های خاصی است. این ویژگی‌ها که می‌توانند به شکلی منحصر بفرد، توزیع مقدارها در جامعه آماری را نشان دهند، پارامتر جامعه آماری نامیده می‌شود. برای مثال میانگین و واریانس می‌توانند پارامترهای توزیع آماری جامعه باشند.

نمونه تصادفی (Random Sample)

نمونه تصادفی، با انتخاب بعضی از اعضای جامعه آماری به صورت کاملا تصادفی حاصل می‌شود. مبنای برآورد پارامترهای جامعه آماری، مقدارهای حاصل از نمونه تصادفی است. نمونه‌های تصادفی معمولا مستقل از یکدیگر و از جامعه آماری یکسانی انتخاب می‌شوند. نمونه تصادفی به حجم n را به صورت $$X_1,X_2,\ldots,X_n$$ نشان می‌دهیم. از آنجایی که از قبل مقدارهای این نمونه مشخص نیست، به آن‌ها متغیرهای تصادفی می‌گویند.

آماره (Statistic)

یک نمونه تصادفی مثل $$X_1,X_2,\ldots,X_n$$ را در نظر بگیرید. تابعی از این نمونه تصادفی که به پارامتر جامعه آماری وابسته نیست، یک آماره محسوب می‌شود. ممکن است توزیع احتمالی برای آماره به پارامتر مجهول جامعه آماری وابسته باشد ولی مقدار آن چنین نیست. برای مثال میانگین یک نمونه تصادفی که با $$\overline X$$ نشان داده می‌شود،‌ یک آماره است. در حالیکه $$\overline X -\mu$$ دیگر آماره نیست زیرا به پارامتر جامعه یعنی $$\mu$$ وابسته است.

sample and population decision

انواع تحلیل‌های آماری

همانطور که گفته شد، هدف از تحلیل آماری، شناخت جامعه آماری براساس مقدارهای حاصل از نمونه‌های تصادفی است. در این میان دو رویکرد در تحلیل‌های آماری بوجود می‌آید.

برآوردیابی

اگر هدف از تحلیل آماری، برآورد پارامتر جامعه آماری باشد بطوری که دقت برآورد نیز قابل محاسبه باشد، «برآوردیابی» (Estimation) انجام شده است. آماره‌ای که برای عمل برآوردیابی به کار گرفته شده نیز «برآوردگر» (Estimator) و نتیجه حاصل از آماره توسط مقدارهای نمونه تصادفی را «برآورد» (Estimate) پارامتر جامعه می‌گویند.

روش‌های مختلفی برای برآوردیابی پارامترهای جامعه آماری وجود دارد. ممکن است برای برآورد پارامتر جامعه آماری به یک نقطه یا مقدار اشاره کرد. این مقدار که توسط نمونه تصادفی ایجاد شده، «برآورد نقطه‌ای» (Point Estimator) برای پارامتر نامیده می‌شود. ولی گاهی از یک فاصله عددی به عنوان برآورد پارامتر جامعه، استفاده می‌شود و با میزان اطمینان مشخصی، اعلام می‌شود که این فاصله شامل پارامتر جامعه است. در این حالت برآورد حاصل را «برآورد فاصله‌ای» (Interval Estimator) برای پارامتر می‌نامند.

برآوردگر نقطه‌ای

به منظور برآورد نقطه‌ای از شیوه‌های مختلفی در آمار استفاده می‌شود. روش‌ «گشتاوری» (Moment) یکی از این روش‌ها است که توسط آماردان انگلیسی «کارل پیرسون» (Karl Pearson) در سال 1894 به کار گرفته شد. از روش‌های دیگر می‌توان به روش «حداکثر تابع درستنمایی» (Maximum Likelihood Function) اشاره کرد که توسط آماردان انگلیسی «رونالد فیشر» (Ronald Fisher) در سال‌های 1912 تا 1920 مورد استفاده قرار گرفت و قضیه‌های زیادی را براساس آن اثبات کرد.

برای این که نشان داده شود، برآورد، چقدر از پارامتر دور یا نزدیک است، از ملاک‌هایی مانند «میانگین مربعات خطا» (Mean Squared Error) که به MSE نیز معروف است، استفاده می‌شود. به این ترتیب برای مقایسه دو برآوردگر کافی است که مقدار MSE را برای هر یک محاسبه کنیم و برآوردگری را انتخاب کنیم که دارای MSE کمتری است. البته انتخاب بهترین برآوردگر به معیارهای دیگری نیز احتیاج دارد که در این نوشتار به آن‌ها نمی‌پردازیم.

برآوردگر فاصله‌ای

ممکن است برای برآورد پارامتر جامعه، از یک فاصله تصادفی استفاده شود. دو سر این فاصله، توسط توابعی از نمونه تصادفی ساخته می‌شود. بنابراین اگر $$g_1$$ یک سر فاصله و $$g_2$$ تابع مربوط به سر دیگر فاصله اطمینان باشد، خواهیم نوشت:

در این حالت می‌گوییم فاصله تصادفی $$g_1$$ تا $$g_2$$ با احتمال $$1-\alpha$$ پارامتر $$\theta$$ را در بر می‌گیرد. از آنجایی که این فاصله براساس نمونه تصادفی محاسبه شده است، با انتخاب نمونه دیگر تغییر خواهد کرد. ولی با توجه به مفهوم احتمال می‌توانیم بگوییم اگر ۱۰۰ فاصله تصادفی برای پارامتر $$\theta$$ براساس ۱۰۰ نمونه تصادفی تولید کنید، $$(1-\alpha)$$ درصد از آن‌ها میانگین جامعه را شامل خواهد شد. همانطور که در تصویر زیر دیده می‌شود اگر خط آبی مقدار واقعی پارامتر جامعه باشد، در بین ۲۰ فاصله اطمینان تولید شده با احتمال ۹۵٪ ، تنها یکی از فواصل، شامل پارامتر جامعه آماری نیست.

confidence interval

به میزان $$\alpha$$ «سطح معنی‌داری» (significance level) یا «سطح آزمون» (Level of Test) و به $$1-\alpha$$‌ «سطح اطمینان» (confidence level) گفته می‌شود. معمولا سطح معنی‌داری را ۵٪ و یا سطح اطمینان را ۹۵٪ انتخاب می‌کنند. هر چه سطح اطمینان را بیشتر کنید طول فاصله اطمینان یعنی $$g_2-g_1$$ بیشتر می‌شود. در حقیقت بازه‌ای که برای پارامتر جامعه در نظر گرفته شده، دقت کمتری را خواهد داشت. و برعکس هر چه سطح اطمینان کاهش یابد، طول فاصله اطمینان کاهش یافته و دقت بیشتری برای مشخص کردن مقدار پارامتر جامعه آماری فراهم می‌شود.

آزمون فرض آماری

در روش‌های مربوط به آزمون فرض آماری، یک گزاره در مورد پارامتر جامعه آماری مورد بررسی قرار می‌گیرد و برعکس روش‌های برآوردیابی، برای پارامتر جامعه مقداری را محاسبه نمی‌کند.

برای مثال، عبارت زیر نمونه‌ای از گزاره‌ای است که می‌توان برای یک آزمون فرض آماری نوشت:

این گزاره بیان می‌کند که میانگین جامعه یا همان $$\mu$$ برابر با ۵ است. گزاره مورد اشاره توسط نمونه تصادفی و روش‌های آزمون فرض سنجیده شده و صحیح یا ناصحیح بودن آن با در نظر گرفتن سطح اطمینان مشخصی، تعیین می‌شود.

معمولا این گونه گزاره‌ها را با حرف H‌ که مخفف کلمه Hypothesis‌ یا فرضیه است، شروع می‌کنند. به همین دلیل گاهی به این گزاره‌ها، فرضیه آماری نیز می‌گویند. اگر با فرض صحیح بودن این گزاره، بتوان توزیع جامعه آماری را مشخص کرد، به آن گزاره، «فرضیه ساده» (Simple Hypothesis) گفته می‌شود و در غیر اینصورت آزمون و خطای بورس آن را «فرضیه مرکب» (Composite hypothesis) می‌خوانند. برای مثال گزاره زیر یک فرضیه مرکب است.

آزمون فرض آماری دارای دو گزاره یا دو فرضیه است. ابتدا «فرضیه صفر» (Null Hypothesis) ظاهر می‌شود که معمولا نظری است که از قبل در مورد پارامتر یا جامعه آماری وجود داشته. برای مشخص شدن اینکه یک گزاره، فرضیه صفر است از علامت $$H_0$$ در ابتدای آن استفاده می‌شود. معمولا هدف از انجام فرض آماری یک محقق این است که به کمک نمونه تصادفی نشان دهد که فرض صفر صحیح نیست. زیرا در غیر اینصورت تحقیق او چیزی بیش از تایید گزاره‌های قبلی در مورد جامعه آماری نخواهد بود.

بعد از فرضیه صفر، «فرضیه مخالف» (Alternate Hypothesis) یا فرض مقابل قرار دارد که هدف محقق از آنجام فرض آماری را نشان می‌دهد. معمولا این فرضیه نقیض فرضیه صفر است و آن را به علامت $$H_a$$ یا $$H_1$$ نشان می‌دهند.

برای مثال فرض مخالف برای فرض صفر قبلی می‌تواند به صورت $$H_a: \mu=6$$ نوشته شود که یک فرضیه ساده است. همچنین می‌تواند به صورت $$H_a: \mu>5$$ باشد که یک فرضیه مرکب است. مهم این است که دو گزاره یا فرضیه صفر و مخالف، همپوشانی در مورد پارامتر جامعه آماری نداشته باشند.

به این ترتیب یک آزمون فرض آماری برای مثلا پارامتر میانگین جامعه آماری می‌تواند به یکی از صورت‌های زیر نوشته شود:

برای اینکه مشخص شود که آیا براساس نمونه می‌توان فرض صفر را رد کرد باید ملاکی در نظر گرفته شود. در چنین حالتی یک آماره را ملاک قرار دهیم که آن را «آماره آزمون» (Test Statistic) می‌گویند. در نتیجه، با توجه به توزیع آماره‌ آزمون، یک «ناحیه بحرانی» (Critical Region) ساخته می‌شود. البته انتخاب این ناحیه بحرانی بر اساس معیاری است که در ادامه به توضیح آن می‌پردازیم. اگر مقدار آماره آزمون با توجه به نمونه تصادفی در ناحیه بحرانی قرار بگیرد، فرض صفر رد می‌شود. در غیر اینصورت دلیلی برای رد کردن فرض صفر وجود ندارد.

همچنین آستانه مقداری در آزمون فرض که بواسطه آن امکان رد فرض صفر یا عدم رد آن وجود دارد «مقدار بحرانی» (Critical Value) نامیده می‌شود. در ادامه برای روشن شدن موضوع به یک مسئله در همین رابطه می‌پردازیم.

در یک بازی شانسی، باید یک سکه پرتاب شود. اگر سکه شیر بیاید برنده خواهیم بود و در غیر اینصورت بازنده. برگزار کننده این بازی ادعا دارد که سکه‌اش نااریب است. یعنی احتمال ظاهر شدن شیر با خط برابر است. برای اینکه ادعای برگزار کننده را بررسی کنیم یک آزمون آماری تشکیل می‌دهیم.

اگر p احتمال مشاهده شیر باشد، فرضیه‌های این آزمون آماری به صورت زیر است:

هر دو طرف با هم توافق می‌کنیم اگر در ۱۰ بار پرتاب سکه 5 بار شیر مشاهده شد، سکه نااریب است و در بازی شرکت می‌کنیم و در غیر اینصورت از بازی خارج خواهیم شد. پس اگر X را تعداد شیر در ۱۰ بار پرتاب سکه در نظر بگیریم ناحیه بحرانی به صورت $$X\neq ۵$$ نوشته می‌شود و مقدار بحرانی نیز برابر با 5 است. حال سکه را 10 بار پرتاب می‌کنیم و تعداد شیرها برابر با ۶ می‌شود.

بنابر نتیجه نمونه تصادفی و ناحیه بحرانی در بازی شرکت نمی‌کنیم و شانس برنده شدن در این بازی را از دست می‌دهیم. ولی شاید در تصمیم‌گیری اشتباه کرده باشیم. جدول زیر به بررسی این گونه خطاها می‌پردازد. ستون‌ها، نتایج آزمون آماری (تصمیم ما) و سطرها، واقعیت در مورد نااریب بودن سکه را نشان می‌دهند.

hypothesis_testing

در این بازی با توجه به تصمیماتی که براساس مقایسه بین واقعیت و تصمیم ما وجود دارد ممکن است دچار دو گونه خطا بشویم. خطای نوع اول عدم شرکت در یک بازی عادلانه است که در نتیجه شانس برنده شدن در آن را از دست داده‌ایم. خطای نوع دوم نیز شرکت در بازی است که عادلانه نیست. در نتیجه شکست در این بازی دور از انتظار نخواهد بود.

در چنین حالتی احتمال خطای نوع اول را $$\alpha$$ و احتمال خطای نوع دوم را $$\beta$$ می‌نامند. توان آزمون نیز به صورت $$1-\beta$$ قابل محاسبه است که همان احتمال رد فرض صفر به حق است. به بیان دیگر توان آزمون نشان می‌دهد با چه احتمالی، تصمیم درست در رد فرض صفر اتخاذ شده. توان آزمون در این مثال احتمال عدم حضور در یک بازی ناعادلانه را نشان می‌دهد.

با توجه به مفهوم احتمال خطای نوع اول، ناحیه بحرانی را می‌توان محدوده‌ای وابسته به آن در نظر گرفت. هر چه احتمال خطای نوع اول را کاهش دهیم، ناحیه بحرانی کوچک‌تر شده و امکان رد فرض صفر ضعیف‌تر می شود. و برعکس اگر خطای نوع اول را افزایش دهیم، در بیشتر موارد آزمون آماری به رد فرض صفر رای خواهد داد. در نتیجه معمولا احتمال خطای نوع اول را در کارهای صنعتی ۵٪ و برای امور پزشکی و حساس ۱٪ در نظر می‌گیرند.

لازم به یادآوری است که بیشتر آزمون‌های آماری استاندارد، دارای حداکثر توان آزمون هستند یعنی با فرض ثابت بودن خطای نوع اول در سطح ۵٪، خطای نوع دوم آن‌ها از هر آزمون دیگری کمتر است.

اگر مطلب بالا برای شما مفید بوده است، احتمالاً آموزش‌هایی که در ادامه آمده‌اند نیز برایتان کاربردی خواهند بود.

سیاست آزمون و خطای بازار بورس به ضرر سرمایه گذاران

در حال حاضر بازار با شیفتی شدن معاملات مدیریت می‌شود، که ممکن است این گزینه سیاست‌گذاران، روند معاملات را تغییر دهد. بورس سیاست آزمون و خطا را در پیش گرفته است؛ به همین دلیل تغییراتی که در این بخش اتفاق می‌افتد به ضرر سرمایه‌گذاران تمام می‌شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از راه آرمان، ورود سهامداران جدید به بازار سرمایه و هجوم نقدینگی از سویی و افزایش تعداد شرکت‌هایی که برای اولین بار سهامشان در بورس عرضه می‌شود ازسوی دیگر، موجبات اختلال در سیستم‌های نرم‌افزاری بورس را فراهم کرده است.

برخی معاملات روند طبیعی را طی نمی‌کنند و در برخی روزها مشکلاتی را برای سهامداران به وجود می‌آورند، از این رو ناظران بازار، صاحبان سرمایه را به سمت شیفتی کردن معاملات سهام برخی نمادها هدایت می‌کنند، تا پرونده اختلال در سیستم معاملات با چند شیفته شدن بازار بسته شود.

این در حالی است که بارها به مدیران بازار درمورد اختلالات احتمالی در انجام معاملات هشدار داده شده بود؛ اما با توجه به اینکه طراحان سیستم هسته مرکزی معاملات حامی‌ تحریم ایران هستند، رایزنی‌های انجام‌شده برای رفع اختلالات هسته مرکزی راه به جایی نبرد.

به همین دلیل برای حل مشکلات فعلی، مدیران بورس باید با ساز و کاری جدید سیستم‌های نرم‌افزاری را مدیریت کنند، اما در حال حاضر بازار با شیفتی شدن معاملات مدیریت می‌شود، که ممکن است این گزینه سیاست‌گذاران، روند معاملات را تغییر دهد، بورس سیاست آزمون و خطا را در پیش گرفته است؛ به همین دلیل تغییراتی که در این بخش اتفاق می‌افتد به آزمون و خطای بورس ضرر سرمایه‌گذاران تمام می‌شود.

ناظران بازار سیاست شیفتی کردن داد و ستد‌ها را تنها راهکار مدیریت بازار سرمایه ذکر می‌کنند، که ممکن است در کوتاه‌‌مدت باری از دوش هسته معاملات بر‌دارد؛ اما این روش با روح بازار سرمایه که رابطه نزدیکی با رقابت و کارآیی دارد در تضاد است.

راه‌های مختلفی که بورس برای مدیریت این وضعیت امتحان می‌کند، همچنان سهامداران را با ضرر و زیان قابل توجهی مواجه می‌کند و شیفتی شدن زمان معاملات در بهترین حالتی که بتواند به کنترل بهتر بازار کمک کند، حداکثر سه ماه است از این‌رو با طی شدن این زمان، اتفاقات نگران‌کننده‌ای در بازار رخ می‌دهد.

از سویی دیگر رفتار سیاست‌گذاران بازار که در این روزها زیر ذره‌بین بازیگران بورس قرار گرفته است، نشان می‌دهد تصمیماتی که در راستای شیفتی شدن زمان معاملات گرفته شده، بعضا از چارچوبی مشخص و منظم خارج است، که یکی از ایرادات جدی به نحوه مدیریت ناظران بازار بر شیفتی شدن معاملات است.

شائبه زمان‌بندی‌های سلیقه‌ای و بدون کار کارشناسی برای باز و بسته کردن نماد‌ها از موضوعاتی است که اما و اگرهای بسیاری برای جامعه سهامداری ایجاد کرده است.

بازار سرمایه در حالی به‌هم ریخته است که سرمایه‌گذاران در انتظار ورود شرکت‌های جدیدی برای عرضه به بورس هستند؛ اما در یک ماه اخیر بسته‌شدن نمادها در روال عادی بازار و داد و ستد آنها در خارج از ساعات عادی بازار، افزایش ریسک معاملات را بالا برده؛ به طوری که تهدیدی جدی در نقد شوندگی سهام محسوب می‌شود.

بنابراین باید بپذیریم که سیاست‌های جدید اتخاذشده برای کنترل بازار، گامی ‌درجهت کاهش فشار بر هسته معاملات است و از طرفی ریسک معاملات را بالا می‌برد.

این در حالی است که بسیاری از صاحبان سرمایه که به تازگی وارد بورس شده‌اند، تجربه سهامداری و ریسک‌پذیری در سرمایه‌های خود را ندارند؛ اما شواهد حاکی از آن است که پافشاری ناظران بازار بر شیفتی کردن معاملات ادامه خواهد داشت و برنامه دیگری برای حل مشکلات روی میز سیاست‌گذاران نیست، با این حال انتظار می‌رود که هسته و سامانه معاملاتی جدید به سرعت راه‌اندازی شود تا در یک ساعت معاملاتی تمام نماد‌ها حضور داشته باشند.

آموزش سفارش سرخطی در بورس

آموزش سفارش سرخطی در بورس

سفارش سرخطی در بورس سریع از بقیه با روش اختصاصی بورس فا. حتما برای شما این سوال پیش آمده که در هنگام ارسال سفارشات چگونه جایگاه بهتری کسب کنیم؟ لذا در این مقاله به آموزش سفارش سرخطی در بورس و ترفند خرید عرضه ی اولیه در روز دوم به بعد می پردازیم. این روش ها در تمام کارگزاری ها از جمله آگاه، مفید، فارابی، مبین سرمایه و… قابل اجرا خواهد بود.

سرخط زدن در بورس یعنی چه؟

برخی از سهم ها هستند که تقاضای بسیار زیادی برای آنها به همراه است. به همین دلیل از ثانیه های اولیه ی ارسال سفارش صف های خرید آنها سنگین می شوند. به همین دلیل هر کس بتواند سفارش خود را سریعتر به سازمان بورس ارسال نماید، شانس بیشتری برای خرید آن سهم دارد.

به عملیاتی که باعث می شود نوبت بهتری برای خرید سهم بدست بیاوریم سر خط زدن در بورس گفته می شود. این عملیات باید با زمان مجاز ارسال سفارشات در بورس یکی باشد. به همین دلیل باید مجموعه اقداماتی قبل از زمان مجاز و در حین زمان مجاز انجام دهیم.

فیلم آموزشی سرخطی زدن در بورس و خرید عرضه اولیه در روز دوم به بعد

چرا آموزش سفارش سر خطی در بورس را یاد بگیریم؟

با یادگیری آموزش سفارش سرخطی در بورس و در صورت موفق شدن و خریدن آن سهم به دلیل وجود تقاضای زیاد در روزهای بعدی، سود بسیار مناسبی می تواند نصیب شما شود. برای همین در این آموزش با هدف توزیع عدالت و برابری اقدام به نشر تمام روش های مجاز سرخطی کرده ایم.

همچنین با خرید سرخطی عرضه اولیه در روز دوم به بعد شما می توانید تا 100 درصد سود کنید.

نرم افزار ارسال سفارش سرخطی در بورس

شما به دانلود نرم افزار ارسال سفارش سرخطی در بورس نیاز ندارید. چرا که طبق اخطار های کارگزاران به مشتریان خود استفاده از این نرم افزارها برای ارسال سفارش های سرخطی مجاز نیست.

توجه شما را به هشدار یکی از کارگزاری ها جلب می نماییم : استفاده از هر نرم افزاری به غیر از سامانه هایی که توسط سازمان بورس دارای مجوز می باشند از لحاظ امنیتی مورد تایید نیست.

استفاده از نرم افزار های متفرقه از قبیل بات های سرخط گیری، نرم افزارهای سرخط گیری که نه تنها به سرقت لطلاعات کاربران می پردازند موجب اختلال در سامانهای کارگزاری و هسته معاملات می شوند از دیدگاه مرکز نظارت بر امنیت اقدام به حمله داس می باشد و مشتری ناخواسته قصد اختلال در سیستم را داشته است و پیگرد قانونی خواهد داشت

هشدار یکی از کارگزاری ها به کاربران خود که منجر به بسته شدن حساب تعدادی از کاربران شده بود.

دوست داری تو بورس حرفه ای شی؟ لینک مقابل رو ببین » دوره آموزش بورس

خلاصه ی موارد توضیح داده شده در ویدیو:

عدم نیاز به دانلود روبات سرخط خرید در بورس
روشی که برای تمام کارگزاری های بورسی از جمله مفید، فارابی، آگاه و … کار می کند.
ابتدا حدود 10 سفارش را قبل از شروع بازار ثبت کنید.
10 ثانیه قبل از شروع بازار یک سفارش را ارسال نمایید تا رد شود.
3 ثانیه مانده به زمان مجاز ارسال سفارش‌ها باقی سفارشات خود را ارسال کنید.
کلیه ی موارد فوق را در یک سرور مجازی ویندوز یا لینوکس ارسال نمایید.

جطور سرخطی بورس بزنیم

سرور مجازی مناسب برای بورس

سرور مجازی برای بورس مناسب است که سرعت اینترنت آن از سرعت اینترنت عادی خانگی بیشتر باشد. نزدیک سرورهای سازمان بورس باشد، لذا هنگام خرید به اینکه محل سرور تهران باشد توجه کنید.

پس از خرید هم پینگ سرور و سرعت اینترنت آن را تست بفرمایید.

سرور های مجازی را می توانید ماهانه اجاره کنید. برای انتخاب سرویس دهنده ی مناسب می توانید در اینترنت سرچ کنید. شرکت های ایران سرور، میهن وب هاست، پارس پک و … جز شرکت های قدیمی و مورد اعتماد در زمینه ی ارائه ی سرورهای مجازی ایران هستند. همچنین شرکت وب داده نسبت به ارائه ی سرور مجازی با سرعت بالا ویژه ی بورس اقدام می کند. البته پشتیبانی این شرکت اصفهانی به نسبت بقیه ی گزینه ها ضعیفتر می باشد.

توجه کنید که نیاز به هزینه ی زیاد برای تهیه ی سرور مجازی به هیچ وجه نیست. فقط سروری که سرعت و پینگ مناسب داشته باشد و در ایران قرار گرفته باشد کفایت می کند.

سوالات متداول پیرامون سفارش سرخطی بورس

برخی از سهام ها همیشه طرفداران زیادی دارد و این باعث میشود که تقاضای این سهام ها بالا رود. به همین دلیل در ثانیه های اول اگر کسی بتواند سریع تر خرید سهم را ثبت کند شانس بیشتری برای سود دارد.

بورس فا یک آموزش تخصصی در این مقاله منتشر کرده است که کاملا اختصاصی است و شما میتوانید با این روش سریع تر از بقیه درخواست خود را برای عرضه اولیه ثبت کنید.

طبق تحربه عرضه اولیه همیشه سود دهی خوبی داشته و شما با این آموزش سرخط زنی میتونید زودتر از بقیه برای خرید عرضه اولیه اقدام کنید

  • Share on Twitter
  • Share on Facebook
  • Share on Pinterest
  • Share on LinkedIn
  • Share on Reddit

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

Trading View

آموزش تصویری ساخت اکانت Premium رایگان در Trading View

Nexo

آموزش ثبت نام در نکسو (Nexo)

Pionex

آموزش ثبت نام در کارگزاری پیونکس (Pionex)

OKEX

آموزش ثبت نام در صرافی اوکی ایکس (OKEX)

فیبوگروپ

آموزش ثبت نام در کارگزاری فیبو گروپ (Fibo Group)

meta

آموزش اتصال روبو فارکس به Meta Trader در ویندوز و تلفن همراه

85 دیدگاه

به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.

بسیار عالی و کاربردی

سلام .میخوام بدونم با سرمایه ۲ملیون تومن حدودا تا آخر ماه چقد میتونم سود کنم .اینم بگم تازه واردهستم به بورس و هیچی نمیدونم!

سلام
دوست من حتما روی لینک مقابل کلیک کنید و دوره ۲ ساعته رایکان رو مشاهده کنید : آموزش بورس به زبان ساده

سلام
طبق آموزشتون عرضه اولیه خریدم(قیمت و حجم رو حداکثر انتخاب کردم) بعد از کشف قیمت بقیه ی پول به حسابم بر نگشت
باید چکار کنم …
لطفا راهنمایی کنید

صبر کنید تا روز معاملاتی بعدی بر می گرده.

عالی بود، لطفا سرور هم معرفی کنید

سلام
ایران سرور خوبه / parsdev.com هم خوبه

واقعا خوب بود..خیلی ممنون

با سلام من کشاورزی و مدبر اسیا کد دارم هیچ کدومشون قسمتی به اسم سفارشات در انتظار ندارن

جفتشون اکسیر استفاده می کنند و سامانه اکسیر داره. راهنماشو مطالعه بفرمایید.

متشکرم با عرض خسته نباشید لطفا بفرمائید که آیا گوشیها هم می توانند از سور مجازی استفاده کنند و هم چنین ایا گوشیها هم از لحاظ کیفیت و مدل در سفارش گیری تاثیر دارند

سلام
میتونن استفاده کنن ولی یکم سخته تو گوشی وارد سرور مجازی بشید و کلیک بخواید بکنید. اون روز بخصوص رو میتونید از کافی نت یا از دوستی بخواید براتون بزنه.
تو کیفیت خیر فرقی نداره به شرطی که بتونید رو دکمه ها با دقت کلیک کنید.

خوب اون قسمت آخر مربوط به سرو باز هم ابتدا دستور از کامپیوتر ما باید ارسال بشه به سرور و سرور اون رو‌منتقل میکنه به کارگزاری، چه تفاوت خاصی میتونه داشته باشه. چون همون در طی زمان ارسال از کامپیوتر به سرور دستور میتونه برسه به کارگزاری.

از چند ثانیه زودتر 10 اردر بزنید فرق می کند و بسیار سریعتر می نشیند.

سلام
نگفتید از کدوم سایت سرور بخریم تو ویدیو گفتین تو سایت هست ولی هرچی گشتم نیس
لطفا به ایمیلم ارسال کنین جوابو چون ممکنه گم کنم مطلبو

ایران سرور. میهن وب سایت. وب داده انتخاب کنید.

با عرض سلام کارگزاری من بانک ملی هست قسمت ثبت سفارسات در انتظار رو ندارد لطفا راهنمایم کنید

سلام
اگر سامانه اکسیر هست باید داشته باشه. تو توضیحات و آموزشش سرچ کنید.

سلام پشتیبان شما کجاست. می خواستن بدونم جه نوع سرور مجازی رو انتخاب کنم ممنونم.

سلام
شرکت های ایران سرور، میهن وب هاست و وب داده مناسب هستند.

سلام میشه گلچینی از بهترین سیستم های معاملتی پیشرفت وخلوترین کارگزارارو معرفی کنین برای سر خطی زدن خیل ممنون

سبد پیشنهادی در کانال هست. کارگزار خلوت هم بانکیا خوبن. بانک انصار و مسکن و سامان

سلام با این پکیج بورس299 واقعا میشه کار با بورس شروع کرد و درآمد داشت ؟ واقعا مشکلات مالی خسته شدم وجدانأ کمک کنید

سلام
اگر وقت بزارین قطعا یاد میگیرین. دوست من همونطور که نوشته شده این پکیج تضمین ۱۰۰٪ یادگیری شمارو داره.
با ما در تلگرام در ارتباط باشید.

سلام وقتتون بخیر
ببخشید شما داخل اموزش فرمودین سرعت اینترنت بالای آزمون و خطای بورس 200 مگابایت بر ثانیه باشه عالیه الان من میخام سرور مجازی بگیرم یه پکیج داره نوشته سرعت دانلود و اپلود 50 مگاباید بر ثانیه و سرعت سرور اختصاصی 400 مگابایت بر ثانیه شما کدوم سرعت مدنظرتون بود سرعت دانلود و اپلود یا سرعت سرور؟.

سلام بر شما
خودتون پاسخ سوالتون رو در خط اول فرمودید. شرکت های دیگر رو هم بررسی بفرمایید و شرکتیت که ضمانت بازگشت وجه داره رو انتخاب کنید.

سلام
مرسی عالی بود فقط کارگزاری فارابی این گزینه پیش نویس یا ذخیره نداره. ؟
این چطوری میشه باید تند تند کلیک ارسال بزنیم ینی یا ؟؟؟

سلام توضیحات در ویدئو کامل بیان شد؛

اینا همش الکیه
من ۲ میلیون دادم خریدم یه ماهه
لَگ داشت
درسته سرعت ۱۵۰م بر ثانیه داشت و پینگ پایین ولی چون لگ داشت و یا هر دلیله ی دگه ای میتونه داشته باشه
به هیچ وجه کار نکرد و بد تر هم شد
من دستی وارد میکردم جلوتر میفتادم با این سرور ها هم چندین بار امتحان کردم جایگاهم خیلی بدتر افتاد و اصلا پشتیبانی هم پاسخگو نیست و میگه مشکله خودتونه
همه ی اینا تبلیغاته دزدیه
خامه این چیزا نشید

اولا گرون خریدید. 2 میلیون با سرعت 150 مگ بر ثانیه.
ثانیه چرا لگ داشت.
خب یه خوبشو می گرفتید.
ما با همین روش نتایج خوب گرفتیم شکر خدا. بعدشم شرکتای سرور معمولا تا 7 روز پولتون رو پس میدن. چشمتون رو باز می کردید موقع خرید.

من امتحان کردم نشد
سرعتشم جالب نیست از سرور میهن وب سایت قیمت 160 تومنی
بعد 15 بیت کردم رنگ رو و پرفرمنس هم تیک ها رو برداشتم
تکنیک دیگه ای نیست برای سرعت

سلام
قبل از خرید سرعت اینترنت رو از شرکت بپرسید. اگ خوب نبود براتون بعد از 24 ساعت قابلیت بازگشت وجه هست.

اقا سلام وقت بخیر سامانه اکسیر سفارشات باز نداره اصلا !
شما هر جاشو بگی من چک کردم نداره
لطفا بگید چیکار کنم

کارگزاریتون اگ سامانه ی دیگ داره استفاده کنید یا از کارگزاری دیگر بهره مند شوید.

سالها به چیزی که به تازگی اسم گذاشتید روش مشغول بودم، خیلی نامردی ها رو دیدم رانت های سرخطی هیچ اقدامی تا چند وقت پیش برای این موارد نمی شد و همیشه افرادی بودن که همیشه سرخط بودن یک سفارش هم نه چندین سفارش مثلا مال یک فرد حقیقی یا حقوقی می بود. حالا اقداماتی شده ولی کافی نیست.
خودتون رو با این چیزها الاف نکنید، همه این آموزشهای که توی اینترنت هست برای من خاطره هست، سالها قبل انجام دادم، بدترین نتیجه رو هم از سرور مجازی گرفتم، نمیدونم چرا ولی دقت کنید اینکه سرخط باشید به عوامل بسیاری بستگی داره، با محاسبه نمیتونید، چون عوامل دخیل در موضوع متغیر هستن به عنوان نمونه:

1. چه تعداد سفارش در ثانیه برای اون سهم ارسال میشه (این متونه در زمان ثبت سفارش یا رد شدن سفارش تاثیر داشته باشه)
2. سرعت ارتباط شما با سرور چقدر باشه مثلا من دیدم یک درخواست ممکنه ظرف 60 میلی ثانیه ثبت بشه ولی درخواست بعدی 70 میلی ثانیه (هر ثانیه 1000 میلی ثانیه هست)
3. و در کل به لحاظ فنی مباحث زیادی هست که میتونه محاسبات رو به سادگی تغییر بده

یک نکته پایانی بگم اونم اینکه کارگزاری مفید زمان ثبت هر درخواست رو روی 500 میلی ثانیه تنظیم کرده یعنی 200 میلی ثانیه بیشتر از چیزی که گفته شده… و شما در هر ثانیه میتونید تنها یک سفارش بفرستید در حالی که این باید 3 عدد باشه بر اساس 300 میلی ثانیه

در نهایت اگه بخوایم عدالت برقرار بشه باید دامنه نوسان سهم برداشته بشه. توی همه دنیا همینه ولی اینجا سرزمین رانت هست!

بله همین الان هم عده ای از طریق استیشن میزنن ولی این راه باعث بهبود سرعت میشه عزیز و نسبت ب حالت عادی بهتر هست. ما خودمون بازدهی های خوبی داشتیم شکر خدا. شما نمیتونید پارامتر سرعت اینترنت را از این محاسبات حذف کنید و جز پارامترهای مهم و تاثیر گذاره.

کارگزاری مفید 3 ردر خرید در یک ثانیه زده برای من، کارگزاری بهتری سراغ دارید؟البته که آگاه هم داغونه

تو کانال تلگرام ما سرچ کنید کارگزاری خوب.

یعنی مردم همیشه در صحنه تو هر شرایطی میتونند افراد ساده لوح رو با عناوینی مثل سرور بورسی بتیغند

سلام عزیزم
ما نکات مختلف رو خدمت کاربران عزیز بیان داشتیم که در کل بتونن بازدهی بهتری بگیرند.

بسیار هم ممنوم از اطلاعات عالی شما، البته که برحسب تجربه چندماهه من این اطلاعات را پیدا کرده بودم ولی کاش قبل از اینقدر آزمون و خطا با سایت شما آشنا شده بودم و این مطلب را خوانده بودم

با تشکر
فرمودین شرکتهای معتبر ارائه دهنده سرور مجازی تو سایت درج شده … متاسفانه من پیدا نکردم

سلام عزیزم
تو پاراگراف اخر هستند.

سلام. کارگزاری تدبیرگران فردا .بهتره یا از سایت اکسیر بزنیم‌؟

سلام هم پرانا خوبه و هم سهامیاب.

سلام.ایا تنظیماتی درون خود کارگزاری هست که انجام بدیم .تیک یا گزینه ای؟همین سامانه اکسیر

دستورالعمل کارگزاری رو بخونید.

برای سرخط زدن کدام سرور خوبه

تو مقاله هست، مطالعه کنید.

سلام خسته نباشین…همین سایتایی که گفتین سر زدم بهشون مثلا وب داده یه پک سرور مجازی ایران داره که قیمتش از 99هزار تومن شروع میشه ولی یچیزی به اسم سرور محازی بورس ایران دارن که از 400هزار تومن شروع میشه…بقیه سایتاروهم نگا کردم تقریبا به همین شکله…حالا اینکه چقد مفیدن نمیدونم چون تاحالا از سرور مجازی استفاده نکردم اما از یطرفم سه تا سهم هست که میخام بخرمشون ولی چند روزه که موفق به خریدش نشدم!!

«اعتماد عمومی» در تنور آزمون و خطای فرابورس

بازار سهام همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد و در مسیر صعودی خود بسیاری از نمادها را با صف خرید مواجه کرده است.

«اعتماد عمومی» در تنور آزمون و خطای فرابورس

گروه بورس|محمد امین خدابخش|

بازار سهام همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد و در مسیر صعودی خود بسیاری از نمادها را با صف خرید مواجه کرده است. در این میان با اینکه برخی از روزها بازار با مشکلاتی همچون اخلال در هسته معاملات رو‌به‌رو بوده و حتی برخی روزها دچار هیجان سنگین فروش در کلیت بازار بوده است با این وجود توانسته به سبب ارزندگی اغلب نمادها به رشد خود ادامه دهد. البته باید به خاطر داشت که رونق بازار سهام تنها ناشی از روند خوب سود‌سازی شرکت‌ها نبوده است. در این میان آنچه که توانسته بازار سهام را به فرصتی طلایی برای سرمایه‌گذاری بدل کند، افت قیمت‌ قابل توجه در دارایی‌هایی نظیر ارز، سکه و طلا بوده که در عمل به رخوت در بازارهای موازی انجامیده و توانسته بورس و فرابورس را به فرصتی طلایی برای سرمایه‌گذاری تبدیل کند.

همین امر سبب شده تا سرمایه‌گذاران در نبود بدیلی مناسب برای کسب سود، با وجود تشدید ریسک‌های سیستماتیک در بازار یاد شده بمانند و بی‌توجه به رشد فراتر از انتظار قیمت در بسیاری آزمون و خطای بورس از صنایع به شناسایی سود در مقاطع فعلی اکتفا نکنند. در واقع جذابیت بازار سهام حتی در شرایط فعلی که ارزش این بازار از هزار و 300 هزار میلیارد تومان نیز فراتر رفته فروکش نکرده و آمار حاکی از آن است که ورود نقدینگی به این بازار همچنان ادامه دارد.

توسعه بازارهای مالی منوط به حفظ اعتماد مردم

در چنین شرایطی موردی که بیشتر جلب‌توجه می‌کند، آشنایی سرمایه‌گذاران جدید با بازارهای مالی کشور است که نه تنها می‌تواند تاثیری قابل توجه بر صعود هرچه بیشتر قیمت‌ها در هفته‌های آتی داشته باشد بلکه موجب می‌شود تا آگاهی عمومی در خصوص بازار سرمایه به شکل عملی و پایدار افزایش پیدا کند.

همین سبب می‌شود تا در کنار ورود سرمایه‌گذاران جدید، صیانت از اعتماد عمومی شکل گرفته نسبت به معاملات سهام از اهمیت بیشتری برخوردار شود. چراکه پایداری حضور آحاد مردم در بازار سرمایه نقشی موثر بر سهولت تامین مالی در کشور خواهد داشت که در بلندمدت به بهبود وضعیت شرکت‌ها و پروژه‌های عمرانی منتهی می‌شود.

با اندکی تامل نسبت به شرایط کلی کشور و روند تحولات سیاسی و اقتصادی رخ داده در یک سال و نیم گذشته، اهمیت اعتماد و اقبال شکل گرفته نسبت به بازار سرمایه بیش از پیش مشخص می‌شود. به‌خصوص آنکه ریسک سیاسی تحمیل شده به جریان معاملات در حال حاضر بیشتر از شرایط عادی است و تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده روند فعالیت شرکت‌ها را نسبت به گذشته سخت‌تر کرده است. در چنین وضعیتی انتظار می‌رود که متولیان بازار سهام به خصوص قانون‌گذاران در حوزه مربوطه ریسک بیشتری را بر روند معاملات وارد نکنند و همانطور که بر شفافیت اصرار می‌ورزند، با مسوولیت‌پذیری بیشتری نسبت به ثبات رویه در معاملات اقدام آزمون و خطای بورس کنند.

وقتی چاقو دسته‌اش را برید

درحالی که اقدامات بسیار خوبی در ماه‌ها و سال‌های گذشته در جهت سهولت و دقت معاملات سهام انجام شده است با این حال، بروز برخی ناهماهنگی‌ها و ضعف‌ها در روند تصمیم‌گیری درخصوص سهامداران بازار پایه موجب شده است تا جریان معاملات در تابلوهای فرعی فرابورس دچار بی‌نظمی شود و سرمایه‌گذاران بازار یاد شده هم ضرر کنند و هم با سردرگمی در مورد قوانین تغییر کرده معاملات مواجه شوند.

در شرایطی که از بیرون بازار سهام بیشتر نگاه‌ها برای سنجش وضعیت به شاخص کل بورس تهران دوخته شده است، با این حال بررسی‌های دقیق‌تر حاکی از آن است که در برخی از لایه‌های بازار همچون بازار پایه وضعیت به خوبی سابق نیست و تغییرات متعدد رخ داده در رویه معاملات بازارپایه بسیاری را متضرر و سایرین را سردرگم کرده است. البته باید به خاطر داشت که معاملات تابلوهای این بازار در ماه‌های اخیر به دلیل نوسان‌های غیرمعمولی که داشت، جوی سفته بازانه را شاهد بود و انتظار می‌رفت که نارسایی به وجود آمده در زمینه جهت دهی به جریان معاملات تغییر کند. اما باید توجه داشت که اعمال تغییرات در زمینه یاد شده به گونه‌ای بوده که فشار نامتعارفی را بر سهامداران وارد کرده است.

داستان از آنجا شروع شد که عدم شفافیت نمادهای بازار پایه که در ماه‌های اخیر انتقادهای زیادی را برانگیخته بود سبب شد تا در کنار دامنه نوسان بالای این نمادها (بازار پایه ب 10 درصد و بازار ج نامحدود) سیل عظیم نقدینگی به این نمادها سرازیر شود و شاهد افزایش قیمت بعضا 100 برابری در برخی نمادها نظیر «شمواد» باشیم. همین امر سبب شد تا به منظور کنترل ریسک معاملات لزوم تغییر قوانین این بازار به درستی احساس شود.

با این حال به نظر می‌رسد که حالا تغییراتی خود قرار بود به بهبود وضعیت بازار، شفافیت، و کاهش ریسک معاملات سهامداران خرد و تشویق آنها به خروج از تقاضای حباب گونه تابلوهای فرعی بازار پایه منجر شود، تا به حال تاثیری معکوس داشته و نه تنها موارد فوق را مرتفع نکرده بلکه به تشدید آنها نیز انجامیده است.

همین دیروز بود که برای بار چندم در هفته‌های اخیر اعلام شد که دامنه نوسان نمادهای بازار پایه‌ای تغییر کرده و قرار است تا سقف 5 درصد افزایش یابد. همچنین اندکی بعد خبر از تغییر مجدد مقررات این بازار بر سر زبان‌ها افتاد که چند و چون آن به خوبی مشخص نبود. به منظور افزایش شفافیت در این زمینه تغییر احتمالات مطرح شده را از هاجر میرخوشحال، سرپرست مدیریت بازارهای خارج از بورس فرابورس جویا شدیم که وی تنها به گفتن «تغییرات اختمالی در دستورالعمل‌ها را از وب سایت فرابورس دنبال کنید.» اکتفا کرد.

به علاوه در این روز اعلام شد که اعتراضات شکل گرفته حول محور بازار پایه به شبکه‌های اجتماعی و صحبت‌های بین فعالان بازار محدود نمانده و قرار است تا صدای متضرران بازار پایه این‌بار از طریق صحن مجلس و در قالب سوال نمایندگان از وزیر اقتصاد به گوش مسوولان برسد. به منظور بررسی همین موضوع و برای روشن‌تر شدن زوایای پنهان تغییرات انجام شده در بازار پایه «تعادل» به گفت‌وگو با اکبر حامدی، کارشناس بازار سرمایه پرداخت و کم‌و‌کیف ماجرا را او جویا شد.

این کارشناس بازار سهام گفت: هم‌اکنون تغییرات شکل گرفته در چارچوب بازار پایه سردرگمی قابل توجهی را در میان معامله گران به وجود آورده است. در وقع تغییرات دایمی دستور العمل‌ها نه تنها نحوه تداوم معاملات و چگونگی آن را در هاله‌ای از ابهام برده است، بلکه سرمایه‌گذاران را نیز در شرایطی قرار داده که توانایی تصمیم‌گیری درست را ندارند. وی افزود: چنین رفتارهایی از جانب مسوولان علاوه بر آنکه بی‌نظمی یاد شده را به وجود آورده است، در صورت تداوم به کاهش اعتماد عمومی نسبت به

ساز و کار بازار سهام می‌انجامد. در میان مدت آزمون و خطای بورس این امر نه تنها به متضرر شدن سهامداران می‌انجامد بلکه باعث می‌شود ورود سایر اشخاص به بازارها با مانع بی‌اعتمادی مواجه شود.

حامدی ادامه داد: اگرچه کلیت بازارپایه نسبت به تابلوهای بورس و تابلوهای اول و دوم فرابورس، ‌دارای شفافیت نبوده و بسیاری از شرکت‌های حاضر در آن در تداوم فعالیت خود با مشکل مواجه هستند، اما باید به خاطر داشت که تعداد شرکت‌های ارزنده در این بازار نیز ناچیز نبوده و هستند شرکت‌هایی که دارای وضعیت خوبی از لحاظ عملیاتی هستند.

این کارشناس بازار تاکید کرد: اساس تداوم بهینه فعالیت بازارهای مالی بر ثبات رویه و وجود قوانین پایدار و قابل اتکا استوار است. از این رو نمی‌توان انتظار داشت در بازاری که هر روز قوانین آن در حال تغییر است اشخاص حقیقی و حقوقی با خیال راحت به انجام معاملات بپردازند.

حامدی گفت: البته باید توجه داشت که تغییرات مطرح شده تاکنون به بروز اختلال در سامانه معاملات منجر نشده است.

با این حال باید به بعد روانی موضوع و افرادی که از این بابت متضررشدند توجه بیشتری داشت. نمی‌توان تنها با ذکر این جمله که افراد حاضر در بازار پایه سود بسیاری را در ماه‌های اخیر کسب کرده‌اند از زیر بار مسوولیت شانه خالی کرد. چراکه بسیاری از افرادی که پس از تغییر قوانین متضرر شده‌اند در واقع افراد کم تجربه‌ای هستند که در روزهای پایانی و قبل اعلام یک‌باره تغییرات اعمال شده، به واسطه جو ایجاد شده در کانال‌های تلگرامی اقدام به خریداری سهام بازار پایه‌ای کرده‌اند.

وی در خصوص خبر سوال از وزیر اقتصاد درباره تغییرات اعمال شده در بازار پایه گفت: مردم همواره نشان داده‌اند که بنا به شرایط طبیعی حاکم بر مناسبات انسانی در مقابل هر نوع ضرر مالی مقاومت می‌کنند و طبیعی است که در شرایط فعلی سعی کنند تا نارضایتی خود را از طریق نمایندگان خود در خانه ملت پی بگیرند. در هر صورت دلیل تغییر ساختار بازار پایه هرچه که باشد موجب شده تا در روزهای اخیر بسیاری از نمادهای این بازار مقاومت‌های خود را از دست بدهند و کاهش جدی را شاهد باشند.

حامدی در پایان خاطرنشان کرد: در بررسی پدیده سقوط قیمت‌ها در بازار پایه نباید نقش کانال‌های تلگرامی که تاثیری جدی بر سوق دهی سرمایه‌گذاران به بازار یاد شده داشتند را نادیده گرفت. از این رو بسیار مهم است که در آسیب‌شناسی این پدیده به تاثیر شبکه‌های اجتماعی و جریان اطلاعات توجه ویژه‌ای شود.

ادامه اتخاذ تصمیمات ناگهانی به روش آزمون و خطا در بورس!

ادامه اتخاذ تصمیمات ناگهانی به روش آزمون و خطا در بورس!

به گزارش خبرنگار اخباربانک بازار بورس اوراق بهادار این روزها یکی از بدترین دوره های تاریخ خود را سپری می‌کند.

کاهش حدود ۳۰۰ هزار واحدی شاخص کل در کمتر از یک ماه موید این نکته است که این روزها بازار بورس حال و روز خوشی را ندارد.

بسیاری از فعالان بازار سرمایه تصمیمات عجولانه و ناگهانی را در به وجود آمدن شرایط فوق بی تأثیر نمی‌دانند.

از جمله این تصمیمات ناگهانی دو تایمه کردن معاملات بازار بورس و افزایش ساعت معاملات تا حدود ساعت ۱۵ بود که هفته پیش اتخاذ و در بعد از ظهر چهارشنبه مجدداً ساعت آن کاهش و تا ۱۳ و ۴۵ دقیقه تعیین شد.

اما این تصمیم نیز در کمتر از ۲ ساعت ملغی شد و مجدداً مقرر شد همه معاملات در تایم سابق یعنی ۹ تا ۱۲ و نیم صورت پذیرد!

جلسه شورای عالی بورس نیز که قرار بود روز یکشنبه برگزار شود به دلیل شرایط موجود بازار به روز شنبه موکول شد.

این تصمیمات عجولانه و ناگهانی موجب نوعی بی اعتمادی در بین فعالان بازار سرمایه شده است.

بهتر است مسئولان سازمان بورس و همچنین وزارت اقتصاد اهمیت تصمیمات کارشناسی شده ونیز مشورت با بزرگان و فعالان بازار و را مد نظر قرار داده تا از بروز اصلاح های سنگین که موجب بی اعتمادی است جلوگیری شوداشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.