تعریف مناطق عرضه و تقاضا


از دیدگاه تحلیل‌گران ژاپنی شکاف قیمتی چند نوع می‌باشد؟

بیمه و اقتصاد

پایگاه اطلاع رسانی استاد باقر حیدر قلیزاده مدرس دانشگاه و نماینده بیمه ملت

تمرین های اقتصاد خرد

A B C D E
0 ۸ ۱۴ ۱۸ ۲۰ خوراک
۴ ۳ ۲ ۱ ۰ پوشاک

۲ – توابع عرضه و تقاضا برای کالا در بازار به صورت Q D = 400 – ۲ P , Q 6 = 34 P – ۷۲ می باشد

الف ) قیمت و مقدار تعادلی را تعریف کنید . ب ) در صورتی که تابع عرضه به صورت Q 6 = 15 P – ۹۰ تغییر یابد ، قیمت و مقدار تعادلی را تعیین کنید .

۳ – یک بنگاه تولیدی با تابع تقاضایی به صورت Q D = 60 – ۳ P در بازار و ……. می باشد . مدیریت این بنگاه تابع عرضه Q S = 2 P – ۱۶ را برای محصولات تولیدی اش تخمین زده است . الف ) قیمت و مقدار تعادل را تعیین کنید . در صورتی که دولت بر هر واحد محصول تولیدی بنگاه معادل ۳ واحد پولی مالیات وضع کند ، قیمت تعادلی جدید را محاسبه کنید .

۴ – تابع تقاضای دو فرد را برای کالایی به ترتیب P = 10 – ۲Q , P = 6 – ۲ Q می باشد ، اگر بازار از همین ۲ فرد تشکیل شده باشد، تابع تقاضای بازار را به دست آورید .

۵ – برای توابع تقاضای زیر در سطح قیمت P = 20 ، مقدار کشش قیمتی تقاضا را محاسبه کنید و نوع کالا را از نظر کششی قیمتی تقاضا بیان نمایید .

) ۱۲ Q + 7 P – ۲۱۶ = ۰ الف

۶ – فرض کنید که در یک بازار با دو تابع تقاضا مواجه می با شیم . تابع تقاضای اول به صورت Q 1 = 5000P و تابع تقاضای دوم را در نقطه ی P = 10 قطع می نماید . اگر کشش قیمتی تقاضای تابع تقاضای دوم در نقطه ی تقاطع ۶ برابر کشش قیمتی تقاضای تابع اول باشد ، تابع تقاضای دوم را تعیین کنید .

۷ – فرض کنید که با دو تابع عرضه مواجه باشیم . تابع عرضه ی اول به صورت Q = -4 + 6 P و در سطح قیمت P =15 تابع عرضه دوم را قطع کند ، اگر کشش قیمتی عرضه برای تابع عرضه اول ، در نقطه تقاطع ۸ برابر کشش قیمتی عرضه تابع عرضه دوم باشد ، تابع عرضه دوم را تعیین کنید .

۱- تفاوت اساسی علم اقتصاد و علوم طبیعی در چیست ؟

الف ) آزمایشگاه ب ) شرایط زمانی ج ) شرایط مکانی د ) موضوع مطالعه

۲ – کدام یک از راه های زیر موجب حرکت از نقطه A به نقطه B در منحنی امکانات تولیدی می شود ؟

الف ) تقسیم کار ب ) افزایش منابع طبیعی ج ) انتخاب کارا د ) حداقل کردن هزینه فرصت

۳ – الف ) انتخاب کدام یک از نقاط شکل رو به رو رشد اقتصادی بیشتری را در آینده به دنبال خواهد داشت ؟

الف ) A ب) B ج ) C د ) D

ب ۳ – کدام نقطه عدم کارایی را در تولید نشان می دهد ؟

الف ) A ب ) B ج ) C د( D

ج ۳ – کدام نقطه کارایی اقتصادی را نشان می دهد ؟

الف ) A ب ) B ج ) E د ) نمی توان تعیین کرد

۴ – کمیاب ترین عامل تولید در اقتصاد شامل کدام یک از منابع است ؟

الف ) منابع طبیعی ب ) منابع سرمایه ای ج ) منابع انسانی کارفرمایی د ) منابع انرژی

۵ – کدام یک تعریف مناطق عرضه و تقاضا از کالاهای زیر می تواند پست باشد

الف ) نوشابه ب ) آسپرین ج ) سیگار د ) نان

۶ – اگر کالای x و y جانشین باشد ، با فرض افزایش قیمت کالای x کدام نتیجه حاصل می شود ؟

الف ) کاهش تقاضای کالای y ب ) افزایش تقاضای y ج ) افزایش تقاضای x د ) تقاضای y

7 – اگر با افزایش در آمد مصرف کننده تقاضای کالا نیز افزایش یابد ، در آن صورت آن کالا چه نامیده می شود ؟ تغییری نمی کند

الف ) معمولی ب ) پست ج ) ضروری د ) لوکس

۸ – کدام یک از موارد زیر سبب انتقال منحنی تقاضا نمی شود ؟

الف ) تغییر در سلیقه ب ) تغییر در در آمد ج ) تغییر در قیمت کالا د ) تعریف مناطق عرضه و تقاضا تغییر انتظارات درباره قیمت های نسبی آینده

۹ – در دنیای دو کالایی اگر یک کالا پست باشد در آن صورت کالای دیگر :

الف ) نمی تواند لوکس باشد ب ) نمی تواند ضروری باشد ج ) نمی تواند معمولی باشد

د ) نمی تواند پست باشد

۱۰ – در معادله تقاضا Q = 20 – ۲ P شیب منحنی تقاضا برابر است با :

الف ) ۲- ب ) ۵/۰- ج ) ۲+ د ) ۵/۰+

۱- بانک مرکزی تورم سال ۱۳۷۷ را ۲۰ درصد اعلام کرده است ، این موضوع در حیطه اقتصاد دستوری است یا اثباتی ؟ چرا ؟

۲- در سال ۱۳۷۷ دولت به منظور تامین مالی کسری بودجه اش اقدام به فروش اوراق مشارکت نمود . این اقدام در حیطه ی اقتصاد خرد است یا کلان ؟ چرا ؟

فصل اول : معرفی عرضه و تقاضا و بازار

۱ – مفهوم تعادل چیست ؟ با رسم نمودارهای مناسب نشان دهید تعادل هنگامی که عرضه و تقاضا شیب متعارف خود را نداشته باشند نیز می تواند پایدار باشد .

۲ – با توجه به توابع عرضه و تقاضای زیر: D : P = 300 – ۳ Q

الف ) نقطه تعادل بازار را معین کنید؟

ب ) آیا تعادل پایدار است ؟ با نمودار تقریبی رسم شود

۳ – روش تحلیل مقایسه ای ایستا چگونه است ؟ یک مثال از کاربرد آن در اقتصاد خرد بیان کنید .

۴ – در رابطه با درستی یا نادرستی عبارت زیر استدلال نمایید .

اگر افزایش قیمت قند ، منجر به کاهش تقاضا برای چای گردد در این صورت افزایش قیمت چای می بایستی تقاضا برای قند را کاهش دهد .

۵ – چگونگی تاثیر هر یک از حالات زیر را بر منحنی عرضه چرم در ایران تجزیه و تحلیل کنید . اگر تغییر در عرضه وجود دارد ، منحنی عرضه چرم در چه جهتی منتقل می شود ؟ چرا ؟

الف ) ایران و ترکیه قراردادی مبنی بر صدور چرم ایران به ترکیه برای اولین بار امضا کنند .

ب ) قیمت گوشت گاو کاهش پیدا کند

ج ) دستگاه جدید دباغی چرم اختراع شود که هم ارزان تر وهم سریع تر از دستگاه های قبلی کار کند .

د ) قیمت چرم افزایش یابد

ه ) دولت برای چرم ، سقف قیمت تعیین کنید و مانع فروش به قیمتی بیشتر شود .

۶ – دانستن انواع کشش در مورد تابع تقاضایی که شما فروشنده محصول آن می باشید چه کمکی می تواند به شما بکند ( تحلیل کنید )

۷ – سینما قدس در سانس های آخر شب با کمبود در آمد مواجه است . مدیر مالی سینما گزارش زیر را برای مدیریت سینما ارائه کرده است . مدیر با استفاده از اطلاعات زیر بلیط سینما را از ۴۰۰۰ به ۶۰۰۰ ریال افزایش می دهد . نظر شما راجع به این تصمیم چیست ؟ کشش قیمتی تقاضا برابر ۵/۱- تعداد تماشاگر ۳۰۰ نفر

۱ – فرض کنید تابع مطلوبیت مصرف کننده ای به صورت u = 100 x y باشد . الف ) مطلوبیت نهایی x و y را به دست آورید . ب ) اگر قیمت هر واحد x برابر ۲۰ (واحد پول ) و قیمت هر واحد y برابر ۱۰ (واحد پول ) باشد و مصرف کننده ای قصد داشته باشد ۵۰۰ واحد پول هزینه کند چه مقدار از هر کالا را خریداری خواهد نمود ؟

۲ – فرض کنید تابع مطلوبیت مصرف کننده ای به صورت u = 20 x y باشد اگر قیمت هر واحد x برابر ۸ و قیمت هر واحد y برابر ۴ و درآمد مصرف کننده ۲۰۰ باشد میزان مصرف از هر کالا را به دست آورید .

۳ – تابع مطلوبیت مصرف کننده ای a = x y با درآمد m = 100 وp y = 1 , p x = 2 داده شده است چه مقدار مصرف کالا رفاه مصرف کننده را حداکثر می کند .

۴ – با توجه به تابع مطلوبیت زیر تابع تقاضای فرد را برای کالای x به دست آورید. کشش تابع تقاضای به دست آمده چگونه است ؟ در یک نقطه فرضی آن را محاسبه کنید

5 – فرض کنید قیمت هر واحد کالای x برابر ۱۰ و هر واحد کالای y برابر ۵ باشد با توجه به جدول مطلوبیت نهایی زیر مقدار تقاضا برای هر کالا را در درآمد ۸۵ به دست آورید .

۱۰ ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱ Q X
15 ۲۰ ۲۵ ۳۰ ۳۵ ۴۰ ۴۵ ۵۰ ۵۵ ۶۰ mux
5 ۱۰ ۱۶ ۲۰ ۳۰ ۴۰ ۵۰ ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ muy

6– تابع مطلوبیت مصرف کننده ای به صورت v = x y داده شده است . اگر p x = p y = 1 و m=100 باشد ، چه مقدار مصرف دو کالا مطلوبیت فرد را حد اکثر می کند .

۷ – تابع مطلوبیت فردی به صورت زیر است U = 2 C S ( C ساعت تفریح و S ساعات استراحت این افراد است ) اکر این افراد در ازای هر ساعت کار ۵ تومان دستمزد بگیرد و در ازای هر ساعت تفریح ۱۰ تومان خرج کند این فرد در شبانه چند ساعت کار ، چند ساعت استراحت و چند ساعت تفریح می کند .

۱- الف ) با رسم نموداری مناسب نواحی تولید را توضیح دهید : ب ) ناحیه اقتصادی تولید کدام ناحیه است . چرا به آن ناحیه اقتصادی می گویند .

۲ – مناطق ( نواحی ) سه گانه تولید برای عامل کار و سرمایه را رسم نموده و ناحیه اقتصادی را تعیین کنید

۳ – چرا فعالیت تولیدی خارج از محدوده بین خطوط مرزی غیر اقتصادی است ؟ ( با نمودار توضیح دهید )

۴ – چرا منحنی های تولید نسبت به مبدا مختصات محدب است

۵ – نقطه تعادل تولید کننده ی زیر را مشخص کنید :

P L= 4 , P K = 20 , C = 200 L K Q =

6 – با توجه به اطلاعات داده شده زیر نقطه تعادل بنگاه را مشخص کنید . ب ) مقدار تولید در نقطه تعادل چقدر است ؟

Q = L K P L = 2 P K = 20 C = 4000

7 –قانون بازدهی نزولی را توضیح دهید و با رسم نموداری مناسب نواحی تولید را تشریح نمایید .

۱- فرض کنید تابع هزینه کل موسسه ای در کوتاه مدت به صورت زیر باشد در این صورت به سوالات پاسخ دهید .

الف ) توابع AFC , AVC , AC , MC را به دست آورید : Tc = 2 q 3 – ۲۴ q 2 + 12 q + 250

ب ) نشان دهید MC از حداقل هزینه متوسط متغیر می گذرد .

۲ – میزان استخدام هر یک از عوامل تولید برای بنگاه زیر چقدر باشد تا با هزینه ثابت ۲۰۴۰۰ واحد در هر دوره سود او بیشینه شده باشد .

Q = 2 L 2 + K 2 PL = 4 P K = 20

3 – فرض کنید تابع هزینه کل بنگاهی به صورت TC = q 3 - 5 q 2 + 20 q + 10 باشد :

الف ) توابع AFC , AC , MC را به دست آورید .

ب ) نشان دهید MC در حداقل AVC با آن برابر است.

۴ – عرضه بلند مدت یک صفت رقابتی را که در آن پیامد خارجی مثبت ( اقتصادی ) وجود دارد به همراه نمودارهای هزینه متوسط و نهایی یک بنگاه فرضی رسم نموده و توضیح دهید .

۵ – تابع تولید زیر مروض است . Q = L K

الف ) اگرw = r = 1 و k = 100 باشد تابع هزینه بنگاه در کوتاه مدت را به دست آورید و هزینه های متوسط و نهایی را پیدا کنید .

ب ) اگر w = r = 1 باشد تابع هزینه بلند مدت بنگاه را به دست آورید . هزینه متوسط و نهایی را پیدا کنید .

انحصار کامل فروش :

۱ – اگر تابع تقاضای مصرف کنندگان برایکالای x یک بنگاه انحصاری به صورت p = 330 -20 Q و تابع هزینه کل این بنگاه به صورت T C = 5 Q 2 +30 Q باشد . الف ) قیمت و مقدار تعادل را به دست آورید ب ) حداکثر سود انحصارگر را محاسبه کنید .

۲ – اگر تابع تقاضای مصرف کنندگان برای کالای انحصارگری که تابع هزینه نهایی او mc = 10 می باشد و به صورت p = 100 – ۲ Q باشد . قیمت و مقدار تعادل و سود انحصارگر را محاسبه نمایید .

۳ – اگر تابع تقاضا در یک بازار انحصاری به صورت زیر باشد ، چه میزان از تولید سود بنگاه را حداکثر می کند ، میزان سود را محاسبه نمایید .

P = 20 – ۲ Q TC = Q 3 – ۴ Q 2 +10

4 – اگر تابع تقاضا ی مصرف کنندگان برای کالای یک بنگاه انحصاری به صورت P = 50 – Q باشد و بدانیم تابع هزینه کل این بنگاه TC = 10 Q + 10 است . الف ) قیمت و مقدار تعادل را در این بازار به دست آورید . ب ) حداکثر سود انحصارگر چه میزانی است ؟

۵ – آیا انحصارگر همیشه سود می برد . وضعیتی را ترسیم کنید که انحصارگر دچار زیان کوتاه مدت شده است ؟

۶ – اثر مالیات بر واحد تولید اقتصاد در یک بازار انحصاری را تحلیل کنید .

۷ – تابع تقاضا و تابع هزینه یک بنگاه انحصاری در کوتاه مدت به صورت زیر است . P = 100 – Q TC = 100 = Q 2

الف )اگر بنگاه بخواهد درآمد خود را حداکثر درآمد و سود او چقدر است ؟

ب ) اگر بنگاه بخواهد سود خود را حداکثر کند درآمد و سود او چقدر است ؟

ج ) اگر بنگاه بخواهد درآمد را حداکثر کند مشروط بر این که سود او حداقل ۹۰۰ باشد چه مقدار تولید می کند

تعیین قیمت در بازار رقابت کامل :

۱ – فروش حاکم بر بازار رقابت کامل را برشمرده و تعادل کوتاه مدت بنگاه در رقابت کامل را با رسم نمودارهای مناسب تشریح کنید .

۲ – با توجه به تابع هزینه کل بنگاه رقابتی زیر معین کنید در چه سطحی تولیدی سود بنگاه بیشینه می شود ؟

TC = q 2 - 2 q + 100

3 – خصوصیات یک بازار رقابت کامل را تشریح کنید ، آیا چنین بازاری عملاً وجود دارد یا خیر ؟ علت مطالعه چنین بازاری چیست ؟

۴ – ثابت کنید تابع عرضه ، کوتاه مدت بنگاه در رقابت کامل همان MC است و در قسمت صعودی بالاتر از حداقل AVC است .

۵ – شرایط بازار رقابت کامل را توضیح دهید و مثالی برای هر یک از ساختار های رقابت کامل – انحصار کامل – رقابت انحصاری بیان نمایید .

۶ – فرض کنید ۵۰۰ مصرف کننده مشابه با تابع تقاضای فردی Qdx = 10 - px و ۵۰ تولید کننده مشابه با تابع عرضه فردی در بازار کالای x وجود داشته باشد .

الف ) قیمت و مقدار تعادل در بازار را به دست آورید .

ب ) در قیمت p x = 12 مازاد تقاضا وجود دارد یا عرضه ؟ چرا ؟ آن را محاسبه کنید .

ج ) تابع تقاضایی را که هر بنگاه با آن رو به روست با فرض رقابتی بودن بازار به دست آورید .

۷ – ویژگی های بازار رقابت کامل را بیان کنید ، تابع عرضه بنگاه رقابتی را در کوتاه مدت با رسم شکل به دست آورید .

باقر حیدر قلیزاده

تناسب عرضه و تقاضا در بازار یزد تا دوشنبه/ حضور بازرسان نامحسوس در فروشگاه‌ها

یزد- فاطمی، استاندار یزد گفت: در حال حاضر کمبودی در بازار یزد نداریم و تا روز دوشنبه هفته تعریف مناطق عرضه و تقاضا جاری نیز به تناسب در عرضه و تقاضا خواهیم رسید.

مهران فاطمی در گفتگو با خبرنگار بازار اظهار داشت: کمبود برخی اقلام اساسی در بازار استان، تصاویری از صف های طولانی و دغدغه های مردم برای تامین این اقلام از جمله روغن، ماکارونی و سایر موارد را در فضای مجازی به نمایش گذاشته که این دغدغه های تامین را افزایش داده است .

تشکیل صف به دلیل عرضه اقلام به قیمت قدیمی از سوی محتکران شناسایی شده
وی بیان کرد: توزیع اقلام اساسی مردم از جمله روغن، گوشت مرغ و . در بازار انجام شده اما صف هایی که تشکیل شده، ناشی از احتکار برخی از اقلام و عرضه آن بعد از لو رفتن، به قیمت قبل و اطلاع رسانی از طریق پیامک به مردم بود .

فاطمی افزود: محتکران با پیامک هایی که از تعزیرات دریافت کرده بودند، اجناس خود را با قیمت قبلی عرضه کردند به همین دلیل شاهد صف های طولانی بودیم .

وی گفت: مصرف روزانه مرغ در استان ۵۰ تا ۷۰ تن است اما روزانه ۹۰ تن مرغ گرم در بازار توزیع شده است. میزان روغن توزیعی در بازار در این روزها ۴۵ تن به صورت روزانه بوده در صورتی که مصرف روزانه متعارف ۳۰ تن بوده است .

استاندار یزد عنوان کرد: سرانه مصرف گوشت مرغ در استان یزد ۹۰ گرم، گوشت قرمز ۳۰ گرم، لبنیات ۳۰۰ گرم، تخم مرغ ۳۰ گرم و آرد ۳۰۰ گرم است .

وفور کالا در بازار استان از دوشنبه
استاندار یزد گفت: از روز دوشنبه به بعد که قیمت ها واقعی می شوند، یک پس زدگی در بازار شاهد خواهیم بود که عرضه و تقاضا را تنظیم خواهد کرد چرا که کالا به وفور در بازار وجود دارد اما تمایل مردم به دلیل تفاوت قیمت گذشته و قیمت جدید برای خرید کمتر می شود .

وی با بیان اینکه در حال حاضر تقاضا بالا رفته و کمبودی در خانه ها برای اقلام اساسی وجود ندارد، ادامه داد: تا دوشنبه بارهای روغن و سایر کالاها وارد استان می شود به این ترتیب نگرانی برای تامین اقلام وجود نخواهد داشت .

فاطمی اظهار امیدواری کرد: با این اقدام و فعال شدن ستاد اطلاع رسانی شاهد مدیریت بهتر اجرای طرح اقتصادی دولت در استان باشیم و نظارت ها نیز تشدید می شود تا تخلفی صورت نگیرد .

وی از به کارگیری ۲۰۰ نیروی بازرسی از سوی سازمان جهاد کشاورزی، ۲۰۰ نیروی بازرسی از سوی سازمان صمت و ۲۰۰ نیروی نظارتی از سوی بسیج اصناف خبر داد و افزود: بعضی از بازرسان به صورت غیرمحسوس در فروشگاه ها حضور می یابند .

شریعتمداری: سند راهبردی توسعه صنعت ابلاغ می‌شود/ تعادل بین عرضه و تقاضا در دستور کارقراردارد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه صادرات، نیازمند حمایت جدی مجلس شورای اسلامی است، از ابلاغ سند راهبردی توسعه صنعت در آینده خبر داد.

شریعتمداری: سند راهبردی توسعه صنعت ابلاغ می‌شود/ تعادل بین عرضه و تقاضا در دستور کارقراردارد

محمد شریعتمداری با بیان اینکه آمایش سرزمینی و انطباق آن با آمایش صنعتی کشور در اولویت وزارت صنعت است و سند راهبردی توسعه صنعت در کشور نهایی و ابلاغ می‌شود، گفت: نکته دوم تعادل بین عرضه و تقاضا است که در دستور کارقراردارد و باید با سیاست های تعریف شده تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد شود تا تولید ثبات پیدا کند.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از صدا و سیما،وی با اشاره به اینکه سود بانکی که در حال ثبات یافتن است، می تواند منجر به تقویت حوزه تولید شود، اضافه کرد: اعمال تعرفه های مؤثر و مدیریت واردات که طی سال‌های گذشته به جهت سیاست‌های تجارت جهانی مد نظر قرار نگرفته، باید مجدد به طور ویژه در دستور کار قرار بگیرد.

صادرات کالاهای تولید داخل نیازمند حمایت مجلس شورای اسلامی است

شریعتمداری با تاکید بر اینکه نمی توانیم اجازه دهیم کالاهای بی رویه وارد شود و تولید داخلی را نابود کند، بیان کرد: باید مدیریت مؤثر و تعرفه های مؤثر را احیا و با استحکام بیشتری انجام شود، ما این کار را انجام می‌دهیم و در این زمینه و به‌ ویژه صادرات کالاهای داخلی نیازمند حمایت مجلس شورای اسلامی هستیم. به‌مشوق‌های صادراتی نیاز داریم و که به‌صورت هدفمند با صادرات و مراکز تولیدی صادراتی حمایت شوند.

بازسازی و نوسازی صنعت در دستور کار است

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه سازمان صنایع کوچک یکی از فعالیت‌های محوری ما است و بازسازی و نوسازی صنعت در دستور کار قرار دارد و صنایع کوچک در این زمینه نیز در نظر گرفته شده‌اند، گفت: حمایت و ایجاد نواحی صنعتی از برنامه های جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت است شرکت های ایدرو و ایمیدرو مسئولیت پیدا کردند تا برای ایجاد صنعت در همه مناطق کشور به ویژه در مناطق محروم سرمایه گذاری کنند.

وی در پایان با اشاره به اینکه این دو شرکت باید با جذب منابع داخلی و خارجی گام های مؤثری در جهت سرمایه گذاری صنعتی در مناطق محروم بردارند، یادآور شد: در ارتباط با قاچاق کالا، نیازمند ساماندهی مجدد در مرزها از قبیل پیله‌وری، کول بری، ملوانی و ته‌لنجی و غیره هستیم.

ایران ثروت

انواع تقاضا و وظایف اساسی بازاریابی نسبت به آن-برگرفته ازتالیفات ولی اله جعفری

برگرفته ازکتاب بازاریابی حضوردائمی دربازارداخلی وخارجی

انواع تقاضا و وظایف اساسی بازاریابی نسبت به آنچه می باشدهرکدام راتوضیح دهید؟

1-تقاضای منفی :

تقاضای منفی وضعیتی است که در آن تقریباً بیشتر بخشهای مهم بازار بالقوه ، به محصول و خدمات تمایل ندارند ، برای مثال عده ای از مردم در مورد مسافرت با قطار تقاضای منفی دارند . بسیاری از مردم ایران برای محصولات ایرانی ، در مقابل محصولات خارجی تقاضای منفی دارند . وظیفۀ مدیر بازاریابی در زمانی که تقاضای تعریف مناطق عرضه و تقاضا منفی وجود دارد ، بویژه اگر عرضه مثبت باشد ، این است که با طرحها و برنامه های خود باعث شود تا با بالا بردن تقاضا ، آن را از حالت منفی به مثبت وسرانجام به سطحی مساوی با عرضه مثبت برساند . این وظیفه را « بازاریابی تبدیلی » می نامند . او باید به شناخت علل و دلایل و مقاومت بازار در برابر محصولات و خدمات بنگاه وشرکت و رفع آنها بپردازد . بعضی از اینگونه عوامل عبارتند از : ارزشها ، احساسات و هزینه ها است .

2-نبودن تقاضا :

گاهی برای تعداد زیادی از محصولات و خدمات تقاضایی وجود ندارد و مردم نسبت به آنها بی اعتنا و بی توجه اند . نبودن تقاضا یا بی تقاضایی بیانگر این حالت است . در این حالت سه نوع گروه بندی وجود دارد که عبارتند از :

الف - محصولات ظاهراً بی ارزش ، مثل کاغذهای باطله و جعبه های مقوایی ؛

ب - محصولات با ارزش اما غیر قابل استفاده در محل ، مانند کولر در مناطق بسیار سردسیر یا قایق در مناطق خشک کشور ؛

ج - محصولاتی جنبۀ نوآوری دارد و تقاضایی برای آنها وجود ندارد ، زیرا بازار هدف دربارۀ آنها اطلاع کافی ندارد .

وظیفۀ مدیربازاریابی تبدیل نبود تقاضا به تقاضای مثبت را « ارزیابی ترغیبی » می نامند . این نوع بازاریابی کار دشواری است . در مود « الف » بازاریاب می تواند کاغذ باطله را برای رفع نیازهای موجود در بازار ، مانند تولید مقوا به کار ببرد . در مورد « ب » می تواند با ایجاد دریاچۀ مصنوعی ، یعنی تغییر دادن محیط ، محصولی مثل قایق را قابل استفاده و تقاضا را تحریک کند . در مورد « ج » که مربوط به اقلام ناآشناست می تواند با آموزش و دادن اطلاعات یا حتی توزیع محصول در نقاط مختلف ، کمبود یا نبود تقاضا را تغییر دهد و به عبارت دیگر تقاضا ایجاد کند . برای مثال چند سال گذشته هیچ گونه تقاضایی برای کامپیوترها شخصی وجود نداشت ، زیرا مردم از آن اطلاعی نداشتند و کاربردهای آن را نمی دانستند . معمولاً برای محصولات و خدمات جدید تقاضا وجود ندارد و باید مردم را در این موارد آگاه کرد و آموزش داد .

3-تقاضای پنهان :

تقاضای پنهان وضعیتی است که در آن عده زیادی از مردم نیاز شدید مشترکی به محصولات یا خدماتی دارند که فعلاً وجود ندارد . اینگونه تقاضا فرصتی را فراهم می آورد تا بازاریابان زیرک و نوآور درصدد پرورش و ارائه محصول یا خدمتی باشند که مردم خواهان آنند . بسیاری از مردم خواهان اتومبیلهای کم مصرف ، مطمئن و ارزان هستند . تقاضای پنهان شدیدی برای داشتن بزرگراهها ، اتوبوسهای تمیز و سالم ، پارکهای تفریحی ، خیابانهای خلوت ، برنامه های مناسب رادیویی و تلویزیونی و مدارس خوب وجود دارد . و وظیفۀ تبدیل تقاضای پنهان به تقاضای فعلی مؤثر را « بازاریابی پرورشی » می نامند . بازاریاب باید فردی ماهر در شناسایی اینگونه زمینه ها ی تقاضای پنهان بوده ، بتواند با هماهنگی همه وظایف بازاریابی ، بازار را با روشی منظم توسعه دهد .

4-تقاضای تنزلی :

هر نوع محصول ، خدمت ، مکان و سازمانی سرانجام روزی با تنزل کاهش تقاضا روبرو می شود . تقاضای تنزلی وضعیتی است که در آن تقاضا برای محصول یا خدمتی کمتر از سطح قبلی است و کاهش بیشتر آن نیز پیش بینی می شود دلیل این امر عدم تلاش در جهت بهسازی و بازسازی بازار مورد نظر ، محصولات یا فعالیتهای بازاریابی است . در این موارد می توان با برنامه ریزیهای گوناگون ، منحنی عمر جدیدی تعریف مناطق عرضه و تقاضا برای محصول نزولی ایجاد کرد . « بازاریابی احیایی » عبارت است از یافتن پیشنهادهای تازه بازاریابی برای پیوند محصولات و خدمات با خواسته های بازار بالقوه ، برای مثال فرش دستبافت ایرانی در بازارهای جهانی براثر رقابت شدید کشورهای دیگر و نبودن سیاست مؤثر اجرایی دچار تقاضای تنزلی شده است . عرضه قالیهای با نقش و نگارهایی که مورد پسند بازارهای مختلف باشد یا نوآوریهای مانند گلهای برجسته در قالی می تواند سطح تقاضا را بالا ببرد . در بعضی از موارد می توان تقاضای تنزلی را از طریق یافتن بازارهای جدید ، جلب مشتریان رقیب ، نوآوری و ابتکار در تولید یا توزیع و قیمت گذاری و حتی شیوه های تبلیغاتی دگرگون کرد .

5-تقاضای فصلی ( نامنظم ) :

اغلب شرکت ها از داشتن سطح متوسط و پایدار تقاضا راضی ترند تا تقاضای موقت . تقاضای نامرتب وضعیتی است که در آن الگوی زمانی تقاضا بر اثر تغییرات فصلی از الگوی زمانی عرضه جدا و دور می شود ، برای مثال در ساعات اولیه صبح که بیشترین رفت و آمد در خیابانها وجود دارد ، با عدم عرضه کافی وسایل نقلیه عمومی روبرو هستیم ، در حالی که در ساعات دیگر ، بسیاری از آنها بیکار و بدون استفاده اند . وظیفه بازاریابی برای برطرف کردن تقاضای نامنظم « بازاریابی تعدیلی » نامیده ، زیرا نقش آن همزمان کردن هر چه بیشتر عرضه و تقاضاست . بسیاری از گامهای بازاریابی باید برای تغییر الگوی تقاضا برداشته شود ، برای مثال در مورد سینماها و تئاترها که در ایام وسط هفته خلوت و کم متقاضی هستند می توان با تبلیغات برای این روزها ، ارائه برنامه ای اضافی یا بلیت ارزانتر الگوی تقاضا را تغییر داد .

4-تقاضای کامل :

مطلوبترین وضعیت برای هر فروشنده داشتن تقاضای متعادل است . تقاضای متعادل وضعیتی است که در آن زمان سطح تقاضا با زمان و سطح مطلوب عرضه برابر است . تقاضای بازار تابع دو نیروی فرسایشی است یکی از آنها تغییر نیازها و سلیقه ها در بازار و دیگری رقابت فعال و شدید است . وقتی یک محصول خوب تقاضا را جذب کند ، رقبا بسرعت وارد بازار می شوند تا بتوانند قسمتی از تقاضا را به طرف خود جذب کنند . وظیفۀ بازاریابی در زمان تقاضا کامل ، « بازاریابی محافظتی و نگهداری کننده » نامیده می شود . این نوع بازاریابی نیازمند حفظ کارآیی در فعالیتهای بازاریابی روزمره و هوشیاری در شناسایی عواملی است که باعث فرسودگی می شود . این نوع بازاریابی ، در وهله اول به موارد تاکتیکی توجه دارد ، مانند حفظ قیمت درست ، حفظ انگیزه در فروشندگان و واسطه ها و کنترل شدید هزینه ها .

6- تقاضای پیش از حد :

هرازگاهی ، تقاضا برای محصول یا خدمت به طور چشمگیری بر عرضه پیشی می گیرد که آن را « تقاضای سر ریز شده » می نامند و بیانگر وضعیتی است که در آن سطح تقاضا بیش از آن است که بازاریاب بتواند یا برانگیخته شود تا جوابگوی آن باشد . این امر ممکن است ناشی از کمیابیهای موقت باشد ، مانند وقتی که تولیدکنندگان به طور ناگهانی با افزایش شدید تقاضا یاقطع شدن عرضه مواجه می شوند . گاهی نیز ممکن است ناشی از شهرت زیاد مقطعی باشد . وظیفۀ کاهش دادن تقاضای سر ریزه شده را « بازاریابی تضعیفی » می نامند . بازاریابی تضعیفی تلاشی است برای دلسرد کردن مشتریان بطور عام یا گروهی از مشتریان به طور خاص ، به طور موقت یا دائم . بازاریابی تضعیفی « بازاریابی وارونه » نیز نامیده می شود . در این وضعیت ممکن است قیمتها افزایش یابد و از کیفیت ، خدمات ، ترفیعات و آسایش کاسته شود . در این وضع ، بازاریاب باید فردی بردبار باشد . زیرا از نظر گروههای مشخصی از مردم ، چهره ای موجه قلمداد نمی شود .

7-تقاضای ناسالم :

محصولات و خدمات زیادی وجود دارند که تقاضای آنها برای رفاه مصرف کننده و رفاه عمومی و عرضه کننده مضر است . تقاضای ناسالم وضعیتی است که در آن هر نوع تقاضا زاید به نظر می رسد . مثال گویای این نوع تقاضا ، سیگار و مواد مخدر و مشروبات الکلی است . هر نوع تقاضا با هدف احتکار ، تقاضای انجام دادن خدمت خارج از ضوابط یا تقاضا برای ورود محصولهای غیر مجاز به کشور ، از جمله تقاضاهایی به شمار می روند که برای از بین بردن آنها باید به « بازاریابی مقابله ای یا عدم فروش » اقدام کرد .

آشنایی با گپ یا شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال

حتماً تا کنون برای معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که به علم تکنیکال علاقه‌مند هستند و با کمک نمودارها به تحلیل و پیش‌بینی قیمت می‌پردازند، پیش آمده که روی نمودارهای سهام مختلف، به نقاطی از نمودار برخورد کرده باشند که خالی بوده و کندلی نداشته است. احتمالاً اکنون این سوال در ذهنتان نقش می‌بندد که خب این نقاط چه هستند و چرا به این شکل می باشند؟ به چنین نقاطی در نمودار «گپ» یا «شکاف قیمتی» می‌گویند. نکته‌ی جالب اینکه حتی اگر شما آگاهی چندانی از تحلیل بنیادی و تکنیکال نداشته باشید، با استفاده از این مفهوم کاربردی و یا برخی مفاهیم روانشناسی مهم دیگر می‌توانید به بررسی نمودار قیمتی سهام بپردازید. با این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ همراه باشید تا راجع به گپ یا شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال اطلاعات بیشتری کسب نمایید.

گپ یا شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟

گپ یا شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست

گپ یا شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال

گپ یا شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال زمانی اتفاق می‌افتد که یک کَندِل در یک قیمت مشخص بسته می‌شود. (مقاله آشنایی با مفهوم کندل در بورس و تحلیل تکنیکال را مطالعه نمایید.) سپس قیمت پرش می‌کند و روز بعد در یک ناحیه‌ی دیگر باز می‌شود. در فاصله‌ی گپ، عموماً هیچ معامله‌ای توسط معامله‌گران صورت نمی‌گیرد و عرضه و تقاضا در نقطه انتهای گپ برای ارائه‌ی قیمت جدید به توازن خواهد رسید. در واقع، این شکاف‌های قیمتی مناطق مهمی از روند را نشان می‌دهند که به کمک آن‌ها می‌توانیم نقاط ورود و خروج را بهتر تشخیص دهیم. معمولاً این نقاط بر روی نمودارهای کوتاه‌مدت روزانه یا ساعتی مشهودتر از نمودارهای بلندمدت هفتگی و ماهانه می‌باشند. اما چنانچه یک گپ در نمودارهای بلندمدت ظاهر شود، اهمیت بیشتری خواهد داشت. شکاف‌های قیمتی یا به تعبیر ژاپنی‌ها (پنجره)، از مهم‌ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال به حساب می‌آیند. به عنوان یک معامله‌گر باید از شکاف قیمتی و کاربردهای آن‌ها اطلاعات کافی داشته باشید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر راجع به شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال می‌توانید در دوره‌ آموزش بورس که تمام مفاهیم بورسی از پایه تا پیشرفته به بهترین شکل ممکن از زبان بهترین اساتید آموزشی در آن آموزش داده شده است، شرکت نمایید.

دلایل ایجاد شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال

دلایل زیادی باعث به وجود آمدن شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال می‌شوند. از جمله این عوامل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • بهم خوردن عرضه و تقاضا
  • اخبار مهم و مثبت در صنعت
  • تعدیل مثبت در سوددهی شرکت
  • تقسیم سود نقدی (DPS) در مجمع
  • اخبار و شایعاتی مبنی بر افزایش سرمایه
  • نوسان بیشتر از منفی و یا مثبت ۱۰ درصد
  • انتشار گزارشات مثبت در حد فاصل بین بسته شدن و باز شدن سهام

دقت داشته باشید که هنگام به وجود آمدن شکاف قیمتی نیازی نیست که این گزارشات مستقیماً با بازار مورد نظر مرتبط باشند. بلکه ممکن است بازار تحت تاثیر اخبار دیگر شرکت‌های هم‌گروه، صنعت و یا اخبار مثبت جهانی نیز قرار گیرد.

انواع شکاف قیمتی از دیدگاه تحلیل‌گران ژاپنی

انواع شکاف قیمتی از دیدگاه تحلیل‌گران ژاپنی

از دیدگاه تحلیل‌گران ژاپنی شکاف قیمتی چند نوع می‌باشد؟

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال از نظر تحلیل‌گران ژاپنی به دو دسته‌ی صعودی و نزولی تقسیم‌بندی می‌شود. در شکاف‌های صعودی، قیمت آغازین کندل امروز از قیمت پایانی کندل دیروز بیشتر خواهد بود (ناحیه‌ی حمایت). اما در شکاف‌های نزولی، قیمت آغازین کندل امروز از قیمت پایانی کندل دیروز کمتر می‌باشد (ناحیه‌ی مقاومت). دقت داشته باشید که اصولاً شکاف های نزولی و صعودی قابلیت تبدیل شدن به حمایت و مقاومت‌های طولانی مدت را دارند. همچنین هر سهمی که وارد یک شکاف قیمتی شود، بالا و پایین گپ به‌عنوان حمایت و مقاومت سهم لحاظ خواهند شد.

انواع شکاف قیمتی از دیدگاه تحلیل‌گران غربی

شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال از نظر تحلیل‌گران غربی به ۵ گروه زیر تقسیم‌بندی می‌شود:

۱. شکاف خستگی یا Exhaustion Gap: این شکاف بعد از یک حرکت تند یا طولانی‌ مدت در اواخر روند رخ می‌دهد و به ما هشدار افزایش شدید حجم معاملات و اتمام روند فعلی را می‌دهند.

۲. جزیره بازگشتی یا Island Reversal: این شکاف خود شامل دو دیگر شکاف است؛ یکی شکافی در جهت روند و دیگری در خلاف جهت روند تشکیل می‌شود. شکاف بازگشتی همان‌طور که از نامش پیداست، بیانگر یک رویداد مهم یعنی بازگشت روند می‌باشد.

۳. شکاف معاملاتی یا Trading & Pattern GAP: در این نوع از شکاف‌های قیمتی، معمولاً رویداد مهمی در بازار رخ نمی‌دهد و غالبا هم بی تاثیر است و در یک روند رنج (خنثی) به وجود می‌آید و در تحلیل تکنیکال دارای اهمیت خاصی نیست.

۴. شکاف تداوم یا Continuation Gap: این شکاف بعد از پرش در یک‌روند و در نیمه‌راه روند رخ می دهد و بیانگر تمایل معامله‌گران به ادامه روند و اعتماد برای ورود به معامله است. نام‌ دیگر این شکاف، شکاف فرار، Runaway Gap و شکاف اندازه‌گیری می‌باشد.

۵. شکاف شکست یا Breakaway Gap: این شکاف قیمتی بسیار مهم می‌باشد زیرا نشان دهنده آغاز یک روند قدرتمند در بازار است. معمولاً هنگام شکست حمایت و مقاومت اتفاق می‌افتد. مهم‌ترین مشخصه‌ی ای گپ ناحیه‌ی Side ways یا ناحیه‌ی متراکم است و قبل از وقوع شکاف شکست، باید سرمایه‌گذاران خرید یا فروش خود را انجام دهند.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی مفهوم گپ یا شکاف قیمتی در تحلیل تکنیکال پرداختیم و راجع به انواع آن صحبت کردیم. گفتیم که این شکاف‌ها نقاطی هستند که در آن‌ها هیچ قیمت و حجم معاملاتی دیده نمی‌شود. دقت داشته باشید که گپ‌ها نقطه‌ی کور بازار هستند که هیچ اطلاعاتی در مورد آن‌ها وجود ندارد و گاهی حتی نمی‌توانید که آن‌ها را تحلیل نمایید. بنابراین می‌توان گفت که وجود گپ می‌تواند موجب سردرگمی معامله‌گران شود. اما با این وجود نباید شکاف‌های معاملاتی را بی‌اهمیت خواند، زیرا برای نوسان‌گیران کاربرد مناسبی خواهند داشت. برای کسب دانش و آگاهی بیش‌تر راجع به تحلیل تکنیکال پیشنهاد می‌کنیم که ویدیو آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان نکات آموزشی و مفید بورسی به شما برای سرمایه‌گذاری صحیح در این بازار کمک نماید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.