فرمول سرمایه در گردش


www.bamdadgharn.ir - ارزیابی مالی و اقتصادی طرح ها با استفاده از نرم افزار کامفار COMFAR III Expert

هزینه های سرمایه گذاری Total Investment پیش بینی شده برای اجرای طرح که شامل هزینه های ثابت سرمایه گذاری CAPEX (Capital Expenditures)، هزینه های قبل از بهره برداری Pre-Production Expenditures و سرمایه در گردش Working Capital می باشد نیاز به منابع تأمین دارد. معمولا تأمین بخشی از هزینه های سرمایه گذاری مورد نیاز از طریق آورده سهامداران Equity صورت می گیرد و الباقی آن از طریق اخذ وام های Loan بلند مدت و کوتاه مدت بانکی می باشد. از وام بانکی جهت تأمین هزینه های ثابت سرمایه گذاری و یا سرمایه درگردش طرح استفاده می شود. وام سرمایه ثابت در طول دوره احداث و وام سرمایه در گردش از ابتدای دوره بهره برداری به پروژه سرمایه گذاری اعطا می شود که در ادامه با توجه به جزییات بیشتر، روش ها و فرمول های محاسبه بازپرداخت وام سرمایه ثابت تشریح می گردد.

بانک وام سرمایه ثابت را در طول دوره احداث طرح و بصورت مرحله به مرحله همگام با پیشرفت فیزیکی انجام شده به پروژه تزریق می نماید. سود این وام با نرخ بهره Interest Rate تعیین شده در قراداد مشارکت بانک در پروژه محاسبه و بازپرداخت خواهد شد. در طول دوره احداث باتوجه به اینکه هنوز محصولی تولید نشده و خدماتی عرضه نشده است لذا طرح درآمدزایی ندارد و سرمایه گذار قادر به بازپرداخت اصل و سود وام دریافتی نمی باشد. پس از شروع دوران بهره برداری و کسب سود از محل فروش محصول و یا خدمات است که سرمایه گذار می تواند بازپرداخت وام را انجام می دهد.

در طول دوره احداث که اصل وام بصورت مرحله به مرحله از طریق بانک پرداخت می شود، بهره وام براساس طول دوره احداث و شرایط توافق شده برای بازپرداخت آن و در نظرداشتن نرخ بهره موثر که از نرخ بهره Interest Rate بدست می آید، محاسبه و به عنوان فرع به اصل وام دریافتی اضافه می شود. البته در مواقعی به جهت شرایط خاص برخی از پروژه ها علاوه بر دوره احداث که به جهت اجرای پروژه سرمایه گذار قادر به بازپرداخت وام نمی باشد، مدت زمان اضافه ای را بعنوان دوره تنفس در نظر می گیرند و بازپرداخت وام پس از اتمام دوره احداث باضافه دوره تنفس آغاز می شود که به مجموع آنها دوره مشارکت مدنی گفته می شود. به فرع وام محاسبه شده برای دوره مشارکت مدنی بهره سرمایه ای شده Capitalized Interest هم گفته می شود که طبق اصول محاسبات مالی به عنوان هزینه های قبل از بهره برداری Pre-Production Expenditures می باشد و می توان براساس قوانین مالیاتی کشور این مبلغ را نیز مستهلک و از معافیت مالیاتی حاصل از آن استفاده نمود.

طبق قوانین جاری کشور برای ارائه وام در طول دوره مشارکت مدنی، قراردادی فی مابین بانک و سرمایه گذار منعقد می شود که تحت عنوان قرارداد مشارکت مدنی است و شرایط ارائه وام از نقطه نظر نرخ بهره، نحوه پرداخت وام، زمان های تعیین شده برای پرداخت وام، ضمانت های مورد نظر و غیره در آن ذکر شده است.

برای محاسبه فرع وام در طول دوره مشارکت مدنی از فرمول زیر استفاده می شود.

نرخ بهره موثر * طول دوره مشارکت مدنی (براساس سال) * اصل وام = فرع وام در دوره مشارکت مدنی

با شروع دوره بازپرداخت وام مدت زمان قرارداد مشارکت مدنی بانک با سرمایه گذار به اتمام رسیده و قرارداد جدیدی تحت عنوان قرارداد فروش اقساطی جهت بازپرداخت اصل و فرع وام فی مابین طرفین منعقد می گردد که در آن شرایط بازپرداخت وام تعیین شده است. باز پرداخت اصل و فرع محاسبه شده برای وام در طول دوره بازپرداخت به دو بخش تقسیم می شود. یکی اقساط وام Repayments و دیگری هزینه های تأمین مالی Financial Costs که وام گیرنده باید فرمول سرمایه در گردش به بانک پرداخت نماید.

بطور معمول روش های تعیین شده از سوی سیستم بانکی جهت بازپرداخت وام پروژه های سرمایه گذاری به دو صورت می باشد:

  1. اقساط مساوی Constant Principals
  2. سالواره Annuity

تشریح روش اقساط مساوی Constant Principals

در بازپرداخت وام به این روش قسط های Repayments محاسبه شده برای سال های مختلف در دوره بازپرداخت باهم برابر می باشند ولی هزینه های تأمین مالی Financial Costs سال های مختلف که بعنوان بهره وام در طول دوره بازپرداخت می باشند با یکدیگر تفاوت دارند. برای محاسبه قسط وام دریافتی، کل مبلغ بدهی به بانک که شامل اصل و فرع وام می باشد به تعداد بازپرداخت تعیین شده در قرارداد فروش اقساطی تقسیم می شود تا کل بدهی به قسط های مساوی تقسیم گردد. به همین جهت به این حالت روش اقساط مساوی گفته می شود.

هزینه تأمین مالی هر دوره حاصلضرب نرخ بهره در مانده بدهی به بانک در آن دوره می باشد و باتوجه به اینکه با پرداخت اقساط میزان بدهی مرحله به مرحله کاهش می یابد لذا هزینه تأمین مالی محاسبه شده برای دوره بازپرداخت در روش اقساط مساوی، بصورت نزولی خواهد بود و با کاهش میزان بدهی بانکی رقم آن نیز کاهش می یابد.

در تصاویر زیر یک مثال برای محاسبه بهره دوره مشارکت مدنی و نحوه بازپرداخت آن و همچنین فرمول های مورد استفاده برای آن در روش اقساط مساوی ارائه شده است.

فرمول محاسبه وام به روش اقساط مساوی

یک مثال برای محاسبه بازپرداخت وام به روش اقساط مساوی

در مثال ارائه شده، ردیف اول اصل ام دریافتی از بانک می باشد که در طول 3 سال دریافت می گردد. ردیف دوم بهره سرمایه ای شده capitalized interest یا بهره دوران مشارکت مدنی یا Interest on Holidays می باشد که بعنوان فرع وام محاسبه شده ولی در طول دوره مشارکت مدنی بازپرداخت نمی شود بلکه به اصل وام اضافه شده و همراه آن از ابتدای دوره بازپرداخت، بازپرداخت می شود. مجموع اصل و فرع وام در ردیف سوم تحت عنوان مانده بدهی Remaining Debt به بانک است. مانده بدهی Remaining Debt در سال سوم که رقم 723767 می باشد مجموع اصل و فرع وام در طول 3 سال دوره مشارکت مدنی است.

طبق شرایط توافق شده برای وام مثال بالا، طول دوره بازپرداخت وام 5 سال می باشد و هر سال تعداد 2 قسط، هر 6 ماه یک قسط (در مجموع 10 قسط) به بانک بازپرداخت میشود. ردیف مانده بدهی با پرداخت اقساط در سال های مختلف مرحله به مرحله کاهش یافته و در انتهای سال پنجم که انتهای دوره بازپرداخت می باشد صفر خواهد شد. هزینه تأمین مالی حاصلضرب نرخ بهره در مانده بدهی برای هر دوره می باشد که در جدول بالا که بصورت سالیانه ارائه شده درواقع در هر سال 2 تا هزینه تأمین مالی پرداخت می شود که سرمایه گذار اولی را در انتهای 6 ماه و دومی را در انتهای هر سال به بانک پرداخت می نماید و لذا مجموع هزینه تأمین مالی هرسال در جدول درج شده است.

از ارقام محاسبه شده در جدول فوق سرمایه گذار که جهت اجرای پروژه اقدام به دریافت وام بانکی نموده است می بایستی ردیف های Repayments اقساط و Financial Costs هزینه های تأمین مالی را که مربوط به دوره بازپرداخت می باشند به بانک پرداخت نماید. همانگونه که مشاهده می شود ردیف اقساط برای تمامی سال ها باهم برابر می باشد (در هرسال 2 قسط) و هزینه های تأمین مالی نیز با کاهش میزان بدهی به بانک بصورت نزولی کاهش پیدا می کند.

تشریح روش سالواره (Annuity)

در این روش سرمایه گذار در طول دوره بازپرداخت برای هردوره یک رقم ثابتی را به بانک پرداخت می نماید. این رقم ثابت شامل یک قسط و هزینه تأمین مالی مربوط به آن دوره می باشد. محاسبه قسط و هزینه تأمین مالی مربوط به آن بصورتی می باشد که مجموع آنها هردوره رقم ثابتی باشد. براین اساس وام گیرنده در طول دوره بازپرداخت در هردوره زمانی فرمول سرمایه در گردش یک رقم ثابتی به بانک پرداخت می نماید که این رقم در طول دوره بازپرداخت ثابت بوده و تفاوتی نخواهد نمود. فرمول محاسبه مجموع قسط و هزینه تأمین مالی مربوط به آن براساس مباحث مطرح شده در ارزش زمانی پول می باشد که در مقاله جداگانه ای بصورت کامل بدان پرداخته خواهد شد.

فرمول محاسبه اقساط به روش سالواره

Present value of Annuity = Loan + Capitalized Interest

C = Repayment + Financial cost

r = Interest Rate for each period

t = Total number of payments

برای محاسبه اقساط و هزینه های تأمین مالی این روش بازپرداخت وام در اکسل Excel فرمول هایی مشخص شده که در تصویر زیر این فرمولها و متغیرهای مندرج در آنها در سمت چپ جدول مثال پایین ارائه شده است.

مثال محاسبه بازپرداخت وام به روش سالواره

در مثال بالا مانده بدهی 707435 می باشد (مجموع اصل و فرع وام در دوره مشارکت مدنی) که می بایستی از ابتدای دوره بازپرداخت در قالب اقساط و هزینه های تأمین مالی به بانک بازپرداخت شود. طول دوره بازپرداخت 6 سال و هر دوره 12 ماه (براین اساس هر سال یک قسط و یک هزینه تأمین مالی پرداخت میشود) و نرخ بهره 24 درصد می باشد. همانطور که در مثال بالا مشاهده می گردد اقساط Repayments در دوره های اول کمتر و هزینه های تأمین مالی Financial Costs بیشتر می باشد و هرچقدر که جلوتر می رویم حالت معکوس اتفاق افتاده و هزینه های تأمین مالی کاهش می یابد اما مجموع اقساط و هزینه های تأمین فرمول سرمایه در گردش مالی برای تمامی دوره ها برابر می باشد.

در نرم افزار اکسل از فرمول های PPMT جهت محاسبه اقساط سال های مختف، IPMT محاسبه هزینه تأمین مالی سال های مختلف و PMT مجموع قسط و هزینه تأمین مالی هر سال استفاده می شود. درصورتی که در فرمول بالا متغیر C را به یک طرف معادله انتقال دهیم و فرمول را برای محاسبه این متغیر تغییر ساختار دهیم درواقع فرمول محاسبه PMT بدست می آید و درواقع متغیر C همان PMT می باشد.

در دوره های آموزش کامفار COMFAR III Expert بامداد قرن دانش نحوه محاسبه بازپرداخت وام بصورت کامل و با جزییات بیشتری تشریح می گردد. در نرم افزار کامفار محاسبات مربوط به وام بصورت اتوماتیک با فرمول های تعبیه شده در آن محاسبه می شود و نیازی به برآورد آن بصورت جداگانه نمی باشد. اما در فرایند آموزش نحوه محاسبه بصورت دستی و همچنین با استفاده از نرم افزار اکسل آموزش داده خواهد شد.

Copy right © حقوق معنوی این مقالات برای بامداد قرن دانش محفوظ است و هرگونه کپی برداری و استفاده از این مطالب باذکر منبع بلامانع می باشد.

گردش مالی چیست

گردش مالی چیست

از مهمترین اصول اقتصادی برای برآورد زمان مورد نیاز برای سرمایه گذاری گردش مالی میباشد. آشنایی با مفهوم و معنی گردش مالی به عنوان یکی از اصول مهم برای کارآفرینان به شمار میرود زیرا یک کارآفرین باید بتواند زمان مورد نیاز برای یک سرمایه گذاری را پیش بینی کند و این موضوع کاملا به گردش مالی و گردش حساب وابسته میباشد. در این مقاله صفر تا صد توضیح خواهیم داد که گردش مالی چیست و فرمول گردش مالی جهت محاسبه گردش مالی در این مقاله آموزش داده شده است.

اگر میخواهید به مباحث حسابداری مسلط شوید و به عنوان یک حسابدار خبره و حرفه ای وارد بازار کار شده و کسب درآمد بالایی از این راه داشته باشید میتوانید به صفحه آموزش صفر تا صد حسابداری مراجعه کنید و فیلم های آموزشی رایگان را مشاهده کرده و به مباحث حسابداری تسلط یابید.

گردش مالی چیست

یکی از فرآیند های مهم در کسب و کار ها این است که بتوان هزینه های شروع کسب و کار را تخمین زد و برآرود کرد که برای ادامه روند کسب و کار و موفقیت در امور چه میزان هزینه ای نیاز است. در این حوزه گردش مالی معنا پیدا میکند و مهمترین سوالی که مطرح میشود این است که منظور از گردش مالی چیست و به طور کلی گردش مالی یعنی چه.

گردش مالی به انگلیسی میباشد و همان طور که از معنا لغوی آن مشخص است باید تعیین شود هزینه ها در چه مسیری در فرآیند کسب و کار مصرف شده اند و از چه طریقی کسب گردیده اند.

در گردش مالی تعیین میشود که پول به طور کلی از چه منابعی تامین شده است و در چه راه هایی مصرف شده است.

به طور کلی میتوان گفت گردش مالی یکی از اصطلاحات مهم در حسابداری میباشد که نشان دهنده وجوه نقد جمع آوری شده و موجودی های فروخته شده میباشد.

همان طور که میدانید زماین که درآمد یک کسب و کار بیشتر از مخارج آن باشد سود حاصل میشود و در این زمان گفته میشود گردش مالی مثبت است و در صورتی که مخارج بیشتر از درآمد باشد در این حالت گردش مالی منفی خواهد بود.

در این حین گردش مالی کل مطرح میشود که مربوط به درآمد های کل شرکت مربوط میشود و این مفهوم بیشتر در اروپا و آسیا مورد استفاده قرار میگیرد.

گردش مالی چیست

فرمول گردش مالی

در یک کسب و کار رسیدگی به حساب های دریافتنی و موجودی و سرمایه گذاری برای بهبود این دارایی ها اهمیت ویژه ای دارد.در این کسب و کار ها بررسی این موضوع که چگونه وجه نقد جمع آوری شود و وجوه نقد چگوه محاسبه و اندازه گیری شوند برای جلوگیری از متضرر شدن و مدیریت دارایی ها ضروری میباشد.

فرمول گردش مالی یا به عبارتی نسبت گردش مالی به تحلیل گران و سرمایه گذاران کمک میکند متوجه شوند چطور یک کسب و کار سرمایه های دریافتنی و موجودی خود را جمع آوری میکند. با تحلیل این مسائل میتوان این نتیجه گیری را داشت که برای سرمایه گذاری کدام شرکت فرصت مناسب تری را برای کسب و کار تان ایجاد میکند و پیشرفت شما را سبب میشود.

شاید این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که حساب های دریافتنی چیست. حساب های دریافتنی میتوان کلیه حساب های مشتری را نشان دهنده و این حساب ها حتی میتوانند بدون پرداخت باشند و صرفا برای نمایش حساب های مشتری میباشد.فرمول گردش حساب در شرایط مختلف پرداخت حساب ها متفاوت میباشد.

برای مثال در صورتی که فروش به صورت اعتباری باشد وجه نقدی بابت آن دریافت نخواهد شد. در این حالت فرمول گردش مالی شامل کلیه دریافتنی های حساب ، فروش اعتباری تقسیم بر میانگین حساب های دریافتنی میباشد.

در این فرمول گردش مالی میانگین حساب های دریافتنی میانگین مبلغ مانده حساب ها میباشد در پایان دوره مالی میباشد که این دوره میتواند یک ماه و یا یک سال تعریف شود.

شما با استفاده از فرمول گردش حساب میتوانید تعیین کنید چقدر فروش اعتباری داشته باشید تا بتوانید کلیه پرداخت ها را بازگردانید.

برای درک بهتر فرمول گردش حساب میتوانید با این مثال بیشتر متوجه آن شوید. در صورتی که فروش اعتباری برای دوره مالی 1 ماهه 30 میلیون تومان میباشد و در صورتی که مانده حساب های دریافتنی 5 میلیون تومان باشد گردش مالی این مثال برابر با 6 میلیون تومان میباشد.

به طور کلی هدف از گردش مالی این است که شما متوجه شوید با حداکثر فروش مانده حساب دریافتنی به حداقل میرسد و به این ترتیب نرخ گردش مالی بزرگ خواهد شد.

گردش حساب چیست

یکی دیگر از مفاهیمی که در این میان مطرح میشود گردش حساب یا گردش حساب بانکی میباشد که در مورد کسب و کار ها معنا پیدا میکند و در این میان حساب های شخصی مورد بررسی قرار نمیگیرند زیرا گردش حساب بانکی مربوط به کسب و کار ها است و در این مورد صرفا منظور حساب های مربوط به این کسب و کار ها میباشد.

یکی از کاربرد هایی که گردش حساب بانکی دارد این است که برای محاسبه مالیات کسب و کار ها باید به سازمان مالیاتی کشور معرفی شود تا براساس میزان گردش حساب به پرونده مالیاتی رسیدگی شود.

گردش حساب یعنی چه ؟ گردش مالی حساب چیست ؟ در واقع برای رسیدگی به پرونده مالیاتی نامه گردش حساب مطرح میشود که تمام جزییات تراکنش حساب کسب و کاری بررسی میشود و کلیه واریز و برداشت ها به حساب شما و از حساب بانکی تان چک میشود و اطلاعات کامل این تراکنش ها ثبت میگردد.

از نامه گردش حساب برای صدور ویزا کشور های خارجی استفاده میشود و میتوان با استفاده از آن اعتبار مالی خود را به اثبات رساند.

گردش حساب چیست

تفاوت گردش مالی و درآمد

همان طور که میدانید گردش مالی و درامد هر دو از اصطلاحات حسابداری میباشند که گاهی از این دو اصطلاح به اشتباه در یک موقعیت و به جای هم استفاده میشود. این دو اصطلاح مترادف هم میباشند ولی به طور کلی میتوان گفت گردش مالی برای توصیف بخش های اصلی دارایی های جاری استفاده میشود.

برای درک بهتر تفاوت گردش مالی پ درآمد میتوان گفت گردش مالی تعیین میکند که چگونه پول نقد از حساب های دریافتنی وصول میشود و میزان فروش موجودی را ارزیابی میکند در حالی که درآمد مربوط به میزان فروش کسب و کار میباشد

نحوه محاسبه گردش مالی

اگر بخواهیم واضح تر کارکرد گردش مالی را به شما توضیح دهیم میتوانیم بگوییم گردش مالی مانند دسته چک میباشد و در صورتی که مقداری پول مشتری به شما بدهد این مبلغ به حساب شما اضافه میشود و در صورتی که مخارجی داشته باشید مبالغ خرج شده از حساب شما کسر میشود .

محاسبه گردش مالی شرکت میتواند بسته به شرایط مالی مثبت و یا منفی باشد و شما با محاسبه گردش مالی میتوانید تعیین کنید که برای کسب و کار شما چه مبالغی ورودی و خروجی داشتید.

اهمیت تجزیه و تحلیل گردش مالی

به طور کلی میتوان گفت گردش مالی میتواند تعیین کند که چطور وجوه نقد کسب و کار جمع آوری شده است و سرعت فروش کسب و کار معین میشود.

یکی از مهمترین مزایا گردش مالی این است که میتوانید متوجه شوید سرمایه اولی کسب و کار شما چگونه باید تامین شود و کسب و کار شما در چه زمانی به چه میزانی پول و سرمایه نیاز دارد و زمان نیاز مالی سازمان را متوجه شوید.

این امر برای سرمایه گذاری های موفق کسب و کار اهمیت ویژه ای دارد و میتواند معاملات موفقی را برای سازمان به همراه داشته باشد.

به همین دلیل اهمیت گردش مالی در این است که برای موفقیت کسب و کار بهتر است گردش مالی ماهانه و سالیانه ثبت شود تا بتوان سرمایه گذاری های هوشمندانه ای داشت و از متضرر شدن شرکت تا حد امکان پیشگیری کرد. با استفاده از گردش مالی میتوان تعیین کرد که با استفاده از چه مقدار فروشی میتوان دخل و خرج شرکت را هماهنگ کرد و آن را متعادل سازی کرد.

تفاوت گردش حساب با صورتحساب

یکی از سوالاتی که مطرح میشود این است که تفاوت گردش حساب با صورت حساب چیست که در پاسخ به این سوال باید بگوییم صورت حساب میتواند جزییات خرید و فروش و ارائه خدمات را به صورت تکی نشان دهد در حالی که گردش مالی میتواند به شما اطلاعاتی دهد که با استفاده از آن متوجه شوید برای سرماییه گذاری و معاملات خود چه زمانی باید با چه میزان سرمایه ای اقدام کرد.

ترنور مالی چیست

ترنوور مالی چیست از دیگر سوالاتی است که در مورد این دسته از اصطلاحات حسابداری پرسیده میشود که در پاسخ باید گفت ترنور مالی گردش مالی سالانه میباشد که میتواند ورودی های مالی سازمان و هزینه ها و پرداخت های انجام شده را تعیین کند.

برای محاسبه ترنور مالی باید هزینه های شرکت را با میزان فروش محصولات جمع کنیم برای مثال در صورتی که شرکت در سال مالی 100 میلیون ریال از راه فروش محصول کسب کرده باشد و جمعا 50 میلیون ریال صرف هزینه های شرکت شده باشد در این حالت ترنور مالی این شرکت 150 میلیون ریال خواهد بود.

گردش حساب بالای 500 میلیون

در صورتی که گردش حساب فرد کمتر از 500 میلیون تومان باشد اطلاعات حساب وی تحت بررسی سازمان مالیات قرار نخواهد گرفت اما برای گردش حساب بالای 500 میلیون تومان بررسی حساب انجام میشود و اطلاعات لازم از جانب بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال میشود.

علت آن که حساب هایی که گردش مالی آن ها کمتر از 500 میلیون تومان است مورد بررسی برای مالیات قرار نمیگیرند این است که عمدتا این حساب ها مشمول مالیات نمیشوند و رسیدگی به آن ها دلیل خاصی نخواهد داشت.

جمعبندی

در این مقاله صفر تا صد توضیح دادیم که گردش مالی چیست و نحوه محاسبه و فرمول گردش حساب را به شما توضیح دادیم. اگر سوالی در این حوزه دارید میتوانید در بخش نظرات مطرح کنید تا اساتید ما در سریعترین زمان پاسخ شما را بدهند.

سوالات متداول

گردش مالی چیست؟

اگر بخواهیم به زبان ساده توضیح دهیم گردش مالی چیست باید بگوییم گردش مالی اطلاعاتی را در مورد اینکه پول برای کسب و کار از چه منابعی تامین شده است و در چه راه هایی خرج شده است ارائه میدهد و سازمان میتواند با تحلیل گردش مالی بهترین تصمیم گیری ها را برای استفاده از فرصت های سرمایه گذاری داشته باشد.

اهمیت تجزیه و تحلیل گردش مالی در چیست؟

با تحلیل گردش مالی سازمان میتوان متوجه شد که کسب و کار در چه زمانی به چه میزانی سرمایه نیاز دارد و این پول باید از چه راه هایی تامین شود تا بهترین معاملات و سرمایه گذاری ها انجام شده و کمترین ضرری متوجه سازمان نشود.

سرمایه در حسابداری

سرمایه در حسابداری

وجود سرمایه در اکثر مشاغل و کسب و کار ها یک نیاز اولیه و مهم جهت استارت و کسب درآمد می باشد ، سرمایه در حسابداری و چگونگی مدیریت آن برای برنامه ریزی های بودجه و هزینه بسیار مهم و اساسی است. سرمایه یک مفهوم اساسی در تجارت است ، هر شرکتی که از سرمایه بیشتری برخوردار باشد نسبت به رقبای خود عملکرد مناسب و بهتری دارد .

ساده ترین راه جهت مدیریت سرمایه و اطلاع از مانده آن و همچنین تمامی عواملی که بر کاهش یا افزایش آن تأثیر می گذارند ، استفاده از نرم افزار حسابداری می باشد . اما برخی از مشاغل تازه تأسیس و نوپا ترجیح می دهند این کار را به صورت دستی انجام دهند .

سرمایه در حسابداری چیست ؟

سرمایه در حسابداری شامل وجوه نقد و سایر دارایی های مالی است که توسط یک فرد یا تجارت نگهداری می شود و تمامی منابع مالی مورد استفاده برای رشد و پیشرفت و ایجاد ثبات مالی است. سرمایه می تواند شامل وجوهی باشد که در حساب سپرده نگهداری می شود ، یا ماشین آلات ملموس مانند تجهیزات تولید ، ماشین آلات ، ساختمان های ذخیره سازی و غیره که از ارزش پولی بالایی برخوردار هستند.

به این نکته هم توجه داشته باشید که اقلام و مواد اولیه ای که در تولید از آن ها استفاده میکنید ، جزء سرمایه تلقی نمی شود . در اینجا به نمونه هایی از انواع سرمایه اشاره می کنیم : موجودی نقد ، املاک و ساختمان ، نرم افزار ها، اتومبیل ها ، نام های تجاری و غیره .

سرمایه می‌تواند دارای معانی مختلف و گوناگونی باشد. معنی دقیق و آشکار آن به مفهومی که کلمه سرمایه در آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، بستگی دارد. معمولاً ، به منابع مالی مورد استفاده سـرمایه گفته می‌شود. در حسابداری ، معمولاً با سه نوع سرمایه سروکار داریم ، در ادامه به تشریح هر کدام می پردازیم .

۱.سرمایه ثبت شده یا حساب سرمایه : سرمایه ثبت شده همان حساب سـرمایه در بخش حقوق صاحبان سهام در ترازنامه است. حساب سـرمایه برابر است با تعداد سهام عادی منتشر شده ضربدر قیمت اسمی هر سهم (در ایران قیمت اسمی هر سهم عادی 1000 ریال یا 100 تومان است). به عبارتی حساب سـرمایه نشان می دهد شرکت چه میزان سرمایه از طریق انتشار سهام عادی جذب کرده است.

۲.سرمایه استقراضی : شرکت قادر است با وام گرفتن سرمایه مورد نیاز خود را جذب کند. این سرمایه از نوع بدهی است و می توان آن را از طریق منابع خصوصی یا دولتی بدست آورد. برای شرکت‌های ثبت شده، عموماً به معنای استقراض از بانک‌ ها و سایر مؤسسات مالی یا منتشر کردن اوراق بدهی است. برای مشاغل کوچک (غیر شرکتی)، منابع سرمایه می تواند شامل دوستان و خانواده نیز باشد.

باید این نکته را هم مورد توجه قرار دهید که کلیه بدهی های شرکت به عنوان سرمایه ی استقراضی محسوب نمی شوند ، فقط بدهی هایی که شامل بهره می شوند مانند وام یا اوراق بدهی، در این طبقه قرار می گیرند .

۳.سرمایه در گردش : سرمایه در گردش یک شرکت، نقدینگی شرکت یا دارایی هایی با نقد شوندگی بالا را شامل می شود. به عبارتی دیگر سرمایه در گردش مساوی است با دارایی های جاری منهای بدهی های جاری. این بخش از سـرمایه برای عملیات های روزمره ی شرکت مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین بخوانید : اصول حسابداری چیست؟

شناخت انواع سرمایه در حسابداری

سرمایه گذاری چیست؟

سرمایه‌ گذاری روشی است برای بدست آوردن دارایی ، هر فردی که توانایی انجام یک سرمایه گذاری را دارد. ابزار های متعدد و مختلفی برای شروع این کار وجود دارد. این کار می تواند کلان یا بسیار اندک باشد و مهم این است که در این مسیر توانایی افزایش دادن سرمایه را داشته باشید. توجه به این نکته بسیار اهمیت دارد و مهم است ، که سرمایه گذاری یک فرآیند زمان بر و طولانی است و نیازمند صبر و حوصله دارد. این کار روشی نیست که در آن به راحتی و سریع به ثروت زیاد برسید.

معنی اصلی سرمایه گذاری ، هوشمندانه تر کار کردن است، نه سخت کار کردن. این یک مفهوم کلی از سر مایه گذاری می باشد. اغلب اشخاص برای کسب درآمد بیشتر سخت کار می کنند، و عقیده دارند هر چه سخت تر و بیشتر کار کنید درآمد بیشتری خواهند داشت. که همین موضوع باعث استرس بیشتر این اشخاص می شود. این کار روشی است که به کمک آن می توانید بدون دغدغه ، و استرس درآمد خود را بیشتر کنید. برای داشتن یک سر مایه گذاری معتبر و سود آور نیازمند هوش اقتصادی خوب هستید، تا بهترین تصمیم را برای سرمایه گذاری اموال خود داشته باشید .

به صورت کلی سرمایه ‌گذاری به سه گروه طبقه بندی می شود سرمایه گذاری مالکیتی ، اعتبار دهی و معادل نقدی. همچنین سرمایه گذاری در بخش های مختلفی انجام می شود، مانند : سر مایه گذاری ثابت، سرمایه گذاری در بورس، سرمایه گذاری در سهام، سرمایه گذاری خارجی و غیره . در ادامه به توضیح و تشریح هر کدام از این موارد می پردازیم .

سرمایه گذاری مالکیتی

پر سود ترین و مناسب ترین نوع سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مالکیتی می باشد که در ضمن پرخطر ترین نوع سرمایه گذاری نیز محسوب می شود. سرمایه‌ گذاری مالکیتی خود به بخش های مختلفی دسته بندی می شود.

سرمایه گذاری در سهام

سهام مدرکی است برای تعیین و مشخص کردن سهم شما از یک کارخانه یا شرکت. به طور کلی تمام اوراق بهادار نوعی سرمایه‌گذاری مالکیتی می باشد. به عنوان مثال: اگر شما سهام از یک شرکت خریداری کرده باشید، سود شما با توجه به سود آوری شرکت مورد نظر افزایش می یابد. و در نتیجه سهام داران خواهان سهم خود از این سود هستند.

سرمایه گذاری در کسب و کار

زمانی که برای شروع یک کسب و کار پولی یا وجه نقدی را هزینه می کنید ، این روش نیز سرمایه گذاری محسوب می شود. این نوع سرمایه گذاری نوعی از سرمایه گذاری مالکیتی می باشد که بسیار سخت و در مواردی دشوار می باشد. که نوعی کار آفرینی می باشد که بازدهی و سود خوبی به همراه دارد.

سرمایه گذاری در املاک

سرمایه گذاری در املاک به معنی خرید و فروش ملک، زمین و یا اجاره دادن آن ملک می باشد. البته باید توجه داشته باشید ، خانه ای که برای زندگی کردن خریداری می کنید به هیچ عنوان سرمایه گذاری محسوب نمی شود چون باعث افزایش درآمد شما نمی شود گرچه با گذشت زمان قیمت ملک تان افزایش می یابد اما به عنوان یک سرمایه گذاری سودمند از آن نمی توانید بهره مند شوید.

سرمایه گذاری در خرید کالاهای گران قیمت

خرید وسایل عتیقه، طلا، جواهرات می تواند به عنوان سر مایه گذاری بلند مدت باشد. اگر چه‌ این نوع سرمایه گذاری ها زیاد مناسب به نظر نمی رسند اما با گذشت زمان قیمت شان افزایش می یابد که به نوبه خود یک سرمایه گذاری مالکیتی به شمار می آیند .

سرمایه گذاری اعتباردهی چیست

طبقه بعدی سرمایه ‌گذاری، سرمایه گذاری ‌اعتباردهی می باشد. در این روش از سرمایه گذاری مشابه بانک عمل می کنید، این سرمایه گذاری سود و منفعت کمی دارد زیرا خطر کمتری به دنبال دارد ، همچنین نسبت به سرمایه گذاری مالکیتی کم خطر تر و سود کمتری نیز دارد اگر شما اوراق قرضه ی یک شرکت خاصی را داشته باشید، مقدار پول معینی را برای یک دوره‌ی معین دریافت می کنید. اما امکان دارد در طول این مدت ارزش سهام شرکت چند برابر شود یا ارزش سهام سقوط کند اما به هر حال چون اوراق قرضه در اختیار دارید پول خود را دریافت خواهید کرد.

سرمایه گذاری معادل نقدی چیست

سرمایه‌گذاری معادل نقدی، پول نقد محسوب می شود به این جهت که به‌ آسانی می توانید آن را به پول نقد تبدیل کنید. صندوق‌ های سرمایه‌گذاری راحت تر به پول نقد تبدیل می‌شوند، می توانید به راحتی از صندوق سرمایه‌گذاری چک بنویسید و آن را به وجه نقد تبدیل کنید.

فرمول سرمایه در حسابداری

برداشت یا افزایش سرمایه توسط سهام داران و شرکا و تأثیر آن بر حساب سرمایه

حالا بررسی می کنیم که افزایش و کاهش در سرمایه چگونه در حسابداری ثبت می شود ، در طول دوره مالی‌ ممکن است اتفاق بیافتد که صاحبان و مدیران شرکت برای تامین هزینه ها و مصارف شخصی خود، مبالغی از صندوق برداشت نمایند. این برداشت ها اگر چه اثر کاهش دهنده در سرمایه دارد ولی ثبت های لازم به منظور کاهش سرمایه در حساب سرمایه انجام نشده و این ثبت ها در حساب دیگری به نام حساب برداشت انجام می گیرد. به این ترتیب میزان سرمایه اولیه و نیز جمع برداشت های صاحب یا صاحبان شرکت مشخص و معین باشد.

در اینجا ، علت امر آن است که برداشت با فرض تحصیل سود و از محل آن انجام شود. بدیهی است با انجام برداشت، حساب صندوق که یکی از حساب ‌های دارایی است معادل مبلغ برداشت شده کاهش می یابد. برای برقراری معادله اصلی ترازنامه، چون این موضوع ارتباطی با بدهی های شرکت ندارد، پس باید حساب دارایی دیگری افزایش و یا سرمایه کاهش یابد.

تفاوت دارایی و سرمایه

در پاسخ به این سوال به تفاوت بین دارایی و سرمایه خواهیم پرداخت و با بیان تفاوت ها و ارائه مثال برای هر کدام به تشریح موضوعات می پردازیم، لطفاً تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.

دارایی چیست ؟

با توجه به تعاریف گوناگون حسابداری به هر چیزی که دارای ارزش پولی باشد، هم به صورت نقدی و هم به صورت غیر نقدی دارایی گفته می شود ، دارایی ها به دو گروه تقسیم می شوند که عبارت اند از دارایی های ثابت و دارایی های جاری.

دارایی های جاری به آسانی قابلیت تبدیل شدن به نقدینگی را در حداقل زمان ممکن دارند و یا خود نقدینگی می باشد. به عنوان مثال می توان به موجودی کالا یا وجه نقد اشاره کرد.

دارایی های ثابت ، این نوع از دارایی ها دارای طول عمر بالا و هدف از داشتن آن استفاده و بهره برداری از آنهاست، که به مرور زمان و با استفاده مکرر مستهلک می شوند. به عنوان مثال می توان به تجهیزات و ساختمان، وسایل نقلیه اشاره کرد.

سرمایه چیست ؟

سرمایه به مجموعه دارایی هایی گفته می شود که به صورت خالص و حاصل کسر کلیه بدهی ها از آن به دست می آید و با سرمایه گذاری آن به روش های گوناگون، هم به صورت سرمایه گذاری فیزیکی و هم به صورت سرمایه گذاری مالی و غیره امکان افزایش ثروت وجود دارد.

به عنوان مثال برای سرمایه گذاری فیزیکی می توان خرید املاک و مستغلات و طلا اشاره کرد و برای مثال برای سرمایه گذاری مالی می توان به خرید سهام یک شرکت اشاره کرد، که ارزش آن به پشتوانه یک دارایی دیگر تعیین و مشخص می شود.

در تفاوت بین دارایی ها و سرمایه این نکته را می توان گفت که سرمایه بخشی از دارایی را تشکیل می دهد ، سرمایه به صورت خالص و دارایی به صورت ناخالص از لحاظ بدهی و هزینه ها می باشند .

سرمایه گذاری موفق

سرمایه گذاری

یکی از بزرگ ترین اسرار در دنیای مالی، دانستن راه های کاهش خطر سرمایه گذاری و رفع بدهی های مالیاتی ست. این یک راز است. در این فرمول ساده تنها چیزی ست که لازم دارید تا در چارچوب آن بتوانید ثروت خود را جمع کنید.

وقتی به سرمایه گذاری می اندیشید اغلب به یاد خرید سهام می افتید؛ در حالی که این تنها راه نیست. اگر در یک بازه زمانی کافی از چند دستورالعمل پیروی کنید، موفق خواهید بود و ثروتمند خواهید شد.

رسیدن به یک سرمایه گذار موفق به زمان، حوصله و آزمون و خطا نیاز دارد. هدف نهایی بیشتر سرمایه گذاران کسب درآمد و مقدار زیادی از آن است. با این حال ، سوالی که باقی است این است که چگونه این کار را انجام دهیم؟ اگر می خواهید اصول و روش را بیاموزید، در این جا پنج رمز موفقیت آورده شده است.

4- همکاری و نگرش مشارکتی

سرمایه گذاری چیست؟

سرمایه گذاری دارایی یا اقلامی است که با این امید خریداری می شود که در آینده درآمدزایی کند یا ارزش اولیه آن را افزایش دهد. یک سرمایه گذاری همیشه مربوط به هزینه برخی از دارایی های امروز است (زمان، پول، تلاش و غیره) به امید بازدهی بیشتر در آینده نسبت به آن چه در ابتدا بوده است.

مطمئناً، جزئیات ممکن است پیچیده باشد. یک سرمایه گذار متوسط ​​هیچ مشکلی در خرید وجوه قابل معامله در بورس اوراق بهادار و املاک و مستغلات ندارد. چیزی که مشکل است عواقب و اشتباهاتی ست که ممکن است رخ دهد و منجر به ضرر او شود.

حتی اگر سرمایه گذاران سهام، اوراق قرضه و مالکیت صندوق های سرمایه متضرز هم نشوند احتمال رد شدن در اصول ساده مانند گردش مالی پایین و کاهش ارزش پول و سرمایه ممکن است اتفاق افتد.

ضررهای سرمایه گذاری

بخشی فرمول سرمایه در گردش از این ضررها بخاطر فروش در هنگام رکود و خرید در زمان رونق است، بخشی از آن مربوط به هزینه های اصطکاک مانند کمیسیون های کارگزاری ها، مالیات بر سود سرمایه بوده و بخشی دیگر نیز ناشی از پذیرفتن ریسک بیش از حد توسط سرمایه گذاری در دارایی هایی که خطر بالایی دارند است.

بیشتر این رفتارها ناشی از این است که سرمایه گذاری ها گاهی بیش از حد متوسط ​​انجام می شود و به جای این که فرمول سرمایه در گردش فرمول سرمایه در گردش هر ساله به آهستگی ثروتمندتر شوند، به دنبال ریسک بالا و درآمد هنگفت یکجا هستند و بنابراین به سرمایه خود خسارت زیادی وارد می کنند.

6- اعتماد

رمز و راز سرمایه گذاری موفق

هدفی برای سرمایه گذاری های خود انتخاب کنید

قبل از شروع، باید درک کنید که از پول خود چه انتظار دارید. درک کنید که می خواهید برای آینده خود و فرزندان یا برای بازنشستگی استفاده کنید..

هزینه ها را کاهش دهید

وقتی شروع به سرمایه گذاری می کنید، ممکن است به سرعت متوجه شوید که مجبورید مقداری از پول کارمزد کارگزاری و نسبت هزینه های صندوق سرمایه مشترک را برگردانید. با این حال، هر مبلغی که به صرف این هزینه ها می رسد، به هر حال هزینه است. هرچند ممکن است هر سال فقط مقدار کمی باشد؛ اما به سرعت جمع می شود و می تواند در نهایت از دست دادن هزاران یا حتی میلیون ها ریال در طول سال باشد.

نگه داشتن سرمایه

زمان بندی و پیش بینی دقیق بازار، حتی در یک بازار قوی تقریباً غیرممکن است. معامله موفق و درامدی که کسب کرده اید ممکن است با یک اشتباه از بین برود. بدانید ممکن است که شما با کارمزد، پورسانت و هرگونه مالیاتی که از معاملات خود گرفته اید این همه درآمد کسب نکنید ولی در عوض، هوشمندتر و محطاط تر عمل خواهید کرد. بنابراین در شروع کار، سرمایه گذاری های خود را انتخاب کرده و حداقل یک سال آن را نگه دارید تا فرصت داشته باشید و به بازده خوب برسید.

چگونه یک تقویم بودجه تهیه کنیم

از نظر مالیاتی کارآمد باشید

هر پولی که سرمایه خود می کنید، از جمله سود سهام و سود، باید مالیات آن را پرداخت کنید تا بعد به مشکلات بر نخورید.

متنوع سازی کنید

سرمایه گذاری می تواند یک صنعت بی ثبات باشد، بنابراین هرگز نباید تمام پول خود را در یک سهام نگه دارید. حتی سهامی که بازده سود خوبی به شما می دهد. شرکت های دیگری نیز وجود دارند که مزایای مشابهی ارائه می دهند. شما باید تنوع ایجاد کنید تا اگر مشکلی در یکی از شرکت ها رخ داد، سرمایه شما از بین نرود.

برای شروع کار لازم نیست دانش داخلی داشته باشید. بهترین زمان برای شروع اکنون است و هرچه زودتر شروع کنید، زودتر می توانید درآمدزایی کنید

تحلیل مالی و مهم‌ترین فرمول‌های آن

تحلیل مالی بر اساس صورت‌های مالی معنی می‌شود و در دنیای امروز به خصوص در بورس بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در واقع یک سری محاسباتی که سبب می‌شود اطلاعات معنی داری برای یک شرکت در راستای شرایط مالی ایجاد شود، تحلیل مالی نامیده می‌شود که با عنوان نسبت‌های مالی نیز شناخته می‌شود. برای تحلیل مالی یک سری فرمول‌ها مطرح است که در فضای ارقام و اعداد بسیار مورد توجه قرار می‌گیرد. فرمول‌های تحلیل مالی بر روی ترازنامه‌ها و میزان سود و زیاد بررسی می‌شوند و در مدیریت مالی نقش ویژه‌ای دارند. از سوی دیگر تجزیه و تحلیل‌های آماری نیز وجود دارند که می‌توانند اهرم مالی محسوب شوند. در نسبت‌های مالی قرار است که نرخ بازگشت سرمایه، وضعیت سودآوری و رشد و حاشیه‌ها نیز مدنظر قرار بگیرد.

طبقه بندی تحلیل مالی و اهداف اصلی آن

تحلیل مالی در ۵ دسته بزرگ تقسیم شده است که عبارت است از: نسبت‌های نقدینگی، نسبت‌های اهرمی، نسبت‌های کارایی، نسبت‌های سودآوری و همینطور نسبت‌های ارزش بازار.

اهداف اصلی برای تحلیل مالی در دو بخش مهم بررسی می‌شود. بخش اول ردیابی عملکرد شرکت است. در این بخش هر یک از نسبت‌های مالی برای یک دوره مشخص مورد محاسبه قرار می‌گیرد. تغییراتی مشخص می‌شود که در طول زمان رخ داده است و روند عملکرد شرکت را مشخص می‌کند. در واقع بررسی می‌شود که شرکت در طول زمان در حال رشد بوده است یا سیر نزولی داشته باشد.

هدف دیگر از تحلیل مالی مقایسه عملکرد شرکت است. در واقع تحلیل مالی یک شرکت با سایر رقبای اصلی او در بازار مورد مقایسه قرار می‌گیرد و قرار است مشخص شود که شرکت مورد نظر به طور میانگین از سایر شرکت‌های هم رده خود بهتر عمل می‌کند یا عملکرد ضعیف‌تری دارد. یک مثال بارز در این راستا این است که آیا بازده دارایی شرکت‌های مختلف به تحلیلگر یا سرمایه گذار کمک خواهد کرد یا خیر. در واقع مشخص می‌شود که کدام شرکت بر اساس دارایی‌های خود می‌تواند به بیشترین بهره وری دست یابد.

صورت‌های مالی برای استفاده کنندگان برون سازمانی و درون سازمانی مورد بررسی قرار می‌گیرند. استفاده کنندگان برون سازمانی شامل تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران خرد هستند. رقبا و مقامات مالیاتی نیز در این دسته قرار می‌گیرند. مدیریت و کارمندان و سایر مالکان اغلب در لیست استفاده کنندگان درون سازمانی قرار می‌گیرند.

فرمول‌های تحلیل مالی مربوط به بخش نقدینگی

بخش اول از فرمول‌های تحلیل مالی مربوط به بخش نقدینگی است. نسبت‌های نقدینگی به نسبت‌هایی گفته می‌شود که شرکت برای پرداخت بدهی‌های کوتاه مدت و بلند مدت خود خواهد داشت و در واقع توانایی شرکت در این زمینه بررسی می‌شود. در بررسی تحلیل مالی نقدینگی، نسبت جاری، نسبت سریع، نسبت نقدی و نسبت جریان وجه نقد عملیاتی ارزیابی می‌شود.

نسبت جاری: در بررسی نسبت جاری دو پارامتر بدهی‌های جاری و دارایی جاری دخالت دارند به طوری که توانایی شرکت از نظر دارایی را نشان می‌دهد که می‌بایست برای بدهی‌های کوتاه مدت بررسی شود.

بدهی جاری/دارایی جاری = نسبت جاری

نسبت سریع: در بررسی تحلیل سریع یا آنی سه پارامتر بدهی جاری و موجودی مواد و دارایی‌های جاری بررسی می‌شوند. در واقع توانایی شرکت برای پرداخت بدهی‌های کوتاه مدت را نشان می‌دهد که با استفاده از دارایی‌های موجود بررسی می‌کند که قرار است در زمانی سریع و آنی به وجه نقد تبدیل شوند.

بدهی جاری/(موجودی مواد و کالا – داراییهای جاری) = نسبت سریع

نسبت نقدی: پارامترهای ارزیابی شده برای بخش نسبت نقدی مربوط به بدهی جاری و وجه نقد و معادل آن است. به طوری که بررسی می‌کند شرکت در پرداخت بدهی‌ها از طریق وجه نقد چقدر توانایی دارد. در این تحلیل مالی ، معادل وجه نقد نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بدهی جاری/وجه نقد و معادل وجه نقد = نسبت نقدی

نسبت جریان وجه نقد: این نسبت مالی به دفعاتی از پرداخت شرکت در یک دوره بخصوص اشاره دارد که برای بدهی‌های جاری در نظر گرفته می‌شود و توسط وجه نقد صورت می‌گیرد در این نسبت از پارامترهای بدهی جاری و وجه نقد عملیاتی استفاده می‌شود.

بدهی جاری/وجه نقد عملیاتی = نسبت جریان وجه نقد عملیاتی

فرمول تحلیل مالی مربوط به نسبت‌های اهرمی

در بخش تحلیل مالی اهرمی ‌تمرکز اصلی بر روی میزان سرمایه‌ای است که از طریق بدهی تامین شده است و این میزان سرمایه باید اندازه گیری شود. در واقع نسبت‌های اهرمی‌ در ابتدا وضعیت بدهی یک سازمان را به طور دقیق محاسبه و اندازه‌گیری می‌کنند. در بررسی تحلیل مالی اهرمی ‌نسبت‌های بدهی، نسبت بدهی به سرمایه و نسبت پوشش هزینه بررسی می‌شود.

نسبت بدهی: این بخش از تحلیل مالی با دو متغیر کل دارایی و کل بدهی همراه است به طوری که میزان دارایی شرکت را که از طریق بدهی‌ها تامین شده است، مورد محاسبه قرار می‌دهد.

کل دارایی/کل بدهی = نسبت بدهی

نسبت بدهی به سرمایه: سرمایه ای که از سوی سهامداران وارد یک سازمان می‌شود بخش مهمی‌از این تحلیل مالی را شامل می‌شود و در این فرمول دو پارامتر کل سرمایه و کل بدهی بررسی می‌شود به طوری که قرار است وزن کل بدهی و تعهدات مالی بر اساس میزان سهام وارده توسط سهامداران مقایسه شود.

کل سرمایه/کل بدهی = نسبت بدهی به سرمایه

نسبت پوشش هزینه بهره: این بخش در خصوص توانایی شرکت تمرکز می‌کند که بتواند از پس پرداخت کل بدهی‌های شرکت بر آید. در فرمول این نسبت نیاز است که دو متغیر کل بدهی و درآمد عملیاتی بررسی شود.

کل بدهی/درآمد عملیاتی = نسبت پوشش کل بدهی

فرمول تحلیل مالی مربوط به نسبت‌های کارایی

سومین دسته از فرمول‌های تحلیل کالی مربوط به بخش کارایی است. این بخش در واقع مشهور به نسبت‌های فعالیت است به طوری که قرار است میزان مطلوبیت شرکت در راستای دارایی و منابع مورد نظر را بررسی کند. در این نسبت هم فرمول‌های مربوطه وجود دارند که شامل نسبت گردش دارایی، نسبت گردش موجودی کالا، نسبت گردش حساب‌های دریافتی و نسبت متوسط روزهای نگهداری موجودی کالا.

نسبت گردش دارایی: در فرمول به کار رفته در این نسبت قرار است که توانایی شرکت در راستای فروش بر اساس دارایی را بررسی شود و اندازه گیری بر اساس دو پارامتر کل دارایی و فروش خالص دنبال می‌شود.

کل داراییها/فروش خالص = نسبت گردش دارایی‌ها

نسبت گردش موجودی کالا: این بخش از فرمول تحلیل مالی مربوط به دفعاتی است که یک کالا در دوره ای مشخص به فروش می‌رسد و جایگزین صورت می‌گیرد. در بررسی این فرمول دو پارامتر میانگین پولی موجودی کالا و هزینه تمام شده کالای فروخته موارد مهم هستند.

میانگین(پولی) موجودی کالا/بهای تمام شده کالای فروش رفته = نسبت گردش موجودی کالا

نسبت گردش حساب دریافتی: در این نسبت از تحلیل مالی دو پارامتر میانگین حساب‌های دریافتنی و وضعیت خالص از فروش نسیه بررسی می‌شود و در واقع بررسی می‌کند که چند دفعه حساب‌های دریافتنی شرکت می‌توانند در یک دوره زمانی مشخص تبدیل به وجه نقد شوند.

میانگین حسابهای دریافتنی/خالص فروش نسیه = نسبت گردش حسابهای دریافتنی

نسبت متوسط روزهای نگهداری موجودی کالا: در این فرمول روزهایی که شرکت موجودی کالا را پیش از فروش نگهداری کرده است به صورت میانگین نمایش داده می‌شود.

نسبت گردش موجودی کالا/۳۶۵ = نسبت متوسط روزهای نگهداری موجودی کالا

فرمول تحلیل مالی مربوط به نسبت‌های سودآوری

در بخش نسبت‌های سودآوری از تحلیل مالی ، توانایی شرکت در راستای هزینه‌های عملیاتی، سرمایه، دارایی‌های ترازنامه ای و میزان سود نسبت به میزان درآمد بررسی می‌شود. نسبت‌های معمول سودآوری در این راستا اهمیت زیادی دارد که فرمول سرمایه در گردش شامل، نسبت حاشیه سود ناخالص، نسبت حاشیه سود عملیاتی، نسبت بازده دارایی‌ها، نسبت بازده سرمایه است.

نسبت حاشیه سود ناخالص: این بخش مربوط به میزان سود شرکت است که به واسطه فروش خالص صورت می‌گیرد. در واقع شرکت پس از بهای تمام شده کالای فروش رفته می‌بایست کسب سود را بررسی نماید. در این فرمول پارامترهای فروش خالص و سود ناخالص دخالت دارند.

فروش خالص/سود ناخالص = نسبت حاشیه سود ناخالص

نسبت حاشیه سود عملیاتی: این فرمول قرار است فروش خالص و درآمد عملیاتی سازمان را مورد مقایسه قرار دهد و کارایی عملیاتی واحد تجاری را نیز مشخص سازد و پارامترهای فروش خالص و درآمد عملیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فروش خالص/درآمد عملیاتی = نسبت حاشیه سود عملیاتی

نسبت بازده دارایی‌ها: در این بخش از فرمول تحلیل مالی وضعیت کارایی شرکت بررسی می‌شود که در راستای استفاده از دارایی‌ها بوده و قرار است میزان سود مشخص شود و پارامترهای کل دارایی و سود خالص مدنظر خواهد بود.

کل دارایی‌ها/سود خالص = نسبت بازده دارایی‌ها

نسبت بازده سرمایه: بررسی وضعیت کارایی شرکت در قبال سرمایه بسیار مهم است و در این فرمول از نسبت بازده سرمایه دو پارامتر مهم کل سرمایه و سود خالص ارزیابی می‌شود.

کل سرمایه/سود خالص = نسبت بازده سرمایه

فرمول تحلیل مالی مربوط به نسبت‌های ارزش بازار

در بررسی تحلیل مالی موضوعی به نام نسبت ارزش بازار وجود دارد که برای ارزیابی قیمت سهام یک شرکت بررسی می‌شود و به طور کلی شامل نسبت ارزش دفتری، نسبت بازده سود به صورت نقدی و سهم و نسبت قیمت به درآمد خواهد بود.

نسبت ارزش دفتری: در این بخش قرار است میزان سرمایه متعلق به هر سهم باید محاسبه شود. پارامترهای مورد ارزیابی در این روش تعداد سهام در دست سهامدار و کل سرمایه خواهد بود.

تعداد سهام در دست سهامداران/کل سرمایه = نسبت ارزش دفتری سهام

نسبت بازده سود نقدی: در بررسی بازده سود نقدی قرار است که وضعیت سود نقدی به نسبت قیمت بازار بررسی شود و سهم در این راستا مورد سنجش قرار می‌گیرد. پارامترهای مهم مربوط به این بخش شامل قیمت هر سهم و سود نقدی مربوط به هر سهم است.

قیمت هر سهم/سود نقدی هر سهم = نسبت بازده سود نقدی

نسبت سود هر سهم : در مورد میزان سود به ازای هر سهم محاسبه می‌شود. در این فرمول از تحلیل مالی در ابتدا باید تعداد سهام هر سهامدار بررسی شود و سپس سود خالص مورد محاسبه قرار بگیرد. نسبت سود هر سهم میزان سود به ازای هر سهم را محاسبه می‌کند.

نسبت قیمت به درآمد : این بخش از فرمول تحلیل مالی مربوط به پارامترهای سود هر سهم و قیمت سهم است که در واقع بین قیمت سهام یک شرکت با سود هر سهم مقایسه در نظر گرفته می‌شود.

سود هر سهم/قیمت سهم = نسبت قیمت به درآمد

جمع بندی

در بررسی تحلیل مالی بهتر است روش‌های تجزیه و تحلیل نیز بررسی شود. به فرمول سرمایه در گردش هر صورت یک سری روش‌ها وجود دارد که رویکرد درونی، مقایسه‌ای، سرمایه در گردش و تحلیل خطر هستند که هر یک می‌تواند راه حل مناسبی برای تحلیل مالی باشد. در روش تجزیه و تحلیل درونی قرار است که اقلام مندرج در صورتحساب مورد مقایسه قرار بگیرد. در روش تجزیه و تحلیلی مقایسه‌ای، بین اقلام مندرج در صورت حساب‌های چند دوره یک سری مقایسه‌ها در نظر گرفته می‌شود. در تجزیه و تحلیل سرمایه می‌بایست عوامل موثر شناسایی شود و همینطور موقعیت پول در روند صعودی و نزولی بررسی شود. همینطور روشی با عنوان تجزیه و تحلیل خطر نیز وجود دارد که می‌تواند رویکرد سرمایه گذاری موسسه را با سنجش خطران بررسی کند و بخش مهمی ‌از رویکرد تحلیل مالی را در بر می‌گیرد.

نسبت‌های بدنی در رویکرد جاری و بلند مدت و همینطور در بخش دارایی‌های ثابت به ارزش ویژه دنبال می‌شود و بخش مهمی‌ از تحلیل مالی هستند. از سوی دیگر یک سری مشکلات اقتصادی نیز دیده می‌شود که سطح ارزشمندی از شاخص‌های مالی را در بر می‌گیرد.

نسبت توان پرداخت بهره نیز بخش دیگری از تحلیل مالی محسوب می‌شود که بر اساس دارایی‌های مدیران سنجیده می‌شود و می‌تواند یک ساختار مهم از تحلیل مالی شرکت‌های کوچک و بزرگ باشد.

کاروکسب دوره‌های آموزشی متنوعی را در حوزه‌های تحلیل کسب‌وکار، هوش تجاری، مدیریت فرایند، مدیریت پروژه، مدیریت چابک و . برگزار می‌کند. جهت آشنایی با دوره‌های آموزشی کاروکسب از تقویم دوره‌های آموزشی بازدید نمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.